Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Rumunija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Bankroto bylų biuletenis − Rumunijos bankroto registras, kurį įsteigė Teisingumo ministerijos Nacionalinis prekybos registro biuras

Turinį pateikė
Rumunija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokią informaciją galima rasti Rumunijos bankroto registre?

Bankroto bylos Rumunijoje

Nacionalinio prekybos registro biuro leidžiamame Bankroto bylų biuletenyje (BBB) registruojami šaukimai į teismą, informaciniai pranešimai, pranešimai apie susirinkimus, teismų ir teismo administratorių / likvidatorių procesinius dokumentus bankroto bylose pagal Įstatymą Nr. 85/2006 dėl bankroto bylų.

Bendrosios bankroto procedūros taikomos:

 • prekybininkams:
 1. prekybos įmonėms;
 2. kooperatinėms įmonėms;
 3. ekonominių interesų grupėms;
 • kooperatinėms organizacijoms;
 • žemės ūkio asociacijoms;
 • kitiems ekonominę veiklą vykdantiems privatiems juridiniams asmenims.

Supaprastintos bankroto procedūros taikomos:

 • prekybininkams;
 1. įgaliotiems fiziniams asmenims;
 2. individualioms ir šeimos įmonėms;
 • visiems specialias sąlygas atitinkantiems prekybininkams ir juridiniams asmenims, t. y.:
 1. jie neturi jokio valdomo turto;
 2. nėra jų steigimo arba apskaitos dokumentų;
 3. nėra jų administratoriaus;
 4. nebėra jų registruotos buveinės arba ji pasikeitusi ir neatitinka deklaruotos prekybos registrui; jie nepateikė įstatymų reikalaujamų dokumentų;
 5. jie likviduojami prieš parengiant įsakymą dėl šaukimo į teismą; arba
 6. jie paskelbė apie ketinimą savanoriškai likviduotis.

Centrinį komercinį (prekybos) registrą tvarko Nacionalinis prekybos registro biuras, teisinį subjektiškumą turinti viešoji institucija, priklausanti Teisingumo ministerijai.

Bankroto bylų biuletenis

Kokia informacija jame pateikiama?

Bankroto bylų biuletenyje pateikiami visi teismo ir teismo administratorių / likvidatorių po bankroto bylos iškėlimo išduoti procesiniai dokumentai, konkrečiai:

 • teismo šaukimai, kai kuriais atvejais inicijuoti proceso šalių;
 • ginčijami klausimai;
 • papildomi apeliaciniai skundai ir kiti prašymai;
 • pateikti teismų procesiniai dokumentai ir sprendimai;
 • teismo posėdžiai;
 • pranešimai;
 • kiti įstatymo nustatyti procesiniai dokumentai (teismo administratoriaus / likvidatoriaus ataskaitos, teisminiai reorganizavimo planai, skelbimai).

Kokia Bankroto bylų biuletenio interneto svetainės organizacinė sistema?

Bankroto bylų biuletenio interneto svetainėje pateikiama ši informacija:

 • nemokama informacija;
 • informacija apie Nacionalinio prekybos registro biuro ir Bankroto bylų biuletenio direktorato struktūrą;
 • susiję teisės aktai, formos ir procesiniai dokumentai.

Bankroto bylų biuletenio (BBB) interneto svetainė suskirstyta į šiuos skyrius:

 • informacija apie BBB įsteigimą;
 • teisės aktai;
 • Nacionalinio prekybos registro biuro, prie teismų veikiančių prekybos registro biurų ir BBB direktorato organizacinės schemos;
 • teisinių terminų (bankroto) žodynas;
 • BBB statistiniai duomenys;
 • institucijų tarpusavio santykiai;
 • kontaktinė informacija.

Bankroto bylų biuletenį galima rasti Nacionalinio prekybos registro biuro e. paslaugų portale, Bankroto bylų biuleteniui skirtame skyriuje, ir jo struktūra yra tokia:

 1. BBB paslaugos:
 • „Internetinis bankroto bylų biuletenis“ (mokamas);
 • „BBB sutrumpintas leidimas“ (nemokama informacija);
 • „BBB skelbiami asmenys“ (nemokama informacija);
 1. duomenų pateikimas BBB: informacija apie tai, kaip pateikti duomenis BBB;
 • internetinės skelbimo BBB formos;
 • neinternetinės skelbimo BBB formos.
 1. BBB skelbimo formos: BBB skelbtinų dokumentų ir bylų paraiškos;
 • internetinės duomenų pateikimo BBB formos;
 • neinternetinės duomenų pateikimo BBB formos.
 1. statistiniai duomenys.

Ar bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Bankroto bylų biuletenis skelbiamas elektronine forma. Elektroninė biuletenio versija prieinama internetu:

Prieiga prie BBB paslaugų suteikiama įvairiais būdais:

 • oficialioje Bankroto bylų biuletenio interneto svetainėje naudotojai gali lankytis nemokamai ir be registracijos;
 • norint lankytis Nacionalinio prekybos registro biuro e. paslaugų portale reikalinga naudotojo registracija;
 • prieiga prie „Internetinio bankroto bylų biuletenio“ suteikiama užsiregistravus kaip naudotojui ir už sumokėjus mokestį;
 • prieiga prie „BBB sutrumpinto leidimo“ ir „BBB skelbiamų asmenų“ yra nemokama − reikalinga tik naudotojo registracija.

Kaip atlikti paiešką bankroto registre?

Paiešką „Internetiniame bankroto bylų biuletenyje“ galima atlikti pagal biuletenio numerį ir publikavimo metus, skolininko pavadinimą, mokesčių mokėtojo kodą, registracijos prekybos registre numerį, teismo bylos numerį ir biuletenio numerio publikavimo laikotarpį. Sumokėjus mokestį galima gauti prieigą prie publikuotų BBB numerių, kuriuose pateikiamas visas procesinių dokumentų tekstas.

Paiešką „BBB sutrumpintame leidime“ galima atlikti pagal biuletenio numerį ir datą. Nemokamai galima rasti šią informaciją:

 • biuletenyje skelbiamo procesinio dokumento rūšį (pvz., teismo šaukimą, teismo sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą, sprendimą sušaukti kreditorių susirinkimą, veiklos ataskaitą, reorganizavimo planą, sprendimą pradėti bankroto procedūrą, pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą, paskirstymo planą, galutinę ataskaitą, sprendimą baigti bankroto bylos nagrinėjimą ir kt.);
 • asmenų, kuriems skirti procesiniai dokumentai, pavardes (pavadinimus);
 • atitinkamo asmens biuro registracijos apygardą;
 • mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą;
 • registracijos numerį registre.

„BBB skelbiamų asmenų“ paiešką galima atlikti pagal biuletenio numerį ir publikavimo metus, skolininko pavadinimą, mokesčių mokėtojo kodą, registracijos prekybos registre numerį, teismo bylos numerį ar biuletenio numerio publikavimo laikotarpį. Nemokamai galima rasti šią informaciją:

 • pavardę (pavadinimą);
 • mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą;
 • asmenų, kuriems skirti procesiniai dokumentai, registracijos numerį;
 • atitinkamo asmens biuro registracijos apygardą;
 • bankroto bylos numerį ir teismo, kuriame užregistruota byla, pavadinimą;
 • biuletenio numerius, kuriuose skelbiami su atitinkamais asmenimis susiję procesiniai dokumentai;
 • procedūros pobūdį;
 • pirmąjį teismo sprendimu nustatytą terminą po bylos iškėlimo, jei taikytina.

Rumunijos bankroto registro istorija

Bankroto bylų biuletenis pradėtas leisti 2006 m. pagal Įstatymą Nr. 86/2006 dėl bankroto bylų.

Pagrindinis Rumunijos bankroto bylų biuletenio tikslas yra nuolat optimizuoti teismo šaukimų, informacinių pranešimų, pranešimų apie susirinkimus ir procesinių dokumentų įteikimo elektroninę sistemą.

Rumunijos bankroto registro pranašumai

Bankroto bylų biuletenio skelbimas turi aiškių pranašumų:

 • paspartinama bankroto procedūra, teismams ir teismo administratoriams / likvidatoriams paprasčiau įteikti šaukimus, pranešimus apie susirinkimus, informacinius pranešimus ir procesinius dokumentus, taip šioje srityje diegiant elektroninę procedūrą;
 • vienodinami teismų ir teismo administratorių / likvidatorių išduodami procesiniai dokumentai ir nustatomi jų standartai;
 • padedama plėtoti nacionalinę teismų ir teismo administratorių / likvidatorių išduodamų procesinių dokumentų (t. y. teismo šaukimų, informacinių pranešimų, teismo sprendimų, pranešimų apie susirinkimus, ataskaitų, reorganizavimo planų) duomenų bazę;
 • prekybos registre ir (arba) kituose registruose lengviau greitai registruoti informaciją apie pranešimus, kurių reikalaujama pagal Įstatymą Nr. 85/2006 dėl bankroto bylų;
 • suinteresuotiesiems asmenims suteikiama galimybė susipažinti su teismų ir teismo administratorių / likvidatorių išduotais procesiniais dokumentais.

Susijusios nuorodos

Oficiali Rumunijos bankroto biuletenio interneto svetainė;

Oficiali Rumunijos prekybos registro interneto svetainė;

Rumunijos nacionalinio prekybos registro biuro e. paslaugų portalas.

Paskutinis naujinimas: 16/01/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.