Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Rumunjska

Selles osas antakse ülevaade maksejõuetusmenetluste bülletäänist – Rumeenia maksejõuetusregistrist, mille on sisse seadnud Rumeenia Justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv Riiklik Äriregistriamet (OficiulNațional al RegistruluiComerțului )

Sadržaj omogućio
Rumunjska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Millist teavet Rumeenia maksejõuetusregister pakub?

Maksejõuetusmenetlus Rumeenias

Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldab Riiklik Äriregistriamet kohtukutsed, teated, koosoleku kokkukutsumise teated ja teated menetlusdokumentide kohta, mille kohus ja kohtustruktuurid/likvideerija on välja andnud maksejõuetusmenetluse käigus kooskõlas seadusega nr 85/2006 maksejõuetusmenetluse kohta.

Üldist maksejõuetusmenetlust kohaldatakse järgmiste isikute suhtes:

1. ettevõtjad:

 • ettevõtted;
 • ühistud;
 • tulundusühingud;

2. koostööorganisatsioonid;

3. põllumajandusühistud;

4. muud majandustegevusega tegelevad eraõiguslikud juriidilised isikud.

Lihtsustatud maksejõuetusmenetlust kohaldatakse järgmiste isikute suhtes:

1. ettevõtjad;

 • volitatud füüsilised isikud;
 • füüsilisest isikust ettevõtjad ja pereettevõtted;

2. kõik ettevõtjad ja juriidilised isikud, kes vastavad teatud tingimusele, näiteks:

 • neil puudub vara;
 • nende asutamis- või raamatupidamisdokumente ei ole võimalik leida;
 • nende juhatajat ei ole võimalik leida;
 • nende registrijärgne asukoht ei eksisteeri enam või on äriregistrisse kantust erinev; nad on jätnud esitamata seaduses sätestatud dokumendid;
 • nende tegevus lõpetati enne kohtukutse väljastamist;
 • nad on väljendanud tahet likvideerida ettevõte vabatahtlikult.

Maksejõuetusmenetluste bülletään

Mida bülletään sisaldab?

Maksejõuetusmenetluste bülletään sisaldab menetlusdokumente, mille on välja andnud kohtud ja kohtustruktuurid/likvideerijad pärast maksejõuetusmenetluse algatamist:

 • kohtukutsed, mille mõnikord väljastab vastaspool;
 • vaidlusavaldused;
 • kassatsioonkaebused ja muud taotlused;
 • teatatud menetlusdokumendid ja kohtuotsused;
 • kohtukutsed;
 • teated;
 • muud seaduses ette nähtud menetlusdokumendid (kohtustruktuuri/likvideerija aruanded, kohtus sätestatud ümberkorralduskavad, teated).

Kuidas on maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisait üles ehitatud?

Maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisait võimaldab juurdepääsu järgmisele teabele ja järgmistele dokumentidele:

 • tasuta teave;
 • teave maksejõuetusmenetluse bülletääni haldamise eest vastutava Riikliku Äriregistriameti direktoraadi struktuuri kohta;
 • asjaomased õigusaktid, vormid ja menetlusdokumendid.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisaidil on järgmised osad:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni sisseseadmisega seotud teave;
 • õigusaktid;
 • Riikliku Äriregistriameti, kohtute juures asuvate äriregistriosakondade ja maksejõuetusmenetluste bülletääni organisatsiooniline struktuur;
 • õigussõnastik (maksejõuetusega seotud mõisted);
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni käsitlevad statistilised andmed;
 • asutustevahelised suhted;
 • kontaktandmed.

Maksejõuetusmenetluste bülletäänile pääseb juurde Riikliku Äriregistriameti e-teenuste portaali maksejõuetusmenetluste bülletäänile pühendatud osa kaudu ning bülletäänil on järgmine struktuur.

1. Maksejõuetusmenetluste bülletääni teenused:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni online-versioon (tasuline);
 • Rubriik „Maksejõuetusmenetluste bülletääni numbrite sisukokkuvõtted” (tasuta teave);
 • rubriik „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud” (tasuta teave).

2. Maksejõuetusmenetluste bülletäänis teabe avaldamine:

 • online-vormid teabe avaldamiseks maksejõuetusmenetluste bülletäänis;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni offline-vormid.

3. Maksejõuetusmenetluste bülletäänis sisalduva teabe nõutamine:

 • online-vormid maksejõuetusmenetluste bülletäänis sisalduva teabe nõutamiseks;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni offline-vormid.

4. Statistilised andmed

Kas juurdepääs Rumeenia maksejõuetusregistrile on tasuta?

Maksejõuetusmenetluste bülletään avaldatakse elektrooniliselt. Elektrooniline bülletään on kättesaadav järgmise veebisaidi kaudu:

Juurdepääs maksejõuetusmenetluste bülletääni teenustele on erinev:

 • juurdepääs maksejõuetusmenetluste bülletääni ametlikule veebisaidile on tasuta ja kasutajaks registreerimine ei ole vajalik;
 • Riikliku Äriregistriameti e-teenuste portaali kasutamiseks tuleb end kasutajaks registreerida;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni online-versiooni kasutamiseks tuleb end kasutajaks registreerida ja maksta kasutustasu;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni numbrite sisukokkuvõtete ja bülletäänis avaldatud isikute nimede päringu kasutamine on tasuta ja nõuab ainult kasutajaks registreerimist.

Kuidas teha päringuid Rumeenia maksejõuetusregistris?

Maksejõuetusmenetluste bülletääni online-versioonis saab päringuid teha konkreetse väljaande numbri ja aasta alusel, samuti võlgniku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistris registreerimise numbri, kohtuasja numbri ja bülletäänis avaldamise ajavahemiku alusel. Kasutustasu maksmise korral on võimalik vaadata selliseid bülletääni väljaandeid, mis sisaldavad menetlusdokumentide täielikku teksti.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni numbrite sisukokkuvõtetest saab teha päringuid väljaande numbri ja kuupäeva alusel. Tasuta pääseb juurde järgmisele teabele:

 • bülletäänis avaldatud menetlusdokumendi liik (näiteks kohtukutse, maksejõuetusmenetluse algatamise otsus, maksejõuetusmenetluse algatamise teade, võlausaldajate koosoleku kokkukutsumine, tegevusaruanne, ümberkorralduskava, pankrotimenetluse algatamise otsus, pankrotimenetluse algatamise teade, jaotuskava, lõpparuanne, maksejõuetusmenetluse lõpetamise otsus jne);
 • menetlusdokumentides nimetatud isikute nimed;
 • asjaomaste isikute registrijärgne asukoht (maakond);
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • äriregistris registreerimise number.

Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikute nimede päringuid saab teha konkreetse väljaande numbri ja aasta alusel, samuti võlgniku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistris registreerimise numbri, kohtuasja numbri või bülletäänis avaldamise ajavahemiku alusel. Tasuta pääseb juurde järgmisele teabele:

 • nimi;
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • menetlusdokumentides nimetatud isikute registreerimisnumber;
 • asjaomaste isikute registrijärgne asukoht (maakond);
 • maksejõuetusjuhtumi number ja kohtu nimi, kus kohtuasi on registreeritud;
 • bülletääni nende väljaannete numbrid, kus on avaldatud vastavate isikutega seotud menetlusdokumendid;
 • menetluse liik;
 • vajaduse korral menetluse alustamisel kindlaksmääratud tähtaeg, mille jooksul tuleb teha otsus.

Rumeenia maksejõuetusregistri ajalugu

Maksejõuetusmenetluste bülletään seati sisse 2006. aastal vastavalt seadusele nr 86/2006 maksejõuetusmenetluste kohta.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni peamine eesmärk on jätkata kohtukutsete, teadete, koosolekukutsete ja menetlusdokumentidest teatamise elektroonilise süsteemi täiustamist.

Rumeenia maksejõuetusregistri eelised

Maksejõuetusmenetluste bülletääni avaldamine:

 • muudab maksejõuetusmenetluse kiiremaks ja lihtsustab kohtute ja kohtuasutuste / likvideerijate jaoks kohtukutsete, teadete, koosolekukutsete ja maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud menetlusdokumente käsitlevate teadete avaldamist, luues selleks elektroonilise menetluse;
 • ühtlustab kohtute ja kohtuasutuste / likvideerijate väljastatavad menetlusdokumendid;
 • aitab kaasa kohtute ja kohtuasutuste / likvideerijate väljastatud menetlusdokumentide (kohtukutsed, teated, kohtuotsused, koosolekukutsed, teatised, aruanded, ümberkorralduskavad) riikliku andmebaasi loomisele;
 • kiirendab seaduses nr 85/2006 (maksejõuetusmenetluse kohta) ette nähtud teadete registreerimist äriregistris / muudes registrites;
 • võimaldab huvitatud isikutele juurdepääsu dokumentidele, mille on välja andnud kohtud ja kohtuasutused / likvideerijad.

Seonduvad lingid

Rumeenia maksejõuetusmenetluste bülletääni ametlik veebisait;

Rumeenia Äriregistri ametlik veebisait;

Riikliku Äriregistriameti e-teenuste portaal

Viimati uuendatud: 16/01/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici