Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Njemačka

Sellel leheküljel antakse lühike ülevaade Saksamaa maksejõuetuse registri kohta.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Saksamaa maksejõuetuse register

Saksamaa maksejõuetuse register võimaldab juurdepääsu Saksamaa maksejõuetuskohtute teadaannetele kooskõlas maksejõuetust käsitlevate eeskirjade paragrahviga 9. Teadaanded on õiguslikult siduvad ja need avalikustatakse.

Register kuulub andmetöötluse ja õigusvaldkonna ratsionaliseerimise alase keskvalitsuse ja liidumaade omavalitsuste komisjonile, mida esindab Nordrhein-Westfaleni liidumaa justiitsministeerium; nimetatud komisjon on ka registri haldaja.

Kas juurdepääs Saksamaa maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs Saksamaa maksejõuetuse registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Saksamaa maksejõuetuse registris?

Maksejõuetuse register on kättesaadav ainult Saksamaa maksejõuetuse registri veebisaidil. Täpsem teave otsingu tegemise kohta esitatakse vajaduse korral veebisaidil. Teave on kättesaadav ainult saksa keeles.

Juhime tähelepanu sellele, et piiranguteta otsing kõikide Saksamaa maksejõuetuskohtute andmetes on võimalik ainult kahe nädala jooksul pärast avaldamise esimest päeva. Pärast selle tähtaja möödumist tuleb sisestada maksejõuetuskohtu asukoht ja vähemalt üks järgmistest andmetest: perekonnanimi, ettevõtja nimi, võlgniku asu- või elukoht, maksejõuetuskohtu või registrit pidava kohtu viitenumber, registri liik ja registrinumber.

Ajalugu

Maksejõuetuse registri veebisaidil avaldatakse teavet alates 1. aprillist 2002. Täpset teavet selle kohta, millise ajavahemiku ja milliste menetluste kohta andmed olemas on, leiate veebisaidilt.

Teave käsitleb juhtumeid, kus maksejõuetuse menetlus ei ole veel lõpetatud. Andmed kustutatakse hiljemalt kuus kuud pärast menetluse lõpetamist.

Seonduvad lingid

Saksamaa maksejõuetuse register

Viimati uuendatud: 16/04/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici