Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Njemačka

Настоящата страница ви предоставя кратък преглед на германския регистър по несъстоятелност.

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Германски регистър по несъстоятелност

Германският регистър по несъстоятелност дава достъп до решенията за обявяване в несъстоятелност, постановени от всички германски съдилища по несъстоятелност, в съответствие с член 9 от Закона за несъстоятелността. Тази информация е правно обвързваща и достъпна за обществеността.

Регистърът се поддържа от Смесената комисия на федерацията и провинциите за обработка на данни и рационализиране в сектора на правосъдието, представлявана от Министерството на правосъдието на провинция Северен Рейн—Вестфалия.

Безплатен ли е достъпът до германския регистър по несъстоятелност?

Да.

Как да направя справка в германския регистър по несъстоятелност?

Регистърът по несъстоятелност е достъпен само на уебсайта на германския регистър по несъстоятелност. Ако е необходимо, инструкциите за търсене са дадени на уебсайта. Информацията е само на немски език.

Следва да се отбележи, че неограничено търсене в базата данни на всички германски съдилища по несъстоятелност е възможно само в първите две седмици след деня на публикуване на решението. След изтичане на този срок, следва да се посочи мястото, където заседава съдът по несъстоятелност, и поне едно от следните неща: фамилно име, име на фирмата, седалище или място на пребиваване на длъжника, номер на делото в съда по несъстоятелност или в службата, която води регистъра по несъстоятелност, вид на регистъра или номер в регистъра.

История на германския регистър по несъстоятелност

Уебсайтът на регистъра по несъстоятелност предоставя информация за случаите на несъстоятелност от 1 април 2002 г. Подробна информация за обхванатите периоди и производствата, за които съществуват данни, може да бъде намерена на уебсайта.

Информацията се отнася за дела, при които производството по несъстоятелност все е още не е приключило. Данните се заличават най-късно шест месеца след приключването на производството.

Връзки по темата

Германски регистър по несъстоятелност

Последна актуализация: 16/04/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici