Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Finska

Във Финландия съществуват два публични регистъра по несъстоятелност. Регистърът по несъстоятелност и преобразуване, Регистърът по преструктуриране на частни дългове и Регистърът по забрани за извършването на стопански дейности са публични регистри, от които всеки може да изиска издаването на извлечения срещу заплащане. Като използвате данните, съхранявани в регистрите, вие можете да действате в свой интерес, когато изисквате плащания или сключвате споразумения.

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност?

Регистърът по несъстоятелност и преобразуване съдържа данни за заявления за обявяванe в несъстоятелност и преобразуване и решения по тях.

Регистърът по преструктуриране на частните дългове съдържа данни за заявления за преструктуриране на частните дългове (включително график за погасяването им) и решения по тях .

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Не. Необходимо е да изискате информацията от финландския Център за правни регистри. Цената за едно извлечение е 10,00 EUR.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност?

Искането за информация трябва да съдържа следните данни:

Регистър по несъстоятелност и преобразуване

Данни, необходими за заявка:

  • Наименование на дружеството
  • Търговски идентификационен номер
  • Име и адрес на заявителя

Регистър по преструктиране на частните дългове

Данни, необходими за заявка:

  • Име на лицето
  • Идентификационен номер
  • Име и адрес на заявителя

История на регистъра по несъстоятелност на Финландия

Регистърът съдържа информация, която датира от 1995 г.

Последна актуализация: 30/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.