Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Romania

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Romanian kaupparekisteriin, jota ylläpitää oikeusministeriön kansallinen kaupparekisterivirasto (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului).

Sisällön tuottaja:
Romania
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Romanian maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Maksukyvyttömyysmenettelyt Romaniassa

Romanian maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevassa lehdessä (Buletinul procedurilor de insolvență, BPI) julkaistaan haasteita, tiedonantoja, kokouskutsuja sekä ilmoituksia menettelyasiakirjoista, joita tuomioistuimet ja oikeushallinnon virkamiehet/selvitysmiehet ovat antaneet osana maksukyvyttömyysmenettelyjä maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 85/2006 nojalla. Lehteä julkaisee kansallinen kaupparekisterivirasto.

Yleistä maksukyvyttömyysmenettelyä sovelletaan

1. liiketoiminnan harjoittajiin:

 • liikeyrityksiin
 • osuuskuntiin
 • taloudellisiin etuyhtymiin

2. osuustoiminnallisiin organisaatioihin

3. maatalousyrityksiin

4. muihin taloudellista toimintaa harjoittaviin yksityisiin oikeushenkilöihin.

Yksinkertaistettua maksukyvyttömyysmenettelyä sovelletaan

1. Liiketoiminnan harjoittajiin

 • valtuutettuihin luonnollisiin henkilöihin
 • yksityisyrityksiin ja perheyrityksiin

2. kaikkiin liiketoiminnan harjoittajiin ja oikeushenkilöihin, jotka täyttävät jonkin seuraavista ehdoista:

 • niillä ei ole omaisuutta
 • niiden perustamisasiakirjoja tai kirjanpitotositteita ei löydy
 • niiden hallinnoinnista vastaavaa henkilöä ei löydy
 • niiden rekisteröityä toimipaikkaa ei ole enää olemassa, tai se ei ole enää sama, joka on ilmoitettu kaupparekisteriin, eivätkä ne ole toimittaneet laissa vaadittuja asiakirjoja
 • ne on purettu ennen haastehakemuksen laatimista tuomioistuimessa
 • ne ovat ilmoittaneet aikomuksestaan käynnistää selvitystoimet tai ne eivät voi toteuttaa velkasaneerausmenettelyä.

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva lehti (BPI)

Mitä tietoja BPI sisältää?

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva lehti sisältää kaikki menettelyasiakirjat, joita tuomioistuimet ja oikeushallinnon virkamiehet/selvitysmiehet ovat antaneet maksukyvyttömyysmenettelyssä, eli

 • haasteet
 • tiedonannot
 • ilmoitukset
 • kutsut
 • tuomioistuinten päätökset
 • muita laissa säädettyjä menettelyasiakirjat (oikeushallinnon virkamiehen/selvitysmiehen raportit, oikeudellisia saneeraussuunnitelmat, tiedotteet).

Miten BPI:n verkkosivut toimivat?

BPI:n verkkosivuilta saa

 • maksuttomia tietoja
 • tietoja kansallisessa kaupparekisterivirastossa toimivan BPI-lehdestä vastaavan osaston organisaatiosta
 • erityislainsäädäntöä, lomakkeita ja oikeudenkäyntiasiakirjoja.

BPI:n verkkosivut on järjestetty seuraavasti:

 • tietoja BPI:n perustamisesta
 • säädöksiä
 • kansallisen kaupparekisteriviraston, tuomioistuinten yhteydessä toimivien kaupparekisterivirastojen sekä BPI:n organisaatiokaaviot
 • (maksukyvyttömyyttä koskeva) juridinen sanasto
 • BPI-tilastoja
 • tietoja eri elinten välisistä suhteista
 • yhteystietoja.

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva lehti on saatavilla kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalissa sille varatussa osassa, joka on jaettu seuraavasti:

1. BPI:n palvelut:

 • BPI:n verkkoversio (maksullinen)
 • BPI:n yhteenvedot (maksuton)
 • BPI:ssä julkaistut henkilöt (maksuton)

2. BPI:n julkaisutoimintaan liittyviä lomakkeita

 • julkaisuja koskevat verkkolomakkeet
 • muut (offline-) lomakkeet

3. BPI:n tiedonvälitystehtävään liittyviä lomakkeita

 • tietopyyntöjä koskevat verkkolomakkeet
 • muut (offline-) lomakkeet

4. Tilastot

Onko Romanian maksukyvyttömyysrekisteritietojen käyttö ilmaista?

BPI-lehteä julkaistaan sähköisessä muodossa, jota voi lukea

BPI:n tarjoamia palveluja pääsee käyttämään eri tavoin:

 • BPI:n virallisten verkkosivujen käyttö on ilmaista eikä edellytä rekisteröitymistä
 • pääsy kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaaliin edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi
 • BPI:n verkkoversiota pääsee lukemaan rekisteröitymällä käyttäjäksi ja suorittamalla maksun
 • BPI:n yhteenvedot- ja BPI:ssä julkaistut henkilöt -osioiden käyttö ilmaista, mutta edellyttää rekisteröitymistä.

Hakujen tekeminen maksukyvyttömyysrekisterissä

BPI:n verkkoversiosta voi hakea tietoja lehden numeron ja ilmestymisvuoden, velallisen nimen, verotunnuksen, kaupparekisterinumeron, tuomioistuinkäsittelyn numeron tai BPI:n ilmestymisajankohdan perusteella. Suorittamalla tilausmaksun pääsee tutustumaan julkaistuihin BPI:n numeroihin, jotka sisältävät kaikki menettelyasiakirjat.

BPI:n yhteenvedot-osiossa voi tehdä hakuja BPI:n numeron ja päivämäärän perusteella. Seuraavia tietoja voi hakea ilmaiseksi:

 • lehdessä julkaistun menettelyasiakirjan tyyppi (esimerkiksi haaste, maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista koskeva päätös, maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista koskeva ilmoitus, kutsu velkojien kokoukseen, toimintakertomus, saneeraussuunnitelma, konkurssimenettelyn aloittamista koskeva päätös, konkurssimenettelyn aloittamista koskeva ilmoitus, jakosuunnitelma, loppukertomus, maksukyvyttömyysmenettelyn lopettamista koskeva päätös ym.)
 • niiden henkilöiden nimet, joille menettelyasiakirjat on osoitettu
 • maakunta, johon kunkin henkilön kotipaikka on kirjattu
 • verotunnus
 • rekisterinumero.

BPI:ssä julkaistut henkilöt -osiosta voi tehdä hakuja BPI:n numeron ja julkaisuvuoden, velallisen nimen, verotunnuksen, kaupparekisterinumeron, tuomioistuinkäsittelyn numeron tai BPI:n ilmestymisajankohdan perusteella. Seuraavat tiedot ovat ilmaisia:

 • nimi
 • verotunnus
 • niiden henkilöiden rekisteröintinumerot, joille menettelyasiakirjat on osoitettu
 • maakunta, johon kunkin henkilön kotipaikka on kirjattu
 • maksukyvyttömyystapauksen numero sekä tapauksen kirjanneen tuomioistuimen nimi
 • sen BPI-lehden numero, jossa kyseisiin henkilöihin liittyvät menettelyasiakirjat on julkaistu
 • menettelyn tyyppi
 • ensimmäiselle päätökselle asetettu määräaika menettelyn aloittamisen jälkeen, jos sellainen on vahvistettu.

Romanian maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva lehti perustettiin vuonna 2006 maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 86/2006 nojalla.

BPI:n ensisijaisena tavoitteena on haasteiden, tiedoksiantojen, kutsujen ja julkaistuja menettelyasiakirjoja koskevien ilmoitusten sähköisen järjestelmän jatkuva parantaminen.

Romanian maksukyvyttömyysrekisterin hyödyt

BPI:n julkaiseminen tuottaa selviä hyötyjä:

 • Se nopeuttaa maksukyvyttömyysmenettelyä, yksinkertaistaa haasteiden, kutsujen, ilmoitusten, tuomioistuinten päätösten sekä muiden tuomioistuinten ja oikeushallinnon virkamiesten/selvitysmiesten antamien menettelyasiakirjojen julkaisemista ja luo sähköisen yhteydenpitomenettelyn.
 • Sen avulla yhtenäistetään ja standardoidaan menettelyasiakirjoja, joita tuomioistuimet ja oikeushallinnon virkamiehet/selvitysmiehet antavat.
 • Se auttaa kehittämään tuomioistuinten ja oikeushallinnon virkamiesten/selvitysmiesten antamien menettelyasiakirjojen kansallista tietokantaa (joka sisältää haasteita, tiedonantoja, päätöksiä, kutsuja, ilmoituksia, kertomuksia ja saneeraussuunnitelmia).
 • Se helpottaa maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa laissa nro 85/2006 vaadittujen ilmoitusten nopeaa rekisteröimistä kaupparekisteriin / muihin rekistereihin.
 • Sen ansiosta asiasta kiinnostuneet voivat tutustua tuomioistuinten ja oikeushallinnon virkamiesten / selvitysmiesten antamiin menettelyasiakirjoihin.

Linkkejä

BPI:n viralliset verkkosivut

Romanian kaupparekisterin viralliset verkkosivut

Romanian kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaali

Päivitetty viimeksi: 16/01/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.