Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Maksejõuetuse registrid - Belgia

Sellel lehel esitatakse teavet Belgia maksejõuetuse registrite kohta.

Kas Belgias on maksejõuetuse registreid?

Belgias ei ole avalikke maksejõuetuse registreid.

 • Ettevõtteregistrisse (Banque-Carrefour des Entreprises - BCE) on koondatud kõik andmed ettevõtjate ja nende õigusliku staatuse (eelkõige pankroti) kohta. Pankrotiotsused ja kokkuleppemenetlused avaldatakse ka ametlikus väljaandes Lingil klikates avaneb uus akenMoniteur Belge, mis on kättesaadav veebipõhiselt.
 • Belgias on olemas andmepank, mis sisaldab teatavaid andmeid võlgades olevate eraisikute kohta, kes on otsustanud alustada võlgade suhtes kollektiivset menetlust (règlement collectif de dettes). See andmebaas asub Belgia Riigipanga juures, kuid see ei ole avalik.

Kas Belgias on juurdepääs maksejõuetuse registritele tasuline?

Ei, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Belgia maksejõuetuse registris?

Päringuid võib teha väljaandes Moniteur Belge pankrotiotsuste või kokkuleppemenetluste kohta.

Belgia maksejõuetuse registritega hõlmatud periood

Ettevõtjate andmed on kättesaadavad alates 1. jaanuarist 1983, mis on ühendatud pärast 1. juunit 1997 avaldatud väljaannetega.

Samuti on kättesaadavad pärast 1. juulit 2003 avaldatud väljaanded.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenBelgia justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 18/01/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Bulgaaria

Käesoleval lehel esitatakse lühiülevaade Bulgaaria maksejõuetuse registrist.

Millist teavet Bulgaaria maksejõuetuse register pakub?

Bulgaaria maksejõuetuse register koosneb kolmest osast:

 1. Osa Lingil klikates avaneb uus akenpankrotihaldurite registrist on kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil. Avalikkusele kättesaadav osa ei võimalda aga juurdepääsu isikuandmetele ega andmetele, mida pankrotihaldurid peavad veel kontrollima.
 2. Lingil klikates avaneb uus akenMüügi ja enampakkumise register on täielikult kättesaadav Bulgaaria Majandus-, Energeetika- ja Turismiministeeriumi veebisaidil.
 3. Maksejõuetusmenetluste registrit ei hallata praegu keskandmebaasina, kuna kohtute infosüsteemid ei ole vastastikku seotud.

Kas juurdepääs Bulgaaria maksejõuetuse registrile on tasuta?

Juurdepääs Bulgaaria maksejõuetuse registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Bulgaaria maksejõuetuse registris?

Veebisaidilt leiate Lingil klikates avaneb uus akenpankrotihalduri järgmiste andmete järgi:

 • perekonnanimi
 • ühtne registreerimisnumber
 • aadress
 • valdkond
 • töökogemuse kirjeldus
 • osa ministri antud ametisse nimetamise korralduse numbrist
 • staatus – aktiivne või mitteaktiivne

Kuidas teha päringuid müügi kohta?

Lingil klikates avaneb uus akenMüügibülletääni võib leida majandus-, energeetika- ja turismiministeeriumi veebisaidilt.

Bulgaaria maksejõuetuse registri ajalugu

Asjaomane süsteem loodi 2003. aastal pärast Phare projekti BG 0103.04 „Maksejõuetussüsteemi tugevdamine” läbiviimist. Eesmärk oli luua maksejõuetuse alane infosüsteem ning koondada kogu teave ühte andmebaasi. Nimetatud süsteem töötab mõnes kohtus: piirkonnakohtud, apellatsioonikohtud, kõrgem kassatsioonikohus.

Viimati uuendatud: 25/08/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Tšehhi

Sellel lehel esitatakse Tšehhi Vabariigi maksejõuetuse registri lühitutvustus.

Millist teavet Tšehhi Vabariigi maksejõuetuse register pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenTšehhi Vabariigi maksejõuetuse registri omanik ja haldaja on Lingil klikates avaneb uus akenTšehhi Vabariigi justiitsministeerium.

Kas juurdepääs Tšehhi Vabariigi maksejõuetuse registrile on tasuta?

Juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Tšehhi Vabariigi maksejõuetuse registris?

Täppisotsingumootorit kasutades on võimalik tutvuda registris sisalduvate dokumentide terviksisuga PDF-vormingus.

Tšehhi Vabariigi maksejõuetuse registri ajalugu

Register sisaldab teavet alates 1. jaanuarist 2008.

Viimati uuendatud: 13/05/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Taani

Taanil ei ole maksejõuetuse registrit.

Viimati uuendatud: 07/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Saksamaa

Sellel leheküljel antakse lühike ülevaade Saksamaa maksejõuetuse registri kohta.

Saksamaa maksejõuetuse register

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa maksejõuetuse register võimaldab juurdepääsu Saksamaa maksejõuetuskohtute teadaannetele kooskõlas maksejõuetust käsitlevate eeskirjade paragrahviga 9. Teadaanded on õiguslikult siduvad ja need avalikustatakse.

Register kuulub andmetöötluse ja õigusvaldkonna ratsionaliseerimise alase keskvalitsuse ja liidumaade omavalitsuste komisjonile, mida esindab Nordrhein-Westfaleni liidumaa justiitsministeerium; nimetatud komisjon on ka registri haldaja.

Kas juurdepääs Saksamaa maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs Saksamaa maksejõuetuse registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Saksamaa maksejõuetuse registris?

Maksejõuetuse register on kättesaadav ainult Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa maksejõuetuse registri veebisaidil. Täpsem teave otsingu tegemise kohta esitatakse vajaduse korral veebisaidil. Teave on kättesaadav ainult saksa keeles.

Juhime tähelepanu sellele, et piiranguteta otsing kõikide Saksamaa maksejõuetuskohtute andmetes on võimalik ainult kahe nädala jooksul pärast avaldamise esimest päeva. Pärast selle tähtaja möödumist tuleb sisestada maksejõuetuskohtu asukoht ja vähemalt üks järgmistest andmetest: perekonnanimi, ettevõtja nimi, võlgniku asu- või elukoht, maksejõuetuskohtu või registrit pidava kohtu viitenumber, registri liik ja registrinumber.

Ajalugu

Maksejõuetuse registri veebisaidil avaldatakse teavet alates 1. aprillist 2002. Täpset teavet selle kohta, millise ajavahemiku ja milliste menetluste kohta andmed olemas on, leiate veebisaidilt.

Teave käsitleb juhtumeid, kus maksejõuetuse menetlus ei ole veel lõpetatud. Andmed kustutatakse hiljemalt kuus kuud pärast menetluse lõpetamist.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa maksejõuetuse register

Viimati uuendatud: 16/04/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Eesti

Sellel lehel antakse lühiülevaade Eesti äriregistri ja Ametlike Teadaannete pakutavast teabest maksejõuetuse kohta.

Millist teavet saab Eestis maksejõuetuse kohta?

Eestil ei ole eraldi maksejõuetuse registrit, kuid teavet nii juriidilise kui füüsilise isiku pankroti- ja võlgade ümberkujundamise menetluste kohta leiav elektroonilisest ametlikust väljaandest Lingil klikates avaneb uus akenAmetlikud Teadaanded. Lisaks sisaldab Lingil klikates avaneb uus akenEesti äriregister ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste register kandeid juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate pankrottide kohta.

Ametlikkesse Teadaannetesse kantakse kohtu ja pankrotihaldurite poolt näiteks:

 • pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade;
 • pankroti väljakuulutamise teade;
 • võlausaldajate üldkoosoleku teade;
 • esialgse jaotusettepaneku kinnitamise teade;
 • pankrotimenetluse lõpetamise teade;
 • võlgade ümberkujundamiskava kinnitamise teade.

Täieliku nimekirja avaldatavatest teadaannetest leiab Ametlike Teadaannete Lingil klikates avaneb uus akenveebilehelt.

Äriregistrisse ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantakse kohtulahendi alusel:

 • pankrotimenetluse raugemine pankrotti välja kuulutamata;
 • pankroti väljakuulutamine koos pankrotihalduri nime ja isikukoodiga, samuti märge, et tema esindab ettevõtjat;
 • väljakuulutatud pankroti raugemine koos ettevõtja tegevuse jätkamise kandega;
 • väljakuulutatud pankroti raugemine koos ettevõtja registrist kustutamisega;
 • pankrotimenetluse lõpetamine koos ettevõtja registrist kustutamise või tegevuse jätkamisega;
 • kompromiss ja selle tähtaeg koos tegevuse jätkamise kandega;
 • kompromissi tühistamine ja väljakuulutatud pankrotimenetluse taastamine koos märkega, et ettevõtjat esindab pankrotihaldur;
 • kompromissi lõppemine seoses selle tähtaja möödumisega ja pankrotihalduri vabastamine;
 • pandikirjaseaduse alusel tagatisvara halduri nimetamine koos tema nime ja isikukoodiga, samuti märge, et tema esindab krediidiasutust pandikirjaportfellide valitsemisel ja käsutamisel.

Registrisse ei tehta kannet võlgniku ega tema esindusõigusliku isiku ärikeelu ja isikule määratud ettevõtluskeelu kohta.

Äriregister sisaldab pankrotis juriidiliste isikute kohta järgmisi andmeid:

 • juriidilise isiku nimi;
 • registrikood;
 • aadress;
 • pankrotihalduri andmed;
 • juhatuse liikme andmed;
 • tagatisvara halduri andmed;
 • pankrotimääruse või -otsuse kuupäev ning määruse või tsiviilasja number.

Kas juurdepääs maksejõuetust käsitlevale teabele on tasuta?

Registriandmetega saab tutvuda Lingil klikates avaneb uus akenveebi teel ja Lingil klikates avaneb uus akennotaribüroos.

Juurdepääs Lingil klikates avaneb uus akenAmetlikele Teadaannetele on tasuta.

Juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja ja välismaa äriühingu filiaali otsimise, menetlusteabe või registrikaardi andmetele juurdepääsu eest veebis tasu ei küsita. Kõik muud päringud, sh ajaloolised registrikaardi andmed, ning juurdepääs majandusaasta aruannetele, põhikirjadele ja muudele dokumentidele on siiski tasulised. Äriregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärasid reguleerib Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministri määrus.

Registriandmete ja toimikudokumentidega tutvumine notaribüroos on tasuline. Notari tasud nimetatud andmetega tutvumise eest on sätestatud Lingil klikates avaneb uus akennotari tasu seaduses.

Andmed äri- ja ettevõtluskeeldude kohta on avalikud ning nendega saab tasuta tutvuda Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel.

Kuidas teha päringuid maksejõuetust käsitleva teabe kohta?

Ametlikes Teadaannetes saab juriidilise ja füüsilise isiku maksejõuetuse andmeid otsida nime või isikukoodi/registrikoodi alusel, üldotsingus ka märksõna järgi. Otsinguga on lihtsasti leitavad kõik maksejõuetuse menetluses olevad ja avaldatud teadaanded. Menetluse lõppedes kantakse teadaanded arhiivi, v.a menetluse lõpetamise teadaanne, mis jääb avalikuks kolmeks aastaks.

Juriidilist isikut ja füüsilisest isikust ettevõtjat saab äriregistri teabesüsteemi kasutades otsida ärinime, nime või registrikoodi järgi. Juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja staatus annab teavet selle kohta, kas kõnealune isik on pankrotis või mitte.

Alates 2019. aasta sügisest on Ametlikud Teadaanded liidestatud e-õiguskeskkonna portaali maksejõuetuse registrite otsinguga, võimaldades ettevõtetel, laenuandjatel ja investoritel, kes soovivad investeerida teistes liikmesriikides, viia läbi taustakontrolli otse teise riigi maksejõuetusregistrist. Loodud mitmekeelne lahendus muudab maksejõuetuse info piiriüleselt läbipaistvamaks ning lihtsamini kättesaadavaks. Informatsioon on kättesaadav tasuta. Portaali on loodud lihtotsing, mis võimaldab otsida võlgniku nime järgi kõikidest liidestatud registritest ning laiendatud otsing, kus otsingu kriteeriumid sõltuvad sellest, millise riigi registrist võlgniku otsitakse. Eesti puhul on võimalik otsida võlgniku nime ja isikukoodi/registrikoodi järgi.

Maksejõuetust käsitleva teabe andmise ajalugu

Maksejõuetust käsitlevat teenust pakutakse Eestis alates 1. septembrist 1995.

Viimati uuendatud: 28/11/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Iirimaa

Sellel lehel esitatakse teavet Iirimaa maksejõuetuse registri kohta.

Millist teavet Iirimaa maksejõuetuse register pakub?

Iirimaal ei ole eraldi äriühingute maksejõuetuse registrit. Teave äriühingute maksejõuetuse kohta on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akenäriühinguregistri andmetest.

Füüsiliste isikute pankroti register on kõrgema kohtu juures asuva likvideerija kantselei poolt paberkandjal peetav register. See sisaldab Iirimaa kõrgema kohtu poolt välja kuulutatud pankrottide üksikasju.

Füüsiliste isikute maksejõuetuse register on samuti paberkandjal peetav register. Selle suhtes kohaldatakse 2002. aasta seadusdokumenti nr 334 (Euroopa ühenduste 2002. aasta õigusnorme (füüsilise isiku maksejõuetus)) ning register sisaldab üksikasju teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kohtute poolt välja kuulutatud füüsilise isiku maksejõuetuste kohta (nagu neist on teavitanud pankrotihalduri kantselei).

Kas juurdepääs Iirimaa maksejõuetuse registrile on tasuta?

Ei. Iga päringu eest tuleb maksta tasu. Tasu käsitlevad üksikasjad on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenkohtute ameti veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akeneeskirjade ja tasude osas. Tasu tuleb maksta isegi siis, kui päring ei anna tulemusi, st kui päringukriteeriumile vastavaid kandeid ei leita.

Kuidas teha päringuid Iirimaa maksejõuetuse registris?

Füüsiliste isikute pankroti registris saab päringuid teha ainult ise likvideerija kantseleisse kohale minnes (aadress: Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7, teine korrus).

Iirimaa maksejõuetuse registri ajalugu

Füüsiliste isikute pankroti register sisaldab teavet, mis pärineb alates 1922. aastast.

Viimati uuendatud: 01/05/2010

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Kreeka

Kreekal ei ole maksejõuetuse registrite veebisaiti. Praegu toimub andmebaaside arvutiseerimise ja nende elektroonilise liidese kujundamine.

Millist teavet Kreeka maksejõuetusregister pakub?

Vastavalt Kreeka õigusaktidele on maksejõuetusmenetlused järgmised:

 • pankrot (πτώχευση) (seaduse nr 3588/2007 artiklid 1–61, seaduse nr 4013/2011 artikli 13 lõiked 1–4, seaduse nr 4055/2012 artikli 22 lõige 1);
 • spetsiaalne likvideerimine, mille raames ettevõtte tegevus jätkub (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (seaduse nr 3588/2007 artikli 106 punkt k, seaduse 4013/2011 artikkel 12);
 • pankrotieelne likvideerimine (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (seaduse nr 3588/2007 artiklid 70–101, seaduse nr 4055/2012 artikli 22 lõige 2, seaduse nr 4072/2012 artikli 116 lõige 3 ja artikli 234 lõiked 1–3);
 • struktureerimiskavad (seaduse nr 3588/2007 artiklid 109–123, seaduse nr 3858/2010 artikli 34 lõige 1);
 • lihtsustatud menetlus väiksemate pankrottide korral (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (seaduse nr 3588/2007 artiklid 162–163);

Füüsiliste isikute pankrotiga seotud nõudeid kontrollivad ja nende kohta teevad otsuseid kohalikud rahukohtud (ειρηνοδικεία).

Ühenduste (προσωπικές εταιρίες), usaldusühingute (ετερόρρυθμες εταιρίες), täisühingute (ομόρρυθμες εταιρίες), eraõiguslike äriühingute (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), osaühingute (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), aktsiaseltside (ανώνυμες εταιρίες), Euroopa äriühingute ja Euroopa ühistute pankrotiga seotud nõudeid kontrollivad ja nende kohta teevad otsuseid esimese astme kohalikud kohtud (πρωτοδικεία).

Pankrotimenetluste tõendeid väljastab kohalike kaubanduskodade juures asuv üldine äriregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ).

Kas juurdepääs Kreeka maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs registrile puudub.

Kuidas teha päringuid Kreeka maksejõuetusregistris?

-

Kreeka maksejõuetusregistri ajalugu

Viimati uuendatud: 03/07/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hispaania keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Hispaania

Hispaanias loodi riiklik maksejõuetuse register (Registro Público Concursal) kuningliku dekreetseadusega nr 3/2009 ja see hakkab asendama praegust riiklikku maksejõuetusotsuste registrit (Registro Público de Resoluciones Concursales). Riiklikus maksejõuetuse registris hakatakse avaldama maksejõuetusmenetluste otsuseid.

.
Viimati uuendatud: 19/09/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Prantsusmaa

Prantsusmaal maksejõuetuse register puudub.

Viimati uuendatud: 02/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Itaalia

Itaalia justiitsministeeriumis alles luuakse uut elektroonilist süsteemi maksejõuetust käsitlevate andmete haldamiseks.

Viimati uuendatud: 02/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Küpros

Selles osas antakse lühike ülevaade Küprose maksejõuetuse ja likvideerimise registrist (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Lingil klikates avaneb uus akenPankrottide talitus (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) vastutab maksejõuetute füüsiliste ja juriidiliste isikute vara ülevõtmise ja haldamise eest ning annab aru Lingil klikates avaneb uus akenkaubandus-, tööstus- ja turismiministeeriumi (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri- ja pankrotiametile (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη). Talitus omab andmeid pankrotistunud füüsiliste isikute kohta. Kui ettevõtet hakatakse likvideerima, teavitatakse sellest ettevõtteregistrit. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri- ja pankrotiametiga.

Millist teavet maksejõuetuse register pakub?

Ei kohaldata.

Kas juurdepääs maksejõuetuse registrile on tasuta?

Ei kohaldata.

Kuidas teha päringuid maksejõuetuse registris?

Ei kohaldata.

Maksejõuetuse registri ajalugu

Maksejõuetuse register sisaldab andmeid maksejõuetuse juhtumite kohta alates 1931. aastast kuni tänaseni.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistri- ja pankrotiamet (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Lingil klikates avaneb uus akenKaubandus-, tööstus- ja turismiministeerium (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Viimati uuendatud: 31/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Läti

Selles osas esitatakse teavet Läti maksejõuetuse registri kohta.

Millist teavet Läti maksejõuetusregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenLäti maksejõuetusregister sisaldab järgmist teavet:

 • haldurid;
 • füüsiliste ja juriidiliste isikute maksejõuetusmenetlused;
 • õiguskaitsemenetlused;
 • kohtuvälised õiguskaitsemenetlused;
 • statistilised andmed.

Maksejõuetusregister on kättesaadav kõigile ja see sisaldab usaldusväärset teavet. Selle haldamine kuulub Lingil klikates avaneb uus akenLäti Vabariigi äriregistri vastutusalasse.

Kas juurdepääs Läti maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah, Läti maksejõuetusregistriga saab tutvuda tasuta, kuid teabe dokumendi vormis kätte saamise eest tuleb maksta.

Selleks et saada äriregistrist väljavõte või muu dokument, mis sisaldab võlgniku (füüsiline isik) või halduri isikukoodi, võtke ühendust äriregistriga ja esitage oma teabenõue või tehke seda elektrooniliselt portaali Lingil klikates avaneb uus akenLatvija.lv kaudu.

Kuidas teha päringuid Läti maksejõuetusregistris?

Haldurid

See osa (Administratori) sisaldab haldurite kohta järgmist teavet:

 • eesnimi;
 • perenimi;
 • juriidiline aadress ja kontaktandmed;
 • sertifikaadi number;
 • sertifikaadi aegumiskuupäev.

Teave aegunud sertifikaadiga haldurite kohta on kättesaadav arhiivist lingi Lingil klikates avaneb uus akenVēsturiskie dati alt. Lingi „Izziņa” alt pääseb juurde Läti maksejõuetusregistris iga halduri kohta salvestatud teabele.

Päring

Maksejõuetusregistrist teatud subjekti (füüsiline või juriidiline isik) kohta teabe otsimiseks kasutage rubriiki Meklēt. Teavet on võimalik otsida järgmiste kriteeriumite alusel:

 • registreerimisnumber (juriidiliste isikute puhul) või isikukood (füüsiliste isikute puhul);
 • nimi või ametinimetus;
 • kohtupiirkond;
 • menetluse algatamise periood;
 • menetlusliik (maksejõuetusmenetlus, õiguskaitsemenetlus või kohtuväline õiguskaitsemenetlus);
 • menetluse olemus (kohalik, piiriülene põhimenetlus, piiriülene sekundaarne menetlus).

Otsingutulemused kuvatakse lingiga „Uzņēmumu reģistra izziņa”, kus on kättesaadav kogu maksejõuetusregistris sisalduv teave teatud subjekti kohta, sealhulgas skannitud dokumendid, mis sisaldavad haldurite märkusi võlausaldajate koosolekute ja päevakava kohta.

Kanded

Selleks et tutvuda konkreetsel kuupäeval tehtud kannetega, kasutage rubriiki Žurnāls. Vaikimisi kuvatakse tänase päeva kanded. Muudel kuupäevadel tehtud kannete vaatamiseks või kannete kuude kaupa esitamiseks kasutage alarubriiki Mēneša žurnāls. Iga kanne sisaldab linki („Izziņa”) konkreetse maksejõuetusmenetluse üksikasjaliku teabe kohta.

Statistika

See rubriik sisaldab erinevat statistilist maksejõuetus- ja saneerimismenetluste teavet. Lingi „Uzņēmumu reģistra izziņa” alt saab tutvuda kogu maksejõuetusregistris teatud subjekti kohta leiduva teabega.

Läti maksejõuetusregistri ajalugu

Register sisaldab alates 1. jaanuarist 2008 pärinevat teavet.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenLisateave Läti maksejõuetusregistri kohta

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetuse riiklik haldusasutus

Viimati uuendatud: 07/01/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Leedu

Leedus ei peeta eraldi maksejõuetuse registrit. Äriühingute staatust saate kontrollida Lingil klikates avaneb uus akenjuriidiliste isikute registri (Juridinių asmenų registras) veebisaidilt. Äriühingu staatust juriidiliste isikute registrist saab vaadata tasuta.

Viimati uuendatud: 18/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Luksemburg

Luksemburgis ei ole maksejõuetuse registreid.

Kas Luksemburgis on maksejõuetusregistrid?

Luksemburgis ei ole maksejõuetusregistreid. Pankrotte kuulutavad välja kohtud, teatades neist äriregistrile, kes kannab selle teabe oma andmebaasi.

Kas juurdepääs Luksemburgi pankrottide nimekirjale on tasuta?

Väljakuulutatud pankrottide nimekiri avaldatakse igakuiselt ametliku väljaande Mémorial B haldus- ja majandusküsimuste kogumikus ning sellega on võimalik tasuta tutvuda Luksemburgi õigusportaalis Lingil klikates avaneb uus akenLegilux.

Lisaks teeb äriregister Lingil klikates avaneb uus akenoma veebisaidil rubriigis „Consultations – statistiques de dépôt” („Konsultatsioonid – deponeeritud dokumentide statistika”) avalikkusele tasuta kättesaadavaks statistikamooduli, kust saab teavet kindlaksmääratud kuu jooksul äriregistrisse deponeeritud pankrotiotsuste kohta. See teave on kättesaadav deponeeritud dokumentide loetelude vormis. Samuti on võimalik seda teavet eksportida.

Kuidas leida teavet Luksemburgi pankrottide kohta?

1. võimalus: Päringut võib teha äriregistri (Lingil klikates avaneb uus akenRCS) veebisaidi vahendusel registrisse kantud isiku nime (või nime ühe osa) või registreerimisnumbri järgi.

Sel juhul kuvab veebisaidi otsingumootor nimede loetelu, mis vastab tehtud päringule.

Kui klõpsata kuvatud nimede loetelus mõnele nimele, esitatakse tasuta järgmised põhiandmed:

 • äriregistri number
 • registreerimise kuupäev;
 • nimi;
 • juriidiline vorm;
 • registrijärgse asukoha aadress;
 • alates 2003. aastast deponeeritud dokumentide loetelu;
 • teave selle kohta, kas asjaomane isik on pankrotis.

2. võimalus: Päringut on võimalik teha äriregistri (Lingil klikates avaneb uus akenRCS) veebisaidil rubriigis „Consultations – statistiques de dépôt” („Konsultatsioonid – deponeeritud dokumentide statistika”) statistikamooduli abil, kust saab teavet kindlaksmääratud kuu jooksul äriregistrisse deponeeritud pankrotiotsuste kohta.

3. võimalus: Päringut on võimalik teha Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi advokatuuri veebisaidil rubriigis „Pankrotid” („Faillites”) äriühingu nime, pankrotiotsuse kuupäeva või pankrotihalduri (curateur) nime järgi.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregister

Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi advokatuur

Viimati uuendatud: 10/01/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje ungari keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Ungari

Sellel lehel antakse lühiülevaade Ungari maksejõuetuse registrist.

Millist teavet Ungari maksejõuetuse register pakub?

Ungaris peavad maksejõuetuse registrit maakohtud (megyei bíróság) ning justiits- ja korrakaitseministeerium (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Äriregister (cégnyilvántartás)

Teavet maksejõuetusmenetluse algatamise ja lõpetamise, täpsemalt likvideerimise või pankroti ja likvideerija kohta, on võimalik leida Lingil klikates avaneb uus akenäriregistrist (Cégnyilvántartás).

Registri elektroonilist varianti haldab justiits- ja korrakaitseministeeriumi ettevõtlusosakond (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Äriühingute Teataja (Cégközlöny)

1. jaanuarist 2008 avaldatakse likvideerimisteateid (felszámolási hirdetmény) regulaarselt Lingil klikates avaneb uus akenÄriühingute Teataja Cégközlöny) veebisaidil (mida vahel ajakohastatakse mitu korda päevas).

Veebisaidil on kättesadavad ka pankrotimenetluste osas tehtud otsused (végzés) .

Teave, millele veebis juurde pääseb, pole õiguslikult siduv.

Kas juurdepääs Ungari maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah. Andmed hõlmavad järgmist:

 • maksejõuetusmenetluse algatamine;
 • äriregistri number (cégjegyzékszám);
 • äriühingu nimi;
 • registreeritud asukoht (székhely);
 • äritegevuse koht (telephely);
 • harukontorid (fióktelep);
 • peamine tegevusala;
 • märgitud kapital;
 • maksukohustuslasena registreerimise number.

Kuidas teha päringuid Ungari maksejõuetuse registris?

Äriregistrist on võimalik otsida järgmiste andmete järgi:

 • äriregistri number;
 • äriühingu nimi; või
 • maksukohustuslasena registreerimise number.

2008. aasta algusest on olnud võimalik otsida Äriühingute Teataja veebisaidilt äriühingu nime või äriregistri numbri järgi. Sealt leiab ettevõtte kohta kogu olemasoleva finantsteabe, sealhulgas teabe maksejõuetuse kohta.

Ungari maksejõuetuse registri ajalugu

1. jaanuarist 2008 avaldatakse likvideerimisteateid regulaarselt ka Äriühingute Teataja veebisaidil (mida ajakohastatakse vahel mitu korda päevas).

Alates 1993. aasta juulist, mil ettevõtete teabe ja elektroonilise registreerimise riiklik süsteem (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) tööle hakkas, säilitavad kohtud äriregistri andmeid elektrooniliselt.

Andmeid kõikide ettevõtete kohta on võimalik otsida mis tahes kohtu andmebaasist, sõltumata sellest, kus andmed talletati.

Viimati uuendatud: 04/07/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje malta keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Malta

Maltal ei ole veel maksejõuetuse registrit.

Viimati uuendatud: 21/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Holland

Selles osas esitatakse lühike sissejuhatus Madalmaade maksejõuetuse registri kohta.

Millist teavet Madalmaade maksejõuetuse register pakub?

Madalmaades on kolme liiki maksejõuetust:

 • pankrot;
 • moratoorium;
 • võla restruktureerimine.

Ringkonnakohtud vastutavad kõikide nende maksejõuetuse liikide osas otsuste vastuvõtmise eest ning asjakohaste andmete säilitamise eest nende registrites. Samuti vastutavad nad maksejõuetuse teatiste (automatiseeritud) edastamise eest kohtunõukogule, mis kasutab nimetatud teatisi pankrotte ja moratooriumeid käsitlevas Lingil klikates avaneb uus akenmaksejõuetuse keskregistris (CIR).

Maksejõuetuse keskregister sisaldab kogu avaldatud maksejõuetuse teatistest saadud teavet, sealhulgas:

 • isikuandmeid;
 • äriühingute nimesid;
 • äriregistrinumbreid;
 • üksikasju kuraatori ja administraatori kohta;
 • kõiki eelnevaid teatisi.

Maksejõuetuse keskregister loodi seadusega, seega võib selles sisalduvat teavet pidada õiguslikult siduvaks.

Lisaks maksejõuetuse registrile on olemas ka võla restruktureerimise riiklik register (Landelijk Register Schuldsaneringen ­ LRS), mida haldab üks õigusabinõukogudest. Lisateenusena, mida ei ole õigusaktidega ette nähtud, kogub maksejõuetuse register ka võla restruktureerimise riikliku registri andmeid. Mõlema registri andmetega saab tutvuda Internetis.

Madalmaade maksejõuetuse registri vastutuse välistamine

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetuse keskregister sisaldab füüsiliste isikute (üksikisikute) pankrotti, maksete peatamist ja võlgade kustutamist käsitlevaid andmeid, mida hallatakse erinevate kohtute kohalikes registrites.

Kas juurdepääs Madalmaade maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

On-line juurdepääsul maksejõuetuse keskregistrile puuduvad piirangud.

Professionaalsetele kasutajatele on kättesaadav veebipõhine teenus, mis võimaldab andmeid korduvalt kasutada.

Kuidas teha päringuid maksejõuetuse registris

Füüsiliste isikute kohta saab andmeid otsida ainult järgmiste parameetrite järgi:

 • nimi ja sünniaeg;
 • nimi, postiindeks ja majanumber;
 • sünniaeg, postiindeks ja majanumber.

Kui maksejõuetuse teatiste avaldamisest on möödunud üks aasta, ei saa neid enam otsida kuupäeva järgi. Äriühingute ja juriidiliste isikute kohta saab andmeid otsida ainult järgmiste parameetrite järgi:

 • äriühingu nimi;
 • äriregistri number;
 • aadress.

Madalmaade maksejõuetuse registri ajalugu

Maksejõuetuse register alustas tegevust 1. jaanuaril 2005. Seepärast leiab nimetatud registrist kõik juhtumid, mis on algatatud või millest on teavitatud pärast seda kuupäeva.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade maksejõuetuse keskregister

Viimati uuendatud: 06/02/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Austria

Sellel lehel esitatakse Austria maksejõuetuse registri lühitutvustus.

Millist teavet Austria maksejõuetuse register pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenAustria maksejõuetuse registri omanik ja haldaja on Austria föderaalne justiitsministeerium. See sisaldab teavet maksejõuetusmenetluse algatamise ja peamiste menetlustoimingute kohta.

Austria maksejõuetusregister on üles pandud ametlike teadaannete veebisaidile Ediktsdatei.

Kas juurdepääs Austria maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Kuidas teha päringuid Austria maksejõuetuse registris?

Üksikasjalik teave on kättesaadav ainult saksa keeles Austria justiitsministeeriumi veebisaidil märksõna "Lingil klikates avaneb uus akenEdiktsdatei" (ametlikud teadaanded) alt.

Austria maksejõuetuse registri ajalugu

Austria maksejõuetuse registrit on peetud alates 1999. aastast.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÕiguskorraldus – Austria

Viimati uuendatud: 15/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Poola

Selles jaotises antakse lühiülevaade Poola pankrotiregistrist.

Millist teavet pakub Poola pankrotiregister?

Lingil klikates avaneb uus akenPoola pankrotiregistri (rejestr podmiotów w upadłości) veebisait on osa riiklikust kohturegistrist (Krajowy Rejestr Sądowy). See sisaldab sama liiki andmeid äriühingute kohta, mis on olemas ka riiklikus kohturegistris. Lisaks sisaldab Poola pankrotiregister veel täpsemaid andmeid järgmiste ettevõtete kohta:

 • äriühingud
 • sihtasutused
 • ühistud
 • muud ettevõtted, kes on välja kuulutanud oma pankroti

Registrist leiab teabe ka pankrotiavalduste kuupäevade ja konkreetse sisu kohta.

Pankrotiregistri omanikuks ja haldajaks on Lingil klikates avaneb uus akenPoola Justiitsministeerium. Teave on kättesaadav poola ja osaliselt ka inglise keeles.

Kas juurdepääs Poola pankrotiregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Poola pankrotiregistris?

Alates 1. aprillist 2009 on Poola pankrotiregistris uus otsingumootor, mille abil on võimalik otsida pankrotis ettevõtteid ja muid märksõnu.

Viimati uuendatud: 10/02/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Portugal

Sellel lehel esitatakse lühike teave Portugali maksejõuetuse registrite kohta.

Millist teavet sisaldab maksejõuetuse register?

Elektrooniline Lingil klikates avaneb uus akenmaksejõuetuse register sisaldab järgmist teavet:

 • Pankrotiasja number
 • Pankrotiasja menetlenud kohtu andmed
 • Maksejõuetu isiku andmed
 • Pankrotihalduri andmed
 • Kaebuste esitamise tähtajad
 • Pankroti väljakuulutamise päev

Elektrooniline register annab üksikasjalikku teavet pankrotiasjade kohta (vt allpool).

Kas Portugali maksejõuetuse registriga tutvumise eest võetakse tasu?

Ei, maksejõuetuse registriga saab tutvuda tasuta.

Maksejõuetuse registrit käsitlev õigusakt

Portugali maksejõuetuse registri tegevus on reguleeritud pankroti ja äriühingute saneerimise seadustiku (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) artikliga 38. Seadustik võeti vastu 18. märtsi 2004. aasta dekreetseadusega nr 53/2004, mida muudeti 20. aprilli 2012. aasta seadusega nr 16/2012.

Viimati uuendatud: 15/11/2013

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Rumeenia

Selles osas antakse ülevaade maksejõuetusmenetluste bülletäänist – Rumeenia maksejõuetusregistrist, mille on sisse seadnud Rumeenia Justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv Riiklik Äriregistriamet (OficiulNațional al RegistruluiComerțului )

Millist teavet Rumeenia maksejõuetusregister pakub?

Maksejõuetusmenetlus Rumeenias

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldab Riiklik Äriregistriamet kohtukutsed, teated, koosoleku kokkukutsumise teated ja teated menetlusdokumentide kohta, mille kohus ja kohtustruktuurid/likvideerija on välja andnud maksejõuetusmenetluse käigus kooskõlas seadusega nr 85/2006 maksejõuetusmenetluse kohta.

Üldist maksejõuetusmenetlust kohaldatakse järgmiste isikute suhtes:

1. ettevõtjad:

 • ettevõtted;
 • ühistud;
 • tulundusühingud;

2. koostööorganisatsioonid;

3. põllumajandusühistud;

4. muud majandustegevusega tegelevad eraõiguslikud juriidilised isikud.

Lihtsustatud maksejõuetusmenetlust kohaldatakse järgmiste isikute suhtes:

1. ettevõtjad;

 • volitatud füüsilised isikud;
 • füüsilisest isikust ettevõtjad ja pereettevõtted;

2. kõik ettevõtjad ja juriidilised isikud, kes vastavad teatud tingimusele, näiteks:

 • neil puudub vara;
 • nende asutamis- või raamatupidamisdokumente ei ole võimalik leida;
 • nende juhatajat ei ole võimalik leida;
 • nende registrijärgne asukoht ei eksisteeri enam või on äriregistrisse kantust erinev; nad on jätnud esitamata seaduses sätestatud dokumendid;
 • nende tegevus lõpetati enne kohtukutse väljastamist;
 • nad on väljendanud tahet likvideerida ettevõte vabatahtlikult.

Maksejõuetusmenetluste bülletään

Mida bülletään sisaldab?

Maksejõuetusmenetluste bülletään sisaldab menetlusdokumente, mille on välja andnud kohtud ja kohtustruktuurid/likvideerijad pärast maksejõuetusmenetluse algatamist:

 • kohtukutsed, mille mõnikord väljastab vastaspool;
 • vaidlusavaldused;
 • kassatsioonkaebused ja muud taotlused;
 • teatatud menetlusdokumendid ja kohtuotsused;
 • kohtukutsed;
 • teated;
 • muud seaduses ette nähtud menetlusdokumendid (kohtustruktuuri/likvideerija aruanded, kohtus sätestatud ümberkorralduskavad, teated).

Kuidas on maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisait üles ehitatud?

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusmenetluste bülletääni veebisait võimaldab juurdepääsu järgmisele teabele ja järgmistele dokumentidele:

 • tasuta teave;
 • teave maksejõuetusmenetluse bülletääni haldamise eest vastutava Riikliku Äriregistriameti direktoraadi struktuuri kohta;
 • asjaomased õigusaktid, vormid ja menetlusdokumendid.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisaidil on järgmised osad:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni sisseseadmisega seotud teave;
 • õigusaktid;
 • Riikliku Äriregistriameti, kohtute juures asuvate äriregistriosakondade ja maksejõuetusmenetluste bülletääni organisatsiooniline struktuur;
 • õigussõnastik (maksejõuetusega seotud mõisted);
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni käsitlevad statistilised andmed;
 • asutustevahelised suhted;
 • kontaktandmed.

Maksejõuetusmenetluste bülletäänile pääseb juurde Lingil klikates avaneb uus akenRiikliku Äriregistriameti e-teenuste portaali maksejõuetusmenetluste bülletäänile pühendatud osa kaudu ning bülletäänil on järgmine struktuur.

1. Maksejõuetusmenetluste bülletääni teenused:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni online-versioon (tasuline);
 • Rubriik „Maksejõuetusmenetluste bülletääni numbrite sisukokkuvõtted” (tasuta teave);
 • rubriik „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud” (tasuta teave).

2. Maksejõuetusmenetluste bülletäänis teabe avaldamine:

 • online-vormid teabe avaldamiseks maksejõuetusmenetluste bülletäänis;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni offline-vormid.

3. Maksejõuetusmenetluste bülletäänis sisalduva teabe nõutamine:

 • online-vormid maksejõuetusmenetluste bülletäänis sisalduva teabe nõutamiseks;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni offline-vormid.

4. Statistilised andmed

Kas juurdepääs Rumeenia maksejõuetusregistrile on tasuta?

Maksejõuetusmenetluste bülletään avaldatakse elektrooniliselt. Elektrooniline bülletään on kättesaadav järgmise veebisaidi kaudu:

Juurdepääs maksejõuetusmenetluste bülletääni teenustele on erinev:

 • juurdepääs maksejõuetusmenetluste bülletääni ametlikule veebisaidile on tasuta ja kasutajaks registreerimine ei ole vajalik;
 • Riikliku Äriregistriameti e-teenuste portaali kasutamiseks tuleb end kasutajaks registreerida;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni online-versiooni kasutamiseks tuleb end kasutajaks registreerida ja maksta kasutustasu;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni numbrite sisukokkuvõtete ja bülletäänis avaldatud isikute nimede päringu kasutamine on tasuta ja nõuab ainult kasutajaks registreerimist.

Kuidas teha päringuid Rumeenia maksejõuetusregistris?

Maksejõuetusmenetluste bülletääni online-versioonis saab päringuid teha konkreetse väljaande numbri ja aasta alusel, samuti võlgniku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistris registreerimise numbri, kohtuasja numbri ja bülletäänis avaldamise ajavahemiku alusel. Kasutustasu maksmise korral on võimalik vaadata selliseid bülletääni väljaandeid, mis sisaldavad menetlusdokumentide täielikku teksti.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni numbrite sisukokkuvõtetest saab teha päringuid väljaande numbri ja kuupäeva alusel. Tasuta pääseb juurde järgmisele teabele:

 • bülletäänis avaldatud menetlusdokumendi liik (näiteks kohtukutse, maksejõuetusmenetluse algatamise otsus, maksejõuetusmenetluse algatamise teade, võlausaldajate koosoleku kokkukutsumine, tegevusaruanne, ümberkorralduskava, pankrotimenetluse algatamise otsus, pankrotimenetluse algatamise teade, jaotuskava, lõpparuanne, maksejõuetusmenetluse lõpetamise otsus jne);
 • menetlusdokumentides nimetatud isikute nimed;
 • asjaomaste isikute registrijärgne asukoht (maakond);
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • äriregistris registreerimise number.

Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikute nimede päringuid saab teha konkreetse väljaande numbri ja aasta alusel, samuti võlgniku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistris registreerimise numbri, kohtuasja numbri või bülletäänis avaldamise ajavahemiku alusel. Tasuta pääseb juurde järgmisele teabele:

 • nimi;
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • menetlusdokumentides nimetatud isikute registreerimisnumber;
 • asjaomaste isikute registrijärgne asukoht (maakond);
 • maksejõuetusjuhtumi number ja kohtu nimi, kus kohtuasi on registreeritud;
 • bülletääni nende väljaannete numbrid, kus on avaldatud vastavate isikutega seotud menetlusdokumendid;
 • menetluse liik;
 • vajaduse korral menetluse alustamisel kindlaksmääratud tähtaeg, mille jooksul tuleb teha otsus.

Rumeenia maksejõuetusregistri ajalugu

Maksejõuetusmenetluste bülletään seati sisse 2006. aastal vastavalt seadusele nr 86/2006 maksejõuetusmenetluste kohta.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni peamine eesmärk on jätkata kohtukutsete, teadete, koosolekukutsete ja menetlusdokumentidest teatamise elektroonilise süsteemi täiustamist.

Rumeenia maksejõuetusregistri eelised

Maksejõuetusmenetluste bülletääni avaldamine:

 • muudab maksejõuetusmenetluse kiiremaks ja lihtsustab kohtute ja kohtuasutuste / likvideerijate jaoks kohtukutsete, teadete, koosolekukutsete ja maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud menetlusdokumente käsitlevate teadete avaldamist, luues selleks elektroonilise menetluse;
 • ühtlustab kohtute ja kohtuasutuste / likvideerijate väljastatavad menetlusdokumendid;
 • aitab kaasa kohtute ja kohtuasutuste / likvideerijate väljastatud menetlusdokumentide (kohtukutsed, teated, kohtuotsused, koosolekukutsed, teatised, aruanded, ümberkorralduskavad) riikliku andmebaasi loomisele;
 • kiirendab seaduses nr 85/2006 (maksejõuetusmenetluse kohta) ette nähtud teadete registreerimist äriregistris / muudes registrites;
 • võimaldab huvitatud isikutele juurdepääsu dokumentidele, mille on välja andnud kohtud ja kohtuasutused / likvideerijad.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia maksejõuetusmenetluste bülletääni ametlik veebisait;

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia Äriregistri ametlik veebisait;

Lingil klikates avaneb uus akenRiikliku Äriregistriameti e-teenuste portaal

Viimati uuendatud: 16/01/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Sloveenia

Sellel lehel esitatakse sissejuhatav teave Sloveenia maksejõuetusregistri kohta. Teave Sloveenia maksejõuetusmenetluste ja nende avalikustamise kohta on kättesaadav internetis.

Millist teavet pakub Sloveenia maksejõuetusregister?

Lingil klikates avaneb uus akene-INSOLV andmebaas pakub teavet maksejõuetusmenetluste kohta. Maksejõuetusmenetluste kohta esitatakse järgmine teave:

 • mõned maksejõuetu võlgniku äriregistriandmed;
 • menetlev kohus ja kohtuasja number;
 • mõned maksejõuetusmenetluse halduri isikuandmed;
 • menetluse algus, nõuete esitamise tähtaeg ja andmed teiste menetlustoimingute kohta;
 • pankrotimenetluse korral ka andmed pankrotivara väärtuse ja võlausaldajatele tehtavate tagasimaksete suuruse kohta.

Lingil klikates avaneb uus akenE-väljaannete (e-Objave) andmebaas võimaldab juurdepääsu järgnevale:

 • maksejõuetuse korral välja antud kõik kohtumäärused (sklep), välja arvatud määrused korrapärase tasu kogumise kohta, määrused rahaliste vahendite kogumise kohta, määrused korrapärase tasu kogumise lõpetamise kohta või rahaliste vahendite arestimise kohta;
 • teated menetluse alustamise kohta, teated kohtuliku arutelu toimumise kohta ja muud kohtu poolt seadusekohaselt välja antud teated või hääletuskutsed;
 • kohtulike arutelude ja võlausaldajate komitee kohtumiste kõik protokollid;
 • halduri aruanne ja lisatud dokumendid;
 • võlausaldajate nõuete kohustusliku lahendamise menetlemisel ka maksejõuetu võlgniku aruanded ja lisatud dokumendid;
 • tõestatud nõuete nimekiri;
 • menetlusosaliste esitatud nõuded ja muud kohtudokumendid, mille avalikustamine on ette nähtud;
 • pankrotimenetluse korral kõik üleskutsed avalikule enampakkumisele ning kutsed teha pakkumisi seoses pankrotipesa realiseerimisega.

Nimekirju kõikidest halduritest ja nende juhitavatest maksejõuetusmenetlustest (seznam upraviteljev) on võimalik saada e-väljaannete andmebaasist. Neid nimekirju ajakohastatakse iga päev.

Mõlemate andmebaaside omanik on ja neid haldab AJPES, Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia Vabariigi Avalike Õigusdokumentide ja Seotud Teenuste Amet (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Kas juurdepääs Sloveenia maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta. Selleks et saada juurdepääs andmebaasile, tuleb registreerida end kasutajaks AJPESi veebisaidil ning luua kasutajanimi ja salasõna.

Kuidas teha päringuid Sloveenia maksejõuetusregistris?

Mõlemad andmebaasid, sealhulgas otsimootorid, on kättesaadavad ainult sloveeni keeles. Äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjatega seotud maksejõuetusmenetluste andmeid ja dokumente on võimalik otsida kõikide otsingukriteeriumite abil, aga tarbijatega (st füüsilised isikud, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtjad) seotud andmeid ja dokumente saab andmekaitse huvides otsida ainult teatavate andmekombinatsioonide abil.

Lingil klikates avaneb uus akenE-väljaannete andmebaas võimaldab Teil otsida dokumente, mis on avaldatud seoses maksejõuetusmenetlustega. Avaldatud dokumente saab otsida järgmiste tunnuste järgi:

 • võlgniku staatus (juriidiline isik, füüsiline isik jne);
 • menetluse liik (pankrot, võlausaldajate nõuete kohustuslik rahuldamine, ...);
 • dokumendi liik;
 • võlgnik (otsi äriühingu nime, maksukohustuslase numbri või registrikoodi/isikukoodi abil);
 • äriühingu õiguslik vorm (aktsiaselts, osaühing, ...);
 • kohtuasja number;
 • kohus;
 • akti või dokumendi avaldamise kuupäev. Päringu tulemused esitatakse avalikustamise kuupäeva järgi.

Veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akene-INSOLV saab otsida andmeid maksejõuetusmenetluste kohta järgmiste tunnuste abil:

 • kohtuasja number;
 • võlgnik (ees- ja perekonnanimi või äriühingu nimi, registrikood/isikukood, aadress, sünnikuupäev).

Sloveenia maksejõuetusregistri ajalugu

Registri andmed on kättesaadavad alates 1. oktoobrist 2008. Enne seda avaldati osa teabest, näiteks maksejõuetusmenetluse alustamise avalik teade, ametlikus väljaandes.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusregister

Viimati uuendatud: 23/03/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Slovakkia

Sellel lehel antakse lühiülevaade Slovakkia maksejõuetusregistri kohta.

Millist teavet Slovakkia maksejõuetusregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenSlovakkia maksejõuetusregister (Register úpadcov Slovenskej republiky) sisaldab teavet pankrotiotsuste ja pankrotivara haldamise otsuste kohta ning registrit haldab Slovakkia justiitsministeerium. Registris sisalduvaid andmeid ei ole siiski veel avalikustatud, sest register on praegu katsestaadiumis.

Kas juurdepääs Slovakkia maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs registrile ja sellest andmete otsimine on tulevikus tasuta.

Kuidas teha päringuid Slovakkia maksejõuetusregistris?

Lingil klikates avaneb uus akenSlovakkia maksejõuetusegister on alles väljatöötamisel.

Slovaki Vabariigi maksejõuetusregistri ajalugu

Register sisaldab teavet alates 31. juulist 2009.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSlovakkia maksejõuetusegister

Viimati uuendatud: 26/07/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Soome

Soomes on kaks avalikku maksejõuetuse registrit. Pankroti ja saneerimise register, eraisikute võlgade ümberstruktureerimise register ning äritegevuse keelu register on avalikud registrid, kust igaüks võib tellida tasu eest väljavõtteid. Registrites salvestatud andmete kasutamine võimaldab kaitsta teie huvisid maksete tegemise nõudmisel või lepingute sõlmimisel.

Millist teavet pakub Soome maksejõuetuse register?

Pankroti ja saneerimise register sisaldab andmeid pankroti- ja saneerimistaotluste ning otsuste kohta.

Eraisikute võlgade ümberstruktureerimise register sisaldab andmeid eraisikute võlgade ümberstruktureerimise taotluste ja otsuste kohta (sealhulgas maksegraafikuid).

Kas juurdepääs Soome maksejõuetuse registrile on tasuta?

Ei. Teavet tuleb taotleda Soome Õigusregistrikeskuselt. Väljavõte maksab 10 eurot.

Kuidas teha päringuid Soome maksejõuetuse registris?

Teabetaotluses peaks olema esitatud järgmine teave:

Pankroti ja saneerimise register

Tellimiseks vajalikud andmed:

 • äriühingu nimi
 • ettevõtja registreerimisnumber
 • taotleja nimi ja aadress.

Eraisiku võlgade ümberstruktureerimise register

Tellimiseks vajalikud andmed:

 • isiku nimi
 • isikukood
 • taotleja nimi ja aadress.

Soome maksejõuetuse registri ajalugu

Registrid sisaldavad andmeid alates 1995. aastast.

Viimati uuendatud: 30/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Maksejõuetuse registrid - Rootsi

Sellel lehel antakse ülevaade Rootsi maksejõuetuse registritest.

Millist teavet pakub Rootsi maksejõuetuse register?

Rootsi Ettevõtete Registriamet haldab mitut registrit, mis annavad teavet registreeritud äriühingute kohta. Rootsi Ettevõtete Registriametil puudub ühtne register pankrotis füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta. Küll aga peab Rootsi Ettevõtete Registriamet registrit pankrotis füüsiliste isikute ja pärandvara kohta. Pankrotis äriühingute kohta registreeritakse teave mitmes erinevas äriregistris, mida samuti peab Rootsi Ettevõtete Registriamet. Rootsi Ettevõtete Registriameti hallatavates registrites sisalduvat teavet füüsiliste isikute, pärandvara ja äriühingute kohta on võimalik leida Interneti otsingumootori abil.

Teavet pankrotis äriühingute, füüsiliste isikute ja pärandvara kohta, mis sisaldub Rootsi Ettevõtete Registriameti erinevates registrites, nimetatakse siin edaspidi Rootsi maksejõuetuse registriks (sh Interneti Lingil klikates avaneb uus akenotsingumootori abil leitav teave ning teave, mida saab Lingil klikates avaneb uus akenRootsi Ettevõtete Registriametiga otse ühendust võttes).

Register sisaldab teavet pankrotimenetluse eri etappides äriühingute, füüsiliste isikute ja pärandvara kohta. Register sisaldab järgmist liiki teavet:

 • pankrotimenetluse alustamise kuupäev
 • menetleva kohtu nimetus
 • subjekti nimi, aadress ja registrikood/isikukood
 • menetluse staatus
 • pankrotihalduri nimi ja aadress

Registrit peab Rootsi Ettevõtete Registriamet.

Registrisse kantakse ainult kohtute esitatud teave. Teave kantakse registrisse samal päeval, mil kohus selle Rootsi Ettevõtete Registriametile edastab. Kui kuulutatakse välja füüsilise isiku pankrot, kantakse teave nendesse äriregistritesse, millesse kõnealune isik on kantud.

Kas juurdepääs Rootsi maksejõuetuse registrile on tasuta?

Rootsi maksejõuetuse registris sisalduva teabega saab tasuta tutvuda, kui võtate telefoni teel ühendust Rootsi Ettevõtete Registriametiga. Registrist kirjaliku teabe taotlemisel tuleb enamikul juhtudel maksta tasu.

Interneti otsingumootor võimaldab tasuta juurdepääsu teabele selle kohta, kas äriühing on pankrotis või mitte. Lisateave on kättesaadav üksnes registreeritud kasutajatele ja tasu eest.

Kuidas teha päringuid Rootsi maksejõuetuse registris?

Et saada registris sisalduvat teavet, võib igaüks võtta posti, elektronposti või telefoni teel ühendust Rootsi Ettevõtete Registriametiga. Otsingumootori abil saab päringut teha äriühingu nime, füüsilise isiku nime, registrikoodi või isikukoodi alusel.

Rootsi maksejõuetuse registri ajalugu

Teavet hoitakse registris viie aasta vältel.

Viimati uuendatud: 01/05/2010

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Inglismaa ja Wales

Sellel lehel esitatakse teave Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registri kohta.

Millist teavet pakub Inglismaa ja Walesi maksejõuetusteenistus?

Inglismaa ja Walesi maksejõuetusteenistuse (Insolvency Service of England and Wales, edaspidi „maksejõuetusteenistus” või „teenistus”) ülesanne on seaduse kohaselt pidada registreid maksejõuetusjuhtumite, pankrotist tulenevate tegutsemispiirangute ja võlakoormuse vähendamise otsusega hõlmatud isikute tegutsemispiirangute kohta. Maksejõuetuse register (Individual Insolvency Register) ühendab endas kõik need registrid ja sisaldab järgmisi andmeid:

 • pooleliolevad või möödunud kolme kuu jooksul lõpetatud pankrotimenetlused;
 • kehtivad või möödunud kolme kuu jooksul aegunudvõlakoormuse vähendamise otsused;
 • kehtivad individuaalsed vabatahtlikud kokkulepped ja kiirendatud vabatahtlikud kokkulepped, sealhulgas möödunud kolme kuu jooksul aegunud kokkulepped;
 • kehtivad otsused pankrotist tulenevate tegutsemispiirangute kohta või nende piirangutega seotud lubadused ja esialgsed otsused pankrotist tulenevate tegutsemispiirangute kohta;
 • kehtivad otsused võlakoormuse vähendamise otsusega hõlmatud isikute tegutsemispiirangute kohta või nende piirangutega seotud lubadused ja esialgsed otsused võlakoormuse vähendamise otsusega hõlmatud isikute tegutsemispiirangute kohta.

Kas juurdepääs Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registris?

Register asub Lingil klikates avaneb uus akenmaksejõuetusteenistuse veebisaidil rubriigis „Find someone” („Leia isik”). Klikkides lingil Lingil klikates avaneb uus akenIndividual Insolvency Register (maksejõuetuse register), saate te teha päringuid üksikisiku nime või ärinime järgi.

Inglismaa ja Walesi maksejõuetusteenistuse ajalugu

Maksejõuetusteenistus on äri-, innovatsiooni- ja kutseoskuste ministeeriumi rakendusamet, mis täidab ametliku pankrotihalduri kaudu järgmisi ülesandeid:

 • haldab ja uurib pankrotijuhtumeid ning jälgib isikuid, kelle suhtes on tehtud võlakoormuse vähendamise otsus, samuti äriühinguid ja partnerlusi, kelle suhtes on kohaldatud sundlõpetamist; teenistus püüab välja selgitada nende maksejõuetuse põhjused;
 • täidab usaldusisiku/pankrotihalduri rolli, juhul kui menetluse raames ei ole nimetatud pankrotihaldurit erasektorist;
 • täidab nimetatud isiku ja järelevalvaja rolli kiirendatud individuaalsete vabatahtlike kokkulepete korral.

Lisaks sellele täidab teenistus veel järgmisi ülesandeid:

 • kontrollib teateid pankrotivõlgnike, võlakoormuse vähendamise otsustega hõlmatud isikute ja äriühingute juhtide toimepandud rikkumiste kohta;
 • määrab direktoritele äriühingute pankrotistumise korral äritegevuse keelde;
 • tegeleb pankrottidega seotud otsuste ja lubaduste ning võlakoormuse vähendamise otsuste ja lubadustega;
 • väljastab pankrotihalduritele tegevuslubasid ning reguleerib nende töövaldkonda;
 • hindab ja maksab töötajatele välja seadusjärgseid koondamishüvitisi, kui tööandja on ametlikult maksejõuetu;
 • osutab raamatupidamis- ja investeerimisteenuseid pankroti- ja likvideerimisvara fondidele;
 • korraldab konfidentsiaalseid uurimisi äriühingutes, juhul kui see on üldsuse huvides;
 • nõustab ministeeriumeid ning valitsusasutusi ja riigiameteid maksejõuetuse, koondamise ja muudes asjaomastes küsimustes;
 • jagab üldsusele oma veebisaidi, trükiste ja maksejõuetuse eritelefoniliini (Insolvency Enquiry Line) kaudu teavet maksejõuetuse, koondamise ja muude selliste teemade kohta.

Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registri vastutuse välistamine

Veebisaidil esitatud vastutust välistav tekst on järgmine:

„Kuigi esitatud teabe õigsuse tagamiseks on tehtud kõik võimalik, võib mõnikord siiski ette tulla vigu. Kui avastate teabe, mis tundub olevat väär või puudulik, teavitage meid sellest käesoleval saidil esitatud tagasisidelinkide kaudu, et saaksime asja uurida ning teha andmebaasis vajalikud parandused.

Maksejõuetusteenistus ei saa võtta vastutust hooletuse tõttu või muul põhjusel tekkinud vigade või puuduliku teabe eest. Maksejõuetusteenistus ega ametlikud pankrotihaldurid ei saa anda õigus- ega finantsnõu. Õigus- ja finantsnõu saamiseks tuleks pöörduda kodanike nõustamise büroo (Citizen’s Advice Bureau), õigusnõustaja, kvalifitseeritud raamatupidaja, asjaomase tegevusloaga maksejõuetuse halduri, tunnustatud finantsnõustaja või nõustamiskeskuse poole.

Maksejõuetuse register on üldkasutatav register ning maksejõuetusteenistus ei kinnita registriandmete mis tahes viisil kasutamist kolmandate isikute poolt ega tee sellega seoses ühtegi avaldust.”

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusteenistus

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetuse register

Viimati uuendatud: 04/12/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Maksejõuetuse registrid - Põhja-Iirimaa

Sellel lehel esitatakse teavet Põhja-Iirimaa maksejõuetuse registri kohta.

Millist teavet Põhja-Iirimaa maksejõuetusregister pakub?

Põhja-Iirimaal ei ole olemas ühtset maksejõuetusregistrit. Põhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistus säilitab teavet viimase kümne aasta jooksul pankrotistunud isikute kohta. Kõnealune teave asub sidusandmebaasis, kuhu tavakodanikul on võimalik teha päringuid teenustasu alusel. Täpsemat teavet selle pankrotijuhtumite otsingumootori kohta leiate Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistuse veebisaidilt.

Lingil klikates avaneb uus akenEttevõtluse, Kaubanduse ja Investeerimisministeeriumi (Online DETI) maksejõuetusteenistus tegeleb maksejõuetuse küsimustega.

Maksejõuetusteenistuse eesmärk ja ülesanne on:

 • hallata ja uurida pankroti- ja äriühingute sundlikvideerimise juhtumeid;
 • teha kindlaks maksejõuetuse põhjused;
 • korraldada äriühingute maksejõuetuse puhul juhatuse liikmete õiguste äravõtmist;
 • uurida maksejõuetuks kuulutatud ettevõtete juhtimisel esinenud pettusi;
 • reguleerida maksejõuetuse valdkonnaga seotud elukutseid;
 • hallata pankrotikontot;
 • sõnastada Põhja-Iirimaad käsitlevaid maksejõuetusega seotud õigusakte ja poliitikat.

Online DETI kuulub Ettevõtluse, Kaubanduse ja Investeerimisministeeriumile, kes seda ka haldab.

Kas juurdepääs Põhja-Iirimaa maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Kuidas teha päringuid Põhja-Iirimaa maksejõuetusregistris?

Maksejõuetusteenistus peab praegu ajakohastatud registreid, mis kajastavad individuaalseid vabatahtlikke kokkuleppeid (IVA) ja kiirendatud vabatahtlikke kokkuleppeid (FTVA), pankrotipiirangute otsuseid või lubadusi (BRO/BRU), võlakoormuse vähendamise korraldusi (DRO) ning võlakoormuse vähendamise piiramise otsuseid või lubadusi (DRRO/DRRU).

Üksikisikute kohta on internetis võimalik teha päringuid Lingil klikates avaneb uus akenIVA, DRO, DRRO ja DRRU registrites.

Lisateavet maksejõuetusregistrite kohta võib leida Lingil klikates avaneb uus akensiin.

Samateemalised lingid

Lingil klikates avaneb uus akenOnline DETINI

Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistus

Viimati uuendatud: 14/08/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Maksejõuetuse registrid - Šotimaa

Sellelt lehelt leiate teavet Šotimaa maksejõuetuse registri kohta.

Millist teavet maksejõuetuse register Šotimaal pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenPankrotiameti (Accountant in Bankruptcy) veebisaidil on juhised ja materjalid maksejõuetuse kohta Šotimaal. Sealt leiate

 • juurdepääsu õigusaktidele,
 • viida Lingil klikates avaneb uus akenmaksejõuetuse registrile, kust saab üksikasjalikku teavet:
  • pankrottide;
  • pankrotipiirangute;
  • kaitstud usaldustehingute (protected trust deeds);
  • ettevõtete likvideerimise ja pankrotivara haldamise kohta Šotimaal (sh maksejõuliste äriühingute likvideerimised).

Šotimaa maksejõuetuse registris ei ole andmeid äriühingute juhtkonna kohta.

Veebisait Lingil klikates avaneb uus akenMoney Scotland pakub nõuandeid raha- ja võlaküsimustes, materjale kinnitatud rahandusnõustajatele ning teavet võlatagastusskeemide kohta (mõistliku aja jooksul tehtavate tagasimaksete kohustuslik skeem, mille jooksul on tagatud kaitse võlausaldajate võimaliku hagi eest).

Šotimaa maksejõuetuse registri omanik ja haldaja on pankrotiamet (Accountant in Bankruptcy).

Šotimaa võlatagastusskeemide register (DAS-register, Debt Arrangement Scheme Register)

Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa DAS-register pakub teavet heaks kiidetud ja heakskiitu ootavate võlatagastusprogrammide kohta. DAS-registri omanik ja haldaja on Money Scotlandi haldaja Civic.

Kas juurdepääs maksejõuetuse registrile on Šotimaal tasuta?

Juurdepääs maksejõuetuse registrile on Šotimaal tasuta. Alla saab laadida ka igapäevast äriliste andmete kokkuvõtet. Täpsema teabe saamiseks kirjutage järgmisel aadressil: Lingil klikates avaneb uus akenroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Kas DAS-registrile juurdepääs on Šotimaal tasuta?

Juurdepääs DAS-registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Šotimaa maksejõuetuse registris?

Šotimaa maksejõuetuse register on Internetis kättesaadav. Selle kasutamiseks tuleb Lingil klikates avaneb uus akenkasutajaks registreeruda.

Kuidas teha päringuid DAS-registris?

DAS-register on Internetis kättesaadav. Selle kasutamiseks tuleb Lingil klikates avaneb uus akenkasutajaks registreeruda.

Šotimaa maksejõuetuse registri ajalugu

Maksejõuetuse registris tehtud päringud annavad teavet kõikide käimasolevate pankrotimenetluste ning viimase kahe aasta jooksul lõpetatud pankrotimenetluste kohta. Kaitstud usaldustehingute puhul annab register teavet käimasolevate menetluste ning viimase aasta jooksul lõpetatud menetluste kohta. Ka äriühingute likvideerimise ja pankrotivara haldamise kohta tehtud päringud annavad teavet nii käimasolevate kui ka viimase aasta jooksul lõpetatud menetluste kohta.

DAS-registri ajalugu

DAS-registri veebisaidil on kättesaadav teave heaks kiidetud ja heakskiitu ootavate võlatagastusprogrammide kohta.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenPankrotiamet, Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetuse register, Lingil klikates avaneb uus akenMoney Scotland DAS (võlatagastusskeem)

Viimati uuendatud: 15/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.