Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Selles osas esitatakse lühike sissejuhatus Madalmaade maksejõuetuse registri kohta.

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Madalmaade maksejõuetuse register pakub?

Madalmaades on kolme liiki maksejõuetust:

 • pankrot;
 • moratoorium;
 • võla restruktureerimine.

Ringkonnakohtud vastutavad kõikide nende maksejõuetuse liikide osas otsuste vastuvõtmise eest ning asjakohaste andmete säilitamise eest nende registrites. Samuti vastutavad nad maksejõuetuse teatiste (automatiseeritud) edastamise eest kohtunõukogule, mis kasutab nimetatud teatisi pankrotte ja moratooriumeid käsitlevas maksejõuetuse keskregistris (CIR).

Maksejõuetuse keskregister sisaldab kogu avaldatud maksejõuetuse teatistest saadud teavet, sealhulgas:

 • isikuandmeid;
 • äriühingute nimesid;
 • äriregistrinumbreid;
 • üksikasju kuraatori ja administraatori kohta;
 • kõiki eelnevaid teatisi.

Maksejõuetuse keskregister loodi seadusega, seega võib selles sisalduvat teavet pidada õiguslikult siduvaks.

Lisaks maksejõuetuse registrile on olemas ka võla restruktureerimise riiklik register (Landelijk Register Schuldsaneringen ­ LRS), mida haldab üks õigusabinõukogudest. Lisateenusena, mida ei ole õigusaktidega ette nähtud, kogub maksejõuetuse register ka võla restruktureerimise riikliku registri andmeid. Mõlema registri andmetega saab tutvuda Internetis.

Madalmaade maksejõuetuse registri vastutuse välistamine

Maksejõuetuse keskregister sisaldab füüsiliste isikute (üksikisikute) pankrotti, maksete peatamist ja võlgade kustutamist käsitlevaid andmeid, mida hallatakse erinevate kohtute kohalikes registrites.

Kas juurdepääs Madalmaade maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

On-line juurdepääsul maksejõuetuse keskregistrile puuduvad piirangud.

Professionaalsetele kasutajatele on kättesaadav veebipõhine teenus, mis võimaldab andmeid korduvalt kasutada.

Kuidas teha päringuid maksejõuetuse registris

Füüsiliste isikute kohta saab andmeid otsida ainult järgmiste parameetrite järgi:

 • nimi ja sünniaeg;
 • nimi, postiindeks ja majanumber;
 • sünniaeg, postiindeks ja majanumber.

Kui maksejõuetuse teatiste avaldamisest on möödunud üks aasta, ei saa neid enam otsida kuupäeva järgi. Äriühingute ja juriidiliste isikute kohta saab andmeid otsida ainult järgmiste parameetrite järgi:

 • äriühingu nimi;
 • äriregistri number;
 • aadress.

Madalmaade maksejõuetuse registri ajalugu

Maksejõuetuse register alustas tegevust 1. jaanuaril 2005. Seepärast leiab nimetatud registrist kõik juhtumid, mis on algatatud või millest on teavitatud pärast seda kuupäeva.

Seonduvad lingid

Madalmaade maksejõuetuse keskregister

Viimati uuendatud: 06/02/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta