Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Läti

Selles osas esitatakse teavet Läti maksejõuetuse registri kohta.

Sisu koostaja:
Läti
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Läti maksejõuetusregister pakub?

Läti maksejõuetusregister sisaldab järgmist teavet:

 • haldurid;
 • füüsiliste ja juriidiliste isikute maksejõuetusmenetlused;
 • õiguskaitsemenetlused;
 • kohtuvälised õiguskaitsemenetlused;
 • statistilised andmed.

Maksejõuetusregister on kättesaadav kõigile ja see sisaldab usaldusväärset teavet. Selle haldamine kuulub Läti Vabariigi äriregistri vastutusalasse.

Kas juurdepääs Läti maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah, Läti maksejõuetusregistriga saab tutvuda tasuta, kuid teabe dokumendi vormis kätte saamise eest tuleb maksta.

Selleks et saada äriregistrist väljavõte või muu dokument, mis sisaldab võlgniku (füüsiline isik) või halduri isikukoodi, võtke ühendust äriregistriga ja esitage oma teabenõue või tehke seda elektrooniliselt portaali Latvija.lv kaudu.

Kuidas teha päringuid Läti maksejõuetusregistris?

Haldurid

See osa (Administratori) sisaldab haldurite kohta järgmist teavet:

 • eesnimi;
 • perenimi;
 • juriidiline aadress ja kontaktandmed;
 • sertifikaadi number;
 • sertifikaadi aegumiskuupäev.

Teave aegunud sertifikaadiga haldurite kohta on kättesaadav arhiivist lingi Vēsturiskie dati alt. Lingi „Izziņa” alt pääseb juurde Läti maksejõuetusregistris iga halduri kohta salvestatud teabele.

Päring

Maksejõuetusregistrist teatud subjekti (füüsiline või juriidiline isik) kohta teabe otsimiseks kasutage rubriiki Meklēt. Teavet on võimalik otsida järgmiste kriteeriumite alusel:

 • registreerimisnumber (juriidiliste isikute puhul) või isikukood (füüsiliste isikute puhul);
 • nimi või ametinimetus;
 • kohtupiirkond;
 • menetluse algatamise periood;
 • menetlusliik (maksejõuetusmenetlus, õiguskaitsemenetlus või kohtuväline õiguskaitsemenetlus);
 • menetluse olemus (kohalik, piiriülene põhimenetlus, piiriülene sekundaarne menetlus).

Otsingutulemused kuvatakse lingiga „Uzņēmumu reģistra izziņa”, kus on kättesaadav kogu maksejõuetusregistris sisalduv teave teatud subjekti kohta, sealhulgas skannitud dokumendid, mis sisaldavad haldurite märkusi võlausaldajate koosolekute ja päevakava kohta.

Kanded

Selleks et tutvuda konkreetsel kuupäeval tehtud kannetega, kasutage rubriiki Žurnāls. Vaikimisi kuvatakse tänase päeva kanded. Muudel kuupäevadel tehtud kannete vaatamiseks või kannete kuude kaupa esitamiseks kasutage alarubriiki Mēneša žurnāls. Iga kanne sisaldab linki („Izziņa”) konkreetse maksejõuetusmenetluse üksikasjaliku teabe kohta.

Statistika

See rubriik sisaldab erinevat statistilist maksejõuetus- ja saneerimismenetluste teavet. Lingi „Uzņēmumu reģistra izziņa” alt saab tutvuda kogu maksejõuetusregistris teatud subjekti kohta leiduva teabega.

Läti maksejõuetusregistri ajalugu

Register sisaldab alates 1. jaanuarist 2008 pärinevat teavet.

Lingid

Lisateave Läti maksejõuetusregistri kohta

Maksejõuetuse riiklik haldusasutus

Viimati uuendatud: 07/01/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta