Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Kreekal ei ole maksejõuetuse registrite veebisaiti. Praegu toimub andmebaaside arvutiseerimise ja nende elektroonilise liidese kujundamine.

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Kreeka maksejõuetusregister pakub?

Vastavalt Kreeka õigusaktidele on maksejõuetusmenetlused järgmised:

  • pankrot (πτώχευση) (seaduse nr 3588/2007 artiklid 1–61, seaduse nr 4013/2011 artikli 13 lõiked 1–4, seaduse nr 4055/2012 artikli 22 lõige 1);
  • spetsiaalne likvideerimine, mille raames ettevõtte tegevus jätkub (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (seaduse nr 3588/2007 artikli 106 punkt k, seaduse 4013/2011 artikkel 12);
  • pankrotieelne likvideerimine (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (seaduse nr 3588/2007 artiklid 70–101, seaduse nr 4055/2012 artikli 22 lõige 2, seaduse nr 4072/2012 artikli 116 lõige 3 ja artikli 234 lõiked 1–3);
  • struktureerimiskavad (seaduse nr 3588/2007 artiklid 109–123, seaduse nr 3858/2010 artikli 34 lõige 1);
  • lihtsustatud menetlus väiksemate pankrottide korral (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (seaduse nr 3588/2007 artiklid 162–163);

Füüsiliste isikute pankrotiga seotud nõudeid kontrollivad ja nende kohta teevad otsuseid kohalikud rahukohtud (ειρηνοδικεία).

Ühenduste (προσωπικές εταιρίες), usaldusühingute (ετερόρρυθμες εταιρίες), täisühingute (ομόρρυθμες εταιρίες), eraõiguslike äriühingute (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), osaühingute (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), aktsiaseltside (ανώνυμες εταιρίες), Euroopa äriühingute ja Euroopa ühistute pankrotiga seotud nõudeid kontrollivad ja nende kohta teevad otsuseid esimese astme kohalikud kohtud (πρωτοδικεία).

Pankrotimenetluste tõendeid väljastab kohalike kaubanduskodade juures asuv üldine äriregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ).

Kas juurdepääs Kreeka maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs registrile puudub.

Kuidas teha päringuid Kreeka maksejõuetusregistris?

-

Kreeka maksejõuetusregistri ajalugu

Viimati uuendatud: 03/07/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.