Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Saksamaa

Sellel leheküljel antakse lühike ülevaade Saksamaa maksejõuetuse registri kohta.

Sisu koostaja:
Saksamaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Saksamaa maksejõuetuse register

Saksamaa maksejõuetuse register võimaldab juurdepääsu Saksamaa maksejõuetuskohtute teadaannetele kooskõlas maksejõuetust käsitlevate eeskirjade paragrahviga 9. Teadaanded on õiguslikult siduvad ja need avalikustatakse.

Register kuulub andmetöötluse ja õigusvaldkonna ratsionaliseerimise alase keskvalitsuse ja liidumaade omavalitsuste komisjonile, mida esindab Nordrhein-Westfaleni liidumaa justiitsministeerium; nimetatud komisjon on ka registri haldaja.

Kas juurdepääs Saksamaa maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs Saksamaa maksejõuetuse registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Saksamaa maksejõuetuse registris?

Maksejõuetuse register on kättesaadav ainult Saksamaa maksejõuetuse registri veebisaidil. Täpsem teave otsingu tegemise kohta esitatakse vajaduse korral veebisaidil. Teave on kättesaadav ainult saksa keeles.

Juhime tähelepanu sellele, et piiranguteta otsing kõikide Saksamaa maksejõuetuskohtute andmetes on võimalik ainult kahe nädala jooksul pärast avaldamise esimest päeva. Pärast selle tähtaja möödumist tuleb sisestada maksejõuetuskohtu asukoht ja vähemalt üks järgmistest andmetest: perekonnanimi, ettevõtja nimi, võlgniku asu- või elukoht, maksejõuetuskohtu või registrit pidava kohtu viitenumber, registri liik ja registrinumber.

Ajalugu

Maksejõuetuse registri veebisaidil avaldatakse teavet alates 1. aprillist 2002. Täpset teavet selle kohta, millise ajavahemiku ja milliste menetluste kohta andmed olemas on, leiate veebisaidilt.

Teave käsitleb juhtumeid, kus maksejõuetuse menetlus ei ole veel lõpetatud. Andmed kustutatakse hiljemalt kuus kuud pärast menetluse lõpetamist.

Seonduvad lingid

Saksamaa maksejõuetuse register

Viimati uuendatud: 16/04/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta