Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Soome

Soomes on kaks avalikku maksejõuetuse registrit. Pankroti ja saneerimise register, eraisikute võlgade ümberstruktureerimise register ning äritegevuse keelu register on avalikud registrid, kust igaüks võib tellida tasu eest väljavõtteid. Registrites salvestatud andmete kasutamine võimaldab kaitsta teie huvisid maksete tegemise nõudmisel või lepingute sõlmimisel.

Sisu koostaja:
Soome
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet pakub Soome maksejõuetuse register?

Pankroti ja saneerimise register sisaldab andmeid pankroti- ja saneerimistaotluste ning otsuste kohta.

Eraisikute võlgade ümberstruktureerimise register sisaldab andmeid eraisikute võlgade ümberstruktureerimise taotluste ja otsuste kohta (sealhulgas maksegraafikuid).

Kas juurdepääs Soome maksejõuetuse registrile on tasuta?

Ei. Teavet tuleb taotleda Soome Õigusregistrikeskuselt. Väljavõte maksab 10 eurot.

Kuidas teha päringuid Soome maksejõuetuse registris?

Teabetaotluses peaks olema esitatud järgmine teave:

Pankroti ja saneerimise register

Tellimiseks vajalikud andmed:

  • äriühingu nimi
  • ettevõtja registreerimisnumber
  • taotleja nimi ja aadress.

Eraisiku võlgade ümberstruktureerimise register

Tellimiseks vajalikud andmed:

  • isiku nimi
  • isikukood
  • taotleja nimi ja aadress.

Soome maksejõuetuse registri ajalugu

Registrid sisaldavad andmeid alates 1995. aastast.

Viimati uuendatud: 30/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta