Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Bulgaaria

Käesoleval lehel esitatakse lühiülevaade Bulgaaria maksejõuetuse registrist.

Sisu koostaja:
Bulgaaria
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Bulgaaria maksejõuetuse register pakub?

Bulgaaria maksejõuetuse register koosneb kolmest osast:

  1. Osa pankrotihaldurite registrist on kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil. Avalikkusele kättesaadav osa ei võimalda aga juurdepääsu isikuandmetele ega andmetele, mida pankrotihaldurid peavad veel kontrollima.
  2. Müügi ja enampakkumise register on täielikult kättesaadav Bulgaaria Majandus-, Energeetika- ja Turismiministeeriumi veebisaidil.
  3. Maksejõuetusmenetluste registrit ei hallata praegu keskandmebaasina, kuna kohtute infosüsteemid ei ole vastastikku seotud.

Kas juurdepääs Bulgaaria maksejõuetuse registrile on tasuta?

Juurdepääs Bulgaaria maksejõuetuse registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Bulgaaria maksejõuetuse registris?

Veebisaidilt leiate pankrotihalduri järgmiste andmete järgi:

  • perekonnanimi
  • ühtne registreerimisnumber
  • aadress
  • valdkond
  • töökogemuse kirjeldus
  • osa ministri antud ametisse nimetamise korralduse numbrist
  • staatus – aktiivne või mitteaktiivne

Kuidas teha päringuid müügi kohta?

Müügibülletääni võib leida majandus-, energeetika- ja turismiministeeriumi veebisaidilt.

Bulgaaria maksejõuetuse registri ajalugu

Asjaomane süsteem loodi 2003. aastal pärast Phare projekti BG 0103.04 „Maksejõuetussüsteemi tugevdamine” läbiviimist. Eesmärk oli luua maksejõuetuse alane infosüsteem ning koondada kogu teave ühte andmebaasi. Nimetatud süsteem töötab mõnes kohtus: piirkonnakohtud, apellatsioonikohtud, kõrgem kassatsioonikohus.

Viimati uuendatud: 25/08/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.