Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Selles osas esitatakse Bulgaaria maksejõuetusregistri lühiülevaade.

Millist teavet Bulgaaria maksejõuetusregister pakub?

Bulgaaria maksejõuetusregister koosneb alljärgnevast kolmest osast.

  1. Pankrotihaldurite nimekiri – kättesaadav Bulgaaria justiitsministeeriumi veebisaidil.
  2. Müügi- ja enampakkumiste bülletään – täies mahus kättesaadav Bulgaaria majandusministeeriumi veebisaidil.
  3. Maksejõuetusmenetluste register – talletatakse keskandmebaasis.

Kas juurdepääs Bulgaaria maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs Bulgaaria maksejõuetusregistrile on tasuta.

Kuidas ma saan Bulgaaria maksejõuetusregistris päringuid teha?

Te saate veebisaidil pankrotihaldurit nime järgi otsida.

Kuidas müügikannet otsida?

Müügibülletään on avaldatud majandusministeeriumi veebisaidil.

Bulgaaria maksejõuetusregistri ajalugu

Süsteem loodi 2009. aastal maksejõuetusmenetluste läbipaistvuse ja tõhususe projekti raames, täpsemalt toetuslepinguga nr K09-15-5-C/9.10.2009 ellu viidud „Haldussuutlikkuse arendamise rakenduskava“ alaeesmärgi 1.5 „Läbipaistev ja tõhus kohtusüsteem“ raames. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Bulgaaria Vabariigi riigieelarvest.

Viimati uuendatud: 13/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.