Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Belgia

Sellel lehel esitatakse teavet Belgia maksejõuetuse registrite kohta.

Sisu koostaja:
Belgia

Kas Belgias on maksejõuetuse registreid?

Belgias ei ole avalikke maksejõuetuse registreid.

  • Ettevõtteregistrisse (Banque-Carrefour des Entreprises - BCE) on koondatud kõik andmed ettevõtjate ja nende õigusliku staatuse (eelkõige pankroti) kohta. Pankrotiotsused ja kokkuleppemenetlused avaldatakse ka ametlikus väljaandes Moniteur Belge, mis on kättesaadav veebipõhiselt.
  • Belgias on olemas andmepank, mis sisaldab teatavaid andmeid võlgades olevate eraisikute kohta, kes on otsustanud alustada võlgade suhtes kollektiivset menetlust (règlement collectif de dettes). See andmebaas asub Belgia Riigipanga juures, kuid see ei ole avalik.

Kas Belgias on juurdepääs maksejõuetuse registritele tasuline?

Ei, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Belgia maksejõuetuse registris?

Päringuid võib teha väljaandes Moniteur Belge pankrotiotsuste või kokkuleppemenetluste kohta.

Belgia maksejõuetuse registritega hõlmatud periood

Ettevõtjate andmed on kättesaadavad alates 1. jaanuarist 1983, mis on ühendatud pärast 1. juunit 1997 avaldatud väljaannetega.

Samuti on kättesaadavad pärast 1. juulit 2003 avaldatud väljaanded.

Seonduvad lingid

Belgia justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 18/01/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.