Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Austria

Sellel lehel esitatakse Austria maksejõuetuse registri lühitutvustus.

Sisu koostaja:
Austria

Millist teavet Austria maksejõuetuse register pakub?

Austria maksejõuetuse registri omanik ja haldaja on Austria föderaalne justiitsministeerium. See sisaldab teavet maksejõuetusmenetluse algatamise ja peamiste menetlustoimingute kohta.

Austria maksejõuetusregister on üles pandud ametlike teadaannete veebisaidile Ediktsdatei.

Kas juurdepääs Austria maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Kuidas teha päringuid Austria maksejõuetuse registris?

Üksikasjalik teave on kättesaadav ainult saksa keeles Austria justiitsministeeriumi veebisaidil märksõna "Ediktsdatei" (ametlikud teadaanded) alt.

Austria maksejõuetuse registri ajalugu

Austria maksejõuetuse registrit on peetud alates 1999. aastast.

Seonduvad lingid

Õiguskorraldus – Austria

Viimati uuendatud: 13/08/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta