Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Greece

Η Ελλάδα δε διαθέτει ηλεκτρονικά μητρώα αφερεγγυότητας. Επί του παρόντος, τελεί υπό επεξεργασία ο σχεδιασμός της ψηφιοποίησης των βάσεων δεδομένων και των ηλεκτρονικών διεπαφών τους.

Content provided by:
Greece

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ελλάδας;

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι οι εξής:

  • η πτώχευση (άρ. 1-61 Ν. 3588/2007, άρ. 13 παρ. 1-4, Ν. 4013/2011, άρ. 22 παρ. 1 Ν. 4055/2012, άρ. 1-3 Ν. 4446/2016, άρ. 14 Ν. 4491/2017)
  • η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία (άρ. 12 Ν. 4013/2011, άρ. 6 Ν. 4446/2016)
  • Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρ. 70-101 Ν. 3588/2007, άρ. 22 παρ. 2 Ν. 4055/2012, άρ. 116 παρ. 3, άρ. 234 παρ. 1-3 Ν. 4072/2012, άρ. 3 επ. Ν. 4446/2016)
  • Σχέδιο αναδιοργάνωσης (άρ. 109-123 Ν. 3588/2007, άρ. 7 επ. Ν. 4446/2016)
  • Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου (άρ. 9 Ν. 4446/2016, άρ. 62 Ν. 4472/2017)

Τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία είναι αρμόδια για την εξέταση υποθέσεων και έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων που αφορούν στην πτώχευση φυσικών προσώπων.

Τα κατά τόπους Πρωτοδικεία είναι αρμόδια για την εξέταση υποθέσεων και έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων που αφορούν στην πτώχευση προσωπικών εταιριών, ετερόρρυθμων ή ομόρρυθμων εταιριών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών, ευρωπαϊκών εταιριών και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιριών.

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στα κατά τόπους εμπορικά επιμελητήρια είναι αρμόδιο για την έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών σχετικά με τις διαδικασίες πτώχευσης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ελλάδας;

Δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα.

Πώς μπορώ να κάνω αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ελλάδας;

Δεν εφαρμόζεται.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Ελλάδας

Δεν εφαρμόζεται.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.