Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Insolvensregistre

Rumænien

Dette afsnit giver et overblik over bulletinen om insolvensbehandling – det rumænske insolvensregister, der forvaltes af Justitsministeriet – det rumænske virksomhedsregister

Indholdet er leveret af
Rumænien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det rumænske insolvensregister?

Insolvensbehandling i Rumænien

I bulletinen om insolvensbehandling (insolvensbulletinen), der udgives af det nationale virksomhedsregister, registreres stævninger, meddelelser, mødeindkaldelser og forkyndelser af processkrifter udstedt af domstole og kuratorer/likvidatorer i forbindelse med insolvensbehandling i henhold til lov nr. 85/2006 om insolvensbehandling.

Almindelig insolvensbehandling vedrører:

 1. virksomheder:
  • handelsvirksomheder
  • andelsselskaber
  • økonomiske interessegrupper
 2. kooperative organisationer
 3. landbrugsselskaber
 4. andre private juridiske personer, der driver økonomisk virksomhed.

Forenklet insolvensbehandling vedrører:

 1. virksomheder:
  • bemyndigede fysiske personer
  • enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder
 2. alle erhvervsdrivende og juridiske personer, der opfylder en række specifikke betingelser:
  • De ejer ingen formueaktiver.
  • Deres registrerings- eller regnskabsdokumenter kan ikke findes.
  • Deres kurator kan ikke findes.
  • Deres registrerede kontor findes ikke længere eller er ikke længere det samme som det, der blev opgivet til virksomhedsregistret. De har undladt at indsende de lovbestemte dokumenter.
  • De er blevet opløst, før der er udarbejdet en stævning, eller
  • de har erklæret, at de ønsker at træde i frivillig likvidation.

Det centrale handels-/erhvervsregister forvaltes af det nationale virksomhedsregister, en offentlig institution med status som juridisk person, der hører under justitsministeriet.

Bulletinen om insolvensbehandling

Hvilke oplysninger indeholder den?

Bulletinen om insolvensbehandling indeholder alle procesdokumenter, der udstedes af domstole og kuratorer/likvidatorer efter iværksættelsen af en insolvensbehandling, dvs.:

 • vidneindkaldelser udstedt af modparter i nogle situationer
 • indsigelser
 • anker og andre begæringer
 • indsendte procesdokumenter og domstolsafgørelser
 • retsindkaldelser
 • forkyndelser
 • andre lovbestemte procesdokumenter (rapporter udfærdiget af kurator/likvidator, retlige omstruktureringsplaner og meddelelser).

Hvordan er insolvensbulletinens websted opbygget?

Webstedet for bulletinen for insolvensprocedurer giver adgang til følgende oplysninger:

 • gratis oplysninger
 • oplysninger om opbygningen af det rumænske virksomhedsregister, direktoratet for bulletinen om insolvensbehandling
 • specifik lovgivning, blanketter og procesdokumenter.

Insolvensbulletinens websted er opbygget i følgende afsnit:

 • oplysninger om oprettelse af insolvensbulletinen
 • retsakter
 • den organisatoriske opbygning af det rumænske virksomhedsregister, virksomhedsregistrets kontorer, der er tilknyttet domstolene, og insolvensbulletinen
 • en juridisk ordbog (insolvens)
 • statistik om insolvensbulletinen
 • interinstitutionelle relationer
 • kontaktoplysninger.

Buletinen til insolvensprocedurer er tilgænge på e‑serviceportalen for det nationale virksomhedsregister. I den sektion, der vedrører bulletinen for inslvensprodecurer, og er inddelt på følgende måde:

 1. Tjenesteydelser:
  • den elektroniske insolvensbulletin (mod gebyr)
  • resumé af hvert nummer (gratis)
  • personer offentliggjort i bulletinen (gratis)
 2. Information til bulletinen:
  • elektroniske blanketter til offentliggørelse i insolvensbulletinen
  • papirblanketter til insolvensbulletinen
 3. Blanketter vedrørende offentliggørelse:
  • elektroniske blanketter med oplysninger til insolvensbulletinen
  • papirblanketter til insolvensbulletinen
 4. Statistikker.

Er der gratis adgang til det rumænske insolvensregister?

Insolvensbulletinen offentliggøres elektronisk. Der er onlineadgang til den elektroniske udgave af bulletinen fra

Der er forskellige former for adgang til bulletinens tjenesteydelser:

 • Der er gratis adgang til insolvensbulletinens officielle websted, og der kræves ikke forudgående registrering.
 • Der gives adgang til det rumænske virksomhedsregisters e-serviceportal ved registrering som bruger.
 • Der gives adgang til den elektroniske insolvensbulletin ved registrering som bruger og mod betaling af abonnement.
 • Der er gratis adgang til både "Resuméer af insolvensbulletiner" og til "Personer offentliggjort i insolvensbulletinen" efter forudgående registrering.

Hvordan søger jeg i det rumænske insolvensregister?

Under "Den elektroniske insolvensbulletin" kan der søges på nummer og offentliggørelsesår, skyldnerens navn, momsregistreringsnummer, registreringsnummer i virksomhedsregistret, retssagens journalnummer og offentliggørelsesinterval. Mod betaling af abonnement gives der adgang til offentliggjorte insolvensbulletiner, som indeholder procesdokumenter i deres fulde længde.

Under "Resuméer af insolvensbulletiner" kan der søges på nummer og dato. Der er gratis adgang til følgende oplysninger:

 • type procesdokument offentliggjort i bulletinen (f.eks. stævninger, dom for insolvens, indledning af insolvensbehandling, forkyndelse af indledning af insolvensbehandling, indkaldelse af kreditormøde, aktivitetsrapport, omstruktureringsplan, dom om indledning af konkursbehandling, forkyndelse om indledning af konkursbehandling, distributionsplan, endelig rapport, dom om afslutning af konkursbehandling osv.)
 • navne på de personer, procesdokumenterne er stilet til
 • registreringsamt for de pågældende personers kontor
 • skattekode
 • registreringsnummer i registret

Under "Personer offentliggjort i insolvensbulletinen" kan der søges på nummer og offentliggørelsesår, skyldnerens navn, momsregistreringsnummer, registreringsnummer i virksomhedsregistret, retssagens journalnummer og offentliggørelsesinterval. Der er gratis adgang til følgende oplysninger:

 • navn
 • skattekode
 • registreringsnummer på de personer, procesdokumenterne er stilet til
 • registreringsamt for de pågældende personers kontor
 • insolvenssagsnummer og navnet på den domstol, hvor sagen er registreret
 • numre af bulletinen, hvori procesdokumenter vedrørende de pågældende personer er omtalt
 • proceduretype
 • evt. den første domsperiode efter indledningen af proceduren.

Det rumænske insolvensregisters historie

Bulletinen om insolvensbehandling blev grundlagt i 2006 i medfør af lov nr. 86/2006 om insolvensbehandling.

Den rumænske insolvensbulletins vigtigste formål er løbende optimering af det elektroniske system for stævninger, meddelelser, indkaldelser og forkyndelser af offentliggjorte procesdokumenter.

Fordele ved det rumænske insolvensregister

Der er klare fordele ved udgivelsen af bulletinen om insolvensbehandling:

 • Det fremskynder insolvensbehandlingen og forenkler domstoles og kuratorers/likvidatorers udsendelse af stævninger, indkaldelser, forkyndelser og meddelelse af procesdokumenter, således at der indføres en elektronisk procedure for den slags.
 • Det samler og standardiserer procesdokumenter udstedt af domstole og kuratorer/likvidatorer.
 • Det bidrager til udviklingen af en national database af procesdokumenter udstedt af domstole og kuratorer/likvidatorer (dvs. stævninger, meddelelser, domme, indkaldelser, bekendtgørelser, rapporter og omstruktureringsplaner).
 • Det fremmer en hurtig registrering i virksomhedsregistret og andre registre af bekendtgørelserne i henhold til lov nr. 85/2006 om insolvensbehandling.
 • Det giver interesserede adgang til procesdokumenter udstedt af domstole og kuratorer/likvidatorer.

Relevante links

Den rumænske insolvensbulletins officielle websted

Det rumænske virksomhedsregisters officielle websted

Det rumænske virksomhedsregisters e-serviceportal.

Sidste opdatering: 16/01/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website