Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Rumunsko

Tato část vám poskytne přehled o rumunském insolvenčním věstníku, což je rumunský insolvenční rejstřík zřízený ministerstvem spravedlnosti - Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku.

Obsah zajišťuje
Rumunsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí rumunský insolvenční rejstřík?

Insolvenční řízení v Rumunsku

Insolvenční věstník vydávaný Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku obsahuje relevantní dokumenty vydané soudy a soudními úředníky / likvidátory v rámci insolvenčního řízení podle zákona č. 85/2006 o insolvenčním řízení.

Obecné insolvenční řízení se týká:

1. podnikatelů:

 • obchodních společností;
 • družstevních společností;
 • hospodářských zájmových sdružení;

2. družstevních organizací;

3. zemědělských organizací;

4. jiných právnických osob soukromého práva, které vykonávají hospodářskou činnost.

Zjednodušené insolvenční řízení se týká:

1. podnikatelů:

 • autorizovaných fyzických osob,
 • živnostníků a rodinných podniků;

2. všech podnikatelů a právnických osob, které splňují konkrétní podmínky, tj:

 • nemají žádný rodinný majetek;
 • nelze najít jejich zakládací či účetní dokumenty;
 • nelze najít jejich osoby ve správních orgánech;
 • jejich sídlo již neexistuje nebo již neodpovídá údajům v obchodním rejstříku;
 • nepředložily dokumenty požadované zákonem;
 • jsou zrušeny ještě před odesláním soudní obsílky; nebo
 • oznámili úmysl zahájit dobrovolnou likvidaci a nemohou využít soudní reorganizace.

Insolvenční věstník

Jaké informace obsahuje?

Insolvenční věstník obsahuje všechny procesní úkony soudu a soudního úředníka / likvidátora po zahájení insolvenčního řízení, konkrétně:

 • předvolání;
 • vyrozumění;
 • oznámení;
 • svolání;
 • soudní rozhodnutí;
 • další procesní akty stanovené zákonem (zprávy soudního úředníka / likvidátora, plány soudní reorganizace, oznámení).

Jak vypadá internetová stránka insolvenčního věstníku?

Internetová stránka Insolvenčního věstníku poskytuje přístup k následujícím informacím:

 • bezplatné informace;
 • informace o struktuře Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku / ředitelství pro insolvenční rejstřík,
 • relevantní právní předpisy, formuláře a procesní akty.

Internetová stránka Insolvenčního věstníku (dále také InV) se skládá z těchto částí:

 • informace o vytvoření InV;
 • právní akty;
 • schéma organizační struktury Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku, kanceláří rejstříku při soudech a InV;
 • právní slovníček k insolvenčnímu řízení;
 • statistické údaje InV;
 • interinstitucionální vztahy;
 • kontaktní informace.

Insolvenční věstník je dostupný na portálu elektronických služeb Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku v části věnované Insolvenčnímu věstníku a je strukturován takto:

1. Služby InV:

 • „Insolvenční věstník online“ ( placené informace);
 • „Shrnutí vydání InV“ (bezplatné informace);
 • „Osoby zveřejněné v InV“ (bezplatné informace)

2. Formuláře pro zveřejňování v InV

 • Online formuláře pro zveřejňování v InV;
 • Offline formuláře pro InV.

3. Formuláře pro zasílání informací InV

 • Online formuláře zasílání informací InV;
 • Offline formuláře pro InV IPB.

4. Statistické údaje.

Je přístup do rumunského insolvenčního rejstříku zpoplatněn?

Insolvenční věstník se zveřejňuje v elektronické podobě. Elektronická verze InV lze je k dispozici na stránkách:

Je několik možností přístupu k poskytovaným službám InV:

 • uživatelé mohou vstoupit na oficiální stránky InV zdarma a bez registrace;
 • přístup k elektronickým službám portálu Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku vyžaduje registraci uživatele;
 • přístup k „Insolvenčnímu věstníku online“ se poskytuje po registraci uživatele a zaplacení předplatného;
 • přístup k „Shrnutí vydání InV“ a k „Osobám zveřejněným v InV“ je zdarma a vyžaduje pouze registraci uživatele.

Jak vyhledávat v rumunském insolvenčním rejstříku

V části „InV online“ lze vyhledávat podle čísla a roku vydání Inv, jména dlužníka, daňového identifikačního čísla, IČ, čísla jednacího soudu nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání InV. Po zaplacení předplatného je možné získat přístup k vydáním InV, která obsahují úplné znění procesních aktů.

V části „Shrnutí vydání InV“ lze vyhledávat podle čísla a data vydání. Zdarma lze získat přístup k těmto informacím:

 • typ procesního dokumentu zveřejněného v InV (tj. předvolání, usnesení o zahájení insolvenčního řízení, oznámení o zahájení insolvenčního řízení, svolání schůze věřitelů, zpráva o činnosti, plán reorganizace, usnesení o zahájení konkurzního řízení, oznámení o zahájení konkurzního řízení, plán rozdělení, závěrečná zpráva, usnesení o skončení insolvenčního řízení atd.);
 • jména osob, kterých se týkají procesní dokumenty;
 • soudní obvod, ve kterém je registrováno sídlo příslušných osob;
 • daňové identifikační číslo;
 • čísla zápisu v registru

V části „Osoby zveřejněné v InV“ lze vyhledávat podle čísla a roku vydání InV, jména dlužníka, daňového identifikačního čísla, IČ, čísla jednacího soudu nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání InV. Zdarma lze získat přístup k těmto informacím:

 • název;
 • daňové identifikační čísla;
 • číslo zápisu osob, kterých se týkají procesní dokumenty;
 • soudní obvod, ve kterém je registrováno sídlo příslušných osob;
 • jednací číslo insolvečního řízení a název soudu, který případ projednává;
 • čísel InV, ve kterých jsou uvedeny dokumenty související s řízením ohledně daných osob;
 • typ řízení;
 • termín prvního soudního rozhodnutí, stanoveného po zahájení řízení, je-li takový termín stanoven.

Historie rumunského insolvenčního rejstříku

Insolvenční věstník byl vytvořen v roce 2006 zákonem č. 86/2006 o insolvenčním řízení.

Hlavním cílem Insolvenčního věstníku je trvale optimalizovat elektronický systém pro předvolání, vyrozumění, svolání a oznámení určitých procesních dokumentů.

Přínos rumunského insolvenčního rejstříku

Vydávání Insolvenčního věstníku má tyto výhody:

 • Urychluje insolvenční řízení tím, že soudům a soudním úředníkům / likvidátorům zjednodušuje povinnosti v souvislosti se zveřejňováním předvolání, pozvánek, výzev či oznámení díky řízení s elektronickou komunikací.
 • Sjednocuje a standardizuje procesní dokumenty vydávané soudy a soudními úředníky / likvidátory.
 • Přispívá k rozvoji národní databáze procesních dokumentů vydávaných soudy a soudními úředníky / likvidátory (tj. předvolání, sdělení, rozsudků, pozvánek, oznámení, výzev, zpráv, plánů soudní reorganizace).
 • Usnadňuje rychlý zápis do obchodního rejstříku / jiných rejstříků v souvislosti s oznámeními požadovanými zákonem č. 86/2006 o insolvenčním řízení.
 • Poskytuje zainteresovaným osobám přístup k procesním dokumentům vydávaným soudy a soudními úředníky / likvidátory.

Související odkazy

Oficiální stránky rumunského Insolvenčního věstníku;

Oficiální stránky rumunského obchodního rejstříku;

Portál elektronických služeb Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku.

Poslední aktualizace: 16/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.