Konkurzní a insolvenční rejstříky

Jaké informace nabízí francouzský insolvenční rejstřík?

Francie nemá zvláštní rejstřík pro případy insolvence. Rejstříků, které zahrnují rozhodnutí týkající se insolvence dlužníků, má několik. Jde zejména o rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení, jeho prodloužení, prodloužení doby sledování, přeměně řízení, zastavení nebo změně restrukturalizačního plánu, ukončení řízení nebo rozhodnutí o prohlášení osobního úpadku nebo zákazu jeho řízení. Uvedena jsou rovněž jména soudních správců.

Stávající rejstříky jsou tyto:

  • obchodní rejstřík (registre du commerce et des sociétés) fyzických osob nebo obchodních společností,
  • živnostenský rejstřík (répertoire des métiers) fyzických nebo právnických osob,
  • registr ekonomických subjektů v departementech Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle pro řemeslné podniky, které sídlí v těchto departementech,
  • zemědělský rejstřík zemědělských podniků.

Kromě toho jsou některá z výše uvedených rozhodnutí vyhlášena v úředním věstníku civilních a obchodních oznámení (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) a ve věstníku zákonných oznámení.

Jak vyhledávat ve francouzských insolvenčních rejstřících?

Informace obsažené v právních věstnících, úředním věstníku civilních a obchodních oznámení (Bulletin officiel des anonces civiles et commerciales) a obchodním rejstříku jsou soustředěny na «internetovém portálu» Portail de la Publicité Légale des Entreprises (portál právních oznámení podniků), který je k dispozici na této adrese: https://www.bodacc.fr/

Je přístup do francouzských insolvenčních rejstříků bezplatný?

Informace, které jsou v těchto rejstřících obsaženy, jsou bezplatné.

Jaká je doba, na kterou se insolvenční rejstříky ve Francii vztahují?

Tento portál poskytuje přístup k právním sdělením zveřejněným od 1. ledna 2010 a k publikacím Úředního věstníku civilních a obchodních oznámení (Bulletin officiel des anonces civiles et commerciales) od 1. ledna 2008.

Internetové stránky obchodního rejstříku jsou k dispozici na adrese: https://www.infogreffe.fr/

Většina informací, které jsou v tomto rejstříku přístupné, je zpoplatněna.

Poslední aktualizace: 30/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.