Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Estonsko

Tento oddíl podává stručný přehled o insolvenčních službách poskytovaných estonským obchodním rejstříkem.

Obsah zajišťuje
Estonsko

Jaké informace o insolvenčním řízení jsou k dispozici v Estonsku?

Estonsko nemá oddělený insolvenční rejstřík. Estonský obchodní rejstřík a rejstřík neziskových sdružení a nadací však obsahují informace o úpadku právnických osob a osob samostatně výdělečně činných. Informace o vyhlášení úpadku právnických osob a fyzických osob jsou rovněž k dispozici v úřední elektronické publikaci Ametlikud Teadaanded (úřední vyhlášky), ve které se rovněž zveřejňují oznámení o vyhlášení úpadku a zahájení insolvenčního řízení.

Následující skutečnosti se zapisují do Estonského obchodního rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací na základě soudního rozhodnutí:

 • zrušení insolvenčního řízení bez prohlášení konkursu,
 • prohlášení konkursu s uvedením jména a osobního identifikačního kódu insolvenčního správce a uvedení, zda insolvenční správce jedná za společnost,
 • zrušení prohlášení konkursu spolu se záznamem dokládajícím pokračování činnosti společnosti,
 • zrušení konkursu a výmaz společnosti z rejstříku,
 • ukončení insolvenčního řízení a výmaz společnosti z rejstříku nebo pokračování činnosti společnosti,
 • vyrovnání a jeho podmínky se záznamem dokládajícím pokračování činnosti,
 • zrušení vyrovnání a opětovné zahájení řízení o prohlášení konkursu se záznamem, že za společnost jedná insolvenční správce,
 • konec vyrovnání při jeho vypršení a zproštění funkce insolvenčního správce.

Podrobnosti o zákazech podnikání uložených dlužníkovi nebo osobám s oprávněným jednat jeho jménem nebo o zákazech výkonu podnikatelské činnosti uloženým těmto osobám se nezapisují do rejstříku.

Estonský obchodní rejstřík obsahuje tyto informace o právnických osobách v úpadku:

 • název právnické osoby,
 • registrační kód,
 • sídlo,
 • jméno insolvenčního správce,
 • jméno člena statutárního orgánu,
 • datum usnesení/rozhodnutí o úpadku a číslo jednací usnesení nebo občanskoprávní věci.

Je přístup k informacím o insolvenčním řízení zdarma?

Přístup k údajům obchodního rejstříku je možný v rejstříkových odděleních, online a u notářů. Přístup k údajům uchovávaným v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací, jakož i k dokumentům v rejstříku je v rejstříkových odděleních poskytován zdarma.

Žádný poplatek online se nevybírá za vyhledávání informací o právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností, za informace o soudních řízeních nebo za nahlížení do údajů výpisu z obchodního rejstříku (včetně historických údajů). Veškeré ostatní vyhledávání je však zpoplatněno, včetně nahlížení do historických údajů výpisu z obchodního rejstříku, do výročních zpráv, společenských smluv a jiných dokumentů. Poplatky za použití počítačových dat v obchodním rejstříku jsou stanoveny nařízením ministra spravedlnosti.

Za nahlížení do údajů rejstříku a do dokumentů v rejstříku u notáře je účtován poplatek. Výše těchto poplatků je stanovena zákonem o notářských poplatcích.

Přístup k úřední elektronické publikaci Ametlikud Teadaanded (úřední vyhlášky) je zdarma.

Zveřejňují se podrobnosti o zákazech vykonávat obchodní činnost a tyto údaje lze konzultovat zdarma online.

Jak vyhledávat informace o insolvenčních řízeních

Právnickou osobu nebo osobu samostatně výdělečně činnou lze v informačním systému Obchodního rejstříku vyhledávat podle: firmy, jména nebo registračního kódu. Status právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné indikuje, zda je právnická či fyzická osoba v úpadku, či nikoliv.

Historie služby informací o insolvenčních řízeních

Estonská insolvenční služba je k dispozici od 1. září 1995.

Poslední aktualizace: 03/08/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.