V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Tento oddíl obsahuje informace o insolvenčním rejstříku osob pro Anglii a Wales.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí insolvenční služba (The Insolvency Service) Anglie a Walesu ?

Insolvenční služba Anglie a Walesu je podle zákona povinna vést rejstříky úpadků a omezení souvisejících s úpadky a oddlužením. Insolvenční rejstřík osob, který tyto rejstříky spojuje, obsahuje podrobnosti o:

 • probíhajících nebo v posledních třech měsících ukončených úpadcích
 • probíhajících nebo v posledních třech měsících ukončených příkazech k oddlužení
 • probíhajících dobrovolných individuálních dohodách (individual voluntary arrangements) a zrychlených dobrovolných dohodách (Fast-Track voluntary arrangements), včetně těch, které byly ukončeny v posledních třech měsících
 • probíhajících příkazech k úpadkovým omezením nebo závazcích úpadců v tomto směru a prozatímních příkazech k úpadkovým omezením
 • probíhajících příkazech k omezení oddlužení nebo závazcích dlužníků v tomto směru a prozatímních příkazech k omezení oddlužení

Je nahlížení do insolvenčního rejstříku osob pro Anglii a Wales zdarma?

Ano, přístup k rejstříku není zpoplatněn.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku osob pro Anglii a Wales

Rejstřík se nachází na internetových stránkách insolvenční služby (The Insolvency Service), kde jej lze vyhledat v řádku 'Find someone'. Po poklepání na odkaz na insolvenční rejstřík osob je možné vyhledávat v rejstříku podle jména osob nebo obchodního názvu.

Historie inolvenční služby pro Anglii a Wales

Insolvenční služba je výkonným orgánem Ministerstva pro obchod, inovace a kvalifikace (Department for Business, Innovation and Skills), která prostřednictvím správce podstaty (official receiver):

 • spravuje a prošetřuje případy úpadků, osob, na které byl vydán příkaz k oddlužení, a společností a partnerství v soudem nařízené likvidaci s cílem odhalit důvod platební neschopnosti
 • jedná jako správce/likvidátor v případech, kdy není jmenován žádný soukromý insolvenční poradce
 • jedná jako správce a dohližitel u zrychlených dobrovolných dohod mezi osobami.

Insolvenční služba dále:

 • jedná na základě hlášení o pochybeních úpadců a osob, na které byl vydán příkaz k oddlužení, a členů statutárních orgánů
 • zabývá se postihy členů statutárních orgánů u všech úpadků podniků
 • zabývá se úpadkovými příkazy a závazky úpadců v tomto směru a příkazy k oddlužení a závazky dlužníků v tomto směru
 • schvaluje insolvenční správce a reguluje danou profesi
 • posuzuje a vyplácí zákonné nároky na odstupné v případech, kdy zaměstnavatel vyhlásí úpadek
 • poskytuje účetní a investiční služby pro majetek subjektů v úpadku/likvidaci
 • provádí důvěrná vyšetřování společností, pokud je to ve veřejném zájmu
 • poskytuje poradenství ministrům a vládním subjektům a agenturám týkající se insolvence, propouštění a dalších souvisejících záležitostech
 • prostřednictvím svých internetových stránek, publikací a linky pro dotazy ohledně insolvence (Insolvency Enquiry Line) poskytuje veřejnosti informace týkající se insolvence, propouštění a prošetřování

Výhrada insolvenčního rejstříku osob pro Anglii a Wales

Text výhrady, uveřejněné na internetových stránkách, zní takto:

„I když bylo vynaloženo veškeré úsilí na to, aby poskytované informace byly přesné, mohou se příležitostně vyskytnout chyby. Pokud zjistíte, že některá zveřejněná informace je nepřesná nebo chybí, informujte nás prosím přes odkazy pro zpětnou vazbu na této stránce, abychom mohli záležitost prošetřit a opravit databázi požadovaným způsobem.

Insolvenční služba nemůže převzít odpovědnost za chyby nebo chybějící informace, k nimž došlo z nedbalosti nebo jiného důvodu. Insolvenční služba ani úřední likvidátor nemohou poskytovat právní ani finanční poradenství. Za tímto účelem se obraťte na „Citizen's Advice Bureau“, na právního poradce, na kvalifikovaného účetního, autorizovaného insolvenčního poradce, renomovaného finančního poradce nebo poradenské středisko.

Insolvenční rejstřík osob je veřejně přístupný rejstřík a insolvenční služba nepřebírá žádnou odpovědnost za použití údajů uvedených v rejstříku třetími osobami.“

Související odkazy

The Insolvency Service

Individual Insolvency Register

Poslední aktualizace: 04/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.