Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Регистри по несъстоятелност - Белгия

Настоящият раздел предоставя информация за регистрите по несъстоятелност в Белгия.

Как стои въпросът с регистрите по несъстоятелност в Белгия?

В Белгия няма публични регистри по несъстоятелност.

 • По отношение на предприятията, Централната база данни на предприятията (BCE) е регистър, който включва всякакви данни за идентифициране на предприятията, както и за актуалното им състояние (и по-специално несъстоятелност). При все това, съдебните решения за обявяване в несъстоятелност и за съдебно споразумение между длъжника и кредиторите му се публикуват в Връзката отваря нов прозорецДържавен вестник на Белгия (Moniteur Belge), който е достъпен онлайн.
 • По отношение на частните лица, в Белгия съществува база данни, която централизира определена информация за свръхзадлъжнелите лица, които са решили да започнат процедура за колективно уреждане на задължения. Тази база данни е създадена към Националната банка на Белгия, но тя не е публично достъпна.

Справката в регистри по несъстоятелност в Белгия платена услуга ли е?

Не, достъпът до базата данни е безплатен.

Как да направя справка в регистър по несъстоятелност в Белгия?

Можете да търсите съдебни решения за обявяване в несъстоятелност или за съдебно споразумение между длъжника и кредиторите му в Държавен вестник на Белгия.

Период, обхванат от регистрите по несъстоятелност в Белгия

Справки за предприятията са налични от 1 януари 1983 г. насам, с връзка към публикациите след 1 юни 1997 г.

На разположение са и публикации за асоциациите след 1 юли 2003 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецФедерална публична служба „Правосъдие“

Последна актуализация: 18/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - България

Настоящата страница представя кратък преглед на българския регистър по несъстоятелност.

Какво предлага българският регистър по несъстоятелност?

Българският регистър по несъстоятелност се състои от три части:

 1. Връзката отваря нов прозорецСписъка на синдиците - достъпен през интернет страницата на българското Министерство на правосъдието.
 2. Бюлетин на продажбите и търговете - изцяло достъпен на интернет страницата на българското Министерство на икономиката.
 3. Регистър на производствата по несъстоятелност - поддържа се като централизирана база данни.

Безплатен ли е достъпът до българския регистър по несъстоятелност?

Достъпът до българския регистър по несъстоятелност е безплатен.

Как да търсим в българския регистър по несъстоятелност?

На интернет страницата можете да намерите Връзката отваря нов прозорецсиндик чрез търсене име.

Как се извършва търсенето по продажби

Бюлетинът по продажбите се намира на интернет страницата на Министерство на икономиката.

История на българския регистър по несъстоятелност

Системата е създадена през 2009 г. по проект: „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”, подприоритет 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна система” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № K09-15-5-C/9.10.2009 г. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

Последна актуализация: 28/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Чешка република

Този раздел ви предоставя кратко въведение към чешкия регистър по несъстоятелност.

Каква информация може да бъде намерена в чешкия регистър по несъстоятелност?

Връзката отваря нов прозорецРегистърът на Чешката република по несъстоятелност е собственост на и се поддържа от Връзката отваря нов прозорец чешкото министерство на правосъдието.

Безплатен ли е достъпът дочешкия регистър по несъстоятелност?

Достъпът до регистъра е безплатен.

Как да направя справка в чешкия регистър по несъстоятелност

Чрез инструмента за разширено търсене можете да получите достъп до пълното съдържание на документите в регистъра в PDF формат.

История на чешкия регистър по несъстоятелност

Регистърът съдържа информация  от 1 януари 2008 г. насам.

Последна актуализация: 13/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Дания

Дания не поддържа регистър по несъстоятелност.

Последна актуализация: 07/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Германия

Настоящата страница ви предоставя кратък преглед на германския регистър по несъстоятелност.

Германски регистър по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецГерманският регистър по несъстоятелност дава достъп до решенията за обявяване в несъстоятелност, постановени от всички германски съдилища по несъстоятелност, в съответствие с член 9 от Закона за несъстоятелността. Тази информация е правно обвързваща и достъпна за обществеността.

Регистърът се поддържа от Смесената комисия на федерацията и провинциите за обработка на данни и рационализиране в сектора на правосъдието, представлявана от Министерството на правосъдието на провинция Северен Рейн—Вестфалия.

Безплатен ли е достъпът до германския регистър по несъстоятелност?

Да.

Как да направя справка в германския регистър по несъстоятелност?

Регистърът по несъстоятелност е достъпен само на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецгерманския регистър по несъстоятелност. Ако е необходимо, инструкциите за търсене са дадени на уебсайта. Информацията е само на немски език.

Следва да се отбележи, че неограничено търсене в базата данни на всички германски съдилища по несъстоятелност е възможно само в първите две седмици след деня на публикуване на решението. След изтичане на този срок, следва да се посочи мястото, където заседава съдът по несъстоятелност, и поне едно от следните неща: фамилно име, име на фирмата, седалище или място на пребиваване на длъжника, номер на делото в съда по несъстоятелност или в службата, която води регистъра по несъстоятелност, вид на регистъра или номер в регистъра.

История на германския регистър по несъстоятелност

Уебсайтът на регистъра по несъстоятелност предоставя информация за случаите на несъстоятелност от 1 април 2002 г. Подробна информация за обхванатите периоди и производствата, за които съществуват данни, може да бъде намерена на уебсайта.

Информацията се отнася за дела, при които производството по несъстоятелност все е още не е приключило. Данните се заличават най-късно шест месеца след приключването на производството.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецГермански регистър по несъстоятелност

Последна актуализация: 16/04/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Естония

Настоящият раздел ви предоставя кратък преглед на услугата за предоставяне на информация относно несъстоятелност, извършвана от търговския регистър на Естония.

Каква информация относно несъстоятелността се предлага в Естония?

В Естония не съществува самостоятелен регистър по несъстоятелност. При все това, Връзката отваря нов прозорецТърговският регистър на Естония и регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите съдържат информация относно несъстоятелността на юридически лица и самостоятелно заети лица. Информация относно несъстоятелността на юридически и физически лица може да бъде намерена също в официалното електронно издание Ametlikud Teadaanded (Официални обявления). В това издание се публикуват също обявления за несъстоятелност и производства по несъстоятелност.

Следната информация се вписват в Търговския регистър на Естония и регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите въз основа на съдебно решение:

 • прекратяване на производство по несъстоятелност без обявяване в несъстоятелност;
 • декларации за обявяване в несъстоятелност, заедно с името и личния идентификационен код на синдика, както и бележка, в която се посочва, че той или тя представлява дружеството;
 • отменянето на обявяване в несъстоятелност, заедно с вписване, което показва продължаване на дейността на дружеството;
 • отменянето на обявяване в несъстоятелност и заличаване на дружеството от регистъра;
 • прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството от регистъра или продължаването на дейността на дружеството;
 • споразумение и срок за изпълнение, с вписване, което показва продължаване на дейността;
 • отмяна на споразумението и възобновяване на производството за обявяване в несъстоятелност, с бележка, че дружеството е представлявано от синдик;
 • изтичане на споразумението и освобождаване на синдика.

В регистъра не се вписва подробна информация за търговските забраните, наложени на длъжника или на лицето, упълномощено да го представлява, или забрани за упражняване на търговска дейност, наложени на това лице.

Търговският регистър на Естония съдържа следната информация за юридически лица в несъстоятелност:

 • Име на юридическото лице;
 • Регистрационен код;
 • Адрес;
 • Име на синдика;
 • Име на члена на управителния съвет;
 • Дата на постановлението/решението за обявяване в несъстоятелност и номер на постановлението или гражданското дело.

Безплатен ли е достъпът до услугата за справки относно несъстоятелност?

Достъпът до търговския регистър, до справките за дружества, както и до информация за съдебни производства и картотеки от регистъра (включително историческа информация), е безплатен.

Начисляват се обаче такси за всякакви други справки, доклади и документи.

Достъпът до официалното електронно издание Връзката отваря нов прозорецAmetlikud Teadaanded (Официални обявления) е безплатен.

Подробности за търговски забрани са публикувани и могат да бъдат намерени безплатно Връзката отваря нов прозорецонлайн.

Как да направя справка чрез услугата за предоставяне на информация относно несъстоятелност?

Можете да направите справка за юридическо лице или самостоятелно заето лице в информационната система на търговския регистър по име на юридическо или физическо лице или по регистрационен код. Статутът на юридическо лице или самостоятелно заето лице показва дали физическото или юридическото лице е обявено в несъстоятелност.

История на услугата за предоставяне на информация относно несъстоятелност

Услугата за предоставяне на информация относно несъстоятелност се поддържа в Естония от 1 септември 1995 г.

Последна актуализация: 03/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Ирландия

Настоящият раздел ви предоставя информация относно регистъра по несъстоятелност в Ирландия.

Каква информация мога да намеря в ирландския регистър по несъстоятелност?

Ирландия няма отделен регистър на дружествата в несъстоятелност. Информацията относно дружествата в несъстоятелност е достъпна в записите на Връзката отваря нов прозорецСлужбата за регистрация на дружествата.

Личният регистър по несъстоятелност  е ръчен регистър, воден в Ревизорската служба на Висшия съд. Там се съдържат данни за дружествата, обявени в несъстоятелност от Висшия съд на Ирландия.

Регистърът на лична несъстоятелност също е ръчен регистър. Той е предмет на нормативен акт S.I. № 334 от 2002 г. — регламенти на Европейските общности (лична несъстоятелност) от 2002 г., и съдържа данни за лична несъстоятелност, обявена от съдилищата на другите държави-членки на Европейския съюз (както е известено на синдика на несъстоятелен длъжник).

Достъпът до ирландския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Не. За всяко търсене се заплаща такса. Данните за таксата са достъпни в раздела Връзката отваря нов прозорецПравила и такси на уебсайта на Службата на съдилищата. Таксата се прилага дори когато търсенето не открие резултати — т.е., когато няма запис, който да отговаря на критериите за търсене в регистрите.

Как да направя справка в ирландския регистър по несъстоятелност

Търсенето в регистъра по лична несъстоятелност може да се извърши само след лично явяване в ревизорската служба, на адрес: 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

История на ирландския регистър по несъстоятелност

Личният регистър по несъстоятелност съдържа информация, датираща от 1922 г. насам.

Последна актуализация: 01/05/2010

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Гърция

Гърция няма уебсайт с регистри по несъстоятелност. В момента сме в процес на изготвяне на проект за цифровизация на нашите бази данни и техния електронен интерфейс.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Гърция?

По гръцкото законодателство съществуват следните производствата по несъстоятелност:

 • несъстоятелност (членове 1—61 от Закон № 3588/2007, член 13, алинеи 1—4 от Закон № 4013/2011, член 22, алинея 1 от Закон № 4055/2012);
 • специална ликвидация с продължаване на дейността (член 106k от Закон № 3588/2007, член 12 от Закон № 4013/2011);
 • оздравяване на предприятието преди обявяване в несъстоятелност (членове 70—101 от Закон № 3588/2007, член 22, алинея 2 от Закон № 4055/2012, член 116, алинея 3 и член 234, алинеи 1—3 от Закон № 4072/1012);
 • план за реорганизация (членове 109—123 от Закон № 3588/2007, член 34, алинея 1 от Закон № 3858/2010);
 • опростено производство за несъстоятелност в малки размери (членове 162—163 от Закон № 3588/2007);

Първоинстанционните съдилища са компетентни за разглеждането и произнасянето по молбите за обявяване в несъстоятелност на физическите лица в съответния съдебен район.

Първоинстанционните съдилища са компетентни да разглеждат делата и да се произнасят по молбите за обявяване в несъстоятелност на сдруженията, командитните дружества или събирателните дружества, частните капиталови дружества, дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества, европейските дружества и европейските кооперативни дружества.

Общият търговски регистър (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) в местните търговски камари отговаря за издаването на необходимите удостоверения за производствата по несъстоятелност.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Гърция безплатен ли е?

Не съществува такава възможност.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Гърция?

История на регистъра по несъстоятелност на Гърция

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Испания

В Испания с Кралски декрет-закон № 3/2009 беше създаден Registro Público Concursal (Публичен регистър по несъстоятелност), който ще замени действащия понастоящем Registro Público de Resoluciones Concursales (Публичен регистър за решения по несъстоятелност). Публичният регистър по несъстоятелност ще публикува решенията в производствата по несъстоятелност.

.
Последна актуализация: 19/09/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Франция

Франция не разполага с регистри по несъстоятелност.

Последна актуализация: 02/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Италия

Италианското министерство на правосъдието разработва нова електронна система за управление на данните, свързани с несъстоятелност.

Последна актуализация: 02/10/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Кипър

Настоящият раздел от уебсайта съдържа кратко представяне на Регистъра на несъстоятелните и ликвидираните дружества на Кипър (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Връзката отваря нов прозорецОтделението по несъстоятелност (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) отговаря за събирането и управлението на активите на несъстоятелни физически и юридически лица и докладва пред Връзката отваря нов прозорецотдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“ (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) към Връзката отваря нов прозорецМинистерството на търговията, промишлеността и туризма (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). В това отделение се води досие на несъстоятелните физически лица. Ако дадено дружество бъде прекратено чрез ликвидация, това се вписва в Търговския регистър. За допълнителна информация можете да се обърнете към Връзката отваря нов прозорецотдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност?

Не се прилага.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Не се прилага.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност?

Не се прилага.

История на регистъра по несъстоятелност

Регистърът по несъстоятелност съдържа информация за несъстоятелни длъжници от 1931 г. до настоящия момент.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОтдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“ (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου

Παραλήπτη)

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на търговията, промишлеността и туризма (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Последна актуализация: 31/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Латвия

Настоящият раздел ви предоставя въведение към регистъра по несъстоятелност на Латвия.

Каква информация може да бъде намерена в латвийския регистър по несъстоятелност?

Връзката отваря нов прозорецЛатвийският регистър по несъстоятелност съдържа информация за:

 • синдиците;
 • производствата по несъстоятелност по отношение на физически и юридически лица;
 • производствата за правна защита;
 • извънсъдебните производства за правна защита;
 • статистически данни.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност е публичен, а вписаната в него информация е надеждна. Той се води към Връзката отваря нов прозорецДружествения регистър на Република Латвия.

Достъпът до латвийския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Да, достъпът до латвийския регистър по несъстоятелност е безплатен що се отнася до извършването на справки, но за получаването на извлечение от регистъра (под формата на документ) се заплаща.

За да получите от Дружествения регистър удостоверение или друг документ, съдържащ личния идентификационен номер на длъжника (физическо лице) или синдика, е необходимо да подадете до Дружествения регистър молба за получаване на информация или да отправите такава молба по електронен път чрез портала Връзката отваря нов прозорецLatvija.lv.

Как се прави справка в латвийския регистър по несъстоятелност?

Синдици

Разделът съдържа следната информация за синдиците:

 • собствено име;
 • фамилно име;
 • служебен адрес и данни за контакт;
 • номер на удостоверението;
 • срок на валидност на удостоверението.

Информация за синдиците, чиито удостоверения вече не са валидни, е достъпна на страницата „Връзката отваря нов прозорецVēsturiskie dati” (Исторически данни). Страницата „Izziņa“ предоставя достъп до цялата информация, въведена в регистъра по несъстоятелност за всеки отделен синдик.

Търсене

За търсене на информация в регистъра по несъстоятелност относно конкретно лице (физическо или юридическо), използвайте раздела „Meklēt“ („Търсене“). При търсенето на информация може да зададете филтър по следните критерии:

 • регистрационен номер (за юридическите лица) или идентификационен номер (за физическите лица);
 • име или наименование;
 • съдебен район;
 • дата, на която е образувано производството;
 • вид производство (производство по несъстоятелност, производство за правна защита или извънсъдебно производство за правна защита);
 • естество на производството (местно, първично трансгранично, вторично трансгранично).

Резултатите от търсенето се показват с връзка към „Препратка към Дружествения регистър“ („Uzņēmumu reģistra izziņa“), където е налична цялата информация от регистъра по несъстоятелност, отнасяща се до конкретно лице, включително сканирани документи, съдържащи бележки на синдиците за събранията на кредиторите и дневния ред за тези събрания.

Дневник

За да видите вписванията в регистъра по несъстоятелност за конкретна дата, използвайте раздела „Žurnāls“ („Дневник“). По подразбиране се показват вписванията за деня, в който извършвате търсенето. Използвайте календара, за да видите вписванията, направени на други дати, или използвайте подраздела „Mēneša žurnāls“, за да стесните търсенето на вписвания по месеци. Всяко вписване съдържа връзка — „Препратка към Дружествения регистър“ („Uzņēmumu reģistra izziņu“) — към подробна информация относно конкретното производство по несъстоятелност.

Статистика

Този раздел съдържа разнообразна статистическа информация, свързана с производствата по несъстоятелност и за правна защита, последвана от връзка към Дружествения регистър, където е налична цялата информация от регистъра по несъстоятелност за конкретно лице.

История на латвийския регистър по несъстоятелност

Най-ранната информация в регистъра датира от 1 януари 2008 г.

Връзки

Връзката отваря нов прозорецДопълнителна информация за латвийския регистър по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецДържавна агенция по несъстоятелност

Последна актуализация: 07/01/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Литва

В Литва не съществува отделен регистър по несъстоятелност. Можете да проверявате състоянието на дружества по отношение на несъстоятелност на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецрегистъра на юридическите лица (Juridinių asmenų registras). Състоянието на дружествата в регистъра на юридическите лица може да бъде проверявано безплатно.

Последна актуализация: 18/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Люксембург

Люксембург не разполага с регистри на несъстоятелните длъжници.

Как стои въпросът с регистрите по несъстоятелност в Люксембург?

Люксембург не разполага с регистри на несъстоятелните длъжници. Съдилищата обявяват изпадането в несъстоятелност в търговския и фирмен регистър (RCS), който отразява информацията в своята база данни.

Справката в списъка на несъстоятелните длъжници в Люксембург платена услуга ли е?

Списъкът на обявените в несъстоятелност се публикува всеки месец в „Мемориал Б“ - Административен и икономически сборник (притурка към държавен вестник), и с него може да се направи безплатно справка на уебсайта Връзката отваря нов прозорецLegilux, правния портал на Люксембург.

Освен това на своя уебсайт, в раздел „Consultations – statistiques de dépôt“ („Справки – статистически данни за извършените вписвания“), търговският и фирмен регистър предоставя на обществеността безплатно статистическия модул, който осведомява за съдебните решения за обявяване в несъстоятелност, вписани в търговския и фирмен регистър за определен месечен период. Тези данни са достъпни под формата на списъци на направените вписвания. Предлага се също така изнасяне на тази информация под формата на самостоятелен текстов файл.

Как става търсенето на информация за несъстоятелни длъжници в Люксембург?

Първи метод: Възможно е търсенето да се извърши чрез интернет-сайта на търговския и фирмен регистър (Връзката отваря нов прозорецRCS) по име (или част от име) или по регистрационния номер на вписаното лице.

Търсачката на сайта показва списък с имена, отговарящи на зададеното търсене.

Ако кликнете върху името на някое от лицата в списъка, ще получите безплатно следната основна информация:

 • номер в търговския и фирмен регистър,
 • дата на регистрация,
 • наименование,
 • правна форма,
 • адрес на седалището,
 • списък на подадените от 2003 г. насам документи,
 • както и информация дали лицето е в несъстоятелност.

Втори метод: Възможно е да търси и през уебсайта на търговския и фирмен регистър (Връзката отваря нов прозорецRCS) в раздел „Consultations – statistiques de dépôt“ („Справки – статистически данни за извършените вписвания “) чрез статистическия модул, който предоставя информация относно съдебните решения за обявяване в несъстоятелност, вписани в търговския и фирмен регистър за определен месечен период.

Трети метод: Може да се извърши търсене в уебсайта на Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Люксембург в раздел „Несъстоятелност“ („Faillites) по името на дружеството, датата на съдебното решение за обявяване в несъстоятелност или името на синдика (curateur).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецТърговски и фирмен регистър

Връзката отваря нов прозорецАдвокатска колегия на Люксембург

Последна актуализация: 29/07/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Унгария

Настоящият раздел съдържа кратък преглед на унгарския регистър по несъстоятелност.

Каква информация може да бъде намерена в унгарския регистър по несъстоятелност?

В Унгария, отговорността за поддържане на данните относно несъстоятелност се носи от окръжните съдилища (megyei bíróság) и Министерството на правосъдието и правоприлагащите органи (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Търговски регистър (cégnyilvántartás)

Информацията относно образуването и прекратяването на производства по несъстоятелност — а именно относно ликвидация или фалит и относно ликвидатора — се съдържа в Връзката отваря нов прозорецтърговския регистър (Cégnyilvántartás).

Електронната форма на този регистър се поддържа от Службата за търговски дружества към Министерството на правосъдието и правоприлагащите органи (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Държавен вестник за търговските дружества (Cégközlöny)

От 1 януари 2008 г. уведомленията за ликвидация (felszámolási hirdetmény) също се публикуват редовно на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецДържавния вестник за търговските дружества (Cégközlöny) (който понякога се обновява по няколко пъти на ден).

Издадените нареждания (végzés) по отношение на производства по несъстоятелност също се публикуват на уебсайта.

Достъпната онлайн информация не е законово обвързваща.

Достъпът до унгарския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Да. Записите включват:

 • Образуването на производство по несъстоятелност
 • Регистрационен номер (cégjegyzékszám)
 • Търговско име
 • Седалище (székhely)
 • Адрес на управление (telephely)
 • Клонове (fióktelep)
 • Основна дейност
 • Записан капитал
 • Данъчен номер.

Как да направя справка в унгарския регистър по несъстоятелност?

Можете да търсите в търговския регистър по:

 • Регистрационен номер, или
 • Наименование на дружество, или
 • Данъчен номер

От началото на 2008 г. също така е възможно да се търси в уебсайта на Държавния вестник за търговските дружества, използвайки наименование на дружество или регистрационен номер. Това извежда цялата налична финансова информация за дадено дружество, включително неговото състояние по отношение на несъстоятелността.

История на унгарския регистър по несъстоятелност

От 1 януари 2008 г. уведомленията за ликвидация също се публикуват редовно на уебсайта на Държавния вестник за търговските дружества (който понякога се обновява по няколко пъти на ден).

От юли 1993 г., когато Националната система за информация относно дружества и регистрация на дружества (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) започна да функционира изцяло, данните на търговския регистър се съхраняват от съдилищата в електронен вид.

Данни за всяко едно дружество могат да бъдат търсени във всички съдилища, независимо от мястото на съхранение.

Последна актуализация: 04/07/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Малта

Все още в Малта не съществува регистър по несъстоятелност.

Последна актуализация: 21/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Холандия

Настоящият раздел съдържа кратка информация относно нидерландския регистър по несъстоятелност.

Каква информация може да бъде намерена в нидерландския регистър по несъстоятелност?

В Нидерландия съществуват три вида несъстоятелност:

 • фалит,
 • мораториум,
 • преструктуриране на дълг.

Окръжните съдилища постановяват решения по всички видове несъстоятелност и поддържат актуална информацията в регистрите, водени към тях. Те също така отговарят за (автоматизираното) предаване на уведомленията за несъстоятелност до Съдебния съвет, който ги използва за Връзката отваря нов прозорецЦентралния регистър по несъстоятелност във връзка с фалитите и мораториумите.

В Централния регистър по несъстоятелност се съдържа цялата информация от публикуваните уведомления за несъстоятелност, в това число:

 • лични данни,
 • наименования на търговски дружества,
 • идентификационни номера в търговския регистър,
 • подробни данни за синдиците и търговските управители,
 • всички предходни уведомления.

Централният регистър по несъстоятелност е учреден със закон, поради което съдържащата се в него информация може да се счита за правнообвързваща.

Освен Централния регистър по несъстоятелност съществува и Национален регистър за делата за преструктуриране на дълг (Landelijk Register Schuldsaneringen), който се води от един от Съветите за правна помощ (Raden voor rechtsbijstand). Като допълнителна услуга (която не се изисква по закон) Централният регистър по несъстоятелност съдържа и данните от Националния регистър за делата за преструктуриране на дълг. И в двата регистъра могат да се правят справки онлайн.

Ограничаване на отговорността на Нидерландския регистър по несъстоятелност

В Връзката отваря нов прозорецЦентралния регистър по несъстоятелност се съдържат данни от местните регистри, водени от различните съдилища, във връзка с фалитите, спирането на плащанията и отмяната на дългове на физически лица (отделни лица).

Достъпът до нидерландския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Няма ограничения в онлайн достъпа до Централния регистър по несъстоятелност.

За професионални потребители е налична уеб-базирана услуга, която позволява повторно използване на данните.

Как да направя справка в нидерландския регистър по несъстоятелност?

Физически лица могат да бъдат търсени само по:

 • име и дата на раждане,
 • име, пощенски код и номер на жилище,
 • дата на раждане, пощенски код и номер на жилище.

Уведомленията за несъстоятелност не могат да бъдат намерени по дата, след изтичането на една година от датата на публикуването им. Търговски дружества и юридически лица могат да бъдат търсени по:

 • наименование на дружеството,
 • идентификационен номер в търговския регистър,
 • адрес.

История на нидерландския регистър по несъстоятелност

Централният регистър по несъстоятелност съществува от 1 януари 2005 г. В него могат да бъдат намерени всички дела, образувани или нотифицирани след тази дата.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЦентрален регистър по несъстоятелност на Нидерландия

Последна актуализация: 06/02/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Австрия

Настоящият раздел на портала предоставя кратко въведение относно регистъра по несъстоятелност на Австрия.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Австрия?

Връзката отваря нов прозорецРегистърът по несъстоятелност на Австрия е собственост и се поддържа от Федерално министерство на правосъдието на Австрия. Той съдържа информация относно образуването на производство по несъстоятелност и главните етапи на производството.

Регистърът по несъстоятелност на Австрия се публикува чрез уебсайта "Ediktsdatei" ("база данни с правни обяви").

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Да.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Австрия?

Подробна информация само на немски език е публикувана на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието на Австрия под заглавие "Връзката отваря нов прозорецEdiktsdatei" ("база данни с правни обяви").

История на регистъра по несъстоятелност на Австрия

Регистърът по несъстоятелност на Австрия действа от 1999 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСъдебна организация — Австрия

Последна актуализация: 15/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Полша

В този раздел можете да намерите кратка информация за полския регистър по несъстоятелност.

Каква информация може да бъде намерена в полския регистър по несъстоятелност?

Уебсайтът на Връзката отваря нов прозорецполския регистър по несъстоятелност [rejestr podmiotów w upadłości] е част от Националния съдебен регистър [Krajowy Rejestr Sądowy]. В него е включена информацията за дружествата, която обикновено може да бъде намерена в Националния съдебен регистър, както и подробности относно:

 • дружества
 • фондации
 • асоциации
 • други субекти, обявени в несъстоятелност.

В регистъра също може да бъде намерена информация относно датите и съдържанието на решенията за обявяване в несъстоятелност.

Регистърът по несъстоятелност се притежава и поддържа от Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Полша и информацията в него е на полски и отчасти на английски.

Безплатен ли е достъпът до полския регистър по несъстоятелност?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да направя справка в полския регистър по несъстоятелност?

От 1 април 2009 г. полският регистър по несъстоятелност въведе нов инструмент за търсене, който прави възможно търсенето на обявени в несъстоятелност субекти и други термини.

Последна актуализация: 10/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Португалия

Настоящата страница предоставя кратко въведение в португалския регистър по несъстоятелност.

Какво включва регистърът по несъстоятелност?

Електронният Връзката отваря нов прозорецрегистър по несъстоятелност включва следната информация:

 • номер на процедурата по несъстоятелност
 • наименование на съда, в който е гледано делото по несъстоятелност
 • самоличност на неплатежоспособното лице
 • самоличност на синдика
 • крайните срокове за предявяване на вземания
 • самоличността на попечителя
 • датата на обявяване в несъстоятелност.

Електронният регистър предоставя подробна информация за делата по несъстоятелност (вж. по-долу).

Плаща ли се такса за справка в португалския регистър по несъстоятелност?

Не, справката в регистъра по несъстоятелност е безплатна.

Законодателна уредба на регистъра по несъстоятелност

Португалският регистър по несъстоятелност се регламентира от член 38 от Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Кодекса по несъстоятелност и оздравяване на предприятия), приет с Законодателен указ № 53/2004 от 18 март 2004 г., изменен със Закон № 16/2012 от 20 април 2012 г.

Последна актуализация: 15/11/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Румъния

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за Бюлетина за производствата по несъстоятелност, който е румънският регистър по несъстоятелност, поддържан от Националната служба за търговския регистър към Министерството на правосъдието.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Румъния?

Производства по несъстоятелност в Румъния

В Връзката отваря нов прозорецБюлетина за производствата по несъстоятелност (БПН), публикуван от Националната служба за търговския регистър, се вписват призовките от името на насрещни страни, съобщенията, призовките от името на официални органи и уведомленията за процесуални актове, издадени от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори в рамките на производствата по несъстоятелност по Закон № 85/2006 за производствата по несъстоятелност.

Общите производства по несъстоятелност се прилагат по отношение на:

1. Търговци:

 • търговски дружества;
 • кооперативни дружества;
 • групи по икономически интереси;

2. Кооперативни организации;

3. Селскостопански дружества;

4. Други частни юридически лица, които извършват икономическа дейност.

Опростените производства по несъстоятелност се прилагат по отношение на:

1. Търговци:

 • упълномощени физически лица;
 • еднолични предприятия и семейни предприятия;

2. Всички търговци и юридически лица, които отговарят на някои специфични условия, а именно:

 • не притежават имущество;
 • уставните или счетоводните им документи не могат да бъдат намерени;
 • техният администратор не може да бъде намерен;
 • седалището им не съществува или е различно от обявеното в търговския регистър; не са представили изискваните по закон документи;
 • прекратяването на правния субект предшества изготвянето на документа за откриване на производството; или
 • обявили са намерение спрямо тях да бъде открито производство за фалит или спрямо тях не може да се приложи производство по съдебно преобразуване.

Бюлетин за производствата по несъстоятелност

Каква информация съдържа?

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност съдържа всички процесуални актове, издадени от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори след откриването на производство по несъстоятелност, а именно:

 • призовки от името на насрещни страни;
 • съобщения;
 • уведомления;
 • призовки от името на официални органи;
 • съдебни решения;
 • други процесуални актове, предвидени от закона (доклади, издавани от съдебния администратор/ликвидатор, съдебни планове за преобразуване, обявления).

Как е организиран уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност?

Връзката отваря нов прозорецУебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност дава достъп до следната информация:

 • безплатна информация;
 • информация във връзка с Националната служба за търговския регистър, Дирекция „Бюлетин за производствата по несъстоятелност“;
 • законодателството, формулярите и процесуалните актове в областта на несъстоятелността.

Връзката отваря нов прозорецУебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност съдържа следните раздели:

 • информация във връзка със създаването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • законодателни актове;
 • организационна структура на Националната служба за търговския регистър, бюрата на търговския регистър към съдилищата и Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • юридически речник (несъстоятелност);
 • статистически данни за Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • междуинституционални отношения;
 • информация за връзка.

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност е достъпен на Връзката отваря нов прозорецпортала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър в раздела, посветен на Бюлетина за производствата по несъстоятелност, и има следната структура:

1. Услуги на БПН:

 • „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ (платена услуга);
 • „Резюме на изданията на БПН“ (безплатна информация);
 • „Лица, публикувани в БПН“ (безплатна информация);

2. Формуляри за публикуване в БПН:

 • онлайн формуляри за публикуване в БПН;
 • онлайн формуляри на БПН;

3. Формуляри за предоставяне на информация на БПН:

 • онлайн формуляри за предоставяне на информация на БПН;
 • онлайн формуляри на БПН;

4. Статистически данни.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Румъния безплатен ли е?

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност се публикува в електронна форма. До електронната версия на бюлетина има онлайн достъп на:

Достъпът до предлаганите от БПН услуги е разграничен в зависимост от търсената информация:

 • ползвателите имат безплатен достъп до официалния уебсайт на Бюлетина за производствата по несъстоятелност, без да е необходимо да се регистрират;
 • за получаването на достъп до портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър е необходимо ползвателите да се регистрират;
 • достъп до „Бюлетина за производствата по несъстоятелност онлайн“ се получава след регистрация на ползвателите и заплащане на абонамент;
 • достъпът до „Резюме на изданията на БПН“ и „Лица, публикувани в БПН“ е безплатен, но в необходимо ползвателите да се регистрират.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Румъния?

Търсенето в „Бюлетина за производствата по несъстоятелност онлайн“ може да се извършва по брой и година на публикуване на броя, име на длъжника, данъчен номер, фирмен номер в търговския регистър, номер на съдебното дело и период на публикуване на броя на БПН. След плащането на абонаментна такса се предоставя достъп до публикуваните броеве на БПН, които съдържат пълния текст на процесуалните актове.

Търсенето в „Резюме на изданията на БПН“ може да се извършва по брой и дата на публикуване на съответния брой. Достъпът до следната информация е безплатен:

 • вид на процесуалния документ, публикуван в бюлетина (напр. призовка, решение за откриване на производство по несъстоятелност, уведомление за откриване на производство по несъстоятелност, свикване на събрание на кредиторите, доклад за дейността, план за преструктуриране, решение за откриване на производство за фалит, уведомление за откриване на производство за фалит, план за разпределение, окончателен доклад, решение за закриване на производство по несъстоятелност и т.н.);
 • имена на лицата, посочени в процесуалните документи;
 • област на вписване на седалището на съответните лица;
 • данъчен идентификационен номер;
 • регистрационен номер в регистър.

Търсенето в „Лица, публикувани в БПН“ може да се извършва по брой и година на публикуване на броя, име на длъжника, данъчен номер, фирмен номер в търговския регистър, номер на съдебното дело или период на публикуване на броя на БПН. Достъпът до следната информация е безплатен:

 • име;
 • данъчен идентификационен номер;
 • регистрационен номер на лицата, посочени в процесуалните документи;
 • област на вписване на седалището на съответните лица;
 • номера на делото за несъстоятелност и името на съда, в който е регистрираното делото;
 • броеве на бюлетина, в които са публикувани процесуалните документи, свързани със съответните лица;
 • вид производство;
 • първи срок на решението, постановено след откриване на производството, ако е уместно.

История на регистъра по несъстоятелност на Румъния

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност беше създаден през 2006 г. със Закон № 85/2006 за производствата по несъстоятелност.

Основната цел на румънския Бюлетин за производствата по несъстоятелност е да продължи текущата оптимизация на електронната система за призовките, обявленията, съобщенията и уведомленията на публикуваните процесуални документи.

Предимства на регистъра по несъстоятелност на Румъния

Публикуването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност има несъмнени предимства:

 • Ускорява производството по несъстоятелност и опростява оповестяването на призовките от името на насрещни страни, призовките от името на официални органи, уведомленията и съобщенията за процесуални актове, издадени от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори, като по този начин създава електронна процедура за оповестяване.
 • Обединява и стандартизира процесуалните документи, издавани от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори.
 • Допринася за разработването на национална база данни с процесуални документи, издавани от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори (т.e. призовки от името на насрещни страни, съобщения, съдебни решения, призовки от името на официални органи, уведомления, доклади, планове за преструктуриране).
 • Улеснява бързото регистриране в търговския регистър/други регистри по отношение на уведомленията, издавани съгласно Закон № 85/2006 за производствата по несъстоятелност.
 • Дава на заинтересованите лица достъп до процесуалните документи, издавани от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОфициален уебсайт на румънския Бюлетин за производствата по несъстоятелност;

Връзката отваря нов прозорецОфициален уебсайт на румънския търговски регистър;

Връзката отваря нов прозорецПортал за електронни услуги на румънската Национална служба за търговския регистър.

Последна актуализация: 16/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Словения

Настоящият раздел ви представя въведение в регистъра по несъстоятелност на Словения. Информация относно прегледа и публикуването на производствата по несъстоятелност в Словения може да бъде намерена онлайн.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Словения?

Базата данни Връзката отваря нов прозорецe-INSOLV предоставя информация относно прегледа на производствата по несъстоятелност. Тя също съдържа следната информация за производствата по несъстоятелност:

 • избрани идентификационни данни за неплатежоспособния длъжник,
 • съда, разглеждащ делото, и серийния номер на делото,
 • избрани идентификационни данни за администратора на производството по несъстоятелност,
 • началото на производството, изтичането на крайния срок за предявяване на вземания и информация за други процесуални актове в производството,
 • в случай на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност— също и информация за стойността на масата на несъстоятелността и дяловете за удовлетворение на кредиторите.

Базата данни Връзката отваря нов прозорецЕлектронни публикации предоставя достъп до:

 • всички съдебни заповеди (в единствено число: sklep; в множествено число: sklepi), издадени при производства по несъстоятелност, с изключение на заповеди относно събирането на редовно възнаграждение, заповеди относно забрана/запор върху финансови активи, заповеди относно прекратяването на събирането на редовно възнаграждение или забрана/запор на финансови активи;
 • известията за започване на производство, известията за определяне на дата за съдебно заседание, както и други известия или покани за гласуване, издадени от съда в съответствие със закона;
 • всички протоколи от съдебните заседания и събранията на комитета на кредиторите;
 • докладите на администратора и придружаващите ги документи;
 • при производства по принудително споразумение, също и докладите на неплатежоспособния длъжник и придружаващите ги документи;
 • списъците на предявените вземания;
 • подаването на жалби от страните по производствата и други съдебни документи, чиято публикация е осигурена;
 • при производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност, всички обявления за публичен търг и покани за отправяне на оферти по отношение на реализирането на масата на несъстоятелността.

Също така списък на всички администратори (seznam vseh upraviteljev) и производствата по несъстоятелност, за които отговарят, може да бъде намерен в базата данни „Електронни публикации“. Списъците се обновяват ежедневно.

И двете бази данни се притежават и поддържат от AJPES, Връзката отваря нов прозорецАгенцията на Република Словения за публични правни документи и свързани услуги (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Словения безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен. За да получите достъп обаче, е необходимо да се регистрирате като потребители на уебсайта на агенцията (AJPES) и да получите потребителско име и парола.

Как да направя справка в регистрите по несъстоятелност на Словения?

И двете бази данни, включително търсачките, са достъпни само на словенски език. Възможно е да търсите данни и документи относно производствата по несъстоятелност на юридически лица и еднолични търговци, като използвате всички налични критерии за търсене, докато в случай на търсене на данни и документи относно потребители (физически лица, които не са еднолични търговци), могат да се използват само определени комбинации от данни с оглед защита на личната информация.

Базата данни Връзката отваря нов прозорецЕлектронни публикации позволява намиране на документи, публикувани във връзка с производства по несъстоятелност. Публикуваните документи могат да бъдат намерени по:

 • правен статут на длъжника (юридическо лице, физическо лице и др.),
 • вида производство (банкрут, принудително споразумение и др.),
 • вида документ,
 • длъжника (търсене по име на дружеството, данъчен номер или идентификационен номер),
 • правната форма (публично акционерно дружество, еднолично акционерно дружество и др.)
 • серийния номер,
 • съда,
 • датата на акта или на публикацията на документа.
  Резултатите от търсенето се подреждат по датата на публикация на документа.

В Връзката отваря нов прозорецe-INSOLV е възможно търсене на информация относно производства по несъстоятелност по:

 • серийния номер,
 • длъжника (лично име и фамилия или наименование на дружеството, идентификационен номер, адрес, дата на раждане)

История на регистъра по несъстоятелност на Словения

Информацията в регистъра е достъпна от 1 октомври 2008 г. насам. Преди това част от информацията, като например публични известия за откриването на производства по несъстоятелност, се е публикувала в Официален вестник на Република Словения (Uradni list Republike Slovenije).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност

Последна актуализация: 23/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Словакия

Настоящата страница ви предоставя кратък преглед на регистъра по несъстоятелност на Словакия.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Словакия?

Връзката отваря нов прозорецРегистърът по несъстоятелност на Словакия (Register úpadcov Slovenskej republiky) съдържа информация за решенията относно несъстоятелността и назначаването на синдик. Поддържа от Министерството на правосъдието на Словакия. Данните, съдържащи се в регистъра, обаче не са публично достъпни, тъй като понастоящем регистърът e в пилотна фаза.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Словакия безплатен ли е?

Достъпът до регистъра и получаването на информация ще бъдат безплатни.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Словакия?

Връзката отваря нов прозорецРегистърът по несъстоятелност на Словакия все още е в процес на разработка.

История на регистъра по несъстоятелност на Словашката република

Информацията, съдържаща се в регистъра, датира от 31 юли 2009 г. насам.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност на Словакия

Последна актуализация: 26/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Финландия

Във Финландия съществуват два публични регистъра по несъстоятелност. Регистърът по несъстоятелност и преобразуване, Регистърът по преструктуриране на частни дългове и Регистърът по забрани за извършването на стопански дейности са публични регистри, от които всеки може да изиска издаването на извлечения срещу заплащане. Като използвате данните, съхранявани в регистрите, вие можете да действате в свой интерес, когато изисквате плащания или сключвате споразумения.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност?

Регистърът по несъстоятелност и преобразуване съдържа данни за заявления за обявяванe в несъстоятелност и преобразуване и решения по тях.

Регистърът по преструктуриране на частните дългове съдържа данни за заявления за преструктуриране на частните дългове (включително график за погасяването им) и решения по тях .

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Не. Необходимо е да изискате информацията от финландския Център за правни регистри. Цената за едно извлечение е 10,00 EUR.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност?

Искането за информация трябва да съдържа следните данни:

Регистър по несъстоятелност и преобразуване

Данни, необходими за заявка:

 • Наименование на дружеството
 • Търговски идентификационен номер
 • Име и адрес на заявителя

Регистър по преструктиране на частните дългове

Данни, необходими за заявка:

 • Име на лицето
 • Идентификационен номер
 • Име и адрес на заявителя

История на регистъра по несъстоятелност на Финландия

Регистърът съдържа информация, която датира от 1995 г.

Последна актуализация: 30/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Регистри по несъстоятелност - Швеция

Настоящата страница съдържа информация относно шведския регистър по несъстоятелност.

Каква информация може да бъде намерена в шведския регистър по несъстоятелност?

Шведската служба за регистрация на търговски дружества поддържа няколко регистъра, които предоставят информация относно регистрирани дружества. Шведската служба за регистрация на търговски дружества не поддържа единен, съгласуван регистър на физическите и юридическите лица, които са били обявени в несъстоятелност. Съществува регистър, поддържан от Шведската служба за регистрация на търговски дружества, на физически лица и активи, които са били обявени в несъстоятелност. Въпреки това информация относно дружества, които са били обявени в несъстоятелност, се регистрира в няколко различни търговски регистъра, управлявани от Шведската служба за регистрация на търговски дружества. Достъпът до информация относно физически лица, активи и дружества от регистрите, управлявани от Шведската служба за регистрация на търговски дружества, се осъществява през интернет търсачка.

По-надолу информацията относно несъстоятелност на дружества, физически лица и активи, съдържаща се в различните регистри на Шведската служба за регистрация на търговски дружества, се нарича с общото название шведски регистър по несъстоятелност (включващ както информацията, достъпна през интернет Връзката отваря нов прозорецтърсачката, така и тази, достъпна чрез пряко свързване с Връзката отваря нов прозорецШведската служба за регистрация на търговски дружества).

Регистърът съдържа данни за дружества, физически лица и активи в различни степени на несъстоятелност. Регистърът най-общо съдържа следните видове информация:

 • Дата на образуване на производството по несъстоятелност
 • Име на компетентния съд
 • Име, адрес и регистрационен номер/номер на лична карта на субекта
 • Състояние на производството
 • Име и адрес на синдика

Регистърът се притежава и поддържа от Шведската служба за регистрация на търговски дружества.

В регистъра се въвежда единствено информация, предадена от съдилищата. Информацията се въвежда в деня, в който тя е получена в Шведската служба за регистрация на търговски дружества от съда. Ако физическо лице бъде обявено в несъстоятелност, информацията се включва в търговските регистри, в които физическото лице може да е регистрирано.

Достъпът до шведския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Информацията, съдържаща се в шведския регистър по несъстоятелност, е достъпна безплатно чрез справка по телефона в Шведската служба за регистрация на търговски дружества. Исканията за получаване на писмена информация от регистъра  в повечето случаи се таксуват.

Достъпът до информация относно несъстоятелност на дружества чрез използване на интернет търсачката е безплатен. Допълнителна информация е достъпна само за регистрирани и плащащи потребители.

Как да направя справка в шведския регистър по несъстоятелност?

За получаване на информация, съдържаща се в регистъра, всеки може да се обърне към Шведската служба за регистрация на търговски дружества по пощата, по имейл или по телефона. Интернет търсачката позволява търсене в регистъра по наименование на дружество, собствено име, регистрационен номер или номер на лична карта. 

История на шведския регистър по несъстоятелност

Информацията, съдържаща се в регистъра, се съхранява за период от пет години.

Последна актуализация: 01/05/2010

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Англия и Уелс

Настоящата страница Ви предоставя информация относно регистъра на несъстоятелността на физическите лица на Англия и Уелс.

Какво предлага Службата по несъстоятелност (The Insolvency Service) на Англия и Уелс?

По закон Службата по несъстоятелност на Англия и Уелс е натоварена с воденето и поддържането на регистрите относно несъстоятелността на физически лица (individual insolvency), ограниченията на правата на обявените в несъстоятелност лица и ограниченията при частично или пълно освобождаване от задължения (debt relief restrictions). Регистърът на несъстоятелността на физическите лица (Individual Insolvency Register) обединява тези регистри и съдържа информация за:

 • случаите на несъстоятелност, която е все още в сила или е приключила през последните 3 месеца;
 • заповедите за частично или пълно освобождаване от задължения, които са все още в сила или чието действие е преустановено през последните 3 месеца;
 • индивидуалните доброволни споразумения (individual voluntary arrangements) и доброволните споразумения за ускорено изплащане на задълженията (Fast-Track voluntary arrangements), които все още са в сила или чието действие е преустановено през последните 3 месеца;
 • заповедите за налагане на ограничения на правата на обявените в несъстоятелност лица (bankruptcy restrictions orders) или задълженията за спазване на ограничения, поети от лицето, обявено в несъстоятелност, както и временните заповеди за налагане на ограничения на правата на обявените в несъстоятелност лица (interim bankruptcy restrictions orders), които са все още в сила;
 • заповедите за налагане на ограничения при частично или пълно освобождаване от задължения (debt relief restrictions orders) или задълженията за спазване на такива ограничения, поети от лицето, обявено в несъстоятелност, както и временните заповеди за налагане на ограничения при частично или пълно освобождаване от задължения (interim debt relief restrictions orders), които са все още в сила.

Достъпът до регистъра на несъстоятелността на физическите лица на Англия и Уелс безплатен ли е?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да направя справка в регистъра на несъстоятелността на физическите лица на Англия и Уелс?

Регистърът се намира на Връзката отваря нов прозорецУебсайта на Службата по несъстоятелност и е поместен в рубриката „Find someone“ („Намиране на определено лице“). Може да направите справка в регистъра по името на физическо лице или по търговска фирма като щракнете върху връзката към Връзката отваря нов прозорецРегистъра на несъстоятелността на физическите лица.

История на Службата по несъстоятелност на Англия и Уелс

Службата по несъстоятелността е изпълнителна агенция към Министерството на икономиката, иновациите и професионалните умения (Department for Business, Innovation and Skills) и чрез официалния ликвидатор (official receiver) тя:

 • се занимава с управление по случаите на несъстоятелност и проверява дейността на лицата в несъстоятелност, на физическите лица, спрямо които е издадена заповед за налагане на ограничения при частично или пълно освобождаване от задължения (debt relief order) и на дружествата и сдруженията в съдебна ликвидация, за да установи причините, довели до неплатежоспособността им;
 • действа в качеството на синдик или ликвидатор, когато не е назначен частен синдик или ликвидатор;
 • действа като пълномощник и надзорник по доброволни споразумения за ускорено изплащане на задълженията.

Наред с това Службата:

 • разглежда сигналите за нарушения, допуснати от лица, обявени в несъстоятелност или спрямо които е издадена заповед за налагане на ограничения при частично или пълно освобождаване от задължения, или нарушения, допуснати от директори;
 • отговаря за отстраняването на неподходящите директори при всички корпоративни фалити;
 • отговаря за решенията за обявяване в несъстоятелност и за поетите от длъжника задължения във връзка с несъстоятелността, както и за заповедите за частично или пълно освобождаване от задължения и поетите от длъжника задължения в тази връзка;
 • допуска до упражняване и регулира професиите, свързани с несъстоятелността;
 • изчислява и изплаща законовите права на обезщетение при уволнение, когато работодателят е обявен за неплатежоспособен;
 • предоставя счетоводни и инвестиционни услуги на структурите, управляващи имуществото на лицата, обявени в несъстоятелност или ликвидация;
 • извършва поверителни разследвания за установяване на факти в предприятия, когато се счита, че това е в обществен интерес;
 • съветва министрите и правителствените служби по въпросите, свързани с несъстоятелността, уволненията и други, свързани въпроси;
 • предоставя информация на обществеността относно несъстоятелността, уволненията и въпросите, свързани с провежданите разследвания, чрез своя уебсайт, чрез публикации и чрез специалната си телефонна линия за предоставяне на информация (Insolvency Enquiry Line).

Декларация за ограничена отговорност, поместена на уебсайта на регистъра на несъстоятелността на физическите лица на Англия и Уелс

Текстът на декларацията за ограничена отговорност, поместена на уебсайта, гласи следното:

„Макар че се полагат всички усилия, за да се гарантира, че предоставената информация е точна, понякога могат да възникнат грешки. Ако попаднете на информация, която изглежда неточна или непълна, моля да ни уведомите като използвате връзката за обратна информация в този уебсайт, за да можем да проучим въпроса и при необходимост да нанесем необходимите корекции в базата данни.

Службата по несъстоятелност не поема отговорност за грешки или пропуски, дължащи се на небрежност или на други причини. Моля имайте предвид, че Службата по несъстоятелност и официалните ликвидатори не могат да предоставят правни или финансови консултации. За такива услуги трябва да се обърнете към Бюрото за консултиране на граждани (Citizen's Advice Bureau), адвокат (solicitor), квалифициран счетоводител, оторизиран синдик, финансов консултант с добра репутация или център за консултации.

Регистърът на несъстоятелността на физическите лица е публично достъпен регистър и Службата по несъстоятелността не утвърждава, нито пък прави изявления, свързани с използването на данните от регистъра от трети лица“.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСлужба по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецРегистър на несъстоятелността на физическите лица

Последна актуализация: 04/12/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Северна Ирландия

Настоящата страница ви предоставя информация относно регистъра по несъстоятелност на Северна Ирландия.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Северна Ирландия?

В Северна Ирландия не съществува регистър по несъстоятелност. Съдебната служба на Северна Ирландия държи информация за лицата, които са били обявени в несъстоятелност през последните 10 години. Тази информация се съхранява в онлайн база данни, в която обществеността може да извършва търсене след заплащането на такса. Повече информация за тази база данни може да бъде намерена на уебсайт адреса на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Службата по несъстоятелност към Връзката отваря нов прозорецМинистерството на предприемачеството, търговията и инвестициите (Department of Enterprise, Trade and Investment, DETI (Онлайн DETI)) се занимава с въпроси, свързани с несъстоятелни предприятия.

Целта и ролята на Службата по несъстоятелност са:

 • Да управлява и разследва дейностите на несъстоятелни длъжници и дружества в процес на задължителна ликвидация
 • Да установява причините за настъпване на несъстоятелността
 • Да се занимава се с лишаване на директори от права при несъстоятелност на всякакви видове юридически лица
 • Да работи по отстраняване на всякаква измамна дейност при управлението на несъстоятелни предприятия
 • Да регулира обявяването в несъстоятелност
 • Да поддържа сметката за несъстоятелни предприятия
 • Да формулира специфични за Северна Ирландия законодателство и политика за несъстоятелните предприятия

Онлайн DETI е собственост на и се поддържа от Министерство на предприемачеството, търговията и инвестициите.

Достъпът до Онлайн DETI на Северна Ирландия безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Как да направя справка в Онлайн DETI на Северна Ирландия

Службата по несъстоятелност понастоящем поддържа актуализирани регистри показващи: индивидуални доброволни споразумения (individual voluntary arrangements (IVA) и доброволни споразумения по ускорената процедура (Fast-track Voluntary Arrangements (FTVAs), съдебни решения или извънсъдебни разпореждания за налагане на ограничения на обявените в несъстоятелност лица (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BROs / BRUs), решения за опрощаване на дълга (Debt Relief Orders (DRO's) и съдебни решения или извънсъдебни разпореждания за налагане на ограничения по отношение на опрощаването на дълга (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRROs / DRRUs).

Можете да извършвате търсене за лица в онлайн Връзката отваря нов прозорецрегистрите за IVA, DRO, DRRO и DRRU.

Повече информация за регистрите по несъстоятелност можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОнлайн DETI на Северна Ирландия (Online DETINI)

Връзката отваря нов прозорецСъдебна служба на Северна Ирландия

Последна актуализация: 14/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Регистри по несъстоятелност - Шотландия

Настоящата страница ви предоставя информация за регистъра по несъстоятелност на Шотландия.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Шотландия?

Сайтът Връзката отваря нов прозорец„Счетоводител по обявяване в несъстоятелност“ (Accountant in Bankruptcy) съдържа указания и данни относно несъстоятелността в Шотландия. Той предоставя:

 • Достъп до законодателство
 • Връзка към Връзката отваря нов прозорецрегистъра по несъстоятелност, който съдържа подробности относно:
  • Обявени в несъстоятелност дружества
  • Ограничения относно обявяването в несъстоятелност
  • Защитени пълномощни за гарантиране на изплащането на дългове
  • Ликвидации и налагане на служебно управление на търговски предприятия в Шотландия (включително ликвидации при платежоспособност).

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия не включва информация за администрации на дружества.

Уебсайтът Връзката отваря нов прозорецПарична служба на Шотландия (Money Scotland) ви предлага съвети относно парични средства и дългове, данни за одобрени финансови съветници, информация относно схемата за уреждане на дългове (установена схема за управление на погасявания за приемлив период от време, със защита при действия от страна на кредитор)

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия се притежава и се поддържа от „Счетоводител по обявяване в несъстоятелност“.

Регистърът DAS (Регистър на схемата за уреждане на дългове) (Debt Arrangement Scheme Register) на Шотландия

Връзката отваря нов прозорецРегистърът DAS на Шотландия предоставя информация за одобрени и предстоящи програми за изплащане на дългове. Регистърът DAS се притежава и поддържа от Civic от името на Паричната служба на Шотландия.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Шотландия безплатен ли е?

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Шотландия е безплатен. Може също да бъде свален определен дневен обем от търговски данни. За повече информация можете да пишете на адрес Връзката отваря нов прозорецroienquiries@aib.gsi.gov.uk.

Достъпът до регистъра DAS на Шотландия безплатен ли е?

Достъпът до DAS регистъра е безплатен.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Шотландия

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия е достъпен онлайн. Необходимо е да се Връзката отваря нов прозорецрегистрирате като потребител.

Как да направя справка в регистъра DAS

Регистърът DAS е достъпен онлайн. Необходимо е да се Връзката отваря нов прозорецрегистрирате като потребител.

История на регистъра по несъстоятелност на Шотландия

Търсенията в регистъра по несъстоятелност ще посочат подробности относно всички актуални случаи на банкрут, включително тези, при които несъстоятелността е била отменена през последните две години. В случай на защитени пълномощни за гарантиране на изплащане на дълговете регистърът ще посочи подробности за всички актуални случаи, включително тези, при които несъстоятелността е била отменена през последните години. По същия начин търсенията за банкрути или налагане на служебно управление ще посочат подробности относно актуални случаи, включително тези, които са приключени през последните години.

История на регистъра DAS

Сайтът на регистъра DAS съдържа информация относно одобрени и предстоящи програми за изплащане на дългове.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорец„Счетоводител по обявяване в несъстоятелност“ (Accountant in Bankruptcy), Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност (Register of Insolvencies), Връзката отваря нов прозорецПарична служба на Шотландия (Money Scotland) DAS (Схема за уреждане на дългове), Връзката отваря нов прозорецРегистър на Шотландия, Връзката отваря нов прозорецDAS регистър (регистрирайте се като потребител)

Последна актуализация: 15/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.