Регистри по несъстоятелност

Настоящият раздел ви представя въведение в регистъра по несъстоятелност на Словения. Информация относно прегледа и публикуването на производствата по несъстоятелност в Словения може да бъде намерена онлайн.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Словения?

Базата данни e-INSOLV предоставя информация относно прегледа на производствата по несъстоятелност. Тя също съдържа следната информация за производствата по несъстоятелност:

 • избрани идентификационни данни за неплатежоспособния длъжник,
 • съда, разглеждащ делото, и серийния номер на делото,
 • избрани идентификационни данни за администратора на производството по несъстоятелност,
 • началото на производството, изтичането на крайния срок за предявяване на вземания и информация за други процесуални актове в производството,
 • в случай на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност— също и информация за стойността на масата на несъстоятелността и дяловете за удовлетворение на кредиторите.

Базата данни Електронни публикации предоставя достъп до:

 • всички съдебни заповеди (в единствено число: sklep; в множествено число: sklepi), издадени при производства по несъстоятелност, с изключение на заповеди относно събирането на редовно възнаграждение, заповеди относно забрана/запор върху финансови активи, заповеди относно прекратяването на събирането на редовно възнаграждение или забрана/запор на финансови активи;
 • известията за започване на производство, известията за определяне на дата за съдебно заседание, както и други известия или покани за гласуване, издадени от съда в съответствие със закона;
 • всички протоколи от съдебните заседания и събранията на комитета на кредиторите;
 • докладите на администратора и придружаващите ги документи;
 • при производства по принудително споразумение, също и докладите на неплатежоспособния длъжник и придружаващите ги документи;
 • списъците на предявените вземания;
 • подаването на жалби от страните по производствата и други съдебни документи, чиято публикация е осигурена;
 • при производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност, всички обявления за публичен търг и покани за отправяне на оферти по отношение на реализирането на масата на несъстоятелността.

Също така списък на всички администратори (seznam vseh upraviteljev) и производствата по несъстоятелност, за които отговарят, може да бъде намерен в базата данни „Електронни публикации“. Списъците се обновяват ежедневно.

И двете бази данни се притежават и поддържат от AJPES, Агенцията на Република Словения за публични правни документи и свързани услуги (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Словения безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен. За да получите достъп обаче, е необходимо да се регистрирате като потребители на уебсайта на агенцията (AJPES) и да получите потребителско име и парола.

Как да направя справка в регистрите по несъстоятелност на Словения?

И двете бази данни, включително търсачките, са достъпни само на словенски език. Възможно е да търсите данни и документи относно производствата по несъстоятелност на юридически лица и еднолични търговци, като използвате всички налични критерии за търсене, докато в случай на търсене на данни и документи относно потребители (физически лица, които не са еднолични търговци), могат да се използват само определени комбинации от данни с оглед защита на личната информация.

Базата данни Електронни публикации позволява намиране на документи, публикувани във връзка с производства по несъстоятелност. Публикуваните документи могат да бъдат намерени по:

 • правен статут на длъжника (юридическо лице, физическо лице и др.),
 • вида производство (банкрут, принудително споразумение и др.),
 • вида документ,
 • длъжника (търсене по име на дружеството, данъчен номер или идентификационен номер),
 • правната форма (публично акционерно дружество, еднолично акционерно дружество и др.)
 • серийния номер,
 • съда,
 • датата на акта или на публикацията на документа.
  Резултатите от търсенето се подреждат по датата на публикация на документа.

В e-INSOLV е възможно търсене на информация относно производства по несъстоятелност по:

 • серийния номер,
 • длъжника (лично име и фамилия или наименование на дружеството, идентификационен номер, адрес, дата на раждане)

История на регистъра по несъстоятелност на Словения

Информацията в регистъра е достъпна от 1 октомври 2008 г. насам. Преди това част от информацията, като например публични известия за откриването на производства по несъстоятелност, се е публикувала в Официален вестник на Република Словения (Uradni list Republike Slovenije).

Връзки по темата

Регистър по несъстоятелност

Последна актуализация: 23/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт