Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Румъния

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за Бюлетина за производствата по несъстоятелност, който е румънският регистър по несъстоятелност, поддържан от Националната служба за търговския регистър към Министерството на правосъдието.

Съдържание, предоставено от
Румъния
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Румъния?

Производства по несъстоятелност в Румъния

В Бюлетина за производствата по несъстоятелност (БПН), публикуван от Националната служба за търговския регистър, се вписват призовките от името на насрещни страни, съобщенията, призовките от името на официални органи и уведомленията за процесуални актове, издадени от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори в рамките на производствата по несъстоятелност по Закон № 85/2006 за производствата по несъстоятелност.

Общите производства по несъстоятелност се прилагат по отношение на:

1. Търговци:

 • търговски дружества;
 • кооперативни дружества;
 • групи по икономически интереси;

2. Кооперативни организации;

3. Селскостопански дружества;

4. Други частни юридически лица, които извършват икономическа дейност.

Опростените производства по несъстоятелност се прилагат по отношение на:

1. Търговци:

 • упълномощени физически лица;
 • еднолични предприятия и семейни предприятия;

2. Всички търговци и юридически лица, които отговарят на някои специфични условия, а именно:

 • не притежават имущество;
 • уставните или счетоводните им документи не могат да бъдат намерени;
 • техният администратор не може да бъде намерен;
 • седалището им не съществува или е различно от обявеното в търговския регистър; не са представили изискваните по закон документи;
 • прекратяването на правния субект предшества изготвянето на документа за откриване на производството; или
 • обявили са намерение спрямо тях да бъде открито производство за фалит или спрямо тях не може да се приложи производство по съдебно преобразуване.

Бюлетин за производствата по несъстоятелност

Каква информация съдържа?

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност съдържа всички процесуални актове, издадени от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори след откриването на производство по несъстоятелност, а именно:

 • призовки от името на насрещни страни;
 • съобщения;
 • уведомления;
 • призовки от името на официални органи;
 • съдебни решения;
 • други процесуални актове, предвидени от закона (доклади, издавани от съдебния администратор/ликвидатор, съдебни планове за преобразуване, обявления).

Как е организиран уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност?

Уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност дава достъп до следната информация:

 • безплатна информация;
 • информация във връзка с Националната служба за търговския регистър, Дирекция „Бюлетин за производствата по несъстоятелност“;
 • законодателството, формулярите и процесуалните актове в областта на несъстоятелността.

Уебсайтът на Бюлетина за производствата по несъстоятелност съдържа следните раздели:

 • информация във връзка със създаването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • законодателни актове;
 • организационна структура на Националната служба за търговския регистър, бюрата на търговския регистър към съдилищата и Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • юридически речник (несъстоятелност);
 • статистически данни за Бюлетина за производствата по несъстоятелност;
 • междуинституционални отношения;
 • информация за връзка.

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност е достъпен на портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър в раздела, посветен на Бюлетина за производствата по несъстоятелност, и има следната структура:

1. Услуги на БПН:

 • „Бюлетин за производствата по несъстоятелност онлайн“ (платена услуга);
 • „Резюме на изданията на БПН“ (безплатна информация);
 • „Лица, публикувани в БПН“ (безплатна информация);

2. Формуляри за публикуване в БПН:

 • онлайн формуляри за публикуване в БПН;
 • онлайн формуляри на БПН;

3. Формуляри за предоставяне на информация на БПН:

 • онлайн формуляри за предоставяне на информация на БПН;
 • онлайн формуляри на БПН;

4. Статистически данни.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Румъния безплатен ли е?

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност се публикува в електронна форма. До електронната версия на бюлетина има онлайн достъп на:

Достъпът до предлаганите от БПН услуги е разграничен в зависимост от търсената информация:

 • ползвателите имат безплатен достъп до официалния уебсайт на Бюлетина за производствата по несъстоятелност, без да е необходимо да се регистрират;
 • за получаването на достъп до портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър е необходимо ползвателите да се регистрират;
 • достъп до „Бюлетина за производствата по несъстоятелност онлайн“ се получава след регистрация на ползвателите и заплащане на абонамент;
 • достъпът до „Резюме на изданията на БПН“ и „Лица, публикувани в БПН“ е безплатен, но в необходимо ползвателите да се регистрират.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Румъния?

Търсенето в „Бюлетина за производствата по несъстоятелност онлайн“ може да се извършва по брой и година на публикуване на броя, име на длъжника, данъчен номер, фирмен номер в търговския регистър, номер на съдебното дело и период на публикуване на броя на БПН. След плащането на абонаментна такса се предоставя достъп до публикуваните броеве на БПН, които съдържат пълния текст на процесуалните актове.

Търсенето в „Резюме на изданията на БПН“ може да се извършва по брой и дата на публикуване на съответния брой. Достъпът до следната информация е безплатен:

 • вид на процесуалния документ, публикуван в бюлетина (напр. призовка, решение за откриване на производство по несъстоятелност, уведомление за откриване на производство по несъстоятелност, свикване на събрание на кредиторите, доклад за дейността, план за преструктуриране, решение за откриване на производство за фалит, уведомление за откриване на производство за фалит, план за разпределение, окончателен доклад, решение за закриване на производство по несъстоятелност и т.н.);
 • имена на лицата, посочени в процесуалните документи;
 • област на вписване на седалището на съответните лица;
 • данъчен идентификационен номер;
 • регистрационен номер в регистър.

Търсенето в „Лица, публикувани в БПН“ може да се извършва по брой и година на публикуване на броя, име на длъжника, данъчен номер, фирмен номер в търговския регистър, номер на съдебното дело или период на публикуване на броя на БПН. Достъпът до следната информация е безплатен:

 • име;
 • данъчен идентификационен номер;
 • регистрационен номер на лицата, посочени в процесуалните документи;
 • област на вписване на седалището на съответните лица;
 • номера на делото за несъстоятелност и името на съда, в който е регистрираното делото;
 • броеве на бюлетина, в които са публикувани процесуалните документи, свързани със съответните лица;
 • вид производство;
 • първи срок на решението, постановено след откриване на производството, ако е уместно.

История на регистъра по несъстоятелност на Румъния

Бюлетинът за производствата по несъстоятелност беше създаден през 2006 г. със Закон № 85/2006 за производствата по несъстоятелност.

Основната цел на румънския Бюлетин за производствата по несъстоятелност е да продължи текущата оптимизация на електронната система за призовките, обявленията, съобщенията и уведомленията на публикуваните процесуални документи.

Предимства на регистъра по несъстоятелност на Румъния

Публикуването на Бюлетина за производствата по несъстоятелност има несъмнени предимства:

 • Ускорява производството по несъстоятелност и опростява оповестяването на призовките от името на насрещни страни, призовките от името на официални органи, уведомленията и съобщенията за процесуални актове, издадени от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори, като по този начин създава електронна процедура за оповестяване.
 • Обединява и стандартизира процесуалните документи, издавани от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори.
 • Допринася за разработването на национална база данни с процесуални документи, издавани от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори (т.e. призовки от името на насрещни страни, съобщения, съдебни решения, призовки от името на официални органи, уведомления, доклади, планове за преструктуриране).
 • Улеснява бързото регистриране в търговския регистър/други регистри по отношение на уведомленията, издавани съгласно Закон № 85/2006 за производствата по несъстоятелност.
 • Дава на заинтересованите лица достъп до процесуалните документи, издавани от съдилищата и съдебните администратори/ликвидатори.

Връзки по темата

Официален уебсайт на румънския Бюлетин за производствата по несъстоятелност;

Официален уебсайт на румънския търговски регистър;

Портал за електронни услуги на румънската Национална служба за търговския регистър.

Последна актуализация: 16/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт