Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Португалия

Настоящата страница предоставя кратко въведение в португалския регистър по несъстоятелност.

Съдържание, предоставено от
Португалия

Какво включва регистърът по несъстоятелност?

Електронният регистър по несъстоятелност включва следната информация:

  • номер на процедурата по несъстоятелност
  • наименование на съда, в който е гледано делото по несъстоятелност
  • самоличност на неплатежоспособното лице
  • самоличност на синдика
  • крайните срокове за предявяване на вземания
  • самоличността на попечителя
  • датата на обявяване в несъстоятелност.

Електронният регистър предоставя подробна информация за делата по несъстоятелност (вж. по-долу).

Плаща ли се такса за справка в португалския регистър по несъстоятелност?

Не, справката в регистъра по несъстоятелност е безплатна.

Законодателна уредба на регистъра по несъстоятелност

Португалският регистър по несъстоятелност се регламентира от член 38 от Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Кодекса по несъстоятелност и оздравяване на предприятия), приет с Законодателен указ № 53/2004 от 18 март 2004 г., изменен със Закон № 16/2012 от 20 април 2012 г.

Последна актуализация: 15/11/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт