Регистри по несъстоятелност

Португалия

Настоящата страница предоставя кратко въведение в регистъра по несъстоятелност на Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност?

Електронният регистър по несъстоятелност включва следната информация:

  • номера на делото по несъстоятелност
  • наименованието на съда, в който е гледано или се разглежда делото по несъстоятелност
  • данни за идентифициране на неплатежоспособното лице
  • самоличността на синдика
  • срока за предявяване на вземания
  • датата на обявяване в несъстоятелност.

Електронният регистър предоставя подробна информация за делата по несъстоятелност (вж. по-долу).

Плаща ли се такса за справка в португалския регистър по несъстоятелност?

Не, справката в регистъра по несъстоятелност е безплатна.

Законодателна уредба на регистъра по несъстоятелност

Португалският регистър по несъстоятелност се регламентира от член 38 от Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Кодекс за несъстоятелността и оздравяването на предприятия), приет със Законодателен указ № 53/2004 от 18 март 2004 г., както е изменен.

Последна актуализация: 13/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.