Регистри по несъстоятелност

Полша

В този раздел можете да намерите кратка информация за полския регистър по несъстоятелност.

Съдържание, предоставено от
Полша

Каква информация може да бъде намерена в полския регистър по несъстоятелност?

Уебсайтът на полския регистър по несъстоятелност [rejestr podmiotów w upadłości] е част от Националния съдебен регистър [Krajowy Rejestr Sądowy]. В него е включена информацията за дружествата, която обикновено може да бъде намерена в Националния съдебен регистър, както и подробности относно:

  • дружества
  • фондации
  • асоциации
  • други субекти, обявени в несъстоятелност.

В регистъра също може да бъде намерена информация относно датите и съдържанието на решенията за обявяване в несъстоятелност.

Регистърът по несъстоятелност се притежава и поддържа от Министерството на правосъдието на Полша и информацията в него е на полски и отчасти на английски.

Безплатен ли е достъпът до полския регистър по несъстоятелност?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да направя справка в полския регистър по несъстоятелност?

От 1 април 2009 г. полският регистър по несъстоятелност въведе нов инструмент за търсене, който прави възможно търсенето на обявени в несъстоятелност субекти и други термини.

Последна актуализация: 10/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.