Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Латвия

Настоящият раздел ви предоставя въведение към регистъра по несъстоятелност на Латвия.

Съдържание, предоставено от
Латвия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в латвийския регистър по несъстоятелност?

Латвийският регистър по несъстоятелност съдържа информация за:

 • синдиците;
 • производствата по несъстоятелност по отношение на физически и юридически лица;
 • производствата за правна защита;
 • извънсъдебните производства за правна защита;
 • статистически данни.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност е публичен, а вписаната в него информация е надеждна. Той се води към Дружествения регистър на Република Латвия.

Достъпът до латвийския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Да, достъпът до латвийския регистър по несъстоятелност е безплатен що се отнася до извършването на справки, но за получаването на извлечение от регистъра (под формата на документ) се заплаща.

За да получите от Дружествения регистър удостоверение или друг документ, съдържащ личния идентификационен номер на длъжника (физическо лице) или синдика, е необходимо да подадете до Дружествения регистър молба за получаване на информация или да отправите такава молба по електронен път чрез портала Latvija.lv.

Как се прави справка в латвийския регистър по несъстоятелност?

Синдици

Разделът съдържа следната информация за синдиците:

 • собствено име;
 • фамилно име;
 • служебен адрес и данни за контакт;
 • номер на удостоверението;
 • срок на валидност на удостоверението.

Информация за синдиците, чиито удостоверения вече не са валидни, е достъпна на страницата „Vēsturiskie dati” (Исторически данни). Страницата „Izziņa“ предоставя достъп до цялата информация, въведена в регистъра по несъстоятелност за всеки отделен синдик.

Търсене

За търсене на информация в регистъра по несъстоятелност относно конкретно лице (физическо или юридическо), използвайте раздела „Meklēt“ („Търсене“). При търсенето на информация може да зададете филтър по следните критерии:

 • регистрационен номер (за юридическите лица) или идентификационен номер (за физическите лица);
 • име или наименование;
 • съдебен район;
 • дата, на която е образувано производството;
 • вид производство (производство по несъстоятелност, производство за правна защита или извънсъдебно производство за правна защита);
 • естество на производството (местно, първично трансгранично, вторично трансгранично).

Резултатите от търсенето се показват с връзка към „Препратка към Дружествения регистър“ („Uzņēmumu reģistra izziņa“), където е налична цялата информация от регистъра по несъстоятелност, отнасяща се до конкретно лице, включително сканирани документи, съдържащи бележки на синдиците за събранията на кредиторите и дневния ред за тези събрания.

Дневник

За да видите вписванията в регистъра по несъстоятелност за конкретна дата, използвайте раздела „Žurnāls“ („Дневник“). По подразбиране се показват вписванията за деня, в който извършвате търсенето. Използвайте календара, за да видите вписванията, направени на други дати, или използвайте подраздела „Mēneša žurnāls“, за да стесните търсенето на вписвания по месеци. Всяко вписване съдържа връзка — „Препратка към Дружествения регистър“ („Uzņēmumu reģistra izziņu“) — към подробна информация относно конкретното производство по несъстоятелност.

Статистика

Този раздел съдържа разнообразна статистическа информация, свързана с производствата по несъстоятелност и за правна защита, последвана от връзка към Дружествения регистър, където е налична цялата информация от регистъра по несъстоятелност за конкретно лице.

История на латвийския регистър по несъстоятелност

Най-ранната информация в регистъра датира от 1 януари 2008 г.

Връзки

Допълнителна информация за латвийския регистър по несъстоятелност

Държавна агенция по несъстоятелност

Последна актуализация: 07/01/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт