Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Унгария

Настоящият раздел съдържа кратък преглед на унгарския регистър по несъстоятелност.

Съдържание, предоставено от
Унгария
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в унгарския регистър по несъстоятелност?

В Унгария, отговорността за поддържане на данните относно несъстоятелност се носи от окръжните съдилища (megyei bíróság) и Министерството на правосъдието и правоприлагащите органи (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Търговски регистър (cégnyilvántartás)

Информацията относно образуването и прекратяването на производства по несъстоятелност — а именно относно ликвидация или фалит и относно ликвидатора — се съдържа в търговския регистър (Cégnyilvántartás).

Електронната форма на този регистър се поддържа от Службата за търговски дружества към Министерството на правосъдието и правоприлагащите органи (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Държавен вестник за търговските дружества (Cégközlöny)

От 1 януари 2008 г. уведомленията за ликвидация (felszámolási hirdetmény) също се публикуват редовно на уебсайта на Държавния вестник за търговските дружества (Cégközlöny) (който понякога се обновява по няколко пъти на ден).

Издадените нареждания (végzés) по отношение на производства по несъстоятелност също се публикуват на уебсайта.

Достъпната онлайн информация не е законово обвързваща.

Достъпът до унгарския регистър по несъстоятелност безплатен ли е?

Да. Записите включват:

 • Образуването на производство по несъстоятелност
 • Регистрационен номер (cégjegyzékszám)
 • Търговско име
 • Седалище (székhely)
 • Адрес на управление (telephely)
 • Клонове (fióktelep)
 • Основна дейност
 • Записан капитал
 • Данъчен номер.

Как да направя справка в унгарския регистър по несъстоятелност?

Можете да търсите в търговския регистър по:

 • Регистрационен номер, или
 • Наименование на дружество, или
 • Данъчен номер

От началото на 2008 г. също така е възможно да се търси в уебсайта на Държавния вестник за търговските дружества, използвайки наименование на дружество или регистрационен номер. Това извежда цялата налична финансова информация за дадено дружество, включително неговото състояние по отношение на несъстоятелността.

История на унгарския регистър по несъстоятелност

От 1 януари 2008 г. уведомленията за ликвидация също се публикуват редовно на уебсайта на Държавния вестник за търговските дружества (който понякога се обновява по няколко пъти на ден).

От юли 1993 г., когато Националната система за информация относно дружества и регистрация на дружества (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) започна да функционира изцяло, данните на търговския регистър се съхраняват от съдилищата в електронен вид.

Данни за всяко едно дружество могат да бъдат търсени във всички съдилища, независимо от мястото на съхранение.

Последна актуализация: 04/07/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт