Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Германия

Настоящата страница ви предоставя кратък преглед на германския регистър по несъстоятелност.

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Германски регистър по несъстоятелност

Германският регистър по несъстоятелност дава достъп до решенията за обявяване в несъстоятелност, постановени от всички германски съдилища по несъстоятелност, в съответствие с член 9 от Закона за несъстоятелността. Тази информация е правно обвързваща и достъпна за обществеността.

Регистърът се поддържа от Смесената комисия на федерацията и провинциите за обработка на данни и рационализиране в сектора на правосъдието, представлявана от Министерството на правосъдието на провинция Северен Рейн—Вестфалия.

Безплатен ли е достъпът до германския регистър по несъстоятелност?

Да.

Как да направя справка в германския регистър по несъстоятелност?

Регистърът по несъстоятелност е достъпен само на уебсайта на германския регистър по несъстоятелност. Ако е необходимо, инструкциите за търсене са дадени на уебсайта. Информацията е само на немски език.

Следва да се отбележи, че неограничено търсене в базата данни на всички германски съдилища по несъстоятелност е възможно само в първите две седмици след деня на публикуване на решението. След изтичане на този срок, следва да се посочи мястото, където заседава съдът по несъстоятелност, и поне едно от следните неща: фамилно име, име на фирмата, седалище или място на пребиваване на длъжника, номер на делото в съда по несъстоятелност или в службата, която води регистъра по несъстоятелност, вид на регистъра или номер в регистъра.

История на германския регистър по несъстоятелност

Уебсайтът на регистъра по несъстоятелност предоставя информация за случаите на несъстоятелност от 1 април 2002 г. Подробна информация за обхванатите периоди и производствата, за които съществуват данни, може да бъде намерена на уебсайта.

Информацията се отнася за дела, при които производството по несъстоятелност все е още не е приключило. Данните се заличават най-късно шест месеца след приключването на производството.

Връзки по темата

Германски регистър по несъстоятелност

Последна актуализация: 16/04/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт