Регистри по несъстоятелност

Настоящата страница съдържа кратък преглед на германския регистър по несъстоятелност.

Германски регистър по несъстоятелност

Германският регистър по несъстоятелност дава достъп до решенията за обявяване в несъстоятелност (Insolvenzbekanntmachungen), постановени от всички германски съдилища по несъстоятелност, в съответствие с член 9 от Закона за несъстоятелността (Insolvenzordnung). Тази информация е правно обвързваща и достъпна за обществеността.

Регистърът е собственост на и се поддържа от Провинциалната комисия за информационни технологии на правосъдната система (Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz verwalte), представлявана от Министерството на правосъдието на провинция (Land) Северен Рейн—Вестфалия.

Безплатен ли е достъпът до германския регистър по несъстоятелност?

Да.

Как да направя справка в германския регистър по несъстоятелност?

Регистърът по несъстоятелност е достъпен само на уебсайта на германския регистър по несъстоятелност. Ако е необходимо, инструкциите за търсене са предоставени на уебсайта. Информацията е само на немски език. Следва да се отбележи, че неограничено търсене в базата данни на всички германски съдилища по несъстоятелност е възможно само в първите две седмици след деня на публикуване на решението. След изтичането на този срок следва да се търси по седалището на съда по несъстоятелност и поне един от следните критерии: име на лицето или фирма на дружеството; седалище (Sitz) или място на обичайно пребиваване (Wohnsitz) на длъжника; номер на делото; или съда, в който е извършена регистрацията, вид на регистъра и номер в регистъра.

История на регистъра по несъстоятелност в Германия

Уебсайтът на регистъра по несъстоятелност предоставя информация за случаите на несъстоятелност от 1 април 2002 г. насам. Подробна информация за обхванатите периоди и производствата, за които съществуват данни, може да бъде намерена на уебсайта.

Информацията се отнася за дела, при които производството по несъстоятелност все още не е приключило. Данните се заличават най-късно шест месеца след приключването на производството.

Връзки по темата

Германски регистър по несъстоятелност

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.