Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Финландия

Във Финландия съществуват два публични регистъра по несъстоятелност. Регистърът по несъстоятелност и преобразуване, Регистърът по преструктуриране на частни дългове и Регистърът по забрани за извършването на стопански дейности са публични регистри, от които всеки може да изиска издаването на извлечения срещу заплащане. Като използвате данните, съхранявани в регистрите, вие можете да действате в свой интерес, когато изисквате плащания или сключвате споразумения.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност?

Регистърът по несъстоятелност и преобразуване съдържа данни за заявления за обявяванe в несъстоятелност и преобразуване и решения по тях.

Регистърът по преструктуриране на частните дългове съдържа данни за заявления за преструктуриране на частните дългове (включително график за погасяването им) и решения по тях .

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Не. Необходимо е да изискате информацията от финландския Център за правни регистри. Цената за едно извлечение е 10,00 EUR.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност?

Искането за информация трябва да съдържа следните данни:

Регистър по несъстоятелност и преобразуване

Данни, необходими за заявка:

  • Наименование на дружеството
  • Търговски идентификационен номер
  • Име и адрес на заявителя

Регистър по преструктиране на частните дългове

Данни, необходими за заявка:

  • Име на лицето
  • Идентификационен номер
  • Име и адрес на заявителя

История на регистъра по несъстоятелност на Финландия

Регистърът съдържа информация, която датира от 1995 г.

Последна актуализация: 30/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт