Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Естония

Настоящият раздел ви предоставя кратък преглед на услугата за предоставяне на информация относно несъстоятелност, извършвана от търговския регистър на Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония

Каква информация относно несъстоятелността се предлага в Естония?

В Естония не съществува самостоятелен регистър по несъстоятелност. При все това, Търговският регистър на Естония и регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите съдържат информация относно несъстоятелността на юридически лица и самостоятелно заети лица. Информация относно несъстоятелността на юридически и физически лица може да бъде намерена също в официалното електронно издание Ametlikud Teadaanded (Официални обявления). В това издание се публикуват също обявления за несъстоятелност и производства по несъстоятелност.

Следната информация се вписват в Търговския регистър на Естония и регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите въз основа на съдебно решение:

 • прекратяване на производство по несъстоятелност без обявяване в несъстоятелност;
 • декларации за обявяване в несъстоятелност, заедно с името и личния идентификационен код на синдика, както и бележка, в която се посочва, че той или тя представлява дружеството;
 • отменянето на обявяване в несъстоятелност, заедно с вписване, което показва продължаване на дейността на дружеството;
 • отменянето на обявяване в несъстоятелност и заличаване на дружеството от регистъра;
 • прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството от регистъра или продължаването на дейността на дружеството;
 • споразумение и срок за изпълнение, с вписване, което показва продължаване на дейността;
 • отмяна на споразумението и възобновяване на производството за обявяване в несъстоятелност, с бележка, че дружеството е представлявано от синдик;
 • изтичане на споразумението и освобождаване на синдика.

В регистъра не се вписва подробна информация за търговските забраните, наложени на длъжника или на лицето, упълномощено да го представлява, или забрани за упражняване на търговска дейност, наложени на това лице.

Търговският регистър на Естония съдържа следната информация за юридически лица в несъстоятелност:

 • Име на юридическото лице;
 • Регистрационен код;
 • Адрес;
 • Име на синдика;
 • Име на члена на управителния съвет;
 • Дата на постановлението/решението за обявяване в несъстоятелност и номер на постановлението или гражданското дело.

Безплатен ли е достъпът до услугата за справки относно несъстоятелност?

Достъпът до търговския регистър, до справките за дружества, както и до информация за съдебни производства и картотеки от регистъра (включително историческа информация), е безплатен.

Начисляват се обаче такси за всякакви други справки, доклади и документи.

Достъпът до официалното електронно издание Ametlikud Teadaanded (Официални обявления) е безплатен.

Подробности за търговски забрани са публикувани и могат да бъдат намерени безплатно онлайн.

Как да направя справка чрез услугата за предоставяне на информация относно несъстоятелност?

Можете да направите справка за юридическо лице или самостоятелно заето лице в информационната система на търговския регистър по име на юридическо или физическо лице или по регистрационен код. Статутът на юридическо лице или самостоятелно заето лице показва дали физическото или юридическото лице е обявено в несъстоятелност.

История на услугата за предоставяне на информация относно несъстоятелност

Услугата за предоставяне на информация относно несъстоятелност се поддържа в Естония от 1 септември 1995 г.

Последна актуализация: 03/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт