Регистри по несъстоятелност

България

Настоящата страница представя кратък преглед на българския регистър по несъстоятелност.

Съдържание, предоставено от
България

Какво предлага българският регистър по несъстоятелност?

Българският регистър по несъстоятелност се състои от три части:

  1. Списъка на синдиците - достъпен през интернет страницата на българското Министерство на правосъдието.
  2. Бюлетин на продажбите и търговете - изцяло достъпен на интернет страницата на българското Министерство на икономиката.
  3. Регистър на производствата по несъстоятелност - поддържа се като централизирана база данни.

Безплатен ли е достъпът до българския регистър по несъстоятелност?

Достъпът до българския регистър по несъстоятелност е безплатен.

Как да търсим в българския регистър по несъстоятелност?

На интернет страницата можете да намерите синдик чрез търсене име.

Как се извършва търсенето по продажби

Бюлетинът по продажбите се намира на интернет страницата на Министерство на икономиката.

История на българския регистър по несъстоятелност

Системата е създадена през 2009 г. по проект: „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”, подприоритет 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна система” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № K09-15-5-C/9.10.2009 г. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

Последна актуализация: 28/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт