Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Регистри по несъстоятелност

Белгия

Настоящият раздел предоставя информация за регистрите по несъстоятелност в Белгия.

Съдържание, предоставено от
Белгия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как стои въпросът с регистрите по несъстоятелност в Белгия?

В Белгия няма публични регистри по несъстоятелност.

  • По отношение на предприятията, Централната база данни на предприятията (BCE) е регистър, който включва всякакви данни за идентифициране на предприятията, както и за актуалното им състояние (и по-специално несъстоятелност). При все това, съдебните решения за обявяване в несъстоятелност и за съдебно споразумение между длъжника и кредиторите му се публикуват в Държавен вестник на Белгия (Moniteur Belge), който е достъпен онлайн.
  • По отношение на частните лица, в Белгия съществува база данни, която централизира определена информация за свръхзадлъжнелите лица, които са решили да започнат процедура за колективно уреждане на задължения. Тази база данни е създадена към Националната банка на Белгия, но тя не е публично достъпна.

Справката в регистри по несъстоятелност в Белгия платена услуга ли е?

Не, достъпът до базата данни е безплатен.

Как да направя справка в регистър по несъстоятелност в Белгия?

Можете да търсите съдебни решения за обявяване в несъстоятелност или за съдебно споразумение между длъжника и кредиторите му в Държавен вестник на Белгия.

Период, обхванат от регистрите по несъстоятелност в Белгия

Справки за предприятията са налични от 1 януари 1983 г. насам, с връзка към публикациите след 1 юни 1997 г.

На разположение са и публикации за асоциациите след 1 юли 2003 г.

Връзки по темата

Федерална публична служба „Правосъдие“

Последна актуализация: 18/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт