Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Fastighetsregister i EU-länderna

Polen

Här hittar du en översikt över Polens fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Polen

Vad innehåller Polens fastighetsregister?

Polens fastighetsregister (rejestr ksiąg wieczystych) förs i enlighet med lagen om fastighetsregister och hypotek.

Enligt denna lag syftar fastighetsregistren till att fastställa fastigheters rättsliga ställning. De innehåller bl.a. information om

  • fastighetens ändamål (inklusive dess beståndsdelar)
  • fastighetens ägare eller innehavaren av den permanenta nyttjanderätten
  • andra parters sakrätt
  • typen av hypotek som belastar fastigheten och dess belopp.

Fastighetsregistren är offentliga och vem som helst kan ta del av dem. Sedan juni 2010 kan man få elektronisk tillgång till ett fastighetsregister genom att ange dess nummer.

Dessutom kan vem som helst få en kopia av ett fastighetsregister eller ett intyg om att ett fastighetsregister har avslutats.

Är tillgången till Polens fastighetsregister kostnadsfri?

Tillgången till fastighetsregistret är kostnadsfri.

En avgift tas ut för utfärdande av kopior av fastighetsregister eller intyg om att ett fastighetsregister har avslutats.

Senaste uppdatering: 18/09/2014

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.