Fastighetsregister i EU-länderna

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

De 354 franska fastighetsregistren är oberoende av varandra och det saknas möjlighet att länka samman dem.

Dessutom finns det i Frankrike inte någon IT-portal som gör det möjligt att söka i dessa register.

I de tre departement som utgör Alsace-Moselle finns det inga fastighetsregisteravdelningar, utan där sker offentliggörande av fastighetsärenden med hjälp av jordeböcker.

Hela regelverket kring sökning i jordeböcker är föremål för ändring i och med slutförandet av den datorisering som påbörjades för 20 år sedan.

Senaste uppdatering: 13/02/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats