Fastighetsregister i EU-länderna

Danmark

På den här sidan hittar du information om Danmarks fastighetsregister.

Innehåll inlagt av
Danmark

Vad innehåller fastighetsregistret?

Det danska fastighetsregistret finns tillgängligt online (endast på danska). På webbplatsen för registret finns närmare information om tillgång, betalning och sökning.

Det danska fastighetsregistret kan kontaktas via e-post på: tinglysning@domstol.dk

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Se webbplatsen för fastighetsregistret.

Hur man söker i fastighetsregistret

Se webbplatsen för fastighetsregistret.

Fastighetsregistrets historia

Se webbplatsen för fastighetsregistret.

Senaste uppdatering: 19/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats