Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

V tejto časti nájdete prehľad o katastri nehnuteľností Severného Írska.

Aké informácie obsahuje kataster nehnuteľností Severného Írska?

Pozemkové a katastrálne služby Severného Írska poskytujú statické (nemeniace sa) informácie o pravidlách, predpisochusmerneniach, ktoré upravujú činnosť rozličných registrov.

LandWeb Direct (Služba priameho prístupu zákazníkov)

Táto služba poskytuje:

  • Vyhľadávacie nástroje
  • Meno vlastníka a ťarchy, ktorými je nehnuteľnosť zaťažená
  • Nástroj, ktorý umožňuje preberanie a tlač informácií, ktoré sú vedené v registri.

Je prístup do katastra nehnuteľností Severného Írska bezplatný?

Áno, prístup k statickému obsahu je bezplatný. Používatelia, ktorí majú záujem o prístup k vyhľadávacím nástrojom sa musia zaregistrovať a vo väčšine prípadov sú povinní platiť poplatky.

Ako vyhľadávať v katastri nehnuteľností Severného Írska

Vyhľadávacie nástroje zahŕňajú aj prístup ku katastrálnym mapám, obsahu listov vlastníctva, ako aj k dokladom o vlastníctve. Táto databáza obsahuje mená vlastníkov a ťarchy, ktorými je nehnuteľnosť zaťažená.

Nástroj na elektronickú registráciu umožňuje registrovaným užívateľom vypĺňanie rozličných registračných formulárov, výpočet poplatkov a podávanie informácií elektronicky.

História katastra nehnuteľností Severného Írska

Kataster nehnuteľností vznikol v roku 1891, predtým bolo vlastníctvo zaznamenávané do Registra dokumentov (Registry of Deed) založeného v roku 1706. Úrad pozemkových a katastrálnych služieb spravuje tri registre: kataster nehnuteľností, register dokumentov a register zákonných poplatkov.

Užitočné odkazy

Pozemkové a katastrálne služby – Katastre nehnuteľností

Európska pozemková informačná služba

Posledná aktualizácia: 25/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom