Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

W niniejszej części przedstawiono w zarysie belgijski rejestr nieruchomości.

Jakie informacje można znaleźć w belgijskim rejestrze nieruchomości?

Informacje o nieruchomościach w Belgii można znaleźć w dokumentacji prowadzonej przez trzy rodzaje urzędów: rejestrze nieruchomości w ścisłym tego słowa znaczeniu (kadaster/cadastre), urzędach rejestracyjnych (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) oraz w księgach wieczystych (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Te trzy źródła informacji zostały zgrupowane w krajowym ośrodku dokumentacji dotyczącej tytułów własności prowadzonym przez federalne ministerstwo finansów (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Zadania rejestru nieruchomości w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz urzędów rejestracyjnych związane są głównie, choć nie wyłącznie, z kwestiami podatkowymi. Rejestry hipoteczne odpowiadają za rejestrację praw rzeczowych: stworzenie i przeniesienie inter vivos praw rzeczowych do nieruchomości musi być odnotowane w księgach wieczystych, by mogło być skuteczne wobec osób trzecich działających w dobrej wierze.

Czy dostęp do belgijskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Nie, pobierana jest opłata za uzyskanie informacji z dokumentacji w rejestrze nieruchomości, biurach rejestracyjnych i księgach wieczystych. Wysokość opłaty zależy od rodzaju dokumentacji, do której uzyskuje się wgląd oraz poszukiwanych informacji.

W jaki sposób przeszukiwać belgijski rejestr nieruchomości

Ogólnie informacje o nieruchomościach lub posiadaczach praw rzeczowych do nieruchomości można znaleźć poprzez zidentyfikowanie nieruchomości (adres lub numer identyfikacyjny w rejestrze nieruchomości) lub poprzez zidentyfikowanie posiadacza praw rzeczowych (imię i nazwisko lub numer dowodu tożsamości).

Krajowy ośrodek dokumentacji dotyczącej tytułów własności zawarł umowy z przedstawicielami niektórych zawodów (takich jak notariusze, geodeci i pośrednicy w handlu nieruchomościami) w sprawie internetowego wglądu do niektórych danych w dokumentacji rejestru nieruchomości.

Historia belgijskiego rejestru nieruchomości

Dokumentacja znajdująca się w rejestrze nieruchomości, urzędach rejestracyjnych i księgach wieczystych była przechowywana tam od czasu założenia państwa belgijskiego.

Nadchodzą jednak zmiany: ukończono już prawie opracowywanie planu zakładającego połączenie tych trzech źródeł danych w jedno – plan ten powinien być w niedalekiej przyszłości zrealizowany.

Ostatnia aktualizacja: 07/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony