Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Austria

W niniejszej części portalu przedstawiono w zarysie austriacki rejestr nieruchomości.

Autor treści:
Austria

Jakie informacje można znaleźć w austriackim rejestrze nieruchomości?

Rejestr nieruchomości (Grundbuch) zapewnia odpowiedzi na pytania natury prawnej, jak i faktycznej. Rejestr uwzględnia wpisy o wszystkich prawnie wiążących transakcjach dotyczących nieruchomości w Austrii.

Z rejestru nieruchomości oraz jego elektronicznego archiwum można skorzystać za pośrednictwem strony internetowej austriackiego wymiaru sprawiedliwości.

Czy dostęp do rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Za dostęp pobierana jest niewielka opłata. W celu uzyskania dostępu należy skontaktować się z jednym z dostawców usług dostępowych lub biur informacyjnych (Verrechnungsstellen) wymienionych w zakładce „Grundbuch” na stronie internetowej austriackiego wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr nieruchomości?

Wprowadzając nazwę gminy (Gemeinde) oraz numer działki (Einlagezahl lub „EZ") lub numer nieruchomości, można uzyskać z bazy danych następujące informacje:

  • wyciągi z wpisów w rejestrze nieruchomości,
  • wyciągi z map rejestrowych,
  • kopie map.

Informacje te zawierają wszystkie dane, które zostały ostatnio wprowadzone. Dane, które zostały wykreślone, można uzyskać na wniosek, pod warunkiem że zostały wprowadzone po przekształceniu rejestru w wersję elektroniczną. W przypadku wpisów starszych dostępna jest jedynie wersja papierowa.

Nie jest możliwe uzyskanie informacji na temat osób. W celu uzyskania informacji na temat osób zainteresowane strony muszą wystąpić do jednostki prowadzącej rejestr nieruchomości (Grundbuchsabteilung) w jakimkolwiek sądzie rejonowym (Bezirksgericht), wykazując jednocześnie, że posiadają interes prawny w uzyskaniu takich informacji.

Historia rejestru nieruchomości

W dawnym rejestrze nieruchomości informacje o nieruchomościach wpisywano i przechowywano w wersji papierowej. W okresie od 1980 r. do 1992 r. wpisy te zostały przeniesione do bazy danych rejestru nieruchomości.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony