Land registers in EU countries

Land registries in the Member States offer a wide range of services, which may vary from one country to another.

However, the core services provided by all registries are to register, examine and store land and property information, such as location and ownership, and to make this information available to the public and professional customers.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Kadasters in de lidstaten - België

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Belgische kadaster

Welke gegevens bevat het Belgische kadaster?

Door de Belgische staatshervorming verschuift niet alleen de bevoegdheidsverdeling tussen het federale en het regionale niveau, ook de strategische doelstellingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie veranderen. Zo ligt de klemtoon steeds meer op de documentaire opdracht in plaats van op de fiscale. Die documentaire opdracht is cruciaal voor de goede orde van de maatschappij. Zij zorgt er immers voor dat op elk ogenblik rechtszekerheid bestaat over wie eigenaar is van een onroerend goed en welke de precieze geografische locatie van dat goed is.

De informatie over onroerende goederen is in België terug te vinden in de documentatie van het kadaster, de registratie en de hypotheken. Deze drie bronnen van informatie worden beheerd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De patrimoniumdocumentatie bestaat uit het kadastraal percelenplan en de databank met patrimoniale gegevens. Het kadastraal percelenplan is een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen. De databank met patrimoniale gegevens is een register dat onder andere elke eigenaar met zijn percelen vermeldt.

Is de toegang tot het Belgische kadaster kosteloos?

Via De link wordt in een nieuw venster geopend.de toepassing CadGIS kan iedereen gratis het onlinekadasterplan raadplegen.

Een officieel uittreksel uit de kadastrale legger kost 5,50 euro. Een uittreksel uit het kadastraal plan kost 11 euro.

Via De link wordt in een nieuw venster geopend.de toepassing MyMinfinkunt u als eigenaar gratis online uw kadastrale gegevens raadplegen nadat u zich aangemeld hebt met uw e-ID. Klik onder Mijn vermogen op ‘Mijn onroerende gegevens raadplegen’.

Eigenaars en huurders kunnen gratis mondelinge informatie krijgen over hun goederen op het vertoon van hun identiteitskaart of hun huurcontract bij de lokale kantoren van de Administratie Opmetingen en Waarderingen (vroeger Kadaster). U kunt het bevoegde lokale kantoor vinden door te surfen naar De link wordt in een nieuw venster geopend.https://financien.belgium.be/nl/kantoren

Hoe opzoekingen verrichten in het Belgische kadaster?

Via de toepassing Cadgis (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://financien.belgium.be/nl/E-services/cadgis) is het mogelijk om gratis het onlinekadasterplan te raadplegen. U kunt in het plan zoeken op straatnaam en huisnummer en u kunt ook een afdruk maken.

Praktisch:

 • Ga naar De link wordt in een nieuw venster geopend.https://financien.belgium.be/nl/E-services/cadgis. Bovenaan de kaart ziet u 8 icoontjes
 • Klik op het vergrootglas op de gele achtergrond (voorlaatste icoon) om te zoeken op adres
 • Klik op Opzoeking volgens adres
 • Geef de postcode en de straatnaam in
 • Kies lokaliseren. Het plan wordt nu getoond
 • U kunt het plan afdrukken via het icoontje met de printer (4de van links)

Welke soorten kadastrale uittreksels kan ik aanvragen?

U kunt een officieel uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens en/of een uittreksel uit het kadastraal plan aanvragen.

Als u een onroerend goed wilt kopen tegen verlaagde registratierechten, kunt u ook een Attest Kadastraal inkomen aanvragen.

Een uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens kan de volgende informatie bevatten:

 • de gegevens van de eigenaar en de rechten die hij heeft
 • de aard van het goed (huis, tuin …)
 • de sectie
 • het perceelnummer
 • het bouwjaar
 • de perceeloppervlakte
 • het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd)

Een uittreksel uit het kadastraal percelenplan bevat:

 • de naam van de eigenaars van een onroerend goed gelegen binnen een straal van x meter van de eigendom
 • een lijst van de aangrenzende percelen

Hoe en waar kan ik een kadastraal uittreksel aanvragen?

 • Download het  De link wordt in een nieuw venster geopend.formulier 434 (PDF, 1.02 MB) en vul het in
 • Stuur het formulier naar de bevoegde Dienst Uitttreksels of geef het af aan het loket. U kunt de bevoegde dienst vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://financien.belgium.be/nl/kantoren
  • klik op de link De link wordt in een nieuw venster geopend.onze kantorengids
  • klik in het menu ‘Kadaster’ op ‘Kadastraal uittreksel’
  • kies dan voor ‘Betalende uitgifte van een kadastraal uittreksel’
  • klik op ‘ZOEKEN’
  • geef de naam of de postcode in van de gemeente waar het goed ligt waarover u informatie wilt
   Als u informatie wilt over de goederen van een bepaalde persoon, kunt u de postcode van uw eigen gemeente ingeven om zo de dichtstbijzijnde Dienst Uittreksels te vinden.
  • klik opnieuw op ‘ZOEKEN’. U krijgt alle informatie over het bevoegde kantoor
 • U ontvangt een overschrijvingsformulier
 • Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het kadastraal uittreksel per post

Geschiedenis van het Belgische kadaster

De documentatie van het kadaster, de registratie en de hypotheken wordt bijgehouden van voor het ontstaan van België. De eerste release (integratie van kadaster en registratie) van het project (STIPAD) om de drie documentaties te integreren in één documentatie is in mei 2015 geïmplementeerd.

Laatste update: 07/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Kadasters in de lidstaten - Bulgarije

Deze rubriek geeft toegang tot het kadaster.

Inhoud van het kadasterregister?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.kadasterregister ressorteert onder het De link wordt in een nieuw venster geopend.registratiebureau en wordt, volgens een systeem van 'individuele registratie', daardoor beheerd. De informatie is gebaseerd op het individuele dossier van de natuurlijke en de rechtspersonen die de transactie sluiten. Alleen transacties en wettelijk erkende stukken worden geregistreerd.

Sinds het geïntegreerd informatiesysteem voor het kadaster en de kadastrale registratie (IKAR) ontwikkeld en in werking getreden is, zijn alle gegevens toegankelijk via de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.registratiebureau.

Het systeem bestaat uit twee modules:

 1. een dienstmodule;
 2. een gebruikersmodule.

Er wordt tekstuele en grafische informatie aangeboden, vooral in de gevallen waarin digitale kadasterkaarten beschikbaar zijn.

De website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.kadaster bevat de volgende informatie:

 • informatie over de geregistreerde transacties;
 • gegevens over onroerende goederen en de daarop gevestigde rechten;
 • de volgorde waarin deze rechten zijn gevestigd.

Voorts verleent de overheid de volgende diensten:

 • controles (referenties);
 • certificaten:
 • kopieën van wetteksten.

Zij verstrekt daarbij de volgende gegevens:

 • de registratiedatum;
 • informatie over de openbaarmaking van het stuk;
 • de betrokken partijen;
 • een beschrijving van het onroerend goed.

Hoe wordt een stuk geregistreerd?

Een kopie van de akte of het stuk wordt aan het registratiebureau overgelegd.

Alle inkomende stukken worden in het register van het IKAR-systeem ingeschreven, met een nummer waaruit datum en tijdstip van de inschrijving blijken.

Zij worden vervolgens ter verificatie en beslissing aan de rechter voorgelegd.

Nadat de registratie is goedgekeurd, voert een ambtenaar manueel informatie toe aan het systeem.

Vervolgens worden alle stukken ingescand en opgeslagen..

Inschrijving, verificatie en gegevensinvoer vergen ongeveer één werkdag.

Is de toegang tot het kadaster kosteloos?

Het kadaster is algemeen en kosteloos toegankelijk. De website staat echter alleen voor geregistreerde gebruikers open.

Voor onlineverificatie wordt een volgens wettelijke criteria berekende retributie geheven.

Zoeken in het kadaster

Het kadaster biedt de volgende zoekfuncties: het persoonlijk identificatienummer (PIN) van natuurlijke en rechtspersonen; de naam van de eigenaar; de gedetailleerde beschrijving van het perceel; het perceelnummer; het registratienummer.

Geschiedenis van het kadaster

Sinds de ingebruikneming van het eerste elektronische systeem in 1990 is het kadaster meermaals vernieuwd.

De voornaamste hervorming greep plaats toen het kadaster onder de bevoegdheid van het in juli 2004 opgerichte registratiebureau werd gebracht. De bestaande datasystemen werden door het registratiebureau in beheer genomen en verbeterd, en op 8 september 2008 werd het IKAR-systeem gecreëerd.

Het IKAR werd stapsgewijs ingevoerd. De oude gegevens werden naar het nieuwe systeem gemigreerd, dat op 26 januari 2009 volledig en over het gehele grondgebied operationeel werd; het is volledig geïntegreerd met het bureau voor geodetische cartografie en kadastrale registratie.

Openbaarheid, transparantie en procedurele veiligheid worden gegarandeerd.

Laatste update: 25/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Kadasters in de lidstaten - Tsjechië

Op deze pagina vindt u algemene informatie over het Tsjechische kadaster.

Welke gegevens bevat het Tsjechische kadaster?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Tsjechische kadaster bevat zowel feitelijke als juridische informatie over onroerend goed. U vindt er kadastrale kaarten en informatie over eigenaren van onroerend goed.

Het kadaster wordt beheerd door het Tsjechische bureau voor topografie, cartografie en kadastrale registratie (ČÚZK), een onafhankelijke nationale instelling.

Is de toegang tot het Tsjechische kadaster kosteloos?

Het browsen en zoeken naar de kaarten en basisgegevens over onroerend goed op internet, met inbegrip van de namen en adressen van eigenaren, is gratis.

Vergoedingen zijn verschuldigd voor een officiële inschrijving, hetzij in schriftelijke of in elektronische vorm (inschrijving op afstand), die alle gegevens bevat over de rechtsbetrekkingen met betrekking tot het onroerend goed; de hoogte van de vergoeding kan afhankelijk van het bestek van de inschrijving variëren, maar bedraagt normaliter 100 CZK.

Hoe opzoekingen verrichten in het Tsjechische kadaster

Het Tsjechische kadaster heeft een functie voor uitgebreid online zoeken.

Geschiedenis van het Tsjechische kadaster

Het elektronische informatiesysteem is in gebruik sinds 2001.

Laatste update: 09/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Kadasters in de lidstaten - Denemarken

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Denemarken.

Welke gegevens bevat het Deense kadaster?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense kadaster is online te raadplegen (alleen in het Deens). Zie de website van het kadaster voor informatie over toegang, betaling en zoekmogelijkheden.

U kunt per e-mail contact opnemen met het Deense kadaster via: De link wordt in een nieuw venster geopend.tinglysning@domstol.dk

Is de toegang tot het Deense kadaster kosteloos?

Zie de website van het kadaster.

Hoe opzoekingen verrichten in het Deense kadaster

Zie de website van het kadaster.

Geschiedenis van het Deense kadaster

Zie de website van het kadaster.

Laatste update: 19/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Kadasters in de lidstaten - Duitsland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Duitsland.

Welke gegevens bevat het kadaster van Duitsland?

In het Duitse kadaster vindt u informatie over civielrechtelijke rechtsbetrekkingen betreffende geregistreerde vastgoedeenheden – bijvoorbeeld de eigenaar van een stuk grond en zakelijke rechten van eventuele andere personen op het betreffende stuk grond (met betrekking tot zaken, niet met betrekking tot personen). De kadasters worden vooral bijgehouden als elektronische registers.

Alleen diegenen die een gerechtvaardigd belang kunnen aantonen (vooral juridische of economische redenen), krijgen toestemming om het Duitse kadaster te raadplegen. Hiervoor moeten zij contact opnemen met het kadasterkantoor in het district waarin het onroerende goed is gelegen. Deze personen kunnen ook om uittreksels van het kadaster verzoeken.

Daarnaast is het voor een beperkte groep gebruikers mogelijk het kadaster te raadplegen via de elektronische portal voor de specifieke deelstaat. Het gaat onder meer om Duitse rechtbanken, overheden, notarissen, kredietinstellingen en nutsbedrijven. De gerechtelijke autoriteiten van de deelstaten zijn verantwoordelijk voor het regelen van deze toegangsrechten.

Is de toegang tot het Duitse kadaster kosteloos?

Het raadplegen van het kadaster op het kadasterkantoor is kosteloos. Een eenvoudig uittreksel van het register kost € 10, een gewaarmerkt afschrift kost € 20. Voor de elektronische toegang en raadpleging worden ook kosten berekend.

Hoe opzoekingen verrichten in het Duitse kadaster

In het Duitse kadaster kunt u zoeken volgens de volgende zoekcriteria:

 • kadasternummer
 • kadastrale eenheid
 • adres
 • naam van de eigenaar

Geschiedenis van het kadaster van Duitsland

Met behulp van het kadaster kunt u rechtsbetrekkingen met betrekking tot vastgoedbezit natrekken tot de datum waarop het kadaster is opgericht, aan het begin van de twintigste eeuw.

Vanaf het midden van de jaren 1990 is de papieren versie van het Duitse kadaster geleidelijk vervangen door een elektronische versie. Deze migratie is nu grotendeels afgerond.

Laatste update: 29/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Kadasters in de lidstaten - Estland

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van het Estlandse kadaster.

Welke gegevens bevat het Estlandse kadaster?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Estlandse kadaster is een register van vermogensbelangen en beperkte rechten en verschaft aan derden informatie over geregistreerde onroerende zaken.

Het kadaster richt zich op zowel juridische als feitelijke omstandigheden. Alle onroerende zaken worden ingeschreven in het kadaster, tenzij de wet anders bepaalt. Elke individuele onroerende zaak maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke inschrijving en heeft een eigen nummer (registratienummer onroerende zaak).

Het kadaster kent vier onderdelen.

Deel 1 bevat de volgende informatie over elke geregistreerde onroerende zaak:

 • kadastrale omschrijving;
 • specifiek doel;
 • ligging;
 • beperkte rechten gevestigd op de geregistreerde onroerende zaak;
 • oppervlakte (grootte);
 • samenvoegingen en splitsingen;
 • samenvoeging met een andere geregistreerde onroerende zaak, of afsplitsing van een deel van de onroerende zaak.

Deel 2 bevat de volgende informatie over elke geregistreerde onroerende zaak:

 • de eigenaar;
 • in geval van gemeenschappelijke eigendom van de onroerende zaak: bijzonderheden daaromtrent; of het gaat om gemeenschappelijke eigendom dan wel om mede‑eigendom; de namen van de eigenaren;
 • rekenkundige omvang van de aandelen van de mede-eigenaren (mede-eigendom);

Deel 3 bevat de volgende informatie over elke geregistreerde onroerende zaak:

 • beperkte rechten waarmee de onroerende zaak bezwaard is (behalve hypotheken)
 • beperkingen van het eigendomsrecht;
 • aantekeningen betreffende dergelijke beperkingen;
 • beperkingen van het beschikkingsrecht van de eigenaar;
 • overige aantekeningen inzake eigendom (zoals beperkingen van de beschikkingsrechten van de betreffende personen) en wijzigingen of doorhalingen van de voormelde inschrijvingen.

Deel 4 bevat de volgende informatie over elke geregistreerde onroerende zaak:

 • de hypotheekhouder;
 • de verkoopwaarde van de hypotheek (uitstaand bedrag);
 • aantekeningen betreffende de hypotheek;
 • wijzigingen van geregistreerde gegevens;
 • doorgehaalde geregistreerde gegevens.

De verschillende delen van het kadaster zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Wie een rechtmatig belang heeft, kan het dossier van een bepaalde geregistreerde onroerende zaak inzien. Eigenaars van onroerende zaken, notarissen, gerechtsdeurwaarders, de rechtbanken en toezichthoudende autoriteiten hoeven geen rechtmatig belang aan te tonen.

Is de toegang tot het Estlandse kadaster kosteloos?

Het kadaster is digitaal

De verschillende delen van het kadaster en dossiers betreffende geregistreerde onroerende zaken kunnen worden geraadpleegd in de De link wordt in een nieuw venster geopend.kantoren van het Kadaster, in een De link wordt in een nieuw venster geopend.notariskantoor of via de De link wordt in een nieuw venster geopend.zoekmachine. Raadpleging van het register bij het Kadaster is gratis. Eigenaars kunnen ook kosteloos, via het De link wordt in een nieuw venster geopend.portaal van de overheid de delen van het register raadplegen die alleen op hen en de dossiers van hun onroerende zaken betrekking hebben. Aan het raadplegen van het register op het kantoor van een notaris of via de zoekmachine zijn kosten verbonden.

De informatie in het register kan worden geraadpleegd door gebruik te maken van de door het Centrum voor registers en informatiesystemen ter beschikking gestelde zoekmachine. Het gebruik van de zoekmachine is gratis. Het zoekresultaat toont alle informatie uit deel I van het kadaster (kadastrale omschrijving, specifiek doel, oppervlakte en adres). Voor inzage van specifieke gegevens in het kadaster moet worden betaald.

Voor elk zoekopdracht moet 1 EUR worden betaald.

Een zoekopdracht heeft betrekking op een van de volgende onderdelen van het kadaster die worden geopend voor een onroerende zaak:
digitale gegevens in deel 1 (samenstelling van de onroerende zaak);
digitale gegevens in deel 2 (eigenaar);
digitale gegevens in de delen 3 (bezwaringen en beperkingen) en 4 (hypotheken).

De vergoeding bestrijkt de toegang tot geopende dossiers en de afgifte van de documenten in het dossier.

Gedetailleerde informatie over registeronderdelen kan worden geraadpleegd na betaling van de De link wordt in een nieuw venster geopend.hier vermelde vergoedingen. Over deze vergoedingen wordt geen btw geheven.

Hoe opzoekingen verrichten in het Estlandse kadaster

U kunt opzoekingen in de gegevensbank verrichten aan de hand van de volgende zoekcriteria:

 • adres;
 • kadastrale omschrijving;
 • naam van de eigenaar;
 • persoonlijk identificatienummer/registratiecode;
 • naam van de onroerende zaak;
 • nummer van de onroerende zaak;
 • kanton.

Het is ook mogelijk te zoeken naar gegevens over onrechtmatige eigenaren en gemachtigden.

Geschiedenis van het Estlandse kadaster

De elektronische versie van het kadaster bevat gegevens die teruggaan tot 1994. In de zomer van 2010 is met de omschakeling naar de elektronische versie begonnen.

Laatste update: 14/05/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Kadasters in de lidstaten - Ierland

On this page you will find an overview of the Irish register.

Giving information to the Irish register?

The ownership and management of the De link wordt in een nieuw venster geopend.Irish register are held by the De link wordt in een nieuw venster geopend.Property Registration Authority of Ireland, the public body responsible for the registration of property in Ireland.

The Irish register contains both legal and factual information.

Each record is divided into three parts.

 1. Part 1 describes the geographic location of the property by means of a digital map and disposal (owned or leased);
 2. Volume 2 contains the names and addresses of registered owners and the nature of the title;
 3. Part 3 provides an overview of the legal expenses (mortgages, rights, etc.) on the property rest.

Is access to the register free of charge?

The Irish Land Registry is an "open" registry. There is no restriction on the use of the register and the Property Registration Authority (Department for the registration of immovable property - PRA) charges no subscription fee for access to the register.

However, a fee for actual use is charged. The rates are determined by law. The fee can be paid electronically or manually.

To take advantage of the subscription service from the Irish register the subscriber should have:

 • a prepaid account with sufficient credit,
 • a username and password,
 • a properly configured secure access.

Currently you can directly to the service of the De link wordt in een nieuw venster geopend.Irish register subscribe via the Property Registration Authority or by a number of intermediary service providers from the private sector.

The De link wordt in een nieuw venster geopend.Irish Land Registry currently has more than fourteen thousand subscribers and annually through the online service more than three million transactions.

How to perform searches in the land

The Irish Land Registry can be searched in several ways, notably through:

 • The official number of title;
 • the postal address of the property;
 • Navigation on the online map;
 • Selection of an area on the map;
 • introduction of map coordinates.

History of the Land Registry

The current Irish system for registration of immovable property was founded in 1892. It is an 'open' records with government guarantee that a gradual replacement of the dating from 1707 deeds registration system was achieved.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.European Land Information Service, De link wordt in een nieuw venster geopend.the Irish Government Website Portal, De link wordt in een nieuw venster geopend.Property Registration Authority of Ireland, De link wordt in een nieuw venster geopend.Irish Online Services register

Laatste update: 12/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Kadasters in de lidstaten - Griekenland

Griekenland heeft een elektronisch kadaster (κτηματολόγιο) in gebieden waar het kadaster werd voltooid. Plaatselijke hypotheekkantoren (υποθηκοφυλακεία) treden voorlopig ook op als kadasters (κτηματολογικά γραφεία).

Krachtens wet 2664/1998 inzake het Griekse kadaster mogen kadastergegevens slechts online worden bewaard en bijgewerkt in gebieden waar het kadaster al sinds 2003 in voege is en de vorige systemen voor overdrachten van onroerende zaken en hypotheken heeft vervangen. De kadasterdatabank wordt centraal voor het hele land bewaard door het bedrijf Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) en wordt door de plaatselijke kadasters op basis van de transacties bijgewerkt.

Wat bevat het Griekse opslagsysteem voor gegevens en documenten betreffende onroerende zaken?

Binnen de jurisdictie van elke burgerlijke rechtbank van een district (ειρηνοδικείο) bevindt zich minstens één kadaster. Dat biedt de volgende diensten aan, zoals voorgeschreven door de wet:

 1. inschrijving en beslaglegging van onroerende zaken binnen hun jurisdictie;
 2. overdracht van documenten die bij wet moeten worden overgedragen; en
 3. inschrijving van rechtsvorderingen of andere handelingen met betrekking tot onroerende zaken.

Er zijn 17 hypotheekkantoren die een vergoeding vragen en 378 hypotheekkantoren die hun diensten gratis aanbieden.

De hypotheekkantoren die een vergoeding vragen (έμμισθα υποθηκοφυλακεία), ressorteren onder het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten. Op de eilanden Rhodos en Kos ressorteren de kadasters van Rhodos en Kos-Leros, waar het overdrachtsysteem voor onroerende zaken op land is gebaseerd, onder het ministerie van Justitie.

De gratis hypotheekkantoren (άμισθα υποθηκοφυλακεία) zijn:

 1. gespecialiseerde kantoren (ειδικά), beheerd door een registratieambtenaar (υποθηκοφύλακας) die na een selectieprocedure is benoemd door de minister van Justitie, of
 2. niet-gespecialiseerde kantoren(μη ειδικά), beheerd door een notaris die voor het kadaster is benoemd.

Voor de contactgegevens van bovengenoemde hypotheekkantoren kunt u terecht op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Griekse ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten.

Verder is er in Griekenland een institutioneel kader voor de ontwikkeling, het beheer en het bestuderen van de werking van het “Hellenic Cadastre” (Εθνικό Κτηματολόγιο) voor onroerende zaken. Deze taak is toegewezen aan de particuliere onderneming Ktimatologio.

Het “Hellenic Cadastre” is een eenvormig systeem, gegarandeerd door de staat, voor de registratie van juridische, technische en andere informatie over onroerende zaken en de daarmee samenhangende rechten.

Het “Hellenic Cadastre”:

 • registreert alle documenten die eigendomsrechten tot stand brengen, overdragen, wijzigen of schrappen. Elk document wordt pas na een grondige controle geregistreerd, zodat geen enkel document wordt geregistreerd van een persoon die een onroerende zaak overdraagt, maar niet de persoon is die in het kadaster is vermeld als eigenaar van de onroerende zaak;
 • registreert een geografische beschrijving (vorm, locatie en omvang) van de onroerende zaak;
 • registreert systematisch openbare goederen; en
 • registreert vruchtgebruik.

Het kadaster is reeds voltooid in 333 landsgebieden. 96 plaatselijke hypotheekkantoren (zowel betalende als gratis) treden voorlopig ook op als kadasters.

Juridische databanken

Voor basisinformatie kunt u terecht op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hellenic Cadastre.

Is de toegang tot de Griekse opslagdiensten voor gegevens betreffende onroerende zaken kosteloos?

In gebieden waar kadasters een voorlopig karakter hebben, kunnen computers in de betreffende kantoren gratis worden gebruikt om elektronisch gegevens op te zoeken.

In het kader van het nationaal strategisch referentiekader (NSR) heeft het bedrijf Ktimatologio de opdracht gekregen om een project te ontwikkelen voor digitale documentoverdracht voor hypotheekkantoren, zodat het kadaster in de rest van het land kan worden voltooid. In het kader van het project moet infrastructuur worden ontwikkeld voor: a) online-indiening van documenten voor inschrijving in het kadaster; en b) online-indiening en verwerking van verzoeken om uittreksels van het kadaster.

De betreffende bepalingen zijn opgenomen in de ontwerpwetgeving die het ministerie van Milieu, Energie en Klimaatverandering heeft opgesteld.

Geschiedenis van het Griekse opslagsysteem voor gegevens en documenten betreffende onroerende zaken

De eerste wet die voorzag in het opzetten van een kadastersysteem was wet nr. 41/1836. De hierboven genoemde autoriteiten houden sinds aanvang van de kadasters registers bij.

In gebieden waar het kadaster nog moet worden voltooid, nemen plaatselijke hypotheekkantoren de functie van voorlopig kadaster waar sinds de Griekse karterings- en kadastrale organisatie (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) besliste het kadaster op te richten. Sindsdien gebeuren transacties van kadastergegevens uitsluitend via elektronische weg.

Gegevens zoeken

In het elektronische kadaster kunnen gegevens worden opgezocht op basis van: a) persoonsgegevens; b) code van het “Hellenic Cadastre”; en/of c) adres van de onroerende zaak.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hellenic Cadastre

Laatste update: 25/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Kadasters in de lidstaten - Spanje

Het kadaster (“Registro de la Propiedad”) valt onder het ministerie van Justitie en is ondergebracht bij het directoraat-generaal Registers en notariaat van het ministerie. Het kadaster dient voor inschrijving en openbaarmaking van de eigendom van onroerende zaken en daarop gevestigde rechten, alsmede alle gerechtelijke en administratieve besluiten die daarop van invloed kunnen zijn.

Welke gegevens bevat het Spaanse kadaster?

Juridische en economische zekerheid. En in de meeste zaken is deze zekerheid onweerlegbaar.

Een aantal typische aspecten van het Spaanse kadasterstelsel wordt hieronder beschreven.

1. Doel van het kadaster

Het kadaster is opgezet voor het bijhouden van registers van de eigendom van onroerende zaken en andere daarop gevestigde zakelijke rechten.

1.1. Zakelijke rechten die geregistreerd kunnen worden

De zakelijke rechten die geregistreerd kunnen worden, zijn: eigendom, vruchtgebruik, rights of use and abode, bezwaringen, huurovereenkomsten, mortgages, recht op aflossing, and other rights in rem.

Het Spaanse kadaster is geen gesloten lijst van zakelijke rechten, maar een open lijst waarin nieuwe zakelijke rechten kunnen worden gecreëerd. In de praktijk is het echter moeilijk om nieuwe soorten rechten te creëren, aangezien deze moeten voldoen aan de structurele vereisten van zakelijke rechten, zoals urgentie en absolute werking.

1.2. Overige rechten die geregistreerd kunnen worden

Het is mogelijk andere rechten te laten opnemen in het kadaster, hoewel de ware aard daarvan niet altijd duidelijk is. De volgende rechten kunnen zo onder andere geregistreerd worden: bepalingen voor mede-eigendom, huurovereenkomsten, onderhuurovereenkomsten, overdracht en subrogatie van huurovereenkomsten voor onroerende zaken, het weer in bezit nemen van gehuurde onroerende zaken, overheidsconcessies en hypotheken daarop, handelingen in verband met gedwongen aankoop of bestuursrechtelijke procedures, rechtens toegestane verboden op toegang, of redenen voor het beëindigen van geregistreerde rechten.

En op het gebied van ruimtelijke ordening onder andere: definitieve uitvoeringsmaatregelen voor bouwvergunningen met betrekking tot bestaande gebouwen, verkoop aan gemeentes, overdracht van rechten op het gebruik van grond in steden, bepalingen voor bouwvergunningen, procedures die op het gebied van ruimtelijke ordening zijn opgestart en ingediende bezwaarschriften en de uitspraken van rechters.

1.3. Overige maatregelen

Gerechtelijke uitspraken die van invloed zijn op de handelingsbekwaamheid van natuurlijke of rechtspersonen of die voortkomen uit een akkoord met crediteuren, kunnen ook worden geregistreerd waar ze de eigendom van onroerende zaken of de zakelijke rechten daarop betreffen.

Bovendien kan het kadaster door middel van voorlopige registratie voorlopige situaties registreren die van invloed zijn op zakelijke rechten in verband met onroerende zaken. Dit betreft bijvoorbeeld procedures in verband met rechten die geregistreerd kunnen worden, inbeslagname, uitspraken die nog niet in kracht van gewijsde zijn gegaan, gerechtelijke uitspraken waarbij toegang tot een onroerende zaak wordt verboden, erfrecht en vergelijkbare maatregelen.

2. Rechtszekerheid binnen het Spaanse kadaster

Het Spaanse kadasterstelsel is absoluut een van de veiligste kadasterstelsels ter wereld.

Het is een register waarin rechten worden vastgelegd. De in het kadaster opgenomen rechten genieten gerechtelijke bescherming, hetgeen betekent dat deze rechten niemand kunnen worden ontzegd, tenzij als gevolg van een juridische procedure waarbij de geregistreerde eigenaar betrokken is, iets anders wordt beslist.

Bovendien kent het rechtsstelsel allerlei rechtsvermoedens aan de geregistreerde rechten toe, op basis van het beginsel van het gezag van het kadaster.

Indien de feitelijke situatie en de in het kadaster opgenomen situatie met elkaar in tegenspraak zijn, worden de kadastergegevens vanwege het bekendmakingsbeginsel als betrouwbaar beschouwd.

Het bekendmakingsbeginsel omvat twee kernelementen:

Het procedurele element – dit stelt geregistreerde eigenaren in staat hun geregistreerde rechten bij de rechter waar de desbetreffende rechten worden aangevochten, te verdedigen door middel van een verklaring waarin de registerbewaarder van het kadaster de geldigheid van de desbetreffende zaak zonder tegenspraak bekrachtigt. De bewijslast ligt daarom bij de persoon die het geregistreerde recht aanvecht.

Het materiële element – dat twee onderscheidenlijke dimensies kent:

 1. negatief – iets wat niet geregistreerd is, is niet van invloed op personen die een overeenkomst aangaan waarbij ze uitgaan van de inhoud van het kadaster;
 2. positief – de inhoud van het kadaster kent een dubbel rechtsvermoeden:
 • het rechtmatigheidsbeginsel – het rechtsvermoeden dat bij gebrek aan bewijs voor het tegendeel, de in het kadaster bekendgemaakte informatie waarheidsgetrouw is;
 • het beginsel van het gezag van het kadaster – het rechtsvermoeden juris et de jure dat de in het kadaster bekendgemaakte informatie juist en volledig is, d.w.z. indien aan de volgende vereisten wordt voldaan:
  1. registratie van de eigenaar die de onroerende zaak overdraagt;
  2. verkrijging tegen een tegenprestatie;
  3. de koper is zich niet bewust van een omstandigheid waardoor hetgeen in het kadaster is bekendgemaakt, ongeldig wordt (in beginsel wordt uitgegaan van goede trouw);
  4. inschrijving door de koper heeft als rechtsgevolg dat de nieuwe eigenaar volledig beschermd is onder het Spaanse registratiestelsel, zelfs indien de geregistreerde eigenaar die het recht aan de koper heeft overgedragen, niet de echte eigenaar van het recht is.

3.- Registratieprocedure

Het algemene beginsel is dat een verklaring van een bevoegde instantie nodig is voor een inschrijving in het kadaster. Documenten kunnen bekrachtigd worden door een notaris, een rechter of een bestuurlijke instantie. Onderhandse documenten worden in uitzonderingsgevallen toegelaten, bijvoorbeeld bij een aanvraag tot inschrijving van de erfenis van een enig erfgenaam, tot het herstel van bepaalde gebreken of tot het voorlopig registreren van leningen voor het bouwen of herstellen van vaste activa.

De procedure vindt plaats op verzoek. Tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie betekent dit dat het initiatief hiervoor wordt genomen door de persoon die de inschrijving wil laten doen.

Het document moet bij het kadaster worden ingediend en er moet een aantekening van indiening worden gemaakt in het publicatieblad. Deze is 60 werkdagen geldig.

Het document kan op vijf verschillende manieren worden ingediend: elektronisch, persoonlijk, per post, per fax of via een ander kadaster. In de laatste twee gevallen moet het document persoonlijk binnen 10 werkdagen worden ingediend.

De registerbewaarder van het kadaster beoordeelt het document, onder eigen verantwoordelijkheid, binnen 15 werkdagen.

Indien hij besluit tot registratie over te gaan, wordt de inschrijving gedaan. Het document wordt vervolgens geretourneerd aan de indiener. Het is dan voorzien van een door de registerbewaarder ondertekende voetnoot ter verklaring dat het verwerkt is.

Als de registerbewaarder constateert dat het document niet aan alle eisen voldoet, zal hij besluiten het niet in het register op te nemen. In de beslissing van de registerbewaarder moet in de rubriek Feiten en Rechtsbeginselen worden aangegeven wat de redenen zijn waarom het document niet geregistreerd wordt. Van de beslissing moet kennis worden gegeven aan de indiener van het document en de notaris die de akte bekrachtigd heeft, dan wel de rechter of bestuurlijke instantie die het document heeft afgegeven. De aantekening van indiening wordt door de registerbewaarder automatisch voor zestig dagen vanaf de laatste datum van de hierboven vermelde kennisgevingen verlengd.

Indien de bewaarder besluit een document niet te registreren, kan de desbetreffende persoon zo mogelijk het gebrek herstellen of bezwaar indienen tegen de beslissing van de registerbewaarder. Er zijn drie verschillende soorten bezwaar mogelijk:

 • verzoeken om een beoordeling door een andere registerbewaarder;
 • een bezwaar tegen de beslissing van de registerbewaarder indienen bij het directoraat-generaal Registers en notariaat van het ministerie. Een beslissing op het bezwaar moet binnen drie maanden worden afgegeven, anders wordt het bezwaar geacht te zijn afgewezen. Tegen de beslissing of de veronderstelde beslissing kan bezwaar worden ingesteld bij de rechter;
 • een verzoek voor een mondelinge procedure indienen bij de rechtbank van eerste aanleg voor de hoofdstad van de provincie waar het kadaster zich bevindt.

Is de toegang tot het kadaster in Spanje kosteloos?

Voor de uitvoering van inschrijvingen door het kadaster zijn registerrechten verschuldigd.Dit is vastgelegd in de volgende wetgeving: derde aanvullende bepaling van Wet 8/1989 op tarieven; artikel 294 van de Hypotheekwet en de artikelen 589-619 van de Hypotheekverordening.

Deze tarieven zijn openbaar, d.w.z. dat ze vermeld staan in een officiële wet die in het Spaanse staatsblad is gepubliceerd. Een volledig afschrift van de tarieven is ook bij alle kadasters voor het publiek beschikbaar. De link wordt in een nieuw venster geopend.Tarieven van registerbewaarders van het kadaster.

Hoe kan het kadaster in Spanje worden geraadpleegd?

1.- Rechtmatig belang

Het kadaster is openbaar voor wie een bekend belang heeft om de situatie van ingeschreven onroerende zaken of zakelijke rechten te verifiëren. Voor elke instantie, werknemer of ambtenaar die handelt uit hoofde van diens functie, geldt het vermoeden van een rechtmatig belang.

2.- Verkort uittreksel uit het register

Een verkort uittreksel uit het register (nota simple) is van zuiver informatieve aard en is geen authentieke weergave van de inhoud van de inschrijving, onverminderd de verantwoordelijkheid van de registerbewaarder.

Hoe kunt u een verkort uittreksel krijgen? Er zijn twee methoden:

 • schriftelijk – u dient daarvoor persoonlijk een aanvraag in bij het desbetreffende kadaster. Kosten: 3,01 euro plus btw voor elke onroerende zaak;
 • via internet – gebruik hiervoor de eerste link onderaan deze pagina. Kosten: 9,02 euro plus btw voor elke onroerende zaak.

3.- Certificaat

Een certificaat is een kopie, transcriptie of doorslag van de volledige of samengevatte informatie die in het kadaster is vervat en die na verwerking door de registerbewaarder de authentieke aard overbrengt van de hypotheeksituatie van de onroerende zaken en rechten.

Hoe u een certificaat kunt verkrijgen. Certificaten zijn alleen op schriftelijk verzoek te verkrijgen. U kunt dit verzoek persoonlijk indienen bij het desbetreffende kadaster. Kosten: 30,01 euro plus btw voor elke onroerende zaak.

Momenteel wordt echter in een aantal (maar niet alle) kadasters de mogelijkheid geïntroduceerd elektronisch een certificaat aan te vragen met behulp van een door de registerbewaarder erkende elektronische handtekening.

4.- Het kadaster via internet raadplegen

De procedure is erg eenvoudig – u hoeft alleen maar de instructies op de onderstaande internetpagina op te volgen:

Link: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

 • De website biedt u de mogelijkheid om met een creditcard te betalen als u geen abonnee bent of als u geen erkend certificaat van het College van registerbewaarders hebt:
  - 'pagos con tarjeta': vul de gegevens van uw creditcard in en klik vervolgens op 'entrar'.
 • Op deze pagina kunt u kiezen uit: het kadaster, het handelsregister, het register van roerende zaken en het register van algemene voorwaarden van overeenkomst. Selecteer ‘Openbare grondarchieven’.
 • Selecteer vervolgens uw interessegebied.

Geschiedenis van het kadaster in Spanje

1.- Antecedenten

Historische antecedenten van de huidige hypotheekwetgeving in Spanje zijn:

 • besluit van Juana I en Karel I uit 1539 dat, zonder al teveel succes, een volkstelling en hypotheeklasten introduceerde;
 • besluit van Karel III uit 1768 – liberaal besluit dat leidde tot het opzetten van hypotheekregisters. Deze werden veelvuldig gebruikt, maar ze hadden twee grote nadelen: het ging alleen maar om registers van lasten en niet van eigendom en ze werden op chronologische volgorde bijgehouden.

2.- Huidige hypotheekwetgeving

Economische veranderingen in de 19e eeuw maakten het dringend noodzakelijk een stelsel op te zetten dat zekerheid kon bieden wat betreft eigendom en overdracht van onroerende zaken, regionale betrouwbaarheid kon bieden en woekerleningen en rechtszaken kon tegengaan.

Hypotheekwet 1861. Deze wet werd als gevolg van het mislukken van unitaire wetboeken als speciale spoedmaatregel uitgevaardigd. Hij zou moeten worden opgenomen in het aankomende burgerlijk wetboek. Het burgerlijk wetboek van 1888 respecteerde echter het materiële aspect van het eigendomsrecht, dat grotendeels nog altijd in stand is gehouden in de Hypotheekwet.

Uitgebreide hervormingen. In aanvulling op diverse gedeeltelijke hervormingen werd de Hypotheekwet in 1869, 1909 en 1944-46 grondig herzien.

Uitvoeringsbepalingen

 • Hypotheekverordening. Verordening van 14 februari 1947 die grotendeels gewijzigd is.
 • Koninklijk besluit 1093/1997 van 4 juli 1997 over de registratie van bodembestemmingsdocumenten.

3.- Organisatie

In Spanje vallen de kadasters onder het ministerie van Justitie. Alle desbetreffende zaken worden voorgelegd aan het directoraat-generaal Registers en notariaat.

Spanje is verdeeld in hypotheekdistricten (Distritos Hipotecarios). Elk hypotheekdistrict heeft een eigen kadaster dat wordt bijgehouden door een registerbewaarder van het kadaster.

All Registrars in Spain are members of the Association of Land, Business and Movable Property Registrars of Spain.

De registerbewaarders houden de volgende registers bij:

 • registers van grond en onroerende zaken, die generiek worden aangeduid als ‘kadasters’ – deze pagina betreft alleen registers van grond;
 • registers van roerende zaken;
 • handelsregisters;
 • register van algemene voorwaarden van overeenkomst.

Nuttige links:

Laatste update: 12/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Kadasters in de lidstaten - Frankrijk

De 354 Franse eigendomsregisters staan volkomen los van elkaar; er is geen interactie mogelijk.

Verder is er in Frankrijk geen internetportal waarop deze registers kunnen worden geraadpleegd.

Er zijn geen hypotheekregisters in de regio Elzas-Moesel. In de drie departementen binnen deze regio worden hypotheken in het kadaster geregistreerd.

De wijze van raadpleging van het kadaster ondergaat een complete verandering nu het twintig jaar geleden ingezette automatiseringsproces is afgerond.

Laatste update: 13/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Kadasters in de lidstaten - Italië

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Italiaanse kadaster.

Welke gegevens bevat het kadaster?

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Italiaanse kadasters worden bijgehouden door het Agenzia del Territorio, een overheidsorgaan zonder winstoogmerk dat onder het ministerie van Economie en Financiën valt en onder andere kadastrale (vastgoed-) functies vervult.

De kadasters bevatten informatie over transportakten inzake de eigendom en andere rechten op grond, alsmede over de verhoging en afschrijving van hypotheken.

Daarnaast houden de De link wordt in een nieuw venster geopend.autonome provincies Trento en Bolzano een eigen kadaster bij. Het bevat voornamelijk kadastrale (vastgoed-) informatie.

Is de toegang tot het kadaster kosteloos?

De toegang tot de kadasters is afhankelijk van de betaling van een belasting. Daarom kan pas toegang worden verkregen via internet na aanmelding voor de financiële onlinediensten van de Poste Italiane (het Italiaanse postbedrijf).

Het kadaster van de autonome provincies Trento en Bolzano is uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.

Hoe opzoekingen verrichten in het kadaster

De informatie die in de kadasters wordt bijgehouden is geordend naar rechtssubject (natuurlijke persoon of rechtspersoon). U kunt naar informatie zoeken op persoon, op perceel of op akte.

Geschiedenis van het kadaster

In 1986 is een begin gemaakt met de automatisering van de geregistreerde informatie. Na een grote reorganisatie bij het ministerie van Financiën zijn het Italiaanse kadaster en de grondregisters geïntegreerd in één administratiesysteem. Met de elektronische overdracht is in 1995 begonnen. Bij de laatste omvangrijke hervorming van de financiële administratie zijn vier autonome belastingagentschappen gecreëerd (waaronder het Agenzia del Territorio, dat sinds 1 januari 2001 actief is). De automatisering van de dienstverlening is uitgebreid, hetgeen heeft geleid tot het huidige elektronische informatiesysteem, dat begin 2007 in gebruik is genomen.

Laatste update: 02/04/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Kadasters in de lidstaten - Cyprus

Welke gegevens bevat het kadaster?

Het beheer van de kadasters is in handen van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Dienst voor onroerende goederen en landmeting (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Binnenlandse Zaken (Υπουργείο Εσωτερικών). De kadasters zijn grotendeels geautomatiseerd in het kader van de ontwikkeling van het landinformatiesysteem (LIS) (Σύστημα Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ), dat in september 1998 in werking is getreden. Het LIS omvat vier gegevensbanken: een juridische gegevensbank (κτηματολογική βάση), een fiscale gegevensbank (εκτιμητική βάση), een digitale/kadastrale gegevensbank (γεωγραφική/κτηματική βάση) en een gegevensbank met meetgegevens (χωρομετρική βάση).

Het kadaster van Cyprus bevat informatie over de kenmerken van elk geregistreerd stuk grond en onroerend goed. Het vermeldt tevens de kadastrale referentie van het stuk grond of onroerend goed, de ligging, een beschrijving, het oppervlak, de fiscale waarde en eventuele zakelijke rechten, lasten, verkoopakten, erfdienstbaarheden, huur- en verhuurovereenkomsten, beperkende clausules en andere relevante gegevens. Het voorziet tevens in informatie over de eigenaar of eigenaren, het aandeel van elke eigenaar en de wijze en datum van verkrijging van het onroerend goed.

Op 14 juli 2009 waren in de juridische gegevensbank in totaal 1 082 660 000 onroerende goederen uit het vrije en het bezette Cyprus (d.w.z. 85,25%) ingeschreven.

Is de toegang tot het kadaster kosteloos?

Het kadaster en het landinformatiesysteem zijn niet toegankelijk voor het publiek. Alleen belanghebbende partijen kunnen informatie opvragen over onroerende goederen waarbij zij een rechtmatig belang hebben.

De vergoedingen die betaald moeten worden voor het verkrijgen van een certificaat van de Dienst voor onroerende goederen en landmeting variëren al naargelang de opgevraagde informatie.

Certificaat

(a) voor een onroerend goed dat is geregistreerd op naam van een expliciet genoemde persoon, per gemeente of parochie

€ 1,71

(b) voor een onroerend goed dat is opgetekend op naam van een expliciet genoemde persoon, per gemeente of parochie

€ 0,85

(c) voor een bij naam genoemde geregistreerde eigenaar van een specifiek geregistreerd onroerend goed, per onroerend goed

€ 0,85

(d) voor de geschiedenis of zakelijke rechten betreffende een specifiek onroerend goed of enige andere informatie waarop geen voorgeschreven vergoeding van toepassing is, per uur zoekwerk

€ 8,54


Hoe opzoekingen verrichten in het kadaster

Krachtens de huidige Cypriotische wetgeving hebben alleen belanghebbende partijen toegang tot de kadasters. De opgevraagde informatie wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een certificaat dat “zoekcertificaat” (πιστοποιητικό έρευνας) wordt genoemd. Het zoekcertificaat wordt slechts afgegeven nadat een aanvraag is ingediend en de voorgeschreven vergoeding is betaald aan de Dienst voor onroerende goederen en landmeting. Voor dit soort aanvragen moet formulier Ν.50 worden gebruikt en zij kunnen bij om het even welk kadastraal bureau (Κτηματολογικό Γραφείο) worden ingediend door een belanghebbende partij of haar vertegenwoordiger of advocaat. Overeenkomstig lid 51, letter a, van hoofdstuk 224 van de Wet op het onroerend goed (eigendom, registratie en waardering) (O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος) wordt onder “belanghebbende partij” verstaan de eigenaar, de universele of specifieke erfgenamen van diens eigendomstitel, de eigenaar van bomen, gebouwen of andere voorwerpen op terreinen die eigendom zijn van een andere persoon en vice versa, een persoon die enig recht of belang heeft bij het onroerend goed, een persoon die de directeur ervan overtuigt dat hij een kandidaatkoper of -hypotheeknemer is, de eiser in een zaak tegen de eigenaar van het onroerend goed, een professionele taxateur die specifieke informatie nodig heeft om de waarde van een bepaald onroerend goed te kunnen bepalen naar aanleiding van een onteigening en iedere niet nader genoemde persoon aan wie in opdracht van de directeur informatie dient te worden verstrekt.

Het zoekcertificaat wordt op formulier N.51 afgegeven door het kadastraal bureau dat verantwoordelijk is voor het register of boek waarin de informatie is geregistreerd, ondertekend en gewaarmerkt met het zegel van de dienst. Het wordt overhandigd aan de aanvrager of per post opgestuurd.

Geschiedenis van het kadaster

De oorspronkelijke gegevensbank, waarvan het huidige kadaster een voortzetting is, gaat terug op de laatste jaren van het Ottomaanse rijk. Ze werd op 21 april 1858 opgericht naar aanleiding van de aanneming van de Ottomaanse Wet op het grondbezit (Οθωμανικός Κώδικας περί Γαιών). Hoofddoel van het toenmalige kadaster was de registratie van vastgoed, met name van aan pachters aangeboden staatsgronden, en de optekening van de verkoop, overdracht en verhypothekering van onroerende goederen.

Zo ontstonden de eerste registers, waarin men dagelijks alle verrichte handelingen begon op te tekenen.

In 1860 werd een nieuwe wet aangenomen waarmee de systematische waardering en registratie van alle soorten onroerende goederen en de afgifte van de desbetreffende eigendomstitels verplicht werden gesteld (‘Γιοκλάμα’). De grond van elke gemeente werd ruwweg opgemeten en ingeschreven in afzonderlijke registers. Belanghebbende personen moesten een inschrijvingsrecht betalen om een eigendomstitel te verkrijgen. Wie niet betaalde, kreeg geen eigendomstitel en sinds 1943 zijn de dienovereenkomstige gegevens in het register niet meer gedateerd en bijgewerkt en dus verlopen.

Op 4 juni 1878, toen de Turken hun rechten op Cyprus aan Groot-Brittannië overdroegen, hebben de Britten het toen vigerende systeem zonder enige wijziging gehandhaafd en hebben zij het kadaster gebruikt als een middel om belastingen te heffen en te innen.

De problemen die het bestaan van zoveel verschillende registers meebracht, hadden echter tot gevolg dat in 1890 werd geconcludeerd dat de registers dringend in het Engels moesten worden vertaald en in één nieuw register moesten worden ondergebracht. De in de oude registers vervatte gegevens werden, zoals zij op de datum van overdracht stonden ingeschreven, overgenomen in het nieuwe register, dat voor elke gemeente afzonderlijk werd voorbereid.

In 1904 werd begonnen met de opmeting van Cyprus krachtens de bepalingen van de Landmeting met het oog op de fiscale wetgeving (Ο περί Χωρομετρήσεως για σκοπούς προσόδων Νόμος), Wet nr. 5 van 1890, om de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het registratiesysteem te vergroten.

Tijdens de opmeting en kartering van Cyprus (waarmee zoals gezegd in 1904 was begonnen) werd de Wet op de registratie en waardering van onroerende goederen (Ο περί Εγγραφής και Εκτιμήσεως Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος), Wet nr. 12 van 1907, aangenomen om te waarborgen dat alle onroerende goederen geregistreerd en opgemeten zouden zijn in 1929.

Na de voltooiing van de meet- en karteringswerkzaamheden werden de onroerende goederen in het kadaster getaxeerd en geregistreerd. Het kadaster bevatte alle nodige informatie over ieder afzonderlijk onroerend goed alsmede de naam en het belang van iedere eigenaar. Na registratie gaf de overheid een officiële eigendomstitel af aan de eigenaar.

De registratie van onroerende goederen in Cyprus werd afgerond in 1929. Deze procedure leidde tot het ontstaan van drie registers die thans nog steeds in gebruik zijn:

 1. een verbeterde versie van het kadaster (Μητρώο Εγγραφής), waarin de bijzonderheden en kenmerken van alle onroerende goederen zijn vervat;
 2. een grondbelastingregister (Φορολογικό Μητρώο), waarin voor elk geografisch gebied eenieders onroerende goederen zijn geregistreerd, samen met de totale waarde van elk onroerend goed met het oog op het innen van de grondbelasting;
 3. een waardetabel (Δελτίο Εκτιμητών), die bekendstaat als formulier Ν115, waarin het onroerend goed wordt beschreven volgens het geografisch gebied en het blad/plan (oppervlakte, ligging, begunstigde en waarde van het onroerend goed).

Met de aanneming van hoofdstuk 224 van de Wet op het onroerend goed (eigendom, registratie en waardering) en de inwerkingtreding ervan op 1 september 1946 werden de Ottomaanse wetten en vele van de latere koloniale wetten ingetrokken, met inbegrip van de toen nog van kracht zijnde Wet nr. 12 van 1907, en werd een nieuw, modern systeem ingevoerd voor de registratie, eigendom en waardering van onroerende goederen.

De automatisering van het kadaster, waarmee in 1995 een aanvang is gemaakt, is reeds ver gevorderd.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Dienst voor onroerende goederen en landmeting

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Binnenlandse Zaken

Laatste update: 23/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Kadasters in de lidstaten - Letland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het centraal elektronisch kadaster en het kadastraal informatiesysteem van Letland.

Er zijn twee registers in Letland:

 • het kadastraal informatiesysteem (kadastrs) – dit wordt gebruikt om de afzonderlijke componenten van onroerend goed te registreren en om deze componenten te consolideren ten behoeve van de registratie van onroerend goed in het kadaster, en
 • het kadaster (zemesgrāmata) – dit wordt gebruikt om de eigendomsrechten op een onroerend goed te registreren na registratie van het betreffende onroerend goed in het kadastraal informatiesysteem van Letland.

Het kadaster

Welke gegevens bevat het centraal elektronisch kadaster van Letland?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het centraal elektronisch kadaster van Letland wordt beheerd en bijgehouden door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Administratie rechtbanken (Tiesu administrācija).

Onroerende goederen worden in Letland geregistreerd in kadasters en de eigendomsrechten daarop worden daarin vastgelegd. De kadasters zijn voor het publiek toegankelijk en de inschrijvingen in het kadaster hebben een officieel karakter. De kadasters worden beheerd door de kadasterafdelingen van de districtsrechtbanken of gemeentelijke rechtbanken (rajona tiesa of pilsētas tiesa).

Het centraal elektronisch kadaster is een elektronische gegevensbank waarin de kadasters, journaals en alfabetische indexen permanent en zonder wijziging worden opgeslagen, en biedt de mogelijkheid om deze gegevens op een computerscherm weer te geven en vanaf een computer af te drukken.

Het centraal elektronisch kadaster richt zich op juridische en feitelijke omstandigheden betreffende onroerend goed en bevat informatie over algemene aangelegenheden, waaronder:

 • erfdienstbaarheden en bezwaring van onroerend goed,
 • vrijstaande objecten/vrijliggend land,
 • eigena(a)r(en),
 • wettelijke basis voor eigendomsrecht,
 • bekendmakingen van gevallen van insolventie,
 • vorderingen van schuldeisers,
 • beperkingen,
 • aanwijzing van erfgenamen van de tweede orde en overeenkomsten inzake erfopvolging,
 • zakelijke rechten die eigendoms- en hypotheekrechten bezwaren.

Kadasters bestaan uit portfolio’s die op hun beurt elk bestaan uit vier delen.

Het eerste deel wordt gebruikt om informatie te registreren over:

 • het betrokken onroerend goed,
 • erfdienstbaarheden en bezwaring van onroerend goed vastgesteld ten voordele van het onroerend goed,
 • land verbonden aan het onroerend goed,
 • de door het onroerend goed en het daaraan verbonden land bestreken oppervlakte,
 • vrijliggend land en de oppervlakte daarvan,
 • wijzigingen in de erfdienstbaarheden en bezwaringen die in het eerste deel zijn ingevoerd, alsook verwijderingen ervan.

Het tweede deel wordt gebruikt om informatie te registreren over:

 • de eigenaar van het onroerend goed,
 • de basis voor eigendomsrechten en het bedrag waarvoor het onroerend goed werd verkregen, indien deze informatie is verstrekt,
 • bekendmakingen tot zekerstelling van aanspraken op eigendomsrechten en documenten ter staving van deze rechten,
 • beperkingen aan de verkoop van het onroerend goed en aan de bezwaring ervan met zakelijke rechten,
 • aanwijzing van erfgenamen van de tweede orde,
 • overeenkomsten inzake erfopvolging.

Het derde deel wordt gebruikt om informatie te registreren over:

 • zakelijke rechten die het onroerend goed bezwaren,
 • bekendmakingen om de hierboven genoemde zakelijke rechten vast te stellen.

Het vierde deel wordt gebruikt om informatie te registreren over:

 • pandrechten die zijn vastgesteld met betrekking tot het onroerend goed, alsmede de hoogte van het onderpand,
 • bekendmakingen om de hierboven genoemde pandrechten vast te stellen,
 • wijzigingen in en verwijderingen van deze gegevens.

Is de toegang tot het centraal elektronisch kadaster van Letland kosteloos?

De zoekfunctie voor geregistreerd onroerend goed is kosteloos te gebruiken. Voor inzage in een portfolio is echter een vergoeding verschuldigd van 4,27 EUR.

De maandelijkse abonnementsprijs is 49,80 EUR en voor inzage in een portfolio is een vergoeding verschuldigd van 2,85 EUR.

Hoe opzoekingen verrichten in het centraal elektronisch kadaster van Letland?

U kunt informatie over De link wordt in een nieuw venster geopend.geregistreerd onroerend goed in het centraal elektronisch kadaster van Letland vinden door te zoeken op:

 • portfolionummer (nodalījuma numurs),
 • eigendomstitel (īpašuma nosaukuma),
 • kadasternummer (kadastra numurs),
 • adres van het object (īpašuma adreses).

Informatie over onroerend goed is beschikbaar bij de Administratie rechtbanken, die het centraal elektronisch kadaster bijhoudt, bij de kadasterafdelingen van de districtsrechtbanken en gemeentelijke rechtbanken, en op het internet.

Bij De link wordt in een nieuw venster geopend.verordening van de ministerraad van Letland is bepaald aan welke nationale instanties en functionarissen de Administratie rechtbanken informatie uit de elektronische journaals, zaken betreffende onroerend goed en het persoonsregister verstrekt.

Geschiedenis van het centraal elektronisch kadaster van Letland

Een belangrijke fase in de operationele ontwikkeling van het kadaster was de gezamenlijke overgang op elektronische kadasters en de ontwikkeling van het centraal elektronisch kadaster van Letland. Er heeft een doelbewuste, geleidelijke overgang naar een modern, papierloos kadaster plaatsgevonden, van de aanschaf van de eerste computers, die als typemachine werden gebruikt, tot de ontwikkeling van het registratiesysteem voor onroerend goed, de digitalisering van alle kadasterinformatie, en de samenvoeging van de gegevensbanken van alle 27 kadasterafdelingen van districtsrechtbanken en gemeentelijke rechtbanken in één enkele nationale kadastrale gegevensbank, de enige gegevensbank die wettelijk erkende informatie bevat.

1998 was een belangrijk jaar in het digitaliseringsproces, met de toevoeging aan de De link wordt in een nieuw venster geopend.kadasterwet van een nieuw hoofdstuk inzake het elektronisch kadaster. Na die wetswijziging is tot de eerste helft van 2001 veel werk verzet om alle afdelingen geleidelijk in het centraal elektronisch kadaster op te nemen. Naast de invoering van het kadastraal registratiesysteem werden initiatieven genomen om de verspreiding van informatie en de inhoud van de website te verbeteren.

Het elektronisch kadaster wordt bijgehouden om alle kadastergegevens in één enkele centrale gegevensbank te bewaren. Uitsluitend gegevens die zijn opgenomen in deze eengemaakte gegevensbank zijn rechtsgeldig, en uitsluitend personeel van de kadasterafdelingen heeft toegang tot deze gegevens. Bij de digitalisering zijn de beginselen op basis waarvan de kadasters zijn opgezet, ongewijzigd gebleven – de territoriale jurisdictie is behouden en de kadasterafdelingen accepteren, als voorheen, verzoeken om gegevens in te voeren en beslissen over de inschrijving van onroerend goed en de daaraan verbonden eigendomsrechten in het kadaster.

De datum van 5 juli 2001 wordt beschouwd als de begindatum van het elektronisch kadaster. Op deze dag werd het centraal elektronisch kadaster in gebruik genomen en kwam de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.zemesgramata.lv/ beschikbaar voor het algemene publiek. De website geeft toegang tot informatie over statistieken, nieuws en publicaties van de kadasterafdelingen met betrekking tot het kadaster, de adressen en openingstijden van de kadasterafdelingen, de tarieven, de benodigde documenten bij een bezoek aan een kadasterafdeling en, het allerbelangrijkste, informatie over elk onroerend goed dat in het kadaster is ingeschreven, zijn eigenaar, bezwaringen en hypotheken.

Sinds 1 april 2004 is de Administratie rechtbanken volledig verantwoordelijk voor het organisatorische en technische onderhoud van het centraal elektronisch kadaster.

Op 1 december 2012 waren 1,2 miljoen onroerend-goedportfolio’s in de kadasters ingezien. Per maand worden gemiddeld 145 000 portfolio’s in het centraal elektronisch kadaster geraadpleegd.

Het kadastraal informatiesysteem

Welke gegevens bevat het kadastraal informatiesysteem van Letland?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.kadastraal informatiesysteem van Letland is een uniform administratiesysteem voor onroerend goed dat officiële, actuele tekstuele en ruimtelijke gegevens bevat, bijhoudt en exploiteert betreffende onroerend goed in de Republiek Letland, grondpercelen, bouwwerken, groepen van gebouwen en delen van grondpercelen die tezamen dit onroerend goed vormen, en ook zijn eigenaren, rechtmatige houders en gebruikers.

Het systeem wordt bijgewerkt door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Staatslanddienst (Valsts zemes dienests).

In Letland worden de volgende vier typen onroerend goed onderscheiden:

 • onroerend goed bestaande uit land,
 • onroerend goed bestaande uit land en bouwwerken,
 • onroerend goed uitsluitend bestaande uit een bouwwerk,
 • appartementen.

Onder de landcategorieën valt onroerend goed in de breedste zin van het woord, d.w.z. land tezamen met de bouwwerken die eigendom zijn van de eigenaar, alsmede onroerend goed dat uitsluitend bestaat uit onbebouwd land. Onroerend goed in de vorm van een bouwwerk is onroerend goed dat enkel een bouwwerk omvat dat staat op grond die eigendom is van een andere eigenaar. Onder onroerend goed in de vorm van een appartement in een gebouw bestaande uit meerdere woningen die eigendom zijn van verschillende eigenaren, wordt verstaan het onroerend goed van elke eigenaar afzonderlijk, tezamen met een theoretisch deel van het respectieve gemeenschappelijke onroerend goed.

Kadastrale informatie bestaat uit:

 • tekstuele gegevens – gegevens over de kadastrale beschrijvingen, de oppervlakte, de kadastrale waarde, bezwaringen en beperkingen van onroerend goed en bijbehorende kadastrale objecten die tezamen het onroerend goed vormen, alsook over eigenaars, rechtmatige houders en gebruikers;
 • ruimtelijke gegevens – cartografische afbeeldingen waarop de grenzen van grondpercelen, delen van grondpercelen en bouwwerken te zien zijn, kadastrale beschrijvingen en andere kenmerken van de kadastrale objecten.

Kadastrale gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het vastleggen van rechten op onroerend goed,
 • het vaststellen van onroerendgoedtransacties,
 • het gebruik van onroerend goed en planning voor de ontwikkeling van onroerend goed,
 • kadastrale taxatie,
 • administratie van de onroerendgoedbelasting,
 • nationale, regionale en gemeentelijke economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening,
 • landgebruikactiviteiten en milieubeschermingsplannen,
 • het opstellen van nationale statistische informatie,
 • het opstellen van de boekwaarde van land,
 • het opzetten en onderhouden van geografische informatiesystemen,
 • het zekerstellen van de belangen van de eigenaren van andere registers en informatiesystemen,
 • andere doeleinden.

Is de toegang tot het kadastraal informatiesysteem van Letland kosteloos?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.portaal voor de publicatie van gegevens van de Staatslanddienst geeft kosteloos toegang tot informatie zoals het kadasternummer van een onroerend goed, de kadastrale beschrijving van een grondperceel, bouwwerk of groep van gebouwen, het adres van een grondperceel, bouwwerk of groep van gebouwen, de eigendomstitel, het kadastrale portfolionummer (waaronder de eigendomsrechten in het kadaster zijn geregistreerd), of een visuele weergave van de locatie van een grondperceel of bouwwerk door middel van een teken op een satellietkaart (schaal 1:50 000).

De vergoeding voor inzage in gedetailleerdere kadastrale informatie (zonder abonnement) is 2,85 EUR voor elk onroerend goed dat wordt ingezien, met inbegrip van zijn kadastrale componenten.

De informatie op het portaal is ook beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers die een abonnementsovereenkomst hebben gesloten. Informatie over het sluiten van een dergelijke overeenkomst met de Staatslanddienst vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Hoe opzoekingen verrichten in het kadastraal informatiesysteem van Letland?

Het kadastraal informatiesysteem kan worden gebruikt om onroerend goed, percelen, bouwwerken en groepen van gebouwen te vinden. Nadere informatie over het gebruik van de zoekfunctie vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Geschiedenis van het kadastraal informatiesysteem van Letland

Het huidige kadastraal informatiesysteem dateert uit 1992. De introductie van het systeem viel samen met de privatisering van grond, die een essentieel onderdeel was van de herwonnen onafhankelijkheid van Letland en van de overgang naar een markteconomie. De rechten van personen op eigen grond werden in 1993 officieel vernieuwd.

De inhoud van het kadastraal informatiesysteem van Letland is geleidelijk uitgebreid. In de eerste vier jaar na de herinvoering van het systeem aan het begin van de jaren 1990 werden alleen grondpercelen, grondbezit en grondgebruik geregistreerd. Vanaf 1996 werden ook gegevens over bouwwerken geregistreerd, en in 2000 is begonnen met de volledige registratie van appartementen.

In de eerste acht jaar waarin het kadastraal informatiesysteem operationeel was, richtte het systeem zich voornamelijk op het verzamelen van gegevens en de eerste registratie van deze gegevens. Sinds 2001 is de hoofdprioriteit van het systeem het actueel houden van de informatie en het waarborgen van de kwaliteit van de informatie.

In het kadastraal informatiesysteem is 100 % van het nationale grondgebied van Letland geregistreerd en worden de registraties in digitale vorm beheerd.

Laatste update: 04/01/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Kadasters in de lidstaten - Litouwen

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Litouwen.

Welke gegevens bevat het Litouwse kadaster?

Het Litouwse De link wordt in een nieuw venster geopend.kadaster (Lietuvos nekilnojamojo turto registras) omvat onroerend goed, inclusief grond, gebouwen en bijgebouwen. Er zijn zowel feitelijke als juridische gegevens beschikbaar.

De feitelijke gegevens over onroerende zaken betreffen de volgende elementen:

 • terrein;
 • hoogte;
 • omvang;
 • bouwjaar;
 • naam van de eigenaar.

De volgende juridische gegevens over onroerende zaken zijn beschikbaar:

 • overeenkomsten over gemeenschappelijke eigendom;
 • rechterlijke uitspraken;
 • erfdienstbaarheden;
 • hypotheken.

Het register wordt beheerd door het centrum voor registers van de overheid (Registrų centras) en staat onder toezicht van het ministerie van Justitie.

Meer informatie is te vinden op de websites van de De link wordt in een nieuw venster geopend.beheersinstantie van het Litouwse eigendomsregister (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) en het De link wordt in een nieuw venster geopend.eigendomsregister (Nekilnojamojo turto registras).

Is de toegang tot het Litouwse kadaster kosteloos?

De gegevens van het eigendomsregister zijn alleen beschikbaar tegen betaling.

Hoe opzoekingen verrichten in het Litouwse kadaster

U kunt het register aan de hand van de volgende velden doorzoeken:

 • het adres van het object;
 • een uniek nummer van een onroerende zaak;
 • code van een rechtspersoon (eigenaar);
 • persoonlijke code van een natuurlijke persoon (eigenaar). Voor het zoeken op basis van de persoonlijke code van een natuurlijke persoon (eigenaar) gelden beperkingen.

Geschiedenis van het Litouwse kadaster

Het register zelf is opgericht in 1998, maar de verzamelde gegevens gaan terug tot 1958.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centrum voor registers van de overheid (valstybės įmonė Registrų centras)

De link wordt in een nieuw venster geopend.European Land Information (Europos žemės informacijos tarnyba)

Laatste update: 18/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Kadasters in de lidstaten - Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Luxemburgse kadaster. Er is vooralsnog geen elektronische versie van het kadaster voorhanden.

Welke gegevens bevat het Luxemburgse kadaster?

Het eigendom en beheer van het Luxemburgse kadaster zijn in handen van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Administration du Cadastre et de la Topographie à Luxembourg (kadastrale en topografische dienst van de staat Luxemburg).

Het kadaster verschaft de volgende soorten gegevens:

 1. een kadastrale atlas;
 2. een alfanumerieke gegevensbank met informatie over:
 • percelen,
 • eigenaars,
 • bodembestemming, en
 • oppervlakte.

De informatie is beschikbaar in het Luxemburgs, het Frans en het Duits.

Is de toegang tot het Luxemburgse kadaster kosteloos?

Ten eerste is er vooralsnog geen elektronische versie van het kadaster voorhanden. Ten tweede wordt voor het raadplegen van de papieren versie een vergoeding gevraagd.

Geschiedenis van het Luxemburgse kadaster

Het kadaster is opgericht in 1820.

Laatste update: 10/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Hongaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Kadasters in de lidstaten - Hongarije

Deze pagina geeft een overzicht van het kadaster van Hongarije.

Welke gegevens bevat het kadaster?

Het Hongaarse kadaster wordt beheerd door ministerie van Plattelandsontwikkeling (Vidékfejlesztési Minisztérium) en door de kantoren van het kadaster van Hongarije (Földhivatal).

De De link wordt in een nieuw venster geopend.officiële website van de kadasters van Hongarije (magyarországi földhivatalok) geeft informatie over het landelijke netwerk van Hongaarse kadasters en biedt toegang tot het volledige institutionele netwerk grondzaken met informatie over:

 • hun taken;
 • hun plichten en de door hen geleverde diensten;
 • nieuwe en belangrijke projecten.

U kunt er administratieve formulieren downloaden en lezen over onze elektronische diensten en voorwaarden om toegang te krijgen tot het systeem. Ook kan hier relevante wetgeving worden gevonden.

Is de toegang tot het Hongaarse kadaster kosteloos?

De online diensten (TAKARNET) van De link wordt in een nieuw venster geopend.het kadaster van Hongarije zijn sinds 2003 toegankelijk voor geregistreerde gebruikers (organen van het openbaar bestuur, banken, advocaten, openbare notarissen, gemeentelijke instanties, vastgoedmakelaars, etc.). Overeenkomstig de relevante wetgeving worden gegevens tegen een vergoeding verstrekt.

Het online kadaster (Földhivatal Online) werd opgericht in juni 2011. Burgers kunnen het rechtstreeks raadplegen via het overheidsportaal met hun centrale ‘klantenpoort-ID’ (ügyfélkapu), en indien zij tegen een vergoeding gebruikmaken van online diensten op dezelfde manier als geregistreerde gebruikers.

Klanten van het online kadaster hebben kosteloos toegang tot een beperkte reeks gegevens. De kosteloze dienst geeft echter alleen beschrijvende gegevens over de objecten (de eerste rubriek van het kadastraal bericht (tulajdoni lap)). De gegevensbank kan worden doorzocht op perceelnummer (helyrajzi szám) of adres van het object. Deze online diensten zijn 24 uur per dag toegankelijk via internet voor geregistreerde gebruikers en burgers.

Hoe opzoekingen verrichten in het kadaster?

Over het algemeen kunt u zoeken op:

 • perceelnummer;
 • perceelnummer-interval; of
 • adres van het object.

Gebruikers met speciale rechten (politie, onderzoeksautoriteiten, gerechtsdeurwaarders, openbare notarissen in erfrechtzaken, enz.) kunnen op naam en op de persoonlijke gegevens van de eigenaar en/of gerechtigde persoon zoeken.

Geschiedenis van het kadaster

De officiële naam van het juridische en administratieve systeem dat het vastgoedregister in Hongarije beheert, is het ‘verenigde landregistratiesysteem’ (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer). Het wordt beschouwd als 'verenigd' omdat kadastrale topografische gegevens en juridische gegevens (telekkönyv, ‘Grundbuch’) sinds 1971 zijn geïntegreerd tot een register dat zowel juridisch als institutioneel functioneert. Er is één institutioneel netwerk dat bestaat uit de kadasters die verantwoordelijk zijn voor de registratie van juridische transacties, wijzigingen in de kadastrale kaarten, gegevensverstrekking en andere activiteiten op het gebied van eigendomsgerelateerde onroerende zaken. Het Hongaarse verenigde registratiesysteem van eigendomsrechten was het eerste in zijn soort in Europa.

Het Hongaarse systeem heeft meerdere doelen, aangezien het niet alleen het volledige spectrum van kadastrale activiteiten uitvoert, maar ook een aantal andere taken, zoals het opzetten en het onderhoud van een landmeetkundig referentienetwerk, vervaardiging van topografische kaarten, landinstandhouding, pachtregistratie en het onderhoud van administratieve grenzen.

Deze complexe openbare gegevensbank met gegevens over landbouwgrond en onroerend goed, d.w.z. over enkele van de belangrijkste onderdelen van het economisch leven, de landbouw en kredietcirculatie, wordt op geïntegreerde wijze beheerd door het departement grondzaken en omvat het gehele administratieve grondgebied van Hongarije. Het doel van het systeem is de handhaving van eigendomsrecht, een gezonde omgeving, vrijheid van onderneming en concurrentie te ondersteunen, en om natuurlijke en kunstmatige grensmarkeringen officieel te registreren door een eenduidig, authentiek kadastraal systeem en de infrastructuur voor ruimtelijke informatie te bieden.

Het algemene doel is de officiële registratie en het beheer van gegevens over alle grond en andere objecten, en waarborging van de naleving van eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot objecten, door een eenduidig, authentiek kadastraal systeem en de hiervoor benodigde infrastructuur te bieden.

Het verenigde landregistratiesysteem heeft bovendien twee specifieke doelstellingen. In juridisch opzicht biedt het kadaster bescherming voor eigendomsrechten en aktes. Het kadaster biedt ook zekerheid aan bonafide bezitters en bevordert het winstgevend gebruik van onroerend goed. Het economische doel van het systeem is anderzijds om een eenduidige basis te bieden om financiële verplichtingen aan te gaan teneinde governance en investeringen in vastgoed te bevorderen door de terbeschikkingstelling van statistische gegevens, en om diensten aan de maatschappij in het algemeen te leveren.

Links

Overheidsportaal (De link wordt in een nieuw venster geopend.Kormányzati portál)

Officiële website van de kadasters van Hongarije (De link wordt in een nieuw venster geopend.A magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja)

Laatste update: 06/04/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Kadasters in de lidstaten - Malta

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Malta.

Welke gegevens bevat het kadaster van Malta?

Het elektronische register van het Maltese kadaster is enkel toegankelijk voor medewerkers van het kadaster en voor medewerkers van twee andere overheidsinstanties, die alleen leesrechten hebben.

De informatie in het register beslaat nog niet het geheel van de Maltese eilanden; hier wordt nog aan gewerkt, net als aan de mogelijkheid de informatie in de toekomst online ter beschikking te stellen. Klanten kunnen echter nu al wel om specifieke informatie uit het register verzoeken door een formulier in te vullen. Algemene vragen kunnen gericht worden aan de directeur van de Malta Land Registry, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

U kunt ook bellen naar +35621239777 of een e-mail sturen aan De link wordt in een nieuw venster geopend.land.registry@gov.mt

Is de toegang tot het kadaster van Malta kosteloos?

Er zijn geen kosten verbonden aan toegang tot het kadaster van Malta. Iedere zoekopdracht kost € 4,66.

Hoe opzoekingen verrichten in het kadaster van Malta

Klanten kunnen om specifieke informatie uit het register verzoeken door een formulier in te vullen.

Geschiedenis van het kadaster van Malta

Het kadaster is in 1982 opgezet naar aanleiding van de Land Registration Act, Cap. 296 van de Laws of Malta.

Laatste update: 21/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Kadasters in de lidstaten - Nederland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Nederlandse kadaster.

Welke gegevens bevat het Nederlandse kadaster?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Nederlandse kadaster is een publieke autoriteit die verantwoordelijk is voor de registratie van rechten en belangen met betrekking tot onroerende zaken (grond en gebouwen) en de specificaties daarvan (bijvoorbeeld de grootte).

Is de toegang tot het Nederlandse kadaster kosteloos?

Nee, er wordt een vergoeding gevraagd. Bezoek voor actuele informatie over de tarieven de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Kadaster.

Hoe kunnen opzoekingen in het Nederlandse kadaster worden verricht?

Professionals in Nederland die zich hebben laten registreren bij het Nederlandse kadaster kunnen daarin zoeken via de volgende zoekcriteria:

 • Naam van de eigenaar of de persoon die in betrekking staat tot de onroerende zaak
 • Adres
 • Postcode
 • Kadastraal identificatienummer
 • Kaart
 • Plaatskaart
 • Aktenummer
 • Naam van het onroerend goed

Alle informatie wordt in het Nederlands gegeven en eventueel verschuldigde bedragen worden per maand in rekening gebracht.

Geregistreerde zakelijke gebruikers in landen die deelnemen aan De link wordt in een nieuw venster geopend.EULIS (European Land Information Service) kunnen in het Nederlandse kadaster zoeken via de volgende criteria:

 • Adres
 • Postcode
 • Kadastraal identificatienummer
 • Kaart
 • Plaatskaart.

Alle informatie wordt in het Engels gegeven. Eventueel verschuldigde bedragen worden geïnd door het kadaster van het land in kwestie.

Particulieren kunnen in het Nederlandse kadaster zoeken via de volgende criteria:

 • Adres
 • Postcode

Alle informatie (die overigens beperkter is dan die voor zakelijke gebruikers) wordt in het Nederlands gegeven.

Geschiedenis van het Nederlandse kadaster

Vanaf de oprichtingsdatum van het Nederlandse kadaster (1832) is er informatie beschikbaar over alle onroerende zaken.

In de periode 1981 – 1985 heeft het Nederlandse kadaster alle informatie, waarover het op dat moment beschikte, gedigitaliseerd. De informatie is vanaf 1985 online beschikbaar. De oudere informatie (1832-1985) is via de medewerkers van het kadaster toegankelijk in bepaalde archieven.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.European Land Information Service

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nederlandse kadaster

Laatste update: 12/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Kadasters in de lidstaten - Oostenrijk

Op deze pagina van de portal vindt u een overzicht van het kadaster van Oostenrijk.

Welke gegevens bevat het Oostenrijkse kadaster?

Het kadaster omvat zowel juridische als feitelijke informatie. Het bevat de gegevens van alle juridisch bindende onroerendgoedtransacties in Oostenrijk.

Het Oostenrijkse kadaster en zijn elektronisch documentenarchief zijn toegankelijk via de homepage van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Oostenrijkse ministerie van Justitie

Is de toegang tot het Oostenrijkse kadaster kosteloos?

Nee, er wordt een geringe vergoeding gevraagd. Voor toegang moet contact worden opgenomen met de providers (toegangspunten) die staan vermeld in de rubriek "Grundbuch" op de homepage van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Oostenrijkse ministerie van Justitie

Hoe opzoekingen verrichten in het Oostenrijkse kadaster?

Aan de hand van de naam van de kadastrale gemeente en het nummer van de kavel (de zogeheten invoernummers of "EZ") of van de onroerende zaak is de volgende informatie beschikbaar in de databank:

 • kadastrale uittreksels;
 • uittreksels van kadastrale kaarten;
 • kopieën van kaarten.

Deze informatie omvat alle actuele gegevens. Op verzoek zijn ook geschrapte gegevens verkrijgbaar (het moet daarbij wel gaan om gegevens die pas zijn ingevoerd na de omzetting van het register in de elektronische versie. Voor oudere gegevens moet de papieren versie worden geraadpleegd).

Het is niet mogelijk informatie over personen op te vragen. Hiervoor moeten belanghebbenden zich richten tot een voor het kadaster bevoegde rechtbank, waarbij zij moeten aantonen dat zij een juridisch belang hebben bij deze informatie.

Geschiedenis van het Oostenrijkse kadaster

Het oude grondboek was een papieren versie van de land- en grondinformatie. Tussen 1980 en 1992 zijn deze gegevens ingevoerd in de kadasterdatabank.

Laatste update: 15/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Kadasters in de lidstaten - Polen

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Poolse kadaster.

Welke gegevens bevat het Poolse kadaster?

Het Poolse kadaster (rejestr ksiąg wieczystych) wordt bijgehouden in overeenstemming met de Wet betreffende het kadaster en hypotheken.

Op grond van deze wet wordt het kadaster bijgehouden om de juridische status van onroerend goed te kunnen vaststellen. Het kadaster bevat de volgende informatie:

 • aanduiding van het onroerend goed (inclusief de percelen waaruit het bestaat);
 • gegevens van de eigenaar(s) van het goed of de houder van het eeuwige vruchtgebruik;
 • informatie betreffende zakelijke rechten van andere partijen;
 • het type en het bedrag van de hypotheek waarmee het goed is belast.

Het kadaster is openbaar en iedereen kan het raadplegen. Sinds juni 2010 kan De link wordt in een nieuw venster geopend.het kadaster elektronisch worden geraadpleegd op basis van het registratienummer.

Daarnaast kan iedereen een afschrift verkrijgen van een kadasterregistratie of een verklaring dat een bepaalde registratie is afgesloten.

Is de toegang tot het Poolse kadaster kosteloos?

Het raadplegen van het kadaster is kosteloos.

Voor een afschrift van een registratie of een verklaring dat een bepaalde registratie is afgesloten, worden kosten aangerekend.

Laatste update: 18/09/2014

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Kadasters in de lidstaten - Portugal

Deze pagina geeft een overzicht van het Portugese kadaster.

Kadaster (Registo Predial)

Het kadaster wordt bijgehouden door de Kadasterbureaus, die onder leiding staan van kadasterbewaarders. Deze maken deel uit van het Instituto dos Registos e do Notariado (Instituut voor registratie-ambtenaren en notarissen). Deze bureaus zijn aanwezig in iedere gemeente in Portugal, maar zijn bevoegd voor akten betreffende onroerend goed in het gehele land.

Het hoofddoel van het kadaster is het bieden van informatie over de juridische status van onroerend goed en het waarborgen van de zekerheid van een onroerendgoedtransactie. Opname in het kadaster is in principe verplicht voor alle eigendomsrechten, vanaf 21 juli 2008.

Definitieve opname in het register creëert een rechtsvermoeden dat het eigendomsrecht van de geregistreerde eigenaar bestaat, onder de exacte voorwaarden die in het kadaster zijn opgenomen.

Situaties waarbij registratie in het kadaster moet plaatsvinden:

a) juridische feiten die aanleiding geven tot de instelling, erkenning, verkrijging of wijziging van eigendoms- vruchtgebruiks-, gebruiks- habitatie-, opstal-, of erfdienstbaarheidsrechten;

b) juridische feiten die aanleiding geven tot het ontstaan of de wijziging van appartementsrecht (propriedade horizontal) en het recht op periodiek verblijf;

c) juridische feiten die de onder a) genoemde rechten nietig maken (convenções anuláveis) of beëindigen (convenções resolúveis);

d) wijzigingen in het kadaster door opdeling in percelen, het instellen van mede-eigenaarschap en het opnieuw opdelen in percelen, en aanverwante wijzigingen;

e) feitelijk bezit;

d) belofte van overdracht (alienação) of lasten (oneração), preferentiële overeenkomsten (pactos de preferência) en testamentaire bepalingen, wanneer deze van kracht worden, en de cessie van contractuele status als gevolg van deze situaties;

g) cessie (cessão) van goederen aan crediteuren:

h) een hypotheek, overdracht of wijziging daarvan, wijziging van de rang van een hypotheek of huuroverdracht (consignação de rendimentos);

i) de overdracht van kredieten die zijn gegarandeerd door een hypotheek of huuroverdracht, indien nodig om de garantie over te dragen;

j) cessie van onroerend goed als garantie voor de technische reserves van verzekeringsmaatschappijen, en garantie voor werkgeversverantwoordelijkheid;

l) financiële lease en de overdracht daarvan;

m) lease met een looptijd van meer dan zes jaar en de overdracht of sublease daarvan, behalve pachtovereenkomsten;

n) inbeslagneming en faillietverklaring;

o) onderpand, inbeslagneming, arrestatie en inventaris van goederen die worden gegarandeerd door een hypotheek of huuroverdracht, of maatregelen die van invloed zijn op deze goederen;

p) instelling en wijziging van apanage (apanágio);

q) belasting (ónus) van een reductie van donaties onderworpen aan terugbetaling;

r) belasting van een woning met huurbeperking (casa de renda limitada) of van inkomsten uit als zodanig aangemerkte gebouwen;

s) belasting van de betaling van annuïteiten in geval van landbouwsteun;

t) afzien van schadeloosstelling in geval van onteigening, voor de waardevermeerdering als resultaat van werken aan een onroerend goed, gelegen in gebieden bij nationale wegen of opgenomen in gemeentelijke verbeterplannen;

u) iedere andere beperking op het eigendomsrecht, enige andere last of situatie die wettelijk gezien in het kadaster moet worden opgenomen;

v) concessie van eigendom aan het publieke domein en de overdracht daarvan, indien er een hypotheek op het overgedragen recht moet worden geregistreerd;

x) juridische feiten die van invloed zijn op de beëindiging van geregistreerde rechten of lasten.

z) eigendomsrecht van een toeristische onderneming en wijzigingen daarvan.

De volgende acties moeten eveneens in het kadaster worden opgenomen, net als de definitieve besluiten op grond van een onherroepelijk vonnis met als hoofd- of nevenonderwerp:

a) erkenning, instelling, wijziging of beëindiging van een aantal van de in het vorige lid genoemde rechten en herroepende vorderingen;

b) reorganisatie, verklaring van nietigheid of ongeldigheid van een registratie, of terugtrekking daarvan;

c) vorderingen inzake een inbeslagneming en inventaris, en andere maatregelen waardoor de vrije beschikking over eigendom wordt beïnvloed, en de bevolen maatregelen.

Beginselen van het kadaster

Beginsel van uitvoerbaarheid ten opzichte van derden

Feiten die in het kadaster moeten worden geregistreerd kunnen, zelfs indien registratie niet heeft plaatsgevonden, tussen wederpartijen of hun erfgenamen worden aangevoerd, met uitzondering van de instelling van hypotheken - die moeten worden geregistreerd om uitvoerbaar te zijn.

Feiten die moeten worden geregistreerd worden echter pas uitvoerbaar ten opzichte van derden vanaf de datum van registratie.

Beginsel van prioriteit

Het eerst geregistreerde recht gaat voor later registraties met betrekking tot hetzelfde goed, in volgorde van registratiedatum of, in geval van dezelfde datum, de registratietijd.

Legaliteitsbeginsel

De uitvoerbaarheid van een registratieverzoek wordt beoordeeld aan de hand van de relevante wettelijke bepalingen, de ingediende documenten en eerdere registraties. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het controleren van de identiteit van het gebouw, de rechtmatigheid van de belanghebbenden, de formele juistheid van de eigendomstitels en de geldigheid van de betreffende akten.

Beginsel van opeenvolgende eigendomstitels

De definitieve registratie van het instellen van lasten door juridische akten is afhankelijk van een voorafgaande registratie van de goederen op naam van degene op wie de lasten betrekking hebben.

In geval van een registratie betreffende het te verkopen goed of de erkenning van een over te dragen recht of betreffende feitelijk bezit, moet de houder van de betreffende eigendomstitel optreden zodat de nieuwe definitieve registratie kan worden uitgevoerd, tenzij de situatie het gevolg is van een andere voorgaande registratie.

Algemene regel voor de uiterste termijn van registraties

De registratie moet in principe worden aangevraagd binnen 30 dagen na de datum waarop de feiten zijn geregistreerd of na de datum van betaling van de belastingverplichtingen, indien een dergelijke betaling moet plaatsvinden na instelling van de eigendomstitel (titulação), in geval van verdeling of donaties.

Andere kenmerken van de registratieprocedure

Het beginsel van rechtmatig belang (princípio da instância) is op het kadaster van toepassing, d.w.z. de registratie wordt uitgevoerd op verzoek van een persoon die daar het recht toe heeft. De volgende personen hebben een rechtmatig belang bij het verzoeken om een registratie in het kadaster: het actieve en passieve subject van de relevante juridische relatie en in het algemeen iedereen die een belang erbij heeft of verplicht is een dergelijk belang te bevorderen.

Het verzoek kan persoonlijk, via elektronische weg, per fax of per post worden gedaan.

Een registratie wordt uitsluitend uitgevoerd indien de aanvraag met documenten wordt ondersteund. De feiten betreffende gebouwen zijn in principe vastgelegd in een akte, die is gewaarmerkt door een overheidsfunctionaris (escritura pública) of een specifiek gewaarmerkt document (gewaarmerkt door een notaris, advocaat, rechtskundig adviseur of kadasterbewaarder en opgeslagen op de website Predial Online).

Er is een verplichte procedure voor het aanvullen van ontbrekende informatie. Als de registratie niet zoals gewenst kan worden uitgevoerd, neemt de kadasterbewaarder contact op met de aanvrager om alle nodig documenten te verzamelen, om te voorkomen dat deze wordt afgewezen of slechts voorlopig wordt uitgevoerd.

De kadasterbewaarder voert de registratie uit binnen 10 dagen na de aanvraagdatum.

Indien de aanvraag wordt afgewezen of slechts voorlopig uitgevoerd vanwege resterende twijfels, wordt de aanvrager bij onderbouwd besluit geïnformeerd en kan deze een bestuurlijk bezwaar instellen bij de hiërarchische superieur van de kadasterbewaarder of bij de gerechtelijke instanties.

Kosten

De Verordening onkosten registratie-ambtenaren en notarissen (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado - Decreet-wet nr. 322-A/2001 van 14 december 2001) bevat de leges voor het kadaster.

Toegang tot kadastrale informatie

Behalve papieren kopieën van verklaringen kan de informatie eenvoudig worden bekeken op http://www.predialonline.pt/ met een elektronisch certificaat. Op de website bevindt zich actuele informatie over de juridische situatie van gebouwen en lopende registratie-aanvragen. Voor de toegang geldt een jaarabonnement, dat 15 euro kost. De aanvraag moet worden gedaan op basis van het bechrijvings- of fiscaal nummer van het gebouw. Na betaling kan de informatie bekeken worden met behulp van een toegangscode.

Overige diensten

In Portugal zijn er twee diensten in verband met het kadaster: Predial Online en Casa Pronta.

Predial Online

Op deze website kunnen eigen, gewaarmerkte documenten als bewijs van juridische akten en documenten betreffende de beëindiging van een hypotheek worden opgeslagen. Kennisgevingen over de overdracht van gebouwen naar entiteiten met een wettelijk voorkeursrecht (om te laten weten of zij hier gebruik van maken) worden ook geaccepteerd. Het is eveneens mogelijk om kennisgevingen te raadplegen die zijn gepubliceerd betreffende gebouwen, op grond van de speciale procedure voor rechtvaardiging en correctie.

Ook registraties kunnen worden aangevraagd. De aanvrager moet zich hiervoor identificeren met een digitaal certificaat.

Is toegang tot Predial Online kosteloos?

Het meeste van de inhoud van de website Predial Online is kosteloos te raadplegen. Het Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado (Decreet-wet nr. 322-A/2001 van 14 december 2001) bepaalt echter leges voor toegang tot bepaalde delen van de website, die zijn voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Registratie gebeurt aan de hand van een digitaal certificaat en is met name van toepassing op online registers (aanvraag en raadpleging van de status van de aanvraag) en het deponeren van documenten (deponeren en raadpleging).

Beschikbare informatie in het register Predial Online

De website geeft toegang tot informatie en certificaten in verband met onroerend goed in het Portugese kadaster.

Casa Pronta

Casa Pronta biedt een overkoepelende dienst, waardoor het mogelijk is om alle nodige formaliteiten af te handelen met betrekking tot de aan- en verkoop, donatie, ruil en inbetalinggeving (dação pagamento) van gebouwen binnen- of buiten de bebouwde kom of gebouwen met gemengd regime, met of zonder banklening, van de overdracht van een hypotheekkrediet naar een andere bank of het sluiten van een lening met een huis als onderpand. Het is ook mogelijk om Casa Pronta te gebruiken voor het instellen appartementsrechten (propriedade horizontal).

De eerste stap van de procedure vindt plaats bij het kadaster (conservatória) of een bank, die toegang heeft tot de website met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze procedure kan altijd worden gevolgd.

De website biedt iedereen de gelegenheid om een kennisgeving te doen van de overdracht van een gebouw, zodat entiteiten met voorkeursrechten hun voornemen om deze uit te oefenen, kunnen aankondigen.

Is toegang tot Casa Pronta kosteloos?

Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado (Decreet-wet nr. 322-A/2001 van 14 december 2001) bepaalt dat er leges worden geheven voor deze procedure.

Tegen betaling van 15 euro kan iedereen via de website Casa Pronta kennisgeving doen van de overdracht van een gebouw.

Entiteiten met voorkeursrechten kunnen zo hun voornemen om deze uit te oefenen aankondigen. In het laatste geval is toegang tot de website echter beperkt.

Bovendien hebben uitsluitend de volgende entiteiten toegang tot Casa Pronta op het internet:

 • Banken
 • het Kadaster
 • Entiteiten die wettelijke voorkeursrechten bezitten.

Toegang wordt verkregen met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Er zijn geen toegangsbeperkingen van toepassing op aankondigingen om gebruik te maken van wettelijke voorkeursrechten, hetgeen kosteloos kan worden uitgevoerd.

Nuttige links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Predial Online

De link wordt in een nieuw venster geopend.Casa Pronta

Laatste update: 29/12/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Kadasters in de lidstaten - Roemenië

Er is momenteel geen elektronisch nationaal kadaster beschikbaar in Roemenië.

Informatie over kadastrale registratie is echter beschikbaar op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Laatste update: 10/06/2013

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Kadasters in de lidstaten - Slovenië

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Slovenië.

Welke gegevens bevat het Sloveense kadaster?

In het De link wordt in een nieuw venster geopend.Sloveense kadaster worden de juridische feiten met betrekking tot eigendommen, zoals eigenaren, hypotheken en erfdienstbaarheden, geregistreerd.

Er is ook een onderdeel met De link wordt in een nieuw venster geopend.kadastrale informatie, dat betrekking heeft op de feitelijke omstandigheden van eigendommen.

Het kadaster is eigendom van en wordt beheerd door het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië.

Is de toegang tot het Sloveense kadaster kosteloos?

Openbare elektronische toegang tot het kadaster is beschikbaar via het portaal e-Sodstvo: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html Toegang tot de gegevens is kosteloos, maar registratie vooraf is noodzakelijk.

Openbare toegang tot het kadaster is ook beschikbaar in alle plaatselijke rechtbanken in Slovenië, bij notarissen en bestuurseenheden, waar een gewaarmerkt afschrift kan worden verkregen van gegevens uit het kadaster. Voor bepaalde gewaarmerkte afschriften uit het kadaster worden kosten in rekening gebracht.

Zoeken in het Sloveense kadaster

U kunt gegevens opvragen op basis van de volgende zoekcriteria:

 • kadastrale gemeente en perceelnummer;
 • kadastrale gemeente, gebouwnummer en afzonderlijk nummer per onderdeel;
 • identificatienummer (ID) van het onroerend goed;
 • identificatienummer (ID) van het recht.

Geschiedenis van het Sloveense kadaster

Het nieuwe elektronische portaal is sinds 2011 beschikbaar. Voor die tijd was de informatie beschikbaar in de oude kadasterboeken.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Laatste update: 27/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Kadasters in de lidstaten - Slowakije

Deze pagina geeft een overzicht van het kadaster van Slowakije.

Welke gegevens bevat het kadaster?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Internetportaal van het Slowaakse kadaster (Slovenský katastrálny portál) valt onder de De link wordt in een nieuw venster geopend.Centrale autoriteit voor landmeetkunde, cartografie en kadastratie (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky), en een centrale autoriteit voor kadasters. Het portaal wordt beheerd en verzorgd door het Instituut voor landmeetkunde en cartografie in Bratislava (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Het internetportaal verschaft toegang tot wettelijke en feitelijke informatie over grondeigendom. Deze informatie wordt wekelijks geactualiseerd door de respectieve kadasterbureaus. Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd in het Slowaaks en het Engels. Het portaal verschaft:

 • geselecteerde gegevens uit het bestand met geografische informatie (kadasterkaarten);
 • geselecteerde gegevens uit het bestand met beschrijvende informatie (informatie over percelen, gebouwen, flats, niet-residentiële gebouwen en eigendomsdocumenten);
 • een register van gemeenten en van kadastrale districten;
 • statistische rapporten;
 • totale waarden naar grondtype;
 • informatie over de status van procedures bij het kadaster;
 • meldingen van geplande registratie-aanvragen.

Een eigendomsdocument (list vlastníctva) bevat gegevens over een onroerend goed en de eigenaar daarvan, en over de rechten en plichten die de eigenaar in verband met dat onroerend goed heeft. Meer in het bijzonder bevat dit document:

 • een uniek nummer;
 • de naam van het district waar het betrokken onroerend goed gelegen is;
 • de naam van de gemeente;
 • de naam van het kadastraal gebied.

Het bestaat uit drie delen:

Deel A – Beschrijving van het onroerend goed, dat de rechten vermeldt die op het onroerend goed rusten en daaraan gerelateerde zaken:

 • oppervlakte;
 • soort percelen;
 • een code die aangeeft dat de grond mag worden gebruikt;
 • relevantie voor de bebouwde omgeving van de gemeente;
 • andere verklarende opmerkingen betreffende deel A.

Deel B – Eigenaars en andere rechthebbenden vermeldt:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • meisjesnaam of de naam van de eigenaar of andere rechthebbenden;
 • geboortedatum;
 • persoonlijk identificatienummer of nummer waaronder de onderneming staat ingeschreven;
 • aandelen in mede-eigendom;
 • eigendomstitel: verwerving op grond van een openbaar stuk of een ander document;
 • adres van permanente verblijfplaats of hoofdkantoor;
 • andere verklarende opmerkingen betreffende deel B.

Deel C – Lasten vermeldt:

 • erfdienstbaarheden (inhoud van de erfdienstbaarheid, begunstigde van de erfdienstbaarheid, inclusief vermelding van de erfdienstbaarheid in de eigendomsdocumenten van deze persoon);
 • pandrechten (aanstelling van de pandhouder) en eventuele voorkeurrechten wanneer deze gevolgen hebben voor het eigendomsrecht (vermelding van de begunstigden van voorkeurrechten);
 • andere rechten die als zakelijke rechten zijn overeengekomen;
 • andere verklarende opmerkingen betreffende deel C;
 • eventuele toevoegingen/verbeteringen.

Deel C bevat geen informatie over de hoogte van eventuele schulden.

Is de toegang tot het kadaster kosteloos?

De informatie van het kadaster is voor iedereen kosteloos toegankelijk.

Geschiedenis van het Slowaakse kadaster

Het kadaster is sinds 2004 in gebruik. Sinds september 2007 wordt de informatie op het portaal gratis verstrekt, zoals bij wet bepaald.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Internetportaal van het kadaster, De link wordt in een nieuw venster geopend.Webpagina van de GCCA SR

Laatste update: 21/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Kadasters in de lidstaten - Finland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Finse kadaster.

Welke gegevens bevat het Finse kadaster?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Finse kadaster is eigendom van de Nationale Dienst voor landregistratie en wordt door de dienst bijgehouden.

Het register richt zich voornamelijk op de juridische omstandigheden van een onroerende zaak, waaronder het juridisch regiem, en de feitelijke omstandigheden, zoals de naam van de eigenaar van de onroerende zaak. Het nationale landinformatiesysteem bevat alle gegevens die in het Finse kadaster zijn ingevoerd, inclusief eigendomstitels, hypotheken en beslagen.

Voor kadastrale cartografische gegevens kan men terecht bij de Finse Nationale Dienst voor landregistratie, en 86 gemeenten houden een register van dit soort gegevens bij voor het grondgebied van hun gemeente. Tot 31 december 2009 wordt het kadaster bijgehouden door de districtsrechtbanken, maar vanaf 1 januari 2010 valt deze taak onder de verantwoordelijkheid van de Finse Nationale Dienst voor landregistratie. Het systeem wordt gebruikt door al degenen die regelmatig bijgewerkte kadastrale gegevens nodig hebben, zoals banken, diverse overheden, makelaars en notarissen.

Is de toegang tot het Finse kadaster kosteloos?

Nee, de toegang is niet gratis.

Hoe opzoekingen verrichten in het Finse kadaster

Beschikbare zoekcriteria

Er kan gezocht worden op kaart, identificatienummer van de registereenheid of naam, adres, administratieve eenheid (gemeente, voorstad/dorp) en identificatienummer van de onderneming.

Beschikbare informatie

Er is informatie beschikbaar over:

 • eigendomsrecht,
 • titels,
 • hypotheken en beslagen,
 • erfpacht,
 • erfdienstbaarheden,
 • landmeting.

Gegevens betreffende de registereenheid, de geregistreerde eigenaar en het adres van de eigenaar, eventuele beperkingen van het eigendomsrecht en eigenaars van geregistreerde gedeeltelijk overgedragen eigendommen; hypotheken, erfdienstbaarheden en beslagen op de geregistreerde eenheid, geregistreerde erfpacht.

Beschikbare producten

 • kadastraal uittreksel,
 • akte van eigendom,
 • akte van hypotheek en beslagen,
 • akte van erfpacht,
 • uittreksel van gedeeltelijke overdracht en afdrukken van diverse kaarten.

Er wordt informatie verstrekt over de zoekopties (bijvoorbeeld via het adres van de onroerende zaak).

Geschiedenis van het Finse kadaster

Het register wordt bijgehouden sinds 1700.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Finse Nationale Dienst voor landregistratie, De link wordt in een nieuw venster geopend.EULIS-website

Laatste update: 30/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Kadasters in de lidstaten - Zweden

Op deze pagina vindt u een overzicht van het eigendomsregister van Zweden, waarvan het kadaster een van de vijf integrale onderdelen vormt.

Welke gegevens bevat het Zweedse kadaster?

Het eigendomsregister, waar het kadaster deel van uitmaakt, is een nationaal register dat voor meerdere doelen wordt gebruikt. Het bevat gegevens over:

 • eenheden van eigendom en gezamenlijk eigendom;
 • administratieve onderverdelingen;
 • locatieadressen;
 • geometrisch gebied van onroerend goed/kadastrale kaarten;
 • eigendom;
 • hypotheken en hypotheekakten;
 • erfdienstbaarheden en vruchtgebruik;
 • plannen en ruimtelijke-ordeningsregelingen;
 • oude monumenten;
 • verkavelingsmaatregelen en dergelijke;
 • erfpachtrechten;
 • geschiedenis;
 • gebouwen; en
 • taxatiegegevens van onroerend goed.

Het kadaster wordt beheerd door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Zweedse autoriteit voor kadastrale registratie en plattegronden (Lantmäteriet).

Is de toegang tot het Zweedse kadaster kosteloos?

Er zijn geen kosten verbonden aan informatieverstrekking bij een bezoek of via de telefoon. Informatie kan ook worden opgevraagd krachtens het beginsel van toegang tot openbare documenten. Wel worden er kosten in rekening gebracht voor elektronische toegang tot het register, behalve via de dienst De link wordt in een nieuw venster geopend.Min fastighet (mijn onroerend goed), die gratis is.

Hoe opzoekingen verrichten in het Zweedse kadaster?

Er is een aantal elektronische zoekdiensten rechtstreeks beschikbaar via de website van de autoriteit of via de De link wordt in een nieuw venster geopend.agentschappen van de autoriteit (die te vinden zijn op de website van de autoriteit). Voor de meeste diensten is lidmaatschap vereist. De toegang verloopt via online diensten of door middel van selectie en verwerking. De website van de autoriteit biedt ook de volgende dienst aan:

 • De link wordt in een nieuw venster geopend.Min fastighet (mijn onroerend goed), die veel gedetailleerde informatie bevat die uitsluitend toegankelijk is voor de eigenaar van het onroerend goed.

Daarnaast is het mogelijk de informatie van andere landen in te zien via de Europese Dienst voor kadastrale informatie De link wordt in een nieuw venster geopend.EULIS.

Geschiedenis van het Zweedse kadaster

Met het opstellen van het elektronische register is een begin gemaakt in 1970. De opslag van alle gegevens werd voltooid in 1995. De technische omgeving van het eigendomsregister van Zweden alsmede de manieren om er toegang toe te verkrijgen zijn geleidelijk in ontwikkeling gebracht. Er zijn plannen om een geheel nieuw technologisch platform voor het kadaster in te voeren. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart en zullen de komende jaren worden voortgezet.

Nuttige links:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europese Dienst voor kadastrale informatie (Eulis)

Laatste update: 19/03/2013

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Kadasters in de lidstaten - Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Engeland en Wales.

Welke gegevens bevat het kadaster van Engeland en Wales?

Wij registreren de eigendom van grond en onroerend goed in Engeland en Wales. Onze visie is „uw rechten op grond en onroerend goed: gewaarborgd en beschermd.”

Onze waarden zijn:

 • wij bieden zekerheid,
 • wij zijn integer,
 • wij bevorderen innovatie,
 • wij zijn professioneel.

Het kadaster oefent de belangrijke functie uit de vastgoedmarkt zekerheid en vertrouwen te bieden, met een register dat eigendomsrecht ondersteunt ter waarde van ruim 4 biljoen GBP in Engeland en Wales, met inbegrip van meer dan 1 biljoen GBP aan hypotheken. Het kadaster heeft meer dan 150 jaar ervaring met het bijhouden van het register en is daarbij steeds meer doeltreffend geworden: 99 % van onze informatie en 73 % van onze registratiediensten worden online verstrekt. Wij zijn het register aan het omvormen tot een volledig gedigitaliseerd register, door een hedendaags digitaal platform voor grond en onroerend goed op te zetten ter ondersteuning van het register en klanten een moderne en efficiënte dienst te verlenen.

Is de toegang tot het kadaster van Engeland en Wales kosteloos?

Voor elke dienst is een wettelijke vergoeding verschuldigd. Voor online toegang worden geen aanmeldingskosten in rekening gebracht, en de meeste online diensten kosten minder dan postdiensten.

Hoe opzoekingen te verrichten in het kadaster van Engeland en Wales

Online toegang:

Met Business e-Services (zakelijke e-diensten) kunnen zakelijke gebruikers registratieverzoeken voor grond en andere onroerende eigendom indienen of online een zoekopdracht in de index map aanvragen. Gebruikers van Business e-Services kunnen ook kosteloos onze MapSearch gebruiken om onmiddellijk:

 • te controleren of grond of ander onroerend goed in Engeland of Wales is geregistreerd;
 • eigendomsnummers te krijgen;
 • na te gaan of het goed al dan niet vrij van huur of pacht is.

Klanten van Business e-Services moeten aan bepaalde gebruiksvoorwaarden voldoen, moeten zich registreren als gebruiker en moeten over een rekening bij een bank of bouwonderneming in het VK beschikken die automatische incasso mogelijk maakt.De link wordt in een nieuw venster geopend. Login to business e-services.

Find a Property service is bedoeld voor het publiek en wordt ook gebruikt door kleine ondernemingen. Er kan worden gezocht op adres om de eigenaar van het onroerend goed te vinden, of om na te gaan hoever de perceelgrenzen reiken en of er risico op overstroming is. Registratie als gebruiker is nodig en betaling gebeurt met een creditcard of betaalpas. Inloggen bij De link wordt in een nieuw venster geopend.Find a Property.

Kopieën van inschrijvingen en title plans die via Business e-Services verkregen worden, zijn officiële afschriften en ontvankelijk als bewijs in een rechtszaak. Mapsearch voorziet niet in een vergoedingsregeling met betrekking tot de verstrekte informatie.

Kopieën van inschrijvingen en title plans die via Find a Property verkregen worden, zijn geen officiële afschriften.

Toegang per post:

U kunt per post officiële kopieën van inschrijvingen en title plans aanvragen via de De link wordt in een nieuw venster geopend.formulieren OC1 (voor inschrijvingen) en OC2 (voor documenten). Deze formulieren zijn zowel per post als online kosteloos verkrijgbaar bij het kadaster. Officiële kopieën zijn ontvankelijk als bewijs in een rechtszaak.

Als u online geen informatie over het onroerend goed kunt vinden, kunt u ook per post een ‘search of the index map’ (SIM-formulier) verzenden om te achterhalen of de grond in kwestie is geregistreerd, en zo ja, wat het eigendomsnummer is. Er is een vergoeding verschuldigd zoals vastgelegd in het geldende besluit kadastrale tarieven (Land Registry Fee Order).

In de Land Charge registers kan worden gezocht door een aanvraag in te dienen per post, of online via Business e-Services met formulier De link wordt in een nieuw venster geopend.K15 of (alleen voor faillissementen) De link wordt in een nieuw venster geopend.K16

Laatste update: 25/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Kadasters in de lidstaten - Noord-Ierland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Noord-Ierland.

Welke gegevens bevat het Noord-Ierse kadaster?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Land & Property Services Northern Ireland biedt statische (onveranderlijke) informatie over de regels en richtsnoeren voor de diverse kadasters.

De link wordt in een nieuw venster geopend.LandWeb Direct (rechtstreekse toegang voor klanten)

Deze service biedt:

 • zoekmogelijkheden;
 • de naam van de eigenaar van een onroerend goed en de eraan verbonden bezwaringen;
 • de mogelijkheid informatie uit het register te downloaden en af te drukken.

Is de toegang tot het kadaster in Noord-Ierland kosteloos?

Ja, de statische informatie is kosteloos te raadplegen. Om gebruik te kunnen maken van de zoekmogelijkheden moeten gebruikers zich aanmelden en zijn er veelal vergoedingen te betalen.

Hoe opzoekingen verrichten in het Noord-Ierse kadaster?

Er kan gezocht worden op eigendomskaarten, afmeting van het eigendom en eigendomsdocumenten. In deze databank staan de namen van de eigenaars en eventuele bezwaringen van de eigendommen.

De service biedt geregistreerde gebruikers elektronische mogelijkheden (e-registration) voor het invullen van verscheidene formulieren, de berekening van onkosten en het indienen van informatie

Geschiedenis van het Noord-Ierse kadaster

Het kadaster is in 1891 opgericht. Daarvoor werd de eigendom van grond ingeschreven in het aktenregister (Registry of Deeds), dat in 1706 werd opgericht. Land & Property Services houdt drie kadasters bij, voor alle kadastrale akten en verplichte registraties van bezwaringen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Land & Property Services – Land Registers

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europese Dienst voor kadastrale informatie

Laatste update: 25/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Kadasters in de lidstaten - Schotland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Schotland.

Wat is de functie van het Schotse kadaster?

Het Schotse Land Register (kadaster) is samengesteld en wordt beheerd door de De link wordt in een nieuw venster geopend.Registers of Scotland (RoS) en maakt deel uit van een portefeuille van registers die door deze organisatie worden beheerd. Het primaire doel van RoS is het zorgen voor de integriteit van de registers in zijn beheer en het verschaffen van openbare toegang daartoe.

Het kadaster biedt eenieder definitieve inzage in grondeigendomsakten door terbeschikkingstelling van een uittreksel waarin verschillende gegevens van de akten zijn opgenomen in een enkel door de staat gegarandeerd document. Een uittreksel wordt gewaarmerkt door middel van een zegel van het kadaster en bevat de volgende gegevens:

(i) een plattegrond van het grondeigendom op basis van de Ordnance Survey-kaart;

(ii) een woordelijke beschrijving van het eigendom;

(iii) de naam en de aanduiding van de eigenaar;

(iv) lasten op het eigendom, en

(v) reële verplichtingen of omstandigheden die met het eigendom zijn verbonden.

Wanneer een grondeigendom wordt gecreëerd of verhandeld, wordt het overgedragen van het kadaster naar een ander, eveneens door RoS beheerd register van eigendomsrechten, het General Register of Sasines (GRS). Het in het begin van de zeventiende eeuw ingestelde GRS is een chronologisch register van eigendomsgerelateerde akten dat een openbaar register van grondeigendomstitels vormt. Het Land Register neemt de rol van het GRS geleidelijk over; op dit moment is meer dan 56% van de akten opgenomen in het Land Register, wat ongeveer 23% van het Schotse land vertegenwoordigt.

RoS beheert ook twee kleinere registers die bedoeld zijn voor specifieke soorten grond: het Crofting Register (pachtregister) en het Register of Community Interests in Land (register van gemeenschappelijke grondbezitters). Crofting is een vorm van pacht van landbouwgrond die uniek is voor Schotland en onderworpen is aan een specifieke regelgeving. Sinds november 2012 kan deze vorm van pacht worden geregistreerd in het Crofting Register. Het Register of Community Interests in Land werd in 2003 ingesteld bij wet en bevat wettelijke voorkeursrechten op de aankoop van grond ten gunste van organen van de plattelandsgemeenschap of landbouwpachters.

Is de toegang tot het Schotse kadaster kosteloos?

Tegen een geringe vergoeding kunnen eenvoudige online zoekacties worden verricht in het Land Register en in het GRS. Uittreksels en kopieën van akten uit deze registers kunnen tegen een vergoeding worden opgevraagd.

Hoe opzoekingen verrichten in het Schotse kadaster

Ongeacht de vorm van het verzoek kan in het Land Register worden gezocht op:

 • naam;
 • adres;
 • titelnummer, of
 • indexkaart.

In het GRS kan ook worden gezocht op naam en adres.

Geschiedenis van de Schotse registers

In Schotland worden al ongeveer zevenhonderd jaar openbare registers bijgehouden met als doel de eigendomsrechten en de belangen van burgers te waarborgen. Sinds de dertiende eeuw worden in het Edinburgh Castle registers bewaard waarin grondeigendom wordt vastgelegd. Het General Register of Sasines werd in 1617 ingesteld via een wet van het (oude) De link wordt in een nieuw venster geopend.parlement van Schotland en sindsdien worden de eigendomsrechten in dit openbare register vastgelegd.

Ongeveer tachtig jaar geleden ontstond er discussie over een overgang van een register van akten naar een register van titels, waarna uiteindelijk in 1979 het Land Register bij wet werd ingesteld. Dit werd geleidelijk ingevoerd totdat het in 2003 het hele Schotse grondgebied bestreek, en zal uiteindelijk het GRS geheel vervangen. Door de invoering van het Land Register en een systeem van door de staat gegarandeerde grondeigendomsrechten werden de voorheen bestaande significante risico’s en onzekerheden betreffende eigendomsoverdracht weggenomen.

Met het oog op het belang van herziening in het kader van de wettelijke verplichting om de integriteit van het Land Register te waarborgen en te handhaven, verzocht RoS om een formele beoordeling van de wet van 1979. Dit leidde tot de aanneming van de Land Registration (Scotland) Act 2012, die in 2014 in werking zal treden en de registratiewetgeving weer op één lijn zal brengen met de eigendomswetgeving.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Schotse registers

Laatste update: 10/11/2014

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.