Land registers in EU countries

Land registries in the Member States offer a wide range of services, which may vary from one country to another.

However, the core services provided by all registries are to register, examine and store land and property information, such as location and ownership, and to make this information available to the public and professional customers.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Beļģija

Šajā sadaļā sniegta informācijas par Beļģijas zemes reģistru.

Ko Beļģijas zemes reģistrs piedāvā?

Informācija par nekustamo īpašumu Beļģijā ir atrodama dokumentos, kas tiek uzglabāti trīs veidu dienestos: zemes reģistrā (kadaster/cadastre), reģistrācijas birojos (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) un hipotēku reģistros (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Šie trīs informācijas avoti ir daļa no Federālās finanšu ministrijas Īpašuma dokumentācijas valsts centra (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Zemes reģistra un reģistrācijas biroju uzdevumi galvenokārt (bet ne tikai) ir saistīti ar nodokļu jautājumiem. Hipotēku reģistri ir atbildīgi par lietu tiesību reģistrēšanu: lietu tiesību uz nekustamu īpašumu izveidošana un nodošana inter vivos ir jāreģistrē hipotēku reģistrā, lai šīs tiesības varētu izpildīt pret trešām personām, kuras rīkojas labā ticībā.

Vai piekļuve Beļģijas zemes reģistram ir bez maksas?

Nē, par informācijas ieguvi no zemes reģistra, reģistrācijas birojiem un hipotēku reģistriem ir jāmaksā. Summa ir atkarīga no apskatītā dokumenta veida un pieprasītās informācijas.

Kā veikt meklēšanu Beļģijas zemes reģistrā?

Kopumā informācija par nekustamo īpašumu un/vai personām, kurām ir lietu tiesības uz nekustamo īpašumu, ir atrodama, vai nu norādot īpašumu (adrese un/vai zemes reģistra identifikācijas numurs), vai norādot personu, kurai ir lietu tiesības (vārds un/vai personas kods).

Īpašuma dokumentācijas valsts centrs ir noslēdzis līgumus ar noteiktām profesiju grupām (piemēram, notāriem, mērniekiem un mākleriem) par noteiktu zemes reģistra dokumentu aplūkošanu tiešsaistē.

Beļģijas zemes reģistra vēsture

Dokumenti, kas atrodami zemes reģistrā, reģistrācijas birojos un hipotēku reģistros, tiek glabāti kopš Beļģijas valsts dibināšanas.

Taču vēsture nestāv uz vietas: pašlaik plāns apvienot trīs datu avotus ir izstrādes beigu posmā, un tas būtu jāievieš tuvākajā nākotnē.

Lapa atjaunināta: 07/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Bulgārija

Šajā daļā tiek sniegts pārskats par Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistru.

Ko Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistrs piedāvā?

Saite atveras jaunā logāBulgārijas nekustamā īpašuma reģistrs pieder Saite atveras jaunā logāReģistru aģentūrai, kas to arī pārvalda saskaņā ar tā saucamo "personālo ierakstu sistēmu". Informācijas pamatā ir darījuma pušu, proti, indivīdu un juridisko personu, personālie dati. Reģistrā iekļauj tikai darījumus un juridiskos dokumentus.

Kopš Kadastra un nekustamā īpašuma reģistrācijas integrētās informācijas sistēmas (IKAR) izstrādes un ieviešanas visi ieraksti ir publiski pieejami Saite atveras jaunā logāZemesgrāmatas aģentūras tīmekļa vietnē.

IKAR sistēmai ir divi moduļi:

 1. administratīvais modulis, kas pieejams tikai dienesta lietošanai,
 2. klientu modulis, kas pieejams tikai klientu vajadzībām.

IKAR sistēma sniedz gan tekstuālu, gan telpisku informāciju, jo īpaši gadījumos, kad pieejamas kadastra kartes ciparu formātā.

Saite atveras jaunā logāBulgārijas nekustamā īpašuma reģistra tīmekļa vietnē var iegūt:

 • informāciju par reģistrētajiem darījumiem;
 • piekļuvi nekustamā īpašuma datiem un īpašumtiesību datiem;
 • informāciju par šo tiesību secību.

Tajā ir pieejami arī šāda veida publiskie pakalpojumi:

 • pārbaudes (uzziņas),
 • sertifikāti,
 • tiesību aktu dublikāti.

Iepriekš minētie pakalpojumi ļauj saņemt informāciju par:

 • ieraksta veikšanas datumu,
 • attiecīgā akta publiskumu,
 • darījuma pusēm,
 • nekustamā īpašuma aprakstiem.

Kā reģistrā ievada dokumentus

Juridisko darījumu aktu un dokumentu eksemplārus iesniedz reģistra birojā.

Ikvienu dokumentu reģistrē IKAR sistēmas ierakstu reģistrā, kurā tam piešķir numuru, kas precīzi atspoguļo ieraksta datumu un laiku.

Dokumentus pēc tam iesniedz ierakstu tiesnešiem, kuri tos pārbauda un sniedz savu rezolūciju.

Pēc tam, kad saņemts apstiprinājums no ierakstu tiesneša, reģistra amatpersonas informāciju manuāli ievada sistēmā.

Visus dokumentus pēc tam skenē un saglabā sistēmā.

Informācijas reģistrācijas, pārbaudes un ievadīšanas procedūrai vidēji ir vajadzīga viena darba diena.

Vai piekļuve Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistram ir bez maksas?

Piekļuve Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistram ir bez maksas un visiem pieejama. Tomēr informāciju no tīmekļa vietnes var saņemt tikai reģistrēti lietotāji.

Par pārbaudēm tiešsaistē iekasē maksu atbilstoši likumā noteiktiem kritērijiem.

Kā veikt meklējumus Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistrā

Nekustamā īpašuma reģistrā meklējumus var veikt pēc: juridisku vai fizisku personu identifikācijas numura (PIN), īpašnieka vārda vai nosaukuma, īpašuma sīka apraksta, zemesgabala numura un reģistrācijas numura.

Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistra vēsture

Pirmo elektronisko sistēmu izveidoja 1990. gadā. Kopš tā laika ir tikušas ieviestas vairākas elektroniskās sistēmas.

Nekustamā īpašuma reģistra galvenā reforma notika tad, kad to nodeva 2004. gada jūlijā izveidotās Reģistru aģentūras jurisdikcijā. Reģistru aģentūra pārvaldīja un pilnveidoja pastāvošās informācijas datu sistēmas līdz IKAR sistēmas izveidei 2008. gada 8. septembrī.

IKAR ieviešana notika vairākos posmos. Uz jauno IKAR sistēmu tika pārcelti vecie dati. Sistēma sāka pilnībā darboties (aptverot visu Bulgārijas teritoriju) 2009. gada 26. janvārī, un tā ir pilnībā sasaistīta ar Ģeodēziskās kartogrāfijas un Kadastru aģentūras reģistru.

Tiek nodrošināta tādu principu ievērošana kā publiskums, pārredzamība un procedūru drošība.

Lapa atjaunināta: 25/08/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Čehija

Šajā vietnē ir sniegts pārskats par Čehijas Republikas kadastra (īpašumu) reģistru.

Kāda informācija atrodama Čehijas Republikas kadastra reģistrā?

Saite atveras jaunā logāČehijas Republikas kadastra reģistrā atrodama gan faktiska, gan juridiska informācija par nekustamo īpašumu. Reģistrā ir atrodamas kadastra kartes un informācija par īpašniekiem.

Šā reģistra īpašnieks un uzturētājs ir Čehijas Republikas Mērīšanas, kartēšanas un kadastra birojs, kas ir neatkarīga valsts iestāde.

Vai piekļuve Čehijas Republikas kadastra reģistram ir bez maksas?

Pārlūkošana un karšu un pamatinformācijas meklēšana internetā, ieskaitot īpašnieku vārdus, uzvārdus un adreses, ir bez maksas.

Samaksa tiek prasīta par oficiālu izrakstu, kas tiek sniegts vai nu drukātā formā, vai arī izmantojot attālinātu elektronisku piekļuvi; šajā izrakstā ir iekļauta informācija par visām tiesiskajām attiecībām, kas skar īpašumu; samaksas apmērs ir atkarīgs no izrakstā iekļautās informācijas apjoma, taču parasti tas ir CZK 100.

Meklēšana Čehijas Republikas kadastra reģistrā

Čehijas Republikas kadastra reģistrs nodrošina pilnveidotu meklēšanas rīku meklēšanai tiešsaistes režīmā.

Čehijas Republikas kadastra reģistra vēsture

Šī elektroniskā informācijas sistēma tiek izmantota kopš 2001. gada.

Lapa atjaunināta: 09/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Dānija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Dānijas zemesgrāmatu.

Ko Dānijas zemesgrāmata piedāvā?

Saite atveras jaunā logāDānijas zemesgrāmata ir pieejama tiešsaistē (tikai dāņu valodā). Informācija par piekļuvi, samaksu un meklēšanu pieejama zemesgrāmatas tīmekļa vietnē.

Saziņai ar Dānijas zemesgrāmatu var izmantot e-pastu: Saite atveras jaunā logātinglysning@domstol.dk

Vai piekļuve Dānijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Lūdzu skatīt zemesgrāmatas tīmekļa vietnē.

Kā veikt meklējumus zemesgrāmatā

Lūdzu skatīt zemesgrāmatas tīmekļa vietnē.

Dānijas zemesgrāmatas vēsture

Lūdzu skatīt zemesgrāmatas tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 19/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Vācija

Šajā iedaļā sniegts pārskats par Vācijas zemesgrāmatu.

Kāda informācija atrodama zemesgrāmatā?

Vācijas zemesgrāmatā atrodama informācija par civiltiesiskām attiecībām, kas skar zemesgabalus, tostarp informācija par zemesgabala īpašnieku un citu personu lietu tiesībām attiecībā uz šo īpašumu. Zemesgrāmatu lielākoties uztur kā elektronisku reģistru.

Zemesgrāmatu var aplūkot tikai personas, kas var pierādīt, ka tām ir pamatota interese (jo īpaši juridisku vai ekonomisku iemeslu dēļ). Šajā nolūkā ir jāsazinās ar tā tiesu apgabala zemesgrāmatu nodaļu, kurā atrodas zemesgabals. Persona, kura var aplūkot zemesgrāmatu, var pieprasīt arī izrakstu no zemesgrāmatas.

Ierobežots personu loks var aplūkot zemesgrāmatas datus arī attiecīgo federālo zemju elektroniskajos portālos. Aplūkošanas tiesības ir, piemēram, Vācijas tiesām, iestādēm, notāriem, kredītiestādēm un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Par atļaujām piekļūt zemesgrāmatas datiem lemj federālo zemju tieslietu administrācijas.

Vai zemesgrāmatas aplūkošana ir bez maksas?

Zemesgrāmatu nodaļas telpās zemesgrāmatu var aplūkot bez maksas. Par vienkāršu izrakstu no zemesgrāmatas jāmaksā EUR 10, par apstiprinātu izrakstu — EUR 20. Jāmaksā arī par elektronisku piekļuvi zemesgrāmatai un tās aplūkošanu.

Meklēšana zemesgrāmatā

Meklēšanu Vācijas zemesgrāmatā var veikt, izmantojot šādus kritērijus:

 • zemesgrāmatas lapas numuru,
 • kadastra numuru,
 • adresi,
 • īpašnieka vārdu.

Vācijas zemesgrāmatas vēsture

Izmantojot zemesgrāmatu, var izsekot ar nekustamo īpašumu saistītām tiesiskām attiecībām līdz pat 20. gadsimta sākumam.

Kopš pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidus zemesgrāmata papīra formātā pakāpeniski tiek aizstāta ar elektronisko zemesgrāmatu. Aizstāšanas process ir lielā mērā pabeigts.

Lapa atjaunināta: 29/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Igaunija

Šajā sadaļā ir sniegts īss pārskats pār Igaunijas zemesgrāmatu.

Kāda informācija ir ietverta Igaunijas zemesgrāmatā?

Saite atveras jaunā logāIgaunijas zemesgrāmata ir īpašumtiesību un ierobežotu tiesību reģistrs, kurā trešām pusēm pieejama informācija par reģistrētu nekustamo īpašumu.

Zemesgrāmatā ir uzrādīti gan juridiski, gan faktiski apstākļi. Zemesgrāmatā reģistrē visus īpašumus, ja vien tiesību aktos nav paredzēts citādi. Katram īpašumam ir izveidots atsevišķs ieraksts un piešķirts unikāls numurs (reģistrēta īpašuma numurs).

Zemesgrāmata ir iedalīta četrās daļās.

Pirmajā daļā ietilpst šāda informācija par katru reģistrēto īpašumu:

 • zemesgrāmatas atsauce;
 • īpašais mērķis;
 • atrašanās vieta;
 • reģistrētajam īpašumam par labu noteiktas ierobežotas tiesības;
 • platība (lielums);
 • apvienošana un sadalīšana;
 • saplūšana ar citu reģistrētu īpašumu vai īpašuma daļas atšķiršana.

Otrajā daļā ietilpst šāda informācija par katru reģistrēto īpašumu:

 • īpašnieks;
 • ja ir vairāki īpašnieki, sīkas ziņas par to; informācija par to, vai īpašums ir līdzīpašums vai kopīpašums; īpašnieku vārdi, uzvārdi;
 • kopīpašniekiem piederošo domājamo daļu lielums (kopīpašums).

Trešajā daļā ietilpst šāda informācija par katru reģistrēto īpašumu:

 • ierobežotas tiesības jeb apgrūtinājumi (izņemot hipotēku);
 • īpašumtiesību ierobežojumi;
 • atzīmes, kas attiecas uz šādiem ierobežojumiem;
 • ierobežojumi īpašnieka tiesībām uz atbrīvošanos no īpašuma;
 • citas atzīmes, kas attiecas uz īpašumtiesībām (tostarp attiecīgu personu tiesību ierobežojumiem atbrīvoties no īpašuma), zemesgrāmatas datu dzēšanu un tajos izdarītiem grozījumiem.

Ceturtajā daļā ietilpst šāda informācija par katru reģistrēto īpašumu:

 • hipotēkas turētājs;
 • hipotēkas vērtība naudā (parāda summa);
 • atzīmes, kas attiecas uz hipotēku;
 • zemesgrāmatā izdarītie grozījumi;
 • dzēstie zemesgrāmatas dati.

Visas zemesgrāmatas daļas ir publiski pieejamas, un tām var piekļūt ikviens interesents. Ar konkrēta nekustamā īpašuma lietu var iepazīties gadījumos, kad pastāv leģitīma interese. Šādas leģitīmas intereses esamība nav jāpierāda nekustamo īpašumu īpašniekiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, tiesām un uzraudzības iestādēm.

Vai piekļuve Igaunijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Zemesgrāmata tiek glabāta elektroniskā formā.

Zemesgrāmatas daļas un tajā reģistrēto nekustamo īpašumu lietas var aplūkot Saite atveras jaunā logāzemesgrāmatu nodaļās, Saite atveras jaunā logānotāru birojos vai, izmantojot Saite atveras jaunā logāmeklētājprogrammu. Zemesgrāmatu nodaļās zemesgrāmatu var aplūkot bez maksas. Īpašnieki var bez maksas iepazīties ar informāciju par sevi un savu īpašumu, izmantojot Saite atveras jaunā logāvalsts portālu. Lai zemesgrāmatu aplūkotu notāru birojos vai meklētājprogrammā, ir noteikta maksa.

Zemesgrāmatā ietverto informāciju var aplūkot, izmantojot Reģistru un informācijas sistēmu centra izveidoto meklētājprogrammu. Šīs meklētājprogrammas izmantošana ir bez maksas. Meklēšanas rezultāti sniedz visu informāciju, kas iekļauta zemesgrāmatas pirmajā daļā (zemesgrāmatas atsauce, īpašais mērķis, platība un adrese). Lai piekļūtu konkrētākai informācijai zemesgrāmatā, jāmaksā noteikta maksa.

Maksa ir EUR 1 par katra parametra meklēšanu.

Meklēšanas parametrs ir šāda veida informācija, kas iekļauta kāda reģistrēta nekustamā īpašuma zemesgrāmatas daļā:

digitālie dati pirmajā daļā (īpašuma sastāvs);

digitālie dati otrajā daļā (īpašnieks);

digitālie dati trešajā daļā (apgrūtinājumi un ierobežojumi) un ceturtajā daļā (hipotēkas).

Maksa par meklēšanu sedz piekļuvi atvērtām īpašumu lietām un tajās ietverto dokumentu izsniegšanu.

Ar sīkāku informāciju no zemesgrāmatas daļām var iepazīties par šim pakalpojumiem noteiktu maksu, kas norādītas Saite atveras jaunā logāšeit. Šai maksai nepiemēro PVN.

Kā veikt meklēšanu Igaunijas zemesgrāmatā?

Meklēšanu datubāzē var veikt, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • adrese;
 • zemesgrāmatas atsauce;
 • īpašnieka vārds, uzvārds;
 • personas kods/reģistra kods;
 • īpašuma nosaukums;
 • īpašuma numurs;
 • zemesgrāmatas nodaļa.

Iespējams arī meklēt informāciju par neapstiprinātiem īpašniekiem un pilnvarotām personām.

Igaunijas zemesgrāmatas vēsture

Zemesgrāmatas elektroniskajā versijā informācija pieejama, sākot no 1994. gada. Pāreja uz elektronisko versiju sākās 2010. gada vasarā.

Lapa atjaunināta: 14/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Īrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Īrijas zemesgrāmatu.

Ko Īrijas zemesgrāmata piedāvā?

Saite atveras jaunā logāĪrijas zemesgrāmatu pārvalda un uztur Saite atveras jaunā logāĪrijas Īpašumu reģistrācijas pārvalde – statūtsabiedrība, kas ir atbildīga par zemes reģistrāciju Īrijā.

Īrijas zemesgrāmatā jūs varat atrast juridisku un faktisku informāciju.

Ieraksts par katru īpašumu ir sadalīts trīs daļās.

 1. Pirmajā daļā ir aprakstīta īpašuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta ar atsauci uz digitālo karti un īpašumtiesību veids (pilnīgas īpašumtiesības vai nomas tiesības).
 2. Otrajā daļā ir reģistrēto īpašnieku vārdi, uzvārdi un adreses, kā arī norādīts īpašumtiesību raksturs.
 3. Trešajā daļā norādīti apgrūtinājumi (hipotēkas, servitūti utt.), kas ietekmē īpašumu.

Vai piekļuve Īrijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Īrijas zemesgrāmata ir brīvi pieejams reģistrs, tādēļ tajā nav pakalpojuma izmantošanas ierobežojumu un Īpašumu reģistrācijas pārvalde (PRA) par piekļuvi nepieprasa abonēšanas maksu.

Tomēr maksa tiek pieprasīta par pakalpojuma faktisko izmantošanu – ar tarifiem, kas norādīti spēkā esošajā likumpamatotajā rīkojumā par maksām.

Īrijas zemesgrāmatas abonēšanas pakalpojuma izmantošanai nepieciešams:

 • priekšapmaksas konts ar kredīta atlikumu
 • piešķirts lietotāja numurs un parole
 • atbilstīgas drošības piekļuves konfigurācija.

Pašlaik Jūs Saite atveras jaunā logāĪrijas zemesgrāmatas pakalpojumu varat abonēt tiešā veidā no Īpašumu reģistrācijas pārvaldes vai izmantojot vairākus privātā sektora starpniecības pakalpojumu sniedzējus.

Pašlaik ir vairāk nekā 14 000 Saite atveras jaunā logāĪrijas zemesgrāmatas abonentu – lietotāju, un ar tiešsaistes pakalpojuma palīdzību katru gadu tiek veikts vairāk nekā 3 miljoni darījumu.

Kā veikt meklējumus zemesgrāmatā?

Īrijas zemesgrāmatā meklējumus var veikt dažādos veidos, tai skaitā:

 • pēc īpašuma oficiālā numura,
 • pēc īpašuma pasta adreses,
 • navigējot tiešsaistes kartē,
 • izvēloties kartes kvadrātu,
 • ievadot kartes koordinātes.

Īrijas zemesgrāmatas vēsture

Pašreizējā zemes reģistrācijas sistēma Īrijā tika izveidota 1892. gadā. Šī sistēma, kas balstīta uz brīvi pieejamu reģistru un ko atbalsta valsts garantija, tika izveidota, lai pakāpeniski aizstātu aktu reģistrācijas sistēmu, kas darbojās kopš 1707. gada.

Saites

Saite atveras jaunā logāEiropas zemes informācijas pakalpojumi , Saite atveras jaunā logāĪrijas valdības tīmekļa vietņu portāls, Saite atveras jaunā logāĪrijas Īpašumu reģistrācijas pārvalde, Saite atveras jaunā logāĪrijas zemesgrāmatas tiešsaistes pakalpojumi

Lapa atjaunināta: 12/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Grieķija

Grieķijai apgabalos, kuros ir pabeigta zemes reģistrācija, ir elektroniska zemesgrāmata, kas zināma kā “Kadastrs” (κτηματολόγιο). Arī vietējie hipotēkas reģistri (υποθηκοφυλακεία) provizoriski darbojas kā zemesgrāmatas (κτηματολογικά γραφεία).

Saskaņā ar Likumu Nr. 2664/1998 par Grieķijas Kadastru zemesgrāmatas datus var saglabāt un atjaunināt tikai elektroniski tajos apgabalos, kuros Kadastrs darbojas kopš 2003. gada, aizstājot iepriekšējo īpašuma nodošanas un hipotēku sistēmu. Zemesgrāmatas datubāzi centralizēti par visu valsti uzglabā sabiedrība Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.), un to atjaunina vietējās zemesgrāmatas, pamatojoties uz to darījumiem.

Ko piedāvā Grieķijas īpašuma datu un dokumentu uzglabāšanas sistēma?

Katras apgabala civiltiesas (ειρηνοδικείο) jurisdikcijā darbojas viens vai vairāki reģistri, kas piedāvā šādus likumā noteiktus pakalpojumus:

 1. tās jurisdikcijā esoša īpašuma reģistrācija, aprakstīšana un konfiskācija;
 2. tādu aktu nodošana, kuri jānodod saskaņā ar likumu, un
 3. tiesas prāvu un jebkuru citu ar īpašumu saistītu aktu vai piezīmju reģistrācija.

Ir 17 maksas un 378 bezmaksas hipotēku reģistri.

Maksas hipotēku reģistri (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) darbojas Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas pārraudzībā. Rodas un Kosas salā Rodas un Kosas–Lerosas salu zemesgrāmatas, kur īpašuma nodošanas sistēma ir balstīta uz zemi, sniedz pakalpojumus Tieslietu ministrijas vārdā.

Bezmaksas hipotēku reģistri (άμισθα υποθηκοφυλακεία) var būt:

 1. specializēti (ειδικά), kurus vada reģistrators (υποθηκοφύλακας), ko ieceļ tieslietu ministrs pēc konkursa izturēšanas, vai
 2. nespecializēti (μη ειδικά), ko vada reģistrā iecelts notārs.

Minēto hipotēku reģistru kontaktinformāciju var atrast Saite atveras jaunā logāGrieķijas Tiesiskuma, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas tīmekļa vietnē.

Papildus iepriekš minētajam Grieķijā ir izveidots institucionālais ietvars Grieķijas Kadastra (Εθνικό Κτηματολόγιο) izpētei, attīstībai un ekspluatācijai saistībā ar īpašumu. Šis uzdevums ir uzticēts privātai sabiedrībai Ktimatologio.

Grieķijas Kadastrs ir vienota, valsts garantēta sistēma, kurā var reģistrēt juridisko, tehnisko un cita veida informāciju par īpašumiem un ar tiem saistītajām tiesībām.

Grieķijas Kadastrs jo īpaši:

 • reģistrē visus aktus, ar ko tiek radītas, mainītas vai atceltas tiesības uz īpašumu. Katrs akts tiek reģistrēts tikai pēc rūpīgas pārbaudes, tāpēc akts netiek reģistrēts, ja persona, kas nodod īpašumu, nav norādīta zemesgrāmatā kā zemes īpašnieks;
 • reģistrē īpašuma ģeogrāfisko aprakstu (veidu, atrašanās vietu un izmēru);
 • sistemātiski reģistrē valsts īpašumu un
 • reģistrē lietojuma tiesības.

Zemes reģistrācija ir pabeigta jau 333 valsts apgabalos. Kā zemesgrāmatas provizoriski darbojas 96 vietējie hipotēkas reģistri (maksas vai bezmaksas).

Juridiskā datubāze

Pamatinformācija par Saite atveras jaunā logāGrieķijas Kadastru ir atrodama tā tīmekļa vietnē.

Vai piekļuve Grieķijas īpašuma datu uzglabāšanas pakalpojumiem ir bez maksas?

Apgabalos, kur zemesgrāmatas darbojas provizoriski, datu elektroniskai meklēšanai var izmantot datorus, kas bez maksas pieejami attiecīgajos birojos.

Saskaņā ar Nacionālo stratēģisko ietvardokumentu (NSRF) sabiedrībai Ktimatologio ir uzticēts pienākums izstrādāt projektu digitālai dokumentu pārsūtīšanai hipotēku reģistriem, lai varētu pabeigt zemes reģistrāciju pārējā valsts daļā. Projekts ietver struktūras izveidi šādiem mērķiem: a) aktu iesniegšana tiešsaistē to reģistrēšanai zemesgrāmatā un b) pieprasījumu iesniegšana un apstrāde tiešsaistē sertifikātu saņemšanai no šiem reģistriem.

Attiecīgos noteikumus iekļauj tiesību aktu projektos, ko sagatavo Vides, enerģētikas un klimata pārmaiņu ministrija.

Grieķijas īpašuma datu un dokumentu uzglabāšanas sistēmas vēsture

Zemes reģistrācijas sistēma pirmoreiz tika paredzēta Likumā Nr. 41/1836. Minētās iestādes uztur zemes reģistrācijas datus kopš zemes reģistrācijas uzsākšanas.

Apgabalos, kuros zemes reģistrācija tiek pabeigta, vietējie hipotēkas reģistri darbojas kā provizoriskas zemesgrāmatas, kopš Grieķijas Kartēšanas un kadastra organizācija (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) nolēma izveidot Kadastru. Kopš tā laika darījumi zemesgrāmatās tiek reģistrēti tikai elektroniski.

Kā meklēt datus?

Elektroniskā zemes reģistrācijas sistēma ļauj meklēt pēc šādiem parametriem: a) personīgie dati; b) Grieķijas Kadastra kods un/vai c) īpašuma adrese.

Saistītās saites

Saite atveras jaunā logāGrieķijas Kadastrs

Lapa atjaunināta: 25/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Spānija

Nekustamo īpašumu reģistrs ir Tieslietu ministrijas pakļautībā esošā Reģistru un notāru pakalpojumu ģenerāldirektorāta pārziņā. Reģistrā ieraksta un publicē ierakstus saistībā ar nekustamo īpašumu un tā īpašumtiesībām, kā arī jebkurus tiesu vai administratīvos lēmumus, kas tās ietekmē.

Ko piedāvā Spānijas Nekustamā īpašuma reģistrs?

Tiesiskā un ekonomiskā drošība. Un vairumā gadījumu šī drošība ir nenovērtējama.

Turpmāk aprakstītas Spānijas Nekustamā īpašuma reģistra sistēmas tipiskākās īpašības.

1. Nekustamā īpašuma reģistra mērķis

Nekustamā īpašuma reģistra mērķis ir reģistrēt īpašumtiesības un citas lietu tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu.

1.1. Reģistrējamās lietu tiesības. Reģistrējamās lietu tiesības ir : īpašumtiesības, valdījums, lietošanas tiesības un mājokļa tiesības, apgrūtinājumi, nomas tiesības un hipotēkas, izpirkuma tiesības, un citas lietu tiesības.

Spānijas Nekustamā īpašuma reģistrs nav izsmeļošs lietu tiesību saraksts, bet gan "numerus opertus" sistēma, kurā lietu tiesības var radīt no jauna. Tomēr praksē ir sarežģīti izveidot jauna veida tiesības, jo tām būtu jāatbilst lietu tiesību strukturālajām prasībām, kā piemēram, neatliekamība un absolūts raksturs.

1.2. Citas tiesības, ko var reģistrēt

Nekustamā īpašuma reģistrā ir iespējams ierakstīt arī citas tiesības, kaut arī to būtība ne vienmēr ir skaidra. Šādā veidā cita starpā var ierakstīt – līdzīpašnieku vienošanās, noma, apakšnoma, nekustamā īpašuma nomas/īres līgumu nodošana vai subrogācija, izīrēta īpašuma atgūšana, administratīvās koncesijas un hipotēkas, akti saistībā ar piespiedu atsavināšanu vai administratīvām procedūrām, likumā atļauti piekļuves aizliegumi vai iemesli reģistrētu tiesību izbeigšanai.

Un pilsētplānošanas jomā cita starpā var reģistrēt – galīgos plānošanas īstenošanas pasākumus, kas ietekmē esošās ēkas, atsavināšanu municipālajām iestādēm, pilsētas zemes lietošanas tiesību nodošanu, nosacījumus plānošanas atļaujai, pilsētas plānošanas jomā ierosinātās procedūras un tiesu nolēmumu pārsūdzības.

1.3. Citi pasākumi

Reģistrēt var arī tiesas lēmumus, kas ietekmē fizisko vai juridisko personu tiesībspēju un rīcībspēju, un lēmumus, kas izriet no vienošanās ar kreditoriem, taču ar noteikumu, ka tie skar nekustamā īpašuma īpašumtiesības vai lietu tiesības uz to.

Turklāt ar pagaidu reģistrācijas palīdzību Reģistrs var fiksēt pagaidu situācijas, kas ietekmē lietu tiesības uz nekustamo īpašumu. Piemēram, tiesvedība saistībā ar reģistrējamām tiesībām, konfiskācija, ar finansēm nesaistīti lēmumi, tiesas rīkojumi piekļūt īpašumam, mantojuma tiesības un citi pasākumi.

2. Tiesiskā noteiktība Spānijas Nekustamā īpašuma reģistrā

Spānijas reģistru sistēma noteikti ir viena no drošākajām pasaulē.

Tas ir tiesību reģistrs. Tiesības, kas ierakstītas reģistrā, aizsargā tiesa, kas nozīmē, ka nevienam šīs tiesības nevar atņemt, izņemot, ja tiesas procesā, kurā piedalās arī pats īpašnieks, tiek nolemts par pretējo.

Turklāt tiesību sistēma paredz vairākas juridiskas prezumpcijas attiecībā uz reģistrētajām tiesībām, kas pamatojas uz reģistra autoritātes principu.

Ja pastāv konflikts starp faktisko situāciju un reģistrā fiksēto situāciju, reģistra apgalvojumus uzskata par uzticamiem tā publiskuma principa dēļ.

Publiskuma princips sastāv no diviem pamatelementiem:

Procedurālais elements – saskaņā ar kuru reģistrēti īpašnieki var aizstāvēt savas reģistrētās tiesības tiesā, kurā tiek apstrīdētas reģistrētās tiesības, ar reģistra apliecinājuma palīdzību, kas bez iebildumiem apliecina konkrēto faktu. Pieradīšanas pienākums tādējādi ir personai, kas apstrīd reģistrētās tiesības.

Materiāltiesiskais elements – kuram ir divējādas sekas:

 1. negatīvas – viss, kas nav reģistrēts, neskar puses, kas stājas līgumattiecībās, paļaujoties uz ierakstiem reģistrā;
 2. pozitīvas – reģistra ierakstus raksturo dubulta prezumpcija –
 • likumības princips, proti, prezumpcija, ka reģistra informācija ir patiesa, ja vien nav pierādījumu par pretējo;
 • reģistra autoritātes princips, proti, prezumpcija juris et de jure , ka reģistrā publicētā informācija ir precīza un pilnīga, ja izpildīti šādi nosacījumi:
  1. īpašnieks, kas nodod īpašumu, ir reģistrēts;
  2. iegāde notiek pret vērtības samaksu;
  3. pircējam nav zināmi apstākļi, kas reģistra ierakstu padara spēkā neesošu (labticības prezumpcija);
  4. pircēja reģistrācija rada tiesiskās sekas, proti, jauno īpašnieku pilnībā aizsargā Spānijas reģistru sistēma par tad, ja reģistrētais īpašnieks, kas nodeva tiesības pircējam, nav faktiskais tiesību īpašnieks.

3. Reģistrācijas procedūra

Vispārīgais princips ir, ka ierakstu izdarīšanai Nekustamā īpašuma reģistrā ir nepieciešams publisks apliecinājums. Dokumentus var apliecināt notāri, tiesas vai administratīvās iestādes. Privātus dokumentus pieļauj izņēmuma gadījumos, piemēram, pieteikums reģistrēt vienīga mantinieka mantojumu, izdarīt labojumus vai provizoriski reģistrēt aizdevumus būvniecībai vai remontam.

Procedūru sāk tikai pēc pieprasījuma. Tas nozīmē, ka pretēji gadījumiem, kad pastāv ārkārtas apstākļi, to jāierosina personai, kas vēlas izdarīt ierakstu.

Dokumentus jāiesniedz reģistrā un žurnālā izdara provizorisku ierakstu, kas ir spēkā sešdesmit darba dienas.

Dokumentus var iesniegt vienā no turpmāk aprakstītajiem pieciem veidiem: elektroniski, personīgi, pa pastu, pa faksu vai ar cita Nekustamā īpašuma reģistra starpniecību. Pēdējos divos gadījumos dokumentus personīgi jāuzrāda 10 darba dienu laikā.

Reģistrators izskata dokumentu piecpadsmit darba dienu laika.

Ja viņš pieņem lēmumu reģistrēt dokumentu, tiek izdarīts ieraksts reģistrā. Dokumentu tad atdod personai, kas to iesniedza, ar atzīmi, ko parakstījis reģistrators, ka dokuments ir izskatīts.

Ja reģistrators konstatē kādas nepilnības dokumentā, viņš pieņems lēmumu to nereģistrēt. Reģistratora lēmumā sadaļā par faktiem un tiesību principiem jānorāda pamatojums, kāpēc dokumentu nereģistrē. Lēmumu jāpaziņo personai, kas iesniedza dokumentu un notāram, kas to apliecināja, vai tiesai vai administratīvajai iestādei, kas to izdeva. Reģistrators automātiski pagarina provizoriskā ieraksta termiņu par sešdesmit dienām no iepriekš minētā paziņojuma pēdējās dienas.

Ja reģistrators pieņem lēmumu nereģistrēt dokumentu, attiecīgajai personai ir vai nu jānovērš nepilnības vai jāpārsūdz reģistratora lēmums. Ir paredzēti vairāki pārsūdzības veidi:

 • pieprasīt, lai dokumentus izskata cits reģistrators;
 • pārsūdzēt reģistratora lēmumu Reģistru un notāru pakalpojumu ģenerāldirektorātā; lēmumu par pārsūdzību jāpieņem trīs mēnešu laikā, pretējā gadījumā pārsūdzību uzskata par noraidītu; Turpmāku pārsūdzību par pieņemto lēmumu vai prezumēto lēmumu var iesniegt tiesā.
 • pieprasīt mutisku procedūru pirmās instances tiesā tās provinces galvaspilsētā, kurā atrodas Nekustamā īpašuma reģistrs.

Vai piekļuve Nekustamā īpašuma reģistram ir bez maksas?

Piekļuve Spānijas Nekustamā īpašuma reģistram nav bez maksas. Tas ir noteikts šādos tiesību aktos: Likuma par nodevām 8/1989 trešais papildu noteikums; Hipotēku likuma 294. pants un Noteikumu par hipotēkām 589. – 619. pants.

Nekustamā īpašuma reģistra nodevas. ir apstiprinātas ar Karalisko dekrētu 1427/1989. Nodevas ir publiskas, tas ir, tās ir noteiktas ar oficiālu likumdošanas aktu, kas publicēts Valsts oficiālajā izdevumā. Nodevu pilns apraksts ir pieejams sabiedrībai visos Nekustamā īpašuma reģistros. Saite atveras jaunā logāNekustamā īpašuma reģistra nodevas

Kā var ieskatīties Spānijas Nekustamā īpašuma reģistrā?

1. Likumīga interese

Nekustamā īpašuma reģistri ir publiski pieejami tiem, kam ir likumīga interese uzzināt ierakstu par īpašumu vai lietu tiesībām saturu.

Uzskata, ka jebkurai iestādei, iestādes darbiniekam vai amatpersonai, kas rīkojas savu amata pilnvaru ietvaros, ir likumīga interese.

2. Saīsināts reģistra izraksts

Saīsināts izraksts no reģistra (nota simple) ir tikai informatīvs un tas nav uzskatāms par publisku ieraksta satura atspoguļojumu, neskarot reģistratora atbildību.

Kā saņemt saīsināto izrakstu. Ir divas iespējas:

 • Rakstiski, pieprasot to personīgi attiecīgajā Nekustamā īpašuma reģistrā. Maksa – EUR 3,01 + PVN par katru īpašumu.
 • Internetā, izmantojot pirmo saiti lapas apakšā. Maksa – EUR 9,02 + PVN par katru īpašumu.

3. Apliecība

Apliecība ir kopija, transkripcija vai noraksts, kas pilnībā vai kopsavilkuma veidā atspoguļo tās informācijas saturu, kas ir reģistra rīcībā, un kas pēc tam, kad to ir apstrādājis reģistrators, ir vienīgais veids kā ieraktiem par īpašumu, tiesībām un hipotēkām tiek piešķirts publisks statuss.

Kā iegūt apliecību. Apliecības var saņemt tikai uz rakstiska pieprasījuma pamata. Pieteikumu var iesniegt personīgi attiecīgajā Nekustamā īpašuma reģistrā. Maksa – EUR 30,01 + PVN par katru īpašumu.

Tomēr pašlaik dažos (bet ne visos) Nekustamā īpašuma reģistros pašlaik tiek ieviesta iespēja iesniegt apliecības pieteikumu elektroniski, izmantojot reģistratora atzītu elektronisko parakstu.

4. Ieskatīšanās Nekustamā īpašuma reģistrā ar interneta palīdzību

Procedūra ir ļoti vienkārša – tikai jāievēro norādījumi šajā mājas lapā:

Saite: Saite atveras jaunā logāhttps://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

 • Mājas lapā ir dota iespēja izdarīt maksājumus ar kredītkarti, ja neesat abonements vai jums nav reģistratoru asociācijas atzītas apliecības:
  “pagos con tarjeta” (maksājums ar kredītkarti) – Jums jāievada savas kredītkartes dati un tad jāklikšķina uz “Entrar”.
 • Šajā lapā jūs varat izvēlēties: zemes reģistru, komercreģistru, kustamās mantas reģistru vai vispārīgo līgumu noteikumu reģistru. Jums jāizvēlas “Publicidad Propiedad” (Publiski īpašuma ieraksti).
 • Tad jāizvēlas jūs interesējošā joma.

Spānijas Nekustamā īpašuma reģistra vēsture

1. Priekšteči

Spānijas tiesību aktu par hipotēkām vēsturiskie priekšteči ir:

 • Huana I un Kārļa I dekrēts 1539. gadā, ar kuru, kaut arī ne pārāk veiksmīgi, ieviesa nodevas par tautas skaitīšanu un hipotēkām.
 • Kārļa III dekrēts 1768. gadā. Liberāls dekrēts, ar ko izveidoja hipotēku uzskaites sarakstus. Tos plaši lietoja, bet tiem bija svarīgi trūkumi: tie bija tikai prasījumu saraksti, nevis īpašumtiesību saraksti, un tie bija sakārtoti hronoloģiskā secībā.

2. Pašreiz spēkā esošie tiesību akti par hipotēkām

Ekonomisko pārmaiņu 19. gadsimtā dēļ steidzami bija nepieciešams radīt sistēmu, kas varētu sniegt drošību attiecībā uz īpašumtiesībām un nekustamo īpašumu nodošanu, veicinātu uzticību starp reģioniem un novērstu augļošanu un tiesas prāvas.

1861. gada Hipotēku likums. Šo likumu pieņēma kā īpašu steidzamu likumdošanas pasākumu, kas neļāva to pēcāk inkorporēt Civilkodeksā. Taču 1888. gada Civilkodeksā lielākoties ir ņemti vērā tiesību akti nekustamo īpašumu jomā, kas joprojām lielākoties ir regulēta Hipotēku likumā.

Vispusīgas reformas – Hipotēku likumu vispusīgi reformēja 1869. gadā, 1909. gadā un 1944.-1946. gadā papildus vairākām mazākām un daļējām reformām.

Īstenošanas noteikumi

 • Noteikumi par hipotēkām 1947. gada 14. februāra dekrēts, kura liela daļa ir grozīta;
 • 1997. gada 4. jūlija Karaliskais dekrēts 1093/1997 par zemes izmantošanas plānošanas dokumentu reģistrāciju.

3. Organizācija

Spānijā Nekustamā īpašuma reģistri ir pakļauti Tieslietu ministrijai. Visus jautājumus saistībā ar reģistriem izskata Reģistru un notāru pakalpojumu ģenerāldirektorātā.

Spānija ir sadalīta teritorijās, ko sauc par hipotekārajiem rajoniem (Distritos Hipotecarios). Katrā hipotekārais rajonā ir attiecīgi Nekustamā īpašuma reģistrs, ko uztur nekustamā īpašuma reģistrators.

Visi reģistratori Spānijā ir Nekustamā īpašuma reģistratoru, komercreģistratoru un kustamās mantas reģistratoru asociācijas locekļi.

Reģistratori uztur šādus reģistrus:

 • Zemes un Nekustamā īpašuma reģistrus, parasti sauktus par "Zemes reģistriem". Šajā lapā apskatīti tikai Nekustamā īpašuma reģistri.
 • Kustamās mantas reģistrus;
 • Komercreģistrus;
 • Vispārīgo līguma noteikumu reģistru.

Noderīgas saites

Lapa atjaunināta: 12/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Francija

354 Francijas nekustamā īpašuma kartotēkas ir savstarpēji neatkarīgas, un starp tām nav iespējams izveidot nekādu sasaisti.

Tāpat Francijā nav izveidots neviens informatizētas piekļuves portāls, kurā varētu iepazīties ar šo kartotēku saturu. 

Elzasā - Mozelē [Alsace-Moselle] nav nekustamo īpašumu reģistra. Šajos trijos departamentos zemes reģistrācijas pakalpojumus sniedz Zemesgrāmatas dienests.

Tā kā ir pabeigts pirms 20 gadiem uzsāktais informatizācijas process, tad pašreiz notiek visa Zemes reģistru konsultāciju mehānisma pārveidošana.

Lapa atjaunināta: 13/02/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Itālija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Itālijas zemesgrāmatu.

Ko Itālijas zemesgrāmata piedāvā?

Saite atveras jaunā logāItālijas zemesgrāmatu uztur Teritoriālā aģentūra (Agenzia del Territorio), kas ir valsts iestāde bez saimnieciska rakstura un kas darbojas Ekonomikas un finanšu ministrijas uzraudzībā, kā arī veic pienākumus saistībā ar kadastru (īpašumu).

Zemesgrāmatā sniegta informācija par īpašumtiesību un citu zemes īpašuma tiesību nodošanas aktiem, kā arī informācija par hipotēku izveidošanu vai anulēšanu.

Turklāt Saite atveras jaunā logāTrento un Bolcāno autonomā province ir izveidojusi savu zemesgrāmatu. Tajā galvenokārt ir sniegta kadastrālā (īpašuma) informācija.

Vai piekļuve Itālijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Lai piekļūtu zemesgrāmatai, nepieciešams samaksāt nodokli. Tādejādi pirms tiešsaistē piekļūt zemesgrāmatai, nepieciešams reģistrēties Poste Italiane (Itālijas pasta sistēmas) tiešsaistes finanšu pakalpojumiem.

Trento un Bolcāno provinces zemesgrāmata ir pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem.

Kā veikt meklējumus Itālijas zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā ievietotā informācija ir sakārtota pēc subjekta (fiziska vai juridiska persona). Informāciju iespējams meklēt pēc personas, īpašuma vai akta.

Itālijas zemesgrāmatas vēsture

Reģistrētās informācijas datorizēšana sākās 1986. gadā. Pēc Finanšu ministrijas lielas pārstrukturēšanas Itālijas kadastru un zemesgrāmatu iekļāva vienā pārvaldē, un 1995. gadā sāka datu elektronisko pārsūtīšanu. Pēdējās visaptverošās finanšu pārvaldības reformas laikā izveidoja četras autonomas nodokļu aģentūras (tostarp Agenzia del Territorio, kas darbojas no 2001. gada 1. janvāra). Palielinājās datorizēto pakalpojumu skaits, kurus apvienoja pašreizējā elektroniskajā informācijas sistēmā, kas sāka darboties 2007. gada sākumā.

Lapa atjaunināta: 02/04/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Kipra

Ko zemesgrāmata piedāvā?

Par zemesgrāmatu administrēšanu atbild Saite atveras jaunā logāIekšlietu ministrijas (Υπουργείο Εσωτερικών) Saite atveras jaunā logāZemes un mērniecības departaments (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας). Līdz ar Zemes informācijas sistēmas (ZIS) (Σύστημα Πληροφοριών Γης — ΣΠΓ) izveidi, kas sākās 1995. gada septembrī, liela daļa zemesgrāmatu tika datorizētas. ZIS ietilpst četras datubāzes: juridiskā datubāze (κτηματολογική βάση), fiskālā datubāze (εκτιμητική βάση), digitālā / kadastra datubāze (γεωγραφική/κτηματική βάση) un mērniecības datubāze (χωρομετρική βάση).

Kipras vienotajā zemesgrāmatā atrodama ikviena reģistrētā zemesgabala un nekustamā īpašuma identifikācijas dati. Reģistrā ir pieejams arī katra zemesgabala uzmērīšanas un nekustamā īpašuma apsekošanas numurs, informācija par atrašanās vietu, sniegts apraksts, norādīta platība, fiskālā vērtība un nodevas in rem, apgrūtinājumi, pirkuma līgumi, servitūti, nomas dati, ierobežojošie nosacījumi un cita informācija. Reģistrā iekļauta arī informācija par īpašnieku vai īpašniekiem, norādot katram īpašniekam piederošo īpašuma daļu un īpašuma iegādes veidu un laiku.

Juridiskajā datubāzē 2009. gada 14. jūlijā bija reģistrēti 1 082 660 000 īpašumu Kipras brīvajā un okupētajā teritorijā (t. i., 85,25 %).

Vai piekļuve zemesgrāmatai ir bez maksas?

Zemesgrāmata un Zemes informācijas sistēma nav publiski pieejama. Tikai ieinteresētās puses var pieprasīt informāciju par īpašumiem, par kuriem tām ir likumīga interese.

Nodevas par Zemes un mērniecības departamenta meklēšanas izziņām atšķiras atkarībā no pieprasītās informācijas.

Meklēšanas izziņas:

a) par īpašumu, kas reģistrēts uz konkrētas personas vārda (par katru ciematu vai pagastu)

EUR 1,71

b) par īpašumu, kas ierakstīts uz konkrētas personas vārda (par katru ciematu vai pagastu)

EUR 0,85

c) par konkrēta reģistrēta īpašuma reģistrētā īpašnieka vārdu/uzvārdu (par katru īpašumu)

EUR 0,85

d) par konkrēta īpašuma vēsturi vai nodevām in rem vai citu informāciju, kurai nav noteikts nodevas apmērs (par katru meklēšanas stundu)

EUR 8,54


Kā veikt meklējumus zemesgrāmatā

Saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem Kipras tiesību aktiem zemesgrāmatām var piekļūt tikai ieinteresētās puses. Zemesgrāmatas izsniedz t. s. „meklēšanas izziņas” (πιστοποιητικό έρευνας), kurās norādīta vajadzīgā informācija. Lai iegūtu meklēšanas izziņu, jāiesniedz pieteikums un jāsamaksā nodeva Zemes un mērniecības departamentam. Lai iesniegtu pieteikumu, ieinteresētajai pusei vai tās pārstāvim vai advokātam jāaizpilda veidlapa Ν.50, ko var iesniegt jebkurā Zemes dienesta nodaļā (Κτηματολογικό Γραφείο). Saskaņā ar 224. nodaļas 51.A pantu Likumā par nekustamajiem īpašumiem (īpašumtiesībām, reģistrāciju un vērtēšanu) (O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος), „ieinteresētās puses” ir īpašnieki, to vienīgie vai konkrētie tiesību un saistību pārņēmēji; personas, kurām pieder koki, ēkas un citi objekti, kas atrodas uz cita īpašnieka zemes (un otrādi); personas, kam ir ar nekustamo īpašumu saistītas tiesības vai intereses; personas, kas pierāda direktoram, ka ir potenciāli pircēji vai galvotāji; prasītāji pret īpašniekiem ierosinātos tiesas procesos; profesionāli vērtētāji, kam vajag informāciju, lai novērtētu kādu nekustamo īpašumu saistībā ar tā piespiedu atsavināšanu, un jebkura šeit neminēta persona, ja direktors atzīst, ka tai ir tiesības saņemt informāciju.

Zemes dienesta nodaļa, kuras pārziņā ir reģistrs vai grāmata, kurā ir iegrāmatota attiecīgā informācija, aizpilda meklēšanas izziņas veidlapu Ν.51, tad to paraksta, apzīmogo ar departamenta zīmogu un nodod vai nosūta pieteikuma iesniedzējam.

Zemesgrāmatas vēsture

Pašreizējās zemesgrāmatas pirmsākumi meklējami Osmaņu impērijas pastāvēšanas pēdējos gados, kad līdz ar Osmaņu Zemes kodeksa (Οθωμανικός Κώδικας περί Γαιών) pieņemšanu 1858. gada 21. aprīlī sākās zemes reģistrācija. Zemesgrāmatas tolaik vajadzēja galvenokārt, lai reģistrētu zemi, jo īpaši zemniekiem iznomāto valsts zemi, un iegrāmatotu nekustamo īpašumu pārdošanas, nodošanas un hipotēku darījumus.

Tā radās pirmās zemesgrāmatas, kurās sāka reģistrēt visus ar īpašumiem saistītos darījumus.

Saskaņā ar 1860. gadā pieņemtajiem jaunajiem noteikumiem visu veidu īpašumi bija obligāti un sistemātiski jānovērtē un jāreģistrē, bet īpašniekiem bija jāiegūst īpašumtiesību dokumenti („Γιοκλάμα”). Zemi visos ciematos aptuveni uzmērīja un reģistrēja atsevišķos reģistros, bet ieinteresētajām personām, kas vēlējās iegūt īpašumtiesību dokumentus, bija jāsamaksā reģistrācijas nodeva. Personas, kas nodevu nesamaksāja, īpašumtiesību dokumentus nesaņēma, attiecīgie ieraksti reģistros palika bez datējuma, un no 1943. gada tiesības uz īpašumu zuda.

Kad 1878. gada 4. jūnijā turki atteicās no tiesībām uz Kipru par labu britiem, briti saglabāja spēkā esošo sistēmu un izmantoja zemesgrāmatas, lai uzliktu un iekasētu nodokļus.

Tomēr, ievērojot sarežģījumus, ko radīja daudzās un dažādās zemesgrāmatas,1890. gadā tika nolemts, ka tās steidzami jāpārtulko angļu valodā un jāizveido viena jauna, konsolidēta zemesgrāmata. Visus veco zemesgrāmatu ierakstus bez grozījumiem, t. i., tādus, kādi tie bija pārcelšanas dienā, pārcēla uz jauno zemesgrāmatu, ko sagatavoja atsevišķi katram ciematam.

Lai reģistrācijas sistēma kļūtu uzticamāka un efektīvāka, saskaņā ar noteikumiem 1890. gada Likumā Nr. 5 par zemes uzmērīšanu ieņēmumu vajadzībām Kiprā 1904. gadā tika sākta zemes mērīšana.

Kamēr Kiprā turpinājās 1904. gadā sāktie mērniecības un kartogrāfijas darbi, valdība 1907. gadā pieņēma Likumu Nr. 12 par nekustamo īpašumu reģistrāciju un vērtēšanu (Ο περί Εγγραφής και Εκτιμήσεως Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος), lai līdz 1929. gadam reģistrētu un apsekotu visus nekustamos īpašumus.

Pēc mērniecības un kartogrāfijas darbu pabeigšanas tika novērtēti un reģistrēti visi zemesgrāmatā ierakstītie nekustamie īpašumi. Zemesgrāmatā norādīja katra atsevišķā nekustamā īpašuma identifikācijas datus un īpašnieka vārdu / uzvārdu un likumīgās intereses. Pēc reģistrācijas valsts izdeva īpašniekiem oficiālus īpašumtiesību dokumentus.

Nekustamo īpašumu reģistrāciju Kiprā pabeidza 1929. gadā. Izveidoja trīs reģistrus, ko izmanto arī pašlaik:

1)     pilnveidotu vienoto zemesgrāmatu (Μητρώο Εγγραφής), kurā iekļāva informāciju par visiem īpašumiem un to identifikācijas datus;

2)     nodokļu reģistru (Φορολογικό Μητρώο), kurā sadalījumā pa ģeogrāfiskajiem apgabaliem reģistrēja visu iedzīvotāju nekustamos īpašumus, zemes nodokļa iekasēšanas vajadzībām norādot īpašumu kopējo vērtību;

3)     vērtības sarakstu (Δελτίο Εκτιμητών) jeb veidlapu Ν.115, kurā īpašumi aprakstīti atbilstoši ģeogrāfiskajiem apgabaliem un citiem būtiskiem raksturlielumiem (platībai, atrašanās vietai, labumguvējiem un vērtībai).

Kad valdība 1946. gada 1. septembrī pieņēma un iekļāva likumkrājumā Likuma par nekustamajiem īpašumiem (īpašumtiesībām, reģistrāciju un vērtēšanu) 224. nodaļu, osmaņu likumus un daudzus vēlāk pieņemtos koloniālos likumus atcēla, tostarp 1907. gada Likumu Nr. 12 (kas joprojām bija likumkrājumā), un izveidoja jaunu, mūsdienīgu nekustamo īpašumu reģistrācijas, īpašumtiesību un vērtēšanas pamatu.

Veiksmīgi turpinās 1995. gadā sāktā vienotās zemesgrāmatas datorizācija.

Saites

Saite atveras jaunā logāZemes un mērniecības departaments

Saite atveras jaunā logāIekšlietu ministrija

Lapa atjaunināta: 23/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Latvija

Šajā sadaļā sniegts pārskats par Latvijas Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu (Zemesgrāmata) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmu (Kadastrs).

Latvijā pastāv divi reģistri:

 • Valsts zemes dienesta uzturētā Saite atveras jaunā logāKadastra informācijas sistēma – reģistrē un aktualizē datus par nekustamiem īpašumiem, apgrūtinājumiem, zemes vienībām, ēkām (būvēm), telpu grupām, zemes vienību daļām un to raksturojošos datu, kā arī par īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem;
 • Tiesu administrācijas Zemesgrāmatas uzturētā Saite atveras jaunā logāValsts vienotā datorizētā zemesgrāmata – ieraksta datus par zemesgrāmatā nostiprinātām īpašuma tiesībām un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem.

 

Zemesgrāmata

Ko Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata piedāvā?

Saite atveras jaunā logāValsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pārzinis un turētājs ir Saite atveras jaunā logāTiesu administrācija.

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Zemesgrāmatu pārzināšana piekrīt rajona (pilsētas) tiesu zemesgrāmatu nodaļām.

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata ir elektroniska datu bāze, kurā ilgstoši bez satura grozīšanas tiek glabātas zemesgrāmatas, nostiprinājumu žurnāli un alfabētiskie rādītāji, nodrošinot šo datu attēlošanu datora ekrānā un datorizdrukā.

Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā ir ierakstītas ziņas par nekustamo īpašumu, tostarp ziņas par:

 • nekustamā īpašuma servitūtiem un reālnastām,
 • no nekustamā īpašuma atdalītiem zemes gabaliem,
 • īpašniekiem,
 • īpašumtiesību reģistrācijas juridisko pamatu,
 • maksātnespējas atzīmēm,
 • piedziņas vēršanu,
 • aizliegumiem,
 • pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem,
 • lietu tiesībām, kas apgrūtina īpašumu, un ķīlas tiesībām.

Zemesgrāmatas sastāv no nodalījumiem, kam ir četras daļas.

Pirmajā daļā ieraksta ziņas par

 • nekustamu īpašumu,
 • nekustamam īpašumam par labu nodibinātos servitūtus un reālnastas,
 • nekustamam īpašumam pievienotos zemes gabalus,
 • nekustama īpašuma un tam pievienoto zemes gabalu platību,
 • no nekustama īpašuma atdalītos zemes gabalus un to platību,
 • pirmā iedaļā ierakstīto servitūtu un reālnastu pārgrozījumus un dzēsumu.

Otrajā daļā ieraksta ziņas par

 • nekustamā īpašuma īpašnieku,
 • īpašuma tiesības pamatu un summu, par kādu iegūts nekustamais īpašums, ja tā norādīta,
 • atzīmes, ar kurām nodrošinātas prasības par īpašuma tiesību vai tās nostiprinājumu,
 • noteiktos aizliegumus atsavināt īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām,
 • pēcmantinieku iecelšanu,
 • mantojuma līgumus.

Trešajā daļā ieraksta ziņas par

 • lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamu īpašumu,
 • atzīmes, ja tās nodrošina iepriekš minēto lietu tiesību nodibināšanu.

Ceturtajā daļā ieraksta ziņas par

 • ķīlas tiesībām, kas nodibinātas uz nekustamu īpašumu, tās summu,
 • atzīmes, kas nodrošina minēto ķīlas tiesību nodibināšanu,
 • šo ierakstu pārgrozījumus un dzēsumus.

Vai piekļuve Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai ir bez maksas?

Reģistrēto nekustamo īpašumu meklēšana Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā ir bez maksas. Tomēr maksa par ieskatīšanos nekustamā īpašuma nodalījumā ir EUR 5,00.

Slēdzot līgumu ar turētāju, ikmēneša abonēšanas maksa ir EUR55,00un maksa par ieskatīšanos nodalījumā ir EUR 3,50.

Kā veikt meklējumus Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā?

Informāciju par Saite atveras jaunā logāreģistrētiem nekustamiem īpašumiem Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā var meklēt, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • nodalījuma numuru,
 • īpašuma nosaukumu,
 • kadastra numuru,
 • īpašuma adresi.

Informāciju par nekustamiem īpašumiem var iegūt gan pie Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja, gan rajonu (pilsētas) tiesu zemesgrāmatu nodaļās, gan internetā.

Tās valsts iestādes un amatpersonas, kurām valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētājs sniedz informāciju no datorizēti uzturētā nostiprinājuma žurnāla, nekustamo īpašumu lietām un personu rādītāja, noteiktas Saite atveras jaunā logāMinistru kabineta noteikumos.

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vēsture

Nozīmīgs posms zemesgrāmatu darbības attīstībā kopš bija konsekventa virzība uz datorizēto zemesgrāmatu un valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izveide. Mērķtiecīgi notika pakāpeniska pāreja uz elektronisku, mūsdienīgu zemesgrāmatu. No pirmo datoru iegādes, ko izmantoja kā rakstāmmašīnas, līdz nekustamā īpašuma reģistrācijas sistēmas izveidei, visu zemesgrāmatu datu konvertācijas no papīra formāta elektroniskā datu bāzē, līdz visu 27 rajona (pilsētas) tiesu zemesgrāmatu nodaļu datu bāžu apvienošanai vienā valsts zemesgrāmatu datu bāzē, kura vienīgā satur juridiski atzītu informāciju.

1998. gads procesu datorizācijā bija nozīmīgs ar grozījumiem Saite atveras jaunā logāZemesgrāmatu likumā, papildinot to ar jaunu nodaļu „Datorizētā zemesgrāmata”. Pēc šīm izmaiņām bija jāveic liels darbs līdz 2001.gada pirmajā pusē visas nodaļas pakāpeniski iekļāvās valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā. Paralēli zemesgrāmatu reģistrācijas sistēmas ieviešanai notika darbs pie izplatīšanas sistēmas izveides un pie mājas lapas uzlabošanas.

Datorizētā zemesgrāmata tiek uzturēta ar nosacījumu, ka visi zemesgrāmatu dati glabājas vienā centrālā datu bāzē, ko likums nodēvējis par valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu. Tikai datiem no šī vienotās bāzes ir juridisks spēks un tikai zemesgrāmatu nodaļu darbiniekiem ir pieeja šiem datiem. Reizē ar datorizāciju nav mainījušies zemesgrāmatu kārtošanas principi – saglabājas teritoriālā piekritība un zemesgrāmatu nodaļas kā iepriekš pieņem nostiprinājuma lūgumus un pieņem lēmumus par īpašumu ierakstīšanu un ar tiem saistītu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Par datorizētās zemesgrāmatas atklāšanas dienu uzskatāms 2001. gada 5. jūlijs, kad tika nodota ekspluatācijā valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata un plašai publikai atrādīta mājas lapa Saite atveras jaunā logāhttp://www.zemesgramata.lv, kurā var uzzināt zemesgrāmatu nodaļu statistiku, jaunumus un publikācijas zemesgrāmatu darbā, nodaļu pieņemšanas laikus un adreses, maksājumus, svarīgākos dokumentus, kas nepieciešami apmeklējot zemesgrāmatu nodaļu, un svarīgākais – informāciju par katru zemesgrāmatā ierakstīto īpašumu, īpašnieku, apgrūtinājumiem un hipotēkām.

Kopš 2004. gada 1. aprīļa Tiesu administrācija pilnībā nodrošina valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas organizatorisko un tehnisko uzturēšanu.

Uz 2017. gada 1. jūliju zemesgrāmatās ir atvērti vairāk kā 1,2 miljoni nekustamā īpašuma nodalījumi. 2017.gadā vidēji mēnesī tiek veikti 230 000 elektroniski pieprasījumi no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes.

Kadastrs

Ko Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma piedāvā?

Saite atveras jaunā logāKadastra informācijas sistēma ir vienota uzskaites sistēma, kas nodrošina aktuālu oficiālo teksta un telpisko datu iegūšanu, uzturēšanu un izmantošanu par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvā ietilpstošajiem kadastra objektiem - zemes vienībām, ēkām (būvēm), telpu grupām,zemes vienības daļām un to raksturojošiem datiem, kā arī to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem,lietotājiem un nomniekiem.

Tās uzturēšanu veic Saite atveras jaunā logāValsts zemes dienests.

Latvijā ir īpašumi ar četru veidu sastāvu:

 • nekustamais īpašums, kura sastāvā ir zeme;
 • nekustamais īpašums, kura sastāvā ir zeme un būves;
 • nekustamais īpašums, kura sastāvā ir tikai būve;
 • dzīvokļa īpašums, kura sastāvā ir telpu grupas un domājamās daļas no būves un zemes.

Izdalot zemi kā nekustamā īpašuma veidu, ar to saprot nekustamo īpašumu plašākajā nozīmē, t. i., kopā ar zemes īpašniekam piederošajām būvēm, taču pie tiem tiek pieskaitīti arī īpašumi, kuru sastāvā ir tikai neapbūvēta zemes vienība. Būvju īpašumi ir nekustamie īpašumi, kuru sastāvā ietilpst tikai būve, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes. Dzīvokļa īpašums daudzdzīvokļu mājā, kurā dzīvokļi pieder vairākiem īpašniekiem, ir katra īpašnieka atsevišķais īpašums kopā ar attiecīgo kopīpašuma domājamo daļu.

Kadastru veido:

 • teksta dati – ziņas par  nekustamiem īpašumiem , zemes vienībām, ēkām (būvēm), telpu grupām, zemes vienību daļām, un to raksturojošiem datiem, kā arī par īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju un nomnieku;
 • telpiskie dati - kadastra karte un kadastra objekta kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati.
 • kadastra karte - Latvijā ir veidotā kā digitāla pārskata karte, izmantojot digitālos nekustamā īpašuma objektu kadastrālās uzmērīšanas datus vektoru formā. Tā aptver visu Latvijas Republikas teritoriju un kalpo pārskatam par attēloto objektu savstarpējo izvietojumu teritorijā. Kadastra kartes taisnleņķa koordinātu tīkls atbilst Latvijas 1992.gada ģeodēziskajai koordinātu sistēmai LKS-92 TM.. Kadastra karti uztur atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas datu precizitātei. Kadastra kartes dati tiek glabāti failu sistēmā.

Kadastra kartē norāda kadastra objekta kadastra apzīmējumu un attēlo šādus telpiskos datus:

 • zemes vienības un zemes vienības daļas robežas;
 • zemes vienības un zemes vienības daļas robežpunktus;
 • būves ārējo kontūru un izvietojumu zemes vienībā;
 • ceļa servitūta teritorijas robežu un identifikatoru.

Kadastra dati tiek izmantoti:

 • nekustamo īpašumu tiesību nostiprināšanai;
 • darījumu formēšanai ar nekustamajiem īpašumiem;
 • nekustamo īpašumu izmantošanai un to attīstības plānošanai;
 • kadastrālajai vērtēšanai;
 • nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;
 • valsts, reģionu un pašvaldību ekonomiskās attīstības un teritoriālai plānošanai;
 • zemes ierīcības darbu veikšanai un vides aizsardzības plānošanai;
 • valsts statistiskās informācijas sagatavošanai;
 • zemes bilances sastādīšanai;
 • ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidošanai un uzturēšanai;
 • citu reģistru un informācijas sistēmu turētāju interešu nodrošināšanai;
 • citām vajadzībām.

Vai piekļuve Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai ir bez maksas?

VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Saite atveras jaunā logāhttp://www.kadastrs.lv/ ir pieejama Publiskā daļa un Autorizētā daļa.

Publiskajā daļā jebkuram interesentam ir pieejama bez maksas šāda Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas informācija:

 • Teksta dati
  • Nekustamais īpašums
  • Nekustamā īpašuma sastāvs
   • Būves
   • Zemes vienības
   • Telpu grupas (attēlo tikai dzīvokļu īpašumos ietilpstošās telpu grupas)
 • Telpiskie dati
  • Uz pamatkartes M1:50 000 fona, ar ikonu atzīmēta kadastra objekta aptuvenās atrašanās vieta
 • Valsts adrešu reģistra teksta dati
  • Adrese
  • Vēsturiskā adrese
 • E-pakalpojumi
  • Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei;
  • Mani dati kadastrā;
  • Tematiskās kartes.

Plašāka kadastra datu pārlūkošana publiskajā daļā VZD  datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla Saite atveras jaunā logāhttp://www.kadastrs.lv/ ir maksas pakalpojums, savukārt lai izmantotu autorizēto versiju, ir nepieciešami piekļuves rekvizīti, kurus var iegūt noslēdzot sadarbības līgumus ar VZD. Autorizētajā daļā var piekļūt Saite atveras jaunā logādetalizētākiem Kadastra teksta datiem un Saite atveras jaunā logāģeotelpiskajiem Kadastra datiem, Saite atveras jaunā logāValsts adrešu reģistra ģeotelpiskajiem datiem un Saite atveras jaunā logāaugstas detalizācijas topogrāfiskajai informācijai.

Kadastrs.lv portālā, tiešsaistē iegūstami dati par nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību, iespējams atlasīt un izdrukāt teksta pamatdatus par kadastra objektiem, kā arī izmantot vairākus pieejamos kartes slāņus un VZD veidotās tematiskās kartes. Portālā var pieprasīt Dienesta e-pakalpojumus un izmantot sadaļas “Mans konts” priekšrocības – pārvaldīt visus klātienē un elektroniski veiktos pasūtījumus, apmaksāt rēķinus un saņemt pakalpojumu materiālus, neapmeklējot klātienes klientu apkalpošanas centru.

Maksas e-pakalpojumi portālā:

 • Ģeotelpisko datu vienas stundas pārlūkošana (bez līgumsaistībām);
 • Detalizēti Kadastra teksta dati (bez līgumsaistībām);
 • Vēsturiskā kadastrālā vērtība;
 • Tipveida informācija par nekustamā īpašuma vērtību;
 • Tipveida informācija par nekustamajam īpašumam reģistrētajiem atsavināšanas aizliegumiem;
 • Tipveida informācija par zemes vienības kadastrālo vērtību;
 • Tipveida informācija par zemes vienības daļu;
 • Tipveida informācija par būves kadastrālo vērtību;
 • Tipveida informācija par būvi (pamatdati);
 • Tipveida informācija par telpu grupu;
 • Kadastra datu aktualizācija;
 • Zemes vienības daļas reģistrācija;
 • Nekustamā īpašuma sastāva maiņa;
 • Datu atlašu veidošana;
 • Ģeotelpisko datu lejupielāde;
 • Arhīva materiāli;
 • Pieteikties būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšanai.

Citi maksas pakalpojumi:

 • Būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana, apsekojot apvidū;
 • Būvju un telpu grupu raksturojošo datu iegūšana, neapsekojot apvidū;
 • Ēkas un inženierbūves nolietojuma noteikšana.
 • Jauna kadastra objekta datu reģistrācija vai reģistrācijas atteikums;
 • Kadastra objekta datu aktualizācija vai aktualizācijas atteikums;
 • Kadastra objekta datu dzēšana;
 • Standartizēta apjoma un veida Kadastra informācijas sistēmas datu izsniegšana;
 • Nestandartizēta apjoma un veida Kadastra informācijas sistēmas datu izsniegšana;
 • Tipveida kadastra informācija;
 • Informācijas izsniegšana no Valsts adrešu reģistra;
 • Informācijas izsniegšana no Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes;
 • Informācijas izsniegšana no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas;
 • Informācijas izsniegšana no Dienesta arhīva;
 • Kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;
 • Speciālo vērtību noteikšana;
 • Lēmuma pieņemšana zemes reformas ietvaros normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • Atzinuma sniegšana normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • Apliecību un izziņu sagatavošana

Kā veikt meklējumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā?

Kadastra informācijas sistēmā iespējams meklēt īpašumus, zemes vienības, būves un telpu grupas. Plašāku informāciju par meklētāja lietošanu skatīt Saite atveras jaunā logāšeit.

Mobilā lietotne Kadastrs.lv

Mobilajā lietotnē iespējams iegūt informāciju par jebkuru nekustamo īpašumu, zemes vienību, būvi vai dzīvokli; meklēt esošo vai bijušo adresi; pārlūkot bezmaksas Kadastra teksta un telpiskos datus, kā arī izmantot e-pakalpojumus, lai saņemtu vairāk datus, pirms tam veicot apmaksu.

Lietotne nodrošina iespēju ne tikai pārlūkot Kadastrā esošo informāciju, bet arī autentificēties un piekļūt virtuālajam klientu apkalpošanas centram “Mans konts”, pārlūkot savus īpašumus un saglabāt, nosūtīt un koplietot, pakalpojumu izpildes rezultātā, saņemtos PDF failus. Ar lietotnes palīdzību iespējams noteikt arī savu atrašanās vietu un pārlūkot tās kadastra un adrešu informāciju.

Mobilā lietotne bez maksas pieejama viedierīcēs ar Saite atveras jaunā logāAndroid, Saite atveras jaunā logāWindows Phone un Saite atveras jaunā logāiOS operētājsistēmām.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas vēsture

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1992. gadā atsākta kadastra vēstures veidošana, vienlaicīgi ar zemes reformu, atgūstot Latvijas valstisko neatkarību un pārejot uz tirgus ekonomiku. Fizisko personu īpašuma tiesības uz zemi oficiāli tika atjaunotas 1993. gadā. Nekustamā īpašuma valsts Kadastra sistēma papildināta vairākos etapos – pirmajos četros gados tika reģistrētas tikai zemes vienības un zemes īpašumi un lietojumi, kopš 1996. gada tika uzsākta būvjudatu reģistrācija, no 2000. Gada – dzīvokļu reģistrācija.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra saturs pakāpeniski ir pieaudzis: ja pirmajos četros gados kopš tā atjaunošanas 90. gadu sākumā tika reģistrētas tikai zemes vienības un zemes īpašumi un lietojumi, tad kopš 1996. gada tika uzsākta arī būvju datu reģistrācija un no 2000.gada – masveidīga dzīvokļu reģistrācija.

Kadastra sistēma aptver 100% valsts teritorijas un tā tiek kārtota digitālā formā.

Lapa atjaunināta: 26/03/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Lietuva

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Lietuvas zemesgrāmatu.

Ko Lietuvas zemesgrāmata piedāvā?

Lietuvas Saite atveras jaunā logānekustamā īpašuma reģistrā (Lietuvos nekilnojamojo turto registras) var atrast informāciju par nekustamo īpašumu – par zemi, ēkām un atsevišķām telpām. Ir pieejama gan faktiska, gan juridiska informācija.

Faktiska informācija ietver šādus datus par īpašumu:

 • platība;
 • augstums;
 • kvadratūra;
 • būvniecības gads;
 • īpašnieka vārds, uzvārds.

Juridiska informācija ietver šādus datus par īpašumu:

 • kopīpašuma līgumi;
 • tiesas nolēmumi;
 • servitūti;
 • hipotēkas.

Reģistrs atrodas valsts uzņēmuma Reģistru centra (Registrų centras) pārziņā, un to pārauga Tieslietu ministrija.

Sīkāku informāciju var atrast Saite atveras jaunā logāLietuvas Nekustamā īpašuma reģistra administratora (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) un Saite atveras jaunā logānekustamā īpašuma reģistra (Nekilnojamojo turto registras) tīmekļa vietnēs.

Vai piekļuve Lietuvas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Informācija nekustamā īpašuma reģistrā ir pieejama vienīgi par maksu.

Kā veikt meklējumus Lietuvas zemesgrāmatā

Reģistrā var sameklēt informāciju pēc šādiem kritērijiem:

 • īpašuma adrese;
 • īpašuma unikālais numurs;
 • juridiskas personas (īpašnieka) kods;
 • fiziskas personas (īpašnieka) personas kods. Meklējumi, izmantojot fiziskas personas (īpašnieka) personas kodu, ir ierobežoti.

Lietuvas zemesgrāmatas vēsture

Pašu reģistru izveidoja 1998. gadā, bet informāciju reģistrā apkopo kopš 1958. gada.

Saites

s

Saite atveras jaunā logāValsts uzņēmums Reģistru centrs (valstybės įmonė Registrų centras)

Saite atveras jaunā logāEiropas zemes informācijas pakalpojumi (Europos žemės informacijos tarnyba)

Lapa atjaunināta: 18/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Luksemburga

Šajā iedaļā sniegts īss pārskats par Luksemburgas zemesgrāmatu. Zemesgrāmatas elektroniska versija pagaidām vēl nepastāv.

Ko Luksemburgas zemesgrāmata piedāvā?

Luksemburgas zemesgrāmatas īpašniece un uzturētāja ir Luksemburgas valsts Saite atveras jaunā logāZemes reģistrācijas un topogrāfijas iestāde.

Reģistrs sniedz šāda veida informāciju:

 1. kadastra karte;
 2. datubāze, kurā apkopota burtu un ciparu informācija par:
 • zemes gabaliem,
 • īpašniekiem,
 • zemes izmantošanas veidu un
 • platību.

Informācija ir pieejama luksemburgiešu, franču un vācu valodā.

Vai piekļuve Luksemburgas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Pirmkārt, zemesgrāmatas elektroniska versija pagaidām vēl nepastāv. Otrkārt, par piekļuvi rakstītajai versijai ir jāmaksā nodeva.

Luksemburgas zemesgrāmatas vēsture

Zemesgrāmatu izveidoja 1820. gadā.

Lapa atjaunināta: 20/12/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas ungāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Ungārija

Šajā nodaļā sniegts pārskats par Ungārijas zemesgrāmatu.

Kādus pakalpojumus piedāvā Ungārijas zemesgrāmata?

Ungārijas zemesgrāmatu uztur Lauku attīstības ministrija (Vidékfejlesztési Minisztérium) un Ungārijas Zemesgrāmatu nodaļas (Földhivatal).

Saite atveras jaunā logāUngārijas Zemesgrāmatu nodaļu (magyarországi földhivatalok) oficiālā tīmekļa vietne sniedz informāciju par Ungārijas Zemesgrāmatu nodaļu tīklu visā valstī, kā arī ļauj piekļūt visam zemes pārvaldīšanas institucionālajam tīklam, kurā ir informācija par:

 • to uzdevumiem,
 • to pienākumiem un sniegtajiem pakalpojumiem,
 • jauniem un svarīgiem projektiem.

Ir iespējams lejupielādēt veidlapas, kā arī izlasīt informāciju par elektroniskajiem pakalpojumiem un sistēmas izmantošanas nosacījumiem tiešsaistē. Šeit pieejami arī attiecīgie tiesību akti.

Vai piekļuve Ungārijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Reģistrētiem lietotājiem (publiskās pārvaldes struktūras, bankas, advokāti, notāri, pašvaldību iestādes, mākleri u.c.) ir iespējams piekļūt Saite atveras jaunā logāUngārijas zemesgrāmatu nodaļu tiešsaistes pakalpojumiem (TAKARNET) kopš 2003. gada. Datus sniedz par samaksu saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Tiešsaistes zemesgrāmatas (Földhivatal Online) pakalpojums tika ieviests 2011. gada jūnijā; iedzīvotāji šim pakalpojumam, izmantojot centrālo “klientu vārtejas” (ügyfélkapu) ID, var piekļūt valdības portālā, kur tie var izmantot tiešsaistes pakalpojumus par samaksu tādā pašā veidā kā reģistrēti lietotāji.

Tiešsaistes zemesgrāmatas klienti bez maksas var piekļūt ierobežotam datu daudzumam. Šis bezmaksas pakalpojums ietver tikai aprakstošus datus par īpašumu (īpašuma lapas (tulajdoni lap) pirmo sadaļu). Meklēšanu datubāzē var veikt, izmantojot zemesgabala numuru (helyrajzi szám) vai īpašuma adresi. Reģistrēti lietotāji un iedzīvotāji šiem tiešsaistes pakalpojumiem internetā var piekļūt 24 stundas diennaktī.

Kā veikt meklēšanu Ungārijas zemesgrāmatā?

Meklēšanu var veikt, izmantojot:

 • zemesgabala numuru;
 • zemesgabala numuru intervālu; vai
 • īpašuma adresi.

Lietotāji ar īpašām tiesībām (policija, izmeklēšanas iestādes, tiesu izpildītāji, notāri mantojuma lietās) var meklēt pēc īpašnieka vai pilnvarotās personas vārda un personas datiem.

Ungārijas zemesgrāmatas vēsture

Juridiskā un administratīvā sistēma, kura pārvalda nekustamā īpašuma reģistrēšanu Ungārijā, ir “vienotā zemes reģistru sistēma” (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer). Tā tiek uzskatīta par “vienotu”, jo kadastra dati un juridiskie dati (telekkönyv, “Grundbuch”) kopš 1971. gada tiek pārvaldīti juridiski un institucionāli integrētā veidā. Vienots institucionālais tīkls, kurā iekļautas visas zemesgrāmatu nodaļas, ir atbildīgs par tiesisku darījumu reģistrēšanu un grozījumiem kadastrālajos zemes plānos, datu sniegšanu un citu uzdevumu veikšanu, kas saistīti ar zemi un ēkām. Ungārijas vienotā, uz tiesībām balstītā reģistra sistēma bija pirmā šāda veida sistēma Eiropā.

Ungārijas sistēma kalpo vairākiem mērķiem, ņemot vērā, ka papildus visām ar zemesgrāmatu saistītājām darbībām tā veic virkni citu uzdevumu, piemēram, ģeodēzijas kontrolpunktu tīkla izveidošana un uzturēšana, topogrāfiskā kartēšana, zemes aizsardzība, zemes nomas reģistrācija un administratīvo robežu uzturēšana.

Šajā kompleksajā publiskajā datubāzē ir iekļauta informācija par lauksaimniecības zemi un nekustamo īpašumu, t.i., par dažiem no vissvarīgākajiem saimnieciskās dzīves, lauksaimniecības un kredītu aprites komponentiem, to pārvalda zemes administrācija integrētā veidā un tā aptver visu Ungārijas administratīvo teritoriju. Sistēmas mērķis ir palīdzēt īstenot tiesības uz īpašumu, veselībai labvēlīgu vidi, uzņēmējdarbības brīvību un brīvu konkurenci un oficiāli reģistrēt dabas objektus un cilvēka veidotus objektus, nodrošinot vienotu, publiski autentificētu zemes un telpiskās infrastruktūras reģistrācijas sistēmu.

Galvenais mērķis ir datu par zemi un citu īpašumu oficiāla reģistrācija un pārvaldīšana, vienlaikus nodrošinot īpašumtiesību un citu ar īpašumu saistīto tiesību aizsardzību, ar vienotas un publiski autentificētas zemes reģistrācijas sistēmas un infrastruktūras palīdzību.

Turklāt vienotajai zemesgrāmatai ir divi konkrēti mērķi. Zemesgrāmatas juridiskais mērķis ir aizsargāt ar nekustamo īpašumu saistītas tiesības un oficiālos dokumentus, vienlaikus nodrošinot tiesisko noteiktību labticīgiem īpašniekiem un turētājiem un veicinot nekustamā īpašuma izmantošanu peļņu nesošā veidā. No otras puses, sistēmas ekonomiskais mērķis ir nodrošināt vienotu pamatu plānošanai un finanšu saistību nodibināšanai, veicināt īpašumu pārvaldību un ieguldījumus īpašumā, sniedzot statistikas datus, un nodrošināt pakalpojumus sabiedrībai kopumā.

Saites

Saite atveras jaunā logāValdības portāls (Kormányzati portál)

Saite atveras jaunā logāUngārijas Zemesgrāmatu nodaļu oficiālā tīmekļa vietne (A magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja)

Lapa atjaunināta: 06/04/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Malta

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Maltas zemesgrāmatu.

Ko piedāvā Maltas zemesgrāmata?

Maltas zemesgrāmatas nodaļas elektroniskais reģistrs ir pieejams vienīgi Zemesgrāmatas reģistra darbiniekiem un divu citu valdības departamentu darbiniekiem, kuriem ir tiesības dokumentus tikai lasīt.

Tomēr reģistrā iekļautā informācija neatspoguļo datus par visām Maltas salām, un tā joprojām tiek papildināta. Pastāv arī iespēja, ka nākotnē reģistrs varētu būt pieejams tiešsaistē. Taču klienti var saņemt informāciju no reģistra, aizpildot attiecīgu veidlapu. Pieprasījumus izziņu saņemšanai var adresēt arī Maltas vienotās zemesgrāmatas direktoram – Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

Varat arī zvanīt pa tālruni +35621239777 vai sūtīt e-pastu uz adresi Saite atveras jaunā logāland.registry@gov.mt

Vai piekļuve Maltas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Nē, piekļuve Maltas zemesgrāmatai nav bezmaksas pakalpojumu. Par katru izziņu jāmaksā € 4,66.

Kā meklēt informāciju Maltas zemesgrāmatā

Klienti var pieprasīt meklējumus reģistrā, aizpildot attiecīgu veidlapu.

Maltas zemesgrāmatas vēsture

Reģistrs tika izveidots saskaņā ar 1982. gadā pieņemtā Maltas Likuma par zemes reģistrāciju 296. pantu.

Lapa atjaunināta: 21/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Nīderlande

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Nīderlandes zemesgrāmatu.

Ko Nīderlandes zemesgrāmata piedāvā?

Saite atveras jaunā logāNīderlandes zemesgrāmata pieder kadastra iestādei (Kadaster) (Kadastra, zemesgrāmatu un kartēšanas aģentūra), kas to arī uztur un kas ir valsts varas iestāde. Tā ir atbildīga par tiesību un interešu, kas ietekmē jebkuru nekustamo īpašumu (tostarp zemes un ēku), reģistrēšanu un sīku aprakstu (piemēram, izmēra norādīšanu).

Vai piekļuve Nīderlandes zemesgrāmatai ir bez maksas?

Nē, par to iekasē nodevu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, apmeklējiet Saite atveras jaunā logākadastra iestādes (Kadaster) tīmekļa vietni.

Kā veikt meklējumus Nīderlandes zemesgrāmatā

Profesionāļi Nīderlandē, kas abonējuši Nīderlandes zemesgrāmatu, var tajā veikt meklējumus, izmantojot šādus meklēšanas parametrus:

 • īpašnieka vai ar īpašumu saistītas personas vārdu un uzvārdu,
 • adresi,
 • pasta indeksu,
 • kadastra identifikācijas numuru,
 • karti,
 • vietas karti,
 • akta numuru,
 • īpašuma nosaukumu.

Visa informācija ir redzama nīderlandiešu valodā, un samaksu veic reizi mēnesī.

Abonenti, kas ir profesionāli lietotāji valstīs, kas pievienojušās Saite atveras jaunā logāEULIS (Eiropas Zemes informācijas dienestam), var veikt meklējumus Nīderlandes zemesgrāmatā, izmantojot šādus parametrus:

 • adresi,
 • pasta indeksu,
 • kadastra identifikācijas numuru,
 • karti,
 • vietas karti.

Visa informācija ir redzama angļu valodā. Samaksu veic, izmantojot attiecīgās valsts zemesgrāmatu.

Privātpersonas var veikt meklēšanu Nīderlandes zemesgrāmatā, izmantojot šādus parametrus:

 • adresi,
 • pasta indeksu.

Visa informācija (lai gan mazāk nekā profesionāliem lietotājiem) ir redzama nīderlandiešu valodā, un maksājumu var veikt, izmantojot Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club kredītkarti, iDEAL vai interneta čeku.

Nīderlandes zemesgrāmatas vēsture

Par nekustamo īpašumu pieejamā informācija ir datēta, sākot no Nīderlandes kadastra iestādes (Kadaster) dibināšanas dienas (1832. gadā).

Laika periodā no 1981. gada līdz 1985. gadam Nīderlandes kadastra iestāde visu esošo informāciju ievadīja datorizētās sistēmās. Informācija, sākot no 1985. gada ir pieejama tiešsaistē. Vēsturiskai informācijai (1832. g. – 1985. g.) kadastra iestādes darbinieki var piekļūt, izmantojot digitālos arhīvos.

Saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Zemes informācijas dienests, Saite atveras jaunā logāKadastrs (Zemesgrāmatu un kartēšanas aģentūra)

Lapa atjaunināta: 06/02/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Austrija

Šajā portāla sadaļā ir sniegts pārskats par Austrijas zemesgrāmatu.

Kādu informāciju piedāvā zemesgrāmata?

Zemesgrāmatā var atrast atbildes gan uz juridiskiem, gan faktiskiem jautājumiem. Tajā apkopoti dokumenti par visiem juridiski saistošiem darījumiem ar nekustamo īpašumu Austrijā.

Austrijas zemesgrāmata un tās elektroniskais dokumentu arhīvs ir pieejams Saite atveras jaunā logāAustrijas federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Vai ieskatīšanās Austrijas zemesgrāmatā ir bez maksas?

Par ieskatīšanos ir jāmaksā neliela nodeva. Šo nodevu jāmaksā kādā no apkalpošanas centriem, kas minēti Saite atveras jaunā logāAustrijas federālās Tieslietu ministrijas sadaļā „Grundbuch“.

Kā veikt meklējumus zemesgrāmatā

Ievadot administratīvās teritorijas nosaukumu un parceles numuru (tā sauktie meklēšanas numuri vai "EZ") vai zemes gabala numuru, no datubāzes var iegūt šādu informāciju:

 • zemesgrāmatas izraksti,
 • izraksti no kadastra kartēm,
 • karšu kopijas.

Šajā informācijā ietverti visi nesen reģistrētie dati. Pēc pieprasījuma var ieskatīties arī datos, kas jau ir dzēsti (tikai tajos datos, kas ievadīti pēc pārejas uz elektronisko reģistru). Vecāki dati ir pieejami tikai papīra formātā.

Nav iespējams iegūt informāciju par personām. Personām, kuras interesējas par šāda veida informāciju, jāvēršas kādā no apgabaltiesām (zemesgrāmatu nodaļā) un jāpierāda, ka šādas informācijas iegūšanai ir juridisks pamatojums.

Vēsture

Vecajā zemesgrāmatā informāciju saglabāja papīra formātā. Laikā no 1980. gada līdz 1992. gadam vecās zemesgrāmatas ierakstus pārnesa uz zemesgrāmatas datubāzi.

Lapa atjaunināta: 15/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Polija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Polijas zemesgrāmatu.

Ko Polijas zemesgrāmata piedāvā?

Polijas zemesgrāmata (rejestr ksiąg wieczystych) tiek uzturēta saskaņā ar Zemesgrāmatu un hipotēku likumu.

Saskaņā ar minēto likumu zemesgrāmatu mērķis ir noteikt nekustamā īpašuma juridisko statusu. Tajās ir iekļauta šāda informācija:

 • zemesgabala apzīmējums (ieskaitot to veidojošās daļas);
 • ziņas par zemesgabala īpašnieku (īpašniekiem) vai personu, kurai ir ilgtermiņa lietošanas tiesības;
 • informācija par citu personu lietu tiesībām;
 • hipotēku, kas pastāv attiecībā uz nekustamo īpašumu, veids un summa.

Zemesgrāmatas ir publiski dokumenti, un jebkurš var tajās ielūkoties. No 2010. gada jūnija Saite atveras jaunā logāzemesgrāmatai var piekļūt elektroniski, ievadot attiecīgās sadaļas numuru.

Turklāt jebkura persona var iegūt zemesgrāmatas izrakstu vai izziņu par zemesgrāmatas ieraksta slēgšanu.

Vai piekļuve Polijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Zemesgrāmatas aplūkošana ir bez maksas.

Par zemesgrāmatas ieraksta kopijas vai izziņas par zemesgrāmatas ieraksta slēgšanu sagatavošanu tiek iekasēta maksa.

Lapa atjaunināta: 18/09/2014

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Portugāle

Šajā nodaļā sniegts pārskats par Portugāles zemesgrāmatu reģistru.

Zemesgrāmatu reģistrs (Registo Predial)

Zemesgrāmatu reģistru uztur Zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatu sekretāru (Conservadores) vadībā, kas ietilpst Reģistru amatpersonu un notāru institūtā (Instituto dos Registos e do Notariado). Šīs nodaļas darbojas visās Portugāles pašvaldībās, bet to kompetence nav ģeogrāfiski ierobežota pēc to atrašanās vietas, un tās var veikt darbības attiecībā uz jebkuru nekustamo īpašumu Portugālē.

Zemesgrāmatu reģistra pamatuzdevums ir sniegt informāciju par nekustamā īpašuma juridisko statusu un nodrošināt ar nekustamo īpašumu veikto darījumu drošumu. Principā kopš 2008. gada 21. jūlija visa nekustamā īpašuma statusa reģistrācija ir obligāta..

Pēdējais reģistra ieraksts kalpo kā prezumpcija par reģistrētā īpašnieka īpašumtiesību pastāvēšanu uz attiecīgo īpašumu atbilstoši reģistrā nostiprinātajiem noteikumiem.

Situācijas, kas jānostiprina zemesgrāmatu reģistrā:

a) juridiski fakti, uz kuru pamata nodibina, atzīst, iegūst vai groza īpašumtiesības, parastā un ārkārtējā lietojuma tiesības, dzīvokļa tiesības, reālnastas vai servitūtus;

b) juridiski fakti, uz kuru pamata nodibina vai groza īpašumtiesības uz dzīvokli (propriedade horizontal) un uzturēšanās tiesības uz noteiktu laiku;

c) juridiski fakti, ar ko anulē (convenções anuláveis) vai atceļ (convenções resolúveis) a) punktā minētās tiesības;

d) zemes īpašuma grozījumi, veicot tā sadali vai izveidojot kopīpašumu, kā ar to saistīti grozījumi;

e) turējums;

d) atsavināšanas (alienação) vai apgrūtinājuma (oneração) apsolījums, nolīgumi par pirmpirkuma tiesībām (pactos de preferência) un testamentārie noteikumi, kad tie stājušies spēkā, kā arī no šiem apstākļiem izrietošās līgumsaistības;

g) īpašuma cesija (cessão) kreditoriem;

h) hipotēka, tās nodošana vai grozījumi, kredīta nodrošinājuma ar īres tiesībām (consignação de rendimentos) prioritārās kārtības grozīšana;

i) kredītsaistību, kas nodrošinātas ar hipotēku vai lietošanas ķīlu, nodošana, kad tas nepieciešams nodrošinājuma nodošanai;

j) nekustamā īpašuma izmantošana apdrošināšanas sabiedrību tehnisko rezervju nodrošinājumam, kā arī darba devēja atbildības nodrošinājumam;

l) finanšu noma un ar to saistītā īpašumtiesību maiņa;

m) noma uz termiņu, kas ir ilgāks par sešiem gadiem, nomas tiesību nodošana un apakšnomas līgumi, izņemot lauksaimniecības nomu;

n) apķīlāšana un maksātnespējas pasludināšana;

o) mantas, kurai piemērota hipotēka vai lietošanas ķīla, konfiskācija, izmantošana prasības nodrošinājumam vai piespiedu izpildes pasākumi, kā arī citi akti vai pasākumi, ko piemēro šādai mantai;

p) uztura saistību (apanágio) nostiprināšana un to grozījumi;

q) dāvinājumu, kam piemērots iepriekšēji saņemtā pievienojums, apgrūtinājumi (ónus);

r) mājokļa, kas nodots pārraudzītā nomā, (casa de renda limitada) vai šādi klasificētu ēku nesto ieņēmumu apgrūtinājumi;

s) lauksaimniecībai sniegta atbalsta gada maksājumu apgrūtinājumi;

t) īpašumtiesību atņemšanas gadījumā – atteikšanās no atlīdzības par būvdarbu radīta tāda nekustamā īpašuma vērtības palielinājumu, kas atrodas valsts nozīmes ceļu tuvumā vai teritorijās, kam piemēro pašvaldības attīstības plānu;

u) jebkuri citi īpašumtiesību ierobežojumi citi apgrūtinājumi un citi apstākļi, kas juridiski nostiprināmi reģistrā;

v) valsts īpašuma koncesija un ar to saistītā tiesību pāreja, kad nodotajām tiesībām piemēro hipotēku;

x) juridiski fakti, kas ietekmē reģistrētu tiesību beigšanos, ierobežojumus vai apgrūtinājumus;

z) īpašumtiesības, uz kuru pamata izveido tūrisma kompleksu, un to grozījumi.

Zemesgrāmatu reģistrā jānostiprina arī turpmāk norādītās situācijas, kā arī no galīga nolēmuma izrietoši galīgi lēmumi, kuru galvenais vai alternatīvais priekšmets ir:

a) noteiktu iepriekšējā punktā minēto tiesību atzīšana, nodibināšana, grozīšana vai izbeigšana, kā arī prasības par to atcelšanu;

b) ieraksta vai tā atcelšanas grozīšana, anulēšana vai atzīšana par spēkā neesošu;

c) procedūras, kuru mērķis ir panākt prasības nodrošinājumu vai sekvestrāciju, kā arī visi pagaidu aizsardzības pasākumi, kas ierobežo īpašumtiesību brīvu izmantošanu, un ar to saistītie lēmumi.

Zemesgrāmatu reģistra darbības principi

Princips par juridisko spēku attiecībā pret trešām personām

Uz faktiem, kuri ir nostiprināmi zemesgrāmatu reģistrā, var atsaukties starp pusēm vai to mantiniekiem, pat ja šie fakti nav reģistrēti, izņemot hipotēkas nodibināšanu, kas ir spēkā tikai līdz ar tās reģistrāciju.

Tomēr apstākļi, kas ir nostiprināmi zemesgrāmatu reģistrā, ir spēkā attiecībā pret trešām personām tikai no dienas, kad tie reģistrēti.

Prioritātes princips

Tiesībām, kuras ir reģistrētas pirmās, ir prioritāte pār sekojošiem ierakstiem attiecībā uz to pašu īpašumu, to secību nosakot ierakstu veikšanas datumu kārtībā un, ja ieraksti veikti vienā dienā, attiecīgo pieteikumu iesniegšanas laika kārtībā.

Likumības princips

Pieteikuma par ieraksta veikšanu pamatotību nosaka pēc piemērojamajām tiesību normām, iesniegtajiem dokumentiem un iepriekšējiem ierakstiem. Īpašu uzmanību pievērš nekustamā īpašuma identitātes pārbaudei, ieinteresēto pušu leģitimitātei, tiesiskā pamatojuma atbilstībai formālajām prasībām un tajā ietverto aktu spēkā esamībai.

Tiesību secīguma princips

Galīgo ierakstu par apgrūtinājuma noteikšanu, pamatojoties uz juridisku aktu, var veikt tikai tad, ja īpašums pirms tam reģistrēts tās personas vārdā, kam piemērots apgrūtinājums.

Ja attiecībā uz konkrēto īpašumu reģistrē tālāknododamu tiesību iegūšanu vai atzīšanu vai arī tā turējumu, nepieciešama attiecīgā tiesību subjekta piekrišana galīgā ieraksta veikšanai, izņemot ja tā izriet no cita agrāka ieraksta.

Vispārīgais noteikums attiecībā uz ieraksta veikšanas termiņu

Principā pieteikumu par ieraksta veikšanu jāiesniedz 30 dienu laikā no brīža, kad radies attiecīgo tiesību tiesiskais pamats, vai no brīža, kad pēc tiesību tiesiskā pamata rašanās (titulação) veikta attiecīgajam darījumam piemērojamo nodokļu samaksa (īpašuma sadales vai dāvinājuma gadījumā).

Citi reģistrācijas procedūras elementi

Zemesgrāmatu reģistram piemēro leģitīmu interešu principu (princípio da instância), t.i., ierakstu veic, pamatojoties uz tādas personas lūgumu, kurai uz to ir leģitīmas tiesības. Leģitīmas intereses lūgt veikt ierakstu zemesgrāmatu reģistrā ir šādām personām: attiecīgo tiesisko attiecību aktīvajiem un pasīvajiem subjektiem un, vispārīgāk, visām personām, kuru intereses skar šīs tiesiskās attiecības vai kurām ir pienākums aizstāvēt šādas intereses.

Pieteikums jāiesniedz personīgi, elektroniski, pa faksu vai pastu.

Ierakstus reģistrā veic tikai, pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem. Faktus attiecībā uz ēkām principā reģistrē valsts amatpersonas apliecinātā aktā (escritura pública) vai īpašā apliecinātā dokumentā (dokumentā, ko apliecinājis notārs, advokāts, juriskonsults vai zemesgrāmatu sekretārs un kas ir augšupielādēts reģistra tīmekļa vietnē Predial Online).

Lai nodrošinātu trūkstošo informāciju, pastāv obligāts mehānisms: ja nav iespējams veikt pieteikumā lūgto ierakstu, zemesgrāmatu sekretārs sazinās ar pieteikuma iesniedzēju, lai iegūtu visus nepieciešamos dokumentos un tādējādi novērstu atteikumu veikt ierakstu vai atstāšanu bez virzības.

Zemesgrāmatu sekretārs veic ierakstu 10 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

Ja pieteikumam veikt ierakstu tiek noraidīts vai tas tiek atstāts bez virzības tāpēc, ka joprojām pastāv neskaidrības, pieteikuma iesniedzēju par to informē ar motivētu lēmumu, ko var apstrīdēt administratīvā procesa kārtībā pie augstākas amatpersonas vai pārsūdzēt tiesā.

Nodevas

Zemesgrāmatu reģistra nodevas ir paredzētas Noteikumos par reģistru un notāru nodevām (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado) – 2001. gada 14. decembra Dekrētā – likumā Nr. 322-A/2001.

Reģistra informācijas pieejamība

Papildus izziņām papīra formātā informācija elektronisku izziņu veidā ir vienkārši pieejama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.predialonline.pt/. Šajā tīmekļa vietnē ir atjaunināta informācija par ēku juridisko statusu un par izskatīšanā esošajiem pieteikumiem par ierakstu veikšanu. Lai piekļūtu informācijai, nepieciešams gada abonements, kura maksa ir €15. Meklēšanu var veikt pēc ēkas apraksta numura vai nodokļu maksātāja numura. Pēc samaksas tiek izsniegts apliecinošs kods, ko var izmantot, lai piekļūtu informācijai.

Citi pakalpojumi

Portugālē attiecībā uz zemesgrāmatu reģistru ir pieejami divi pakalpojumi: Predial Online un Casa Pronta.

Reģistrs Predial Online

Šajā vietnē var augšupielādēt apliecinātus privāttiesiskus dokumentus, kuri kalpo kā pierādījums juridiskiem aktiem, un dokumentus par hipotēku atcelšanu. Tiek pieņemti arī paziņojumi par ēku nodošanu, kas adresēti trešām personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības (lai šīs personas varētu oficiāli paziņot par nodomu izmantot šādas tiesības). Ir iespējams iepazīties arī ar dokumentiem, kas publicēti attiecībā uz ēkām saskaņā ar īpašajām pamatojuma un korekcijas procedūrām.

Turklāt iespējams lūgt veikt ierakstus, un šajā nolūkā ieinteresētajām pusēm jāautorizējas, izmantojot digitālu sertifikātu.

Vai piekļuve Predial Online ir bez maksas?

Lielākā daļa Predial Online tīmekļa vietnes satura ir pieejama bez maksas. Noteikumos par reģistru un notāru nodevām (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado) (2001. gada 14. decembra Dekrētlikums Nr. 332-A/2001) ir noteikta maksa par piekļuvi atsevišķām tīmekļa vietnes sadaļām, kas ir pieejamas tikai autorizētiem lietotājiem. Autorizāciju var veikt ar digitālu sertifikātu, un tā jo īpaši attiecas uz reģistriem, kas pieejami tiešsaistes režīmā (pieteikumi un to statusa aplūkošana), kā arī uz dokumentu krātuvi (krātuve un dokumentu aplūkošana).

Predial Online pieejamā informācija

Šajā tīmekļa vietnē ir pieejama informācija un izziņas par nekustamo īpašumu, kas ir reģistrēts Portugāles zemesgrāmatu reģistrā.

Reģistrs Casa Pronta

Casa Pronta ir „vienas pieturas pakalpojumu aģentūra”, ar kuras palīdzību iespējams veikt visas formalitātes saistībā ar dzīvojamo, lauksaimniecības un jaukta izmantojuma ēku iegādi un pārdošanu, dāvināšanu, maiņu un izmantošanu kredītsaistību dzēšanai (dação pagamento), izmantojot vai neizmantojot bankas aizdevumu, saistībā ar nekustamā īpašuma iegādei paredzēta aizdevuma pārkreditēšanu citā bankā, aizdevuma saņemšanu pret hipotēku. Casa Pronta pakalpojumus var izmantot arī, lai nostiprinātu īpašumtiesības uz dzīvokli (propriedade horizontal).

Šīs procedūras tiek uzsāktas zemesgrāmatas reģistra nodaļā (conservatória) vai ar bankas starpniecību, kura var piekļūt tīmekļa vietnei, izmantojot lietotājvārdu un paroli. Šo procesu var veikt jebkurā laikā.

Šī tīmekļa vietne visām personām sniedz iespēju paziņot par ēkas atsavināšanu trešām personām, lai trešās personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, varētu paziņot par nodomu izmantot šīs tiesības.

Vai piekļuve Casa Pronta ir bez maksas?

Maksa par piekļuvi Casa Pronta ir paredzēta Noteikumos par reģistru un notāru nodevām (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado) jeb 2001. gada 14. decembra Dekrētā - Likumā Nr. 322-A/2001.

Casa Pronta tīmekļa vietne ikvienai personai dod iespēju par maksu €15 apmērā paziņot par ēkas atsavināšanu rešām personām.

Trešās personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, var paziņot par savu nodomu tās izmantot bez maksas. Tomēr šajā gadījumā piekļuve tīmekļa vietnei ir ierobežota.

Casa Pronta tīmekļa vietne ir pieejama tikai šādiem subjektiem:

 • bankām;
 • zemesgrāmatu nodaļām;
 • trešām personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības.

Lai piekļūtu tīmekļa vietnei, ir jāievada lietotājvārds un parole.

Ierobežojumus nepiemēro paziņojumiem par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, kurus var iesniegt bez maksas.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāPredial Online

Saite atveras jaunā logāCasa Pronta

Lapa atjaunināta: 29/12/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Rumānija

Rumānijā pašlaik elektroniskā formātā zemesgrāmata nav pieejama.

Informācija par zemes reģistrāciju ir pieejama Saite atveras jaunā logāValsts kadastra un zemes reģistrācijas aģentūras tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 10/06/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Slovēnija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Slovēnijas zemesgrāmatu.

Ko Slovēnijas zemesgrāmata piedāvā

Saite atveras jaunā logāSlovēnijas zemesgrāmata satur juridiskus faktus, kas attiecas uz nekustamo īpašumu, piemēram, informāciju par īpašniekiem, hipotēkām un servitūtiem.

Ir pieejams arī Saite atveras jaunā logāzemes kadastrs, kurā sniegta informācija par nekustamā īpašuma faktiskajiem apstākļiem.

Zemesgrāmata pieder Slovēnijas Republikas Augstākajai tiesai, kas to arī pārvalda .

Vai piekļuve zemesgrāmatai ir bez maksas?

Zemesgrāmata elektroniskā formā ir publiski pieejama e-Sodstvo portālā: Saite atveras jaunā logāhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Dati ir pieejami bez maksas, taču ir nepieciešams iepriekš reģistrēties.

Zemesgrāmata ir publiski pieejama arī visās Slovēnijas vietējās tiesās, pie notāriem un pārvaldes struktūrās, kur personas var iegūt zemesgrāmatas izraksta apliecinātu kopiju. Par apliecināta zemesgrāmatas izraksta sagatavošanu tiek iekasēta maksa.

Kā veikt meklēšanu Slovēnijas zemesgrāmatā

Jūs varat piekļūt datubāzei, ievadot šādus meklēšanas kritērijus:

 • kadastra pašvaldību un zemesgabala numuru;
 • kadastra pašvaldību, ēkas numuru un atsevišķas daļas numuru;
 • īpašuma identifikācijas numuru (īpašuma ID);
 • tiesības identifikācijas numuru (tiesības ID).

Slovēnijas zemesgrāmatas vēsture

Jaunais elektroniskais portāls ir pieejams kopš 2011. gada. Līdz tam informācija bija pieejama vecajā “zemesgrāmatā”.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāhttp://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Lapa atjaunināta: 27/03/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Slovākija

Šajā vietnē ir sniegts pārskats par Slovākijas zemesgrāmatu.

Ko Slovākijas zemesgrāmata piedāvā?

Saite atveras jaunā logāSlovākijas zemesgrāmatas portāls (Slovenský katastrálny portál) pieder Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Ģeodēzijas, kartogrāfijas un kadastra pārvaldei (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) un par zemesgrāmatu atbildīgai centrālās valdības iestādei. Par tā uzturēšanu atbildīgā iestāde ir Bratislavas Ģeodēzijas un kartogrāfijas institūts (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Portāls sniedz juridisko un faktisko informāciju par īpašumtiesībām uz nekustamiem īpašumiem. Tas tiek atjaunināts reizi nedēļā, izmantojot attiecīgo zemesgrāmatas nodaļu sniegto informāciju. Meklēšanu ir iespējams veikt slovāku un angļu valodā. Portālā ir atrodama šāda informācija:

 • atlasīti dati no ģeogrāfiskās informācijas lietas - kadastra kartes;
 • atlasīti dati no aprakstošās informācijas lietas - informācija par zemes gabaliem, struktūrām, dzīvokļiem, nedzīvojamām telpām un īpašuma dokumenti;
 • pašvaldību reģistrs, kadastra apgabalu reģistrs;
 • statistikas pārskati;
 • kopējās vērtības pēc zemes tipa;
 • informācija par procesa statusu zemesgrāmatā;
 • paziņojumi par plānotiem reģistrācijas pieteikumiem.

Īpašumtiesību dokuments (list vlastníctva) sniedz informāciju par īpašumu, tā īpašniekiem un tiesībām, kas attiecas uz īpašumu, kā arī papildu informāciju par tiesībām, kas saistītas ar īpašumtiesībām. Tajā ir iekļauta šāda informācija:

 • unikāls numurs;
 • konkrētā īpašuma atrašanās apgabala nosaukums;
 • atbilstošās apdzīvotās vietas nosaukums;
 • kadastra apgabala nosaukums.

Reģistrs sastāv no 3 daļām.

A daļā – fiziskie aktīvi – ir norādīta detalizēta informācija par īpašumu, uz kuru attiecas īpašumtiesības, proti:

 • atbilstošās platības;
 • atbilstošie zemes gabalu veidi;
 • kods, kas apzīmē atļauto zemes lietojumu;
 • sasaiste ar apdzīvotas vietas apbūves teritoriju;
 • cita paskaidrojošā informācija saistībā ar A daļā minētajiem jautājumiem.

B daļā – īpašnieki vai citas tiesīgās personas – ir norādīta šāda detalizēta informācija:

 • vārds;
 • uzvārds;
 • zemes īpašnieku vai citu tiesīgo personu pirmslaulību uzvārds vai juridisko personu gadījumā – nosaukums;
 • dzimšanas datums;
 • privātpersonu personas kodi vai uzņēmumu reģistrācijas numuri;
 • kopīpašuma sadalījums daļās;
 • īpašumtiesību iegūšanas pamatojums – publisks dokuments vai cits dokuments;
 • pastāvīgās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;
 • cita paskaidrojošā informācija saistībā ar B daļā minētajiem jautājumiem.

C daļā – apgrūtinājumi – ir norādīta šāda detalizēta informācija:

 • servitūti (servitūta būtība, personas, kas norādītas kā labuma guvējas no servitūta; servitūta ieraksts īpašumtiesību dokumentos);
 • ķīlas tiesības (norādīts ķīlas devējs) un pirmpirkuma tiesības, ja tās ietekmē lietu tiesības (personas, kam ir pirmpirkuma tiesības);
 • citas tiesības, ja tās ir noteiktas kā lietu tiesības;
 • cita paskaidrojošā informācija saistībā ar C daļā minētajiem jautājumiem;
 • reģistrētie papildinājumi/korekcijas.

C daļā nav ietverta informācija par parāda apjomiem.

Vai piekļuve Slovākijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Informācija zemesgrāmatas portāla ikvienam ir pieejama bez maksas.

Slovākijas zemesgrāmatas vēsture

Zemesgrāmatas portāls darbojas kopš 2004. gada. Kopš 2007. gada septembra ar likumu noteikts, ka informācija zemesgrāmatas portālā ir bez maksas.

Saites

Saite atveras jaunā logāZemesgrāmatas portāla tīmekļa vietne, Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Ģeodēzijas, kartogrāfijas un kadastra pārvalde

Lapa atjaunināta: 21/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Somija

Šajā iedaļā ir sniegts pārskats par Somijas zemesgrāmatu.

Ko piedāvā Somijas zemesgrāmata?

Saite atveras jaunā logāSomijas zemesgrāmata pieder un to uztur Valsts mērniecības aģentūra (National Land Survey).

Zemesgrāmatas galvenais uzdevums ir sniegt informāciju par īpašuma juridiskajiem aspektiem, piemēram, tiesisko režīmu, kā arī faktiskajiem aspektiem, piemēram, par īpašuma īpašnieka vārdu. Valsts zemes informācijas sistēmā ir visa informācija, kas ievadīta Somijas kadastra reģistrā un zemesgrāmatā, kurā tiek reģistrētas īpašumtiesības, hipotēkas un citi apgrūtinājumi.

Kadastra karšu datus nodrošina Somijas Valsts mērniecības aģentūra, kā arī 86 pašvaldības, kas uztur kadastra karšu reģistrus par teritorijām, kas atbilst to pilsētu plāniem. Līdz 2009. gada 31. decembrim zemesgrāmatas uzturēšana būs apgabaltiesu atbildība, bet no 2010. gada 1. janvāra - Somijas Valsts mērniecības aģentūras atbildība. Sistēmu lieto visi, kam regulāri nepieciešama jaunākā kadastrālā informācija, piemēram, bankas, dažādas iestādes, nekustamā īpašuma aģenti un notāri.

Vai piekļuve Somijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Nē, piekļuve nav bez maksas.

Kā meklēt informāciju Somijas zemesgrāmatā?

Pieejamās meklēšanas iespējas

Meklējiet kartē pēc reģistra vienības identifikatora vai nosaukuma, adreses, administratīvajām vienībām (pašvaldība, priekšpilsēta/ciems) un pēc uzņēmuma identifikatora.

Pieejamā informācija

Jūs varat atrast informāciju par:

 • īpašumu,
 • īpašumtiesībām,
 • hipotēkām un apgrūtinājumiem,
 • nomu,
 • servitūtiem,
 • zemes uzmērīšanas informāciju.

Pieejama informācija par reģistra vienību, reģistrēto īpašnieku un īpašnieka adresi, un iespējamiem īpašumtiesību ierobežojumiem, kā arī par īpašniekiem pēc reģistrēto daļu īpašumtiesību nodošanas, reģistrētās vienības hipotēkām, servitūtiem un apgrūtinājumiem, reģistrētu nomu.

Pieejamie pakalpojumi

 • izraksts no kadastra
 • zemesgrāmatas apliecība
 • izziņa par ķīlām un apgrūtinājumiem
 • izziņa par nomu
 • izraksts par daļu īpašumtiesību nodošanu, kā arī dažādas karšu izdrukas.

Ir sniegta arī informācija par to, kā lietotāji var veikt meklējumus reģistrā (piemēram, pēc īpašuma adreses).

Somijas zemesgrāmatas vēsture

Reģistrs tiek uzturēts kopš 1700. gada.

Saites

Saite atveras jaunā logāSomijas Valsts mērniecības aģentūra, Saite atveras jaunā logāEULIS tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 30/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Zviedrija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Zviedrijas Nekustamā īpašuma reģistru, kura viena no piecām nodaļām ir zemesgrāmata.

Ko Zviedrijas zemesgrāmata piedāvā?

Nekustamā īpašuma reģistrs, kurā ietilpst zemesgrāmata, ir vispusīgs valsts reģistrs un sniedz šādu informāciju:

 • īpašums (kadastra informācija);
 • kadastra karte;
 • īpašnieks;
 • nomas darījumi;
 • nomas tiesības un hipotēkas;
 • servitūti un reālnastas;
 • plāni un noteikumi;
 • senie pieminekļi;
 • ēkas;
 • nodokļu informācija.

Zemesgrāmatu pārvalda Zviedrijas kartogrāfijas, kadastra un zemesgrāmatas iestāde (Lantmäteriet).

Vai piekļuve Zviedrijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Informācija, kas no zemesgrāmatas iegūta apmeklējuma laikā vai pa telefonu, ir bez maksas. Par elektronisku piekļuvi zemesgrāmatai ir jāmaksā, izņēmums ir pakalpojums Saite atveras jaunā logā"Mans īpašums", kas tiek sniegts bez maksas.

Kā veikt meklējumus Zviedrijas zemesgrāmatā?

Saite atveras jaunā logāIestādes pārstāvji (kuri ir uzskaitīti iestādes vietnē) sniedz vairākus meklēšanas pakalpojumus. Lai saņemtu pakalpojumus, pārsvarā ir nepieciešams reģistrēties. Iestādes vietnē tiek piedāvāts arī pakalpojums:

 • Saite atveras jaunā logā"Mans īpašums", kas sniedz detalizētu informāciju un ir pieejams tikai nekustamā īpašuma īpašniekam.

Ir iespējams piekļūt arī informācijai no citām valstīm, izmantojot Saite atveras jaunā logāEULIS (Eiropas Zemes informācijas dienestu).

Zviedrijas zemesgrāmatas vēsture

1970. gadā nodibināja zemesgrāmatu elektroniskā formātā. Darbu pie informācijas glabāšanas pilnībā pabeidza tikai 1995. gadā. Šobrīd reģistrā plāno ieviest jaunu tehnoloģiju. Šī plāna īstenošana jau ir iesākta un norisināsies vēl vairākus gadus.

Saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Zemes informācijas dienests

Lapa atjaunināta: 19/03/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Anglija un Velsa

Šajā iedaļā ir sniegta informācija par Anglijas un Velsas zemes reģistru (zemesgrāmatu).

Ko piedāvā Anglijas un Velsas zemesgrāmata?

Mēs reģistrējam īpašumtiesības uz zemi un īpašumu Anglijā un Velsā. Mūsu moto ir “Tavas zemes un īpašuma tiesības: garantētas un aizsargātas”

Mūsu vērtības ir:

 • mēs sniedzam pārliecību
 • mēs nodrošinām integritāti
 • mēs stimulējam inovāciju
 • mēs esam profesionāli

Zemes reģistrs nodrošina svarīgu funkciju, proti, nodrošina paļaušanos un uzticēšanos īpašuma tirgū; reģistrs apliecina ar īpašumu saistītas tiesības ar kopējo vērtību 4 triljonu sterliņu mārciņu apmērā visā Anglijā un Velsā, tostarp hipotēkas vairāk nekā 1 triljons sterliņu mārciņu apmērā. Zemes reģistram ir 150 gadu pieredze reģistra uzturēšanā un tas ir attīstījies, kļūstot aizvien efektīvāks, proti, 99 % mūsu informācijas pakalpojumu un 73 % mūsu reģistrācijas pakalpojumu tiek nodrošināti tiešsaistē. Mēs esam ceļā uz pilnībā digitalizēta reģistra izveidi, izstrādājot mūsdienīgu zemes un īpašuma reģistra digitālo platformu, lai atbalstītu reģistru un nodrošinātu modernus, efektīvus pakalpojumus klientiem.

Vai piekļuve Anglijas un Velsas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Par katru pakalpojumu ir jāmaksā likumā noteikta nodeva. Par reģistrēšanos tiešsaistes piekļuvei maksa netiek iekasēta, un tiešsaistes pakalpojumi izmaksā mazāk nekā pakalpojumi pa pastu.

Kā veikt meklējumus Anglijas un Velsas zemesgrāmatā

Tiešsaistes piekļuve:

E-pakalpojumi uzņēmumiem ļauj korporatīvajiem lietotājiem iesniegt pieteikumus reģistrēt zemi un īpašumu vai pieprasīt meklēšanu indeksētajā tiešsaistes kartē. E-pakalpojumu uzņēmumiem lietotāji var izmantot arī mūsu bezmaksas meklēšanu kartē (MapSearch), lai nekavējoties

 • pārbaudītu, vai zeme un īpašums Anglijā vai Velsā ir reģistrēts;
 • saņemtu reģistrācijas numurus;
 • uzzinātu, vai īpašums ir brīvs vai iznomāts;

E-pakalpojumu uzņēmumiem lietotājiem ir jāatbilst pakalpojumu izmantošanas nosacījumiem, jāreģistrējas kā lietotājiem un viņiem ir jābūt mainīgā tiešā debeta kontam kādā Apvienotās Karalistes bankā vai krājaizdevumu sabiedrībā.Saite atveras jaunā logāE-pakalpojumi uzņēmumiem – pieteikšanās.

Nekustamā īpašuma meklēšanas pakalpojums ir paredzēts privātpersonām, un to lieto arī mazie uzņēmumi. Tās var meklēt pēc adreses, lai atrastu zemes vai nekustamā īpašuma īpašnieku, īpašuma robežas un uzzinātu, vai tas ir pakļauts plūdu riskam. Tiem ir jāreģistrējas kā lietotājiem un jānorēķinās ar kredītkarti vai debetkarti. Saite atveras jaunā logāNekustamā īpašuma meklēšanas pakalpojums - pieteikšanās.

Reģistru izraksti un robežplāna informācija, kas iegūta no E-pakalpojumiem uzņēmumiem, ir ‘’oficiāli izraksti", un tos drīkst izmantot kā pierādījumu tiesā. Meklēšana kartē (MapSearch) neparedz samaksu par piegādāto informāciju.

Reģistru izraksti un robežplāni, kas iegūti no Nekustamā īpašuma meklēšanas pakalpojuma, nav oficiāli izraksti.

Piekļuve pa pastu:

Jūs varat pieprasīt oficiālus reģistra izrakstus un zemes robežplānus pa pastu, izmantojot Saite atveras jaunā logāveidlapas OC1 (reģistra informācijai) un OC2 (dokumentiem). Šīs veidlapas ir pieejamas bez maksas Zemes reģistrā, un tās var saņemt pa pastu vai tiešsaistē. Oficiāli izraksti ir pieļaujami kā pierādījumi tiesā.

Ja nevarat atrast īpašuma informāciju tiešsaistē, pastāv iespēja nosūtīt „meklēšanas kartē” (search of the index map) (SIM veidlapa) pieprasījumu pa pastu, lai noskaidrotu, vai zeme ir reģistrēta, un iegūtu īpašuma numuru. Tiek iekasēta nodeva, kas noteikta spēkā esošajā Zemesgrāmatas nodevu rīkojumā.

Zemes prasījumu reģistros meklēšanu var veikt pa pastu vai tiešsaistē ar E-pakalpojumu uzņēmumiem palīdzību, izmantojot veidlapu Saite atveras jaunā logāK15 vai veidlapu Saite atveras jaunā logāK16, ja meklē tikai maksātnespējas ierakstus.

Lapa atjaunināta: 25/07/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Ziemeļīrija

Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par Ziemeļīrijas zemesgrāmatu.

Ko piedāvā Ziemeļīrijas zemesgrāmta?

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Zemes un īpašumu pakalpojumu aģentūra nodrošina statisku (nemainīgu) saturu par kārtību, noteikumiem un vadlīnijām, kas regulē dažādo reģistru darbību.

Saite atveras jaunā logā"Land Web Direct" (Klientu tiešās piekļuves pakalpojums)

Šis pakalpojums nodrošina:

 • meklēšanas iespējas;
 • informāciju par īpašnieka vārdu un īpašuma apgrūtinājumiem;
 • iespēju lejupielādēt un izdrukāt informāciju no šā reģistra.

Vai piekļuve Ziemeļīrijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Jā, piekļuve statiskajam saturam ir bez maksas. Lietotājiem, kas vēlas piekļūt meklēšanas iespējām, ir jāreģistrējas, un vairumā gadījumu par to ir jāmaksā.

Kā veikt meklēšanu Ziemeļīrijas zemesgrāmatā?

Meklēšanas iespējas ietver piekļuvi nekustamā īpašuma zemes plānam, informācijai par robežām un ar nekustamo īpašumu saistītajiem dokumentiem. Šajā datubāzē ir pieejami īpašnieku vārdi un informācija par visiem apgrūtinājumiem, kas attiecas uz īpašumu.

E-reģistrācija ļauj reģistrētiem lietotājiem elektroniski aizpildīt dažādas reģistrācijas veidlapas, aprēķināt maksājumus un iesniegt informāciju

Ziemeļīrijas zemesgrāmatas vēsture

Zemesgrāmata tika izveidota 1891. gadā, pirms tam informācija par zemes īpašumu tika reģistrēta Aktu reģistrā (Registry of Deeds), kas tika izveidots 1706. gadā. Zemes un īpašumu pakalpojumu aģentūra administrē trīs reģistrus: zemes reģistru, aktu reģistru un likumisko apgrūtinājumu reģistru.

Saite atveras jaunā logāZemes un īpašumu pakalpojumi – zemesgrāmata

Saite atveras jaunā logāEiropas Zemes informācijas dienests

Lapa atjaunināta: 25/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Zemes reģistri dalībvalstīs - Skotija

Šajā nodaļā sniegts pārskats par Skotijas zemesgrāmatu reģistru.

Ko piedāvā Skotijas zemesgrāmata?

Skotijas Zemesgrāmatu veido un uztur Saite atveras jaunā logāSkotijas Reģistri, un tā ietilpst šīs organizācijas pārvaldīto reģistru kopumā.  Skotijas Reģistru galvenais uzdevums ir nodrošināt tās pārvaldīto reģistru neaizskaramību un to publisku pieejamību.

Zemesgrāmata ļauj vienreizēji un galīgi pārbaudīt īpašumtiesību pamatu uz zemi, šim nolūkam izsniedzot izrakstu par īpašumtiesībām, proti, vienu oficiālu dokumentu, kurā ir ietverta dažāda veida informācija no publiskajiem aktiem.   Izrakstu par īpašumtiesībām apliecina ar Zemesgrāmatas zīmogu, un tajā ietilpst:

i) attiecīgā nekustamā īpašuma plāns, pamatojoties uz Kartogrāfijas dienesta karti;

ii) attiecīgā nekustamā īpašuma apraksts vārdos;

iii) attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vārds vai nosaukums;

iv) attiecīgā nekustamā īpašuma apgrūtinājumi;

v) attiecīgā nekustamā īpašuma reālnastas vai nosacījumi.

Kad zemes īpašumus izveido vai atsavina par atlīdzību, tos pārreģistrē uz Zemesgrāmatu no cita Skotijas Reģistru pārvaldīta reģistra - Dzimtīpašuma vispārējā reģistra (General Register of Sasines, GRS).  GRS ir publisks zemes īpašumtiesību reģistrs, kas ir izveidots septiņpadsmitā gadsimta sākumā, un tajā hronoloģiskā kārtībā reģistrēti publiskie akti attiecībā uz īpašumu.  Zemesgrāmata pakāpeniski aizvieto GRS, un pašlaik Zemesgrāmatā ir reģistrēti vairāk nekā 56 % no Skotijas nekustamajiem īpašumiem, kas ir aptuveni 23 % no Skotijas teritorijas.

Skotijas Reģistri pārvalda arī divus mazākus reģistrus, kas attiecas uz īpašu veidu zemes īpašumiem:  Lauku saimniecību reģistru (Crofting Register) un Zemes izpirkuma tiesību reģistru (Register of Community Interests in Land). Sīksaimniecības (crofting) ir Skotijai raksturīgs īpašs lauksaimniecības zemes turējuma veids, kuru reglamentē īpašs likums un kuru kopš 2012. gada novembra var reģistrēt Lauku saimniecību reģistrā.  Zemes izpirkuma tiesību reģistru izveidoja 2003. gadā ar īpašu likumu, un tajā ir reģistrētas lauku kopienu struktūru vai lauksaimniecības zemes nomnieku likumiskās pirmpirkuma tiesības uz zemes īpašumiem.

Vai piekļuve Skotijas Zemesgrāmatai ir bez maksas?

Par vienkāršu tiešsaistes meklēšanu Zemesgrāmatā, kā arī Skotijas Reģistros, iekasē nelielu maksu.  Par maksu no šiem reģistriem var saņemt arī izrakstus par īpašumtiesībām un publisko aktu kopijas.

Kā veikt meklēšanu Skotijas Zemesgrāmatā

Neatkarīgi no pieprasījuma formāta meklēšanu Zemesgrāmatā var veikt pēc šādiem parametriem:

 • vārdi;
 • adreses;
 • publisko aktu numurs;
 • kartes indekss.

Skotijas Reģistros meklēšanu var veikt pēc vārdiem un adresēm.

Skotijas Reģistru vēsture

Skotija aptuveni septiņsimts gadu garumā ir uzturējusi publiskus reģistrus, kuru uzdevums ir aizsargāt Skotijas iedzīvotāju īpašumtiesības un nekustamo īpašumu; ar zemi saistīti reģistri Edinburgas pilī glabājas kopš 13. gadsimta.   Dzimtīpašuma vispārējo reģistru izveidoja 1617. gadā ar (bijušā) Saite atveras jaunā logāSkotijas Parlamenta likumu, un tas kopš izveidošanas ir publiski pieejams īpašumtiesību reģistrs.

Debates par pāreju no publisko aktu reģistra uz īpašumtiesību reģistru sākās aptuveni astoņdesmit gadus pirms tam, kad 1979. gadā ar likumu tika izveidota Zemesgrāmata.  Šajā reģistrā pakāpeniski tika ietverta visa Skotija, un tas pilnībā tika pabeigts 2003. gadā; tas ar laiku aizstās Dzimtīpašuma vispārējo reģistru.  Pateicoties Zemesgrāmatas izveidošanai un valsts garantētu zemes īpašumtiesību sistēmas ieviešanai, tika novērsti būtiski riski un nedrošība attiecībā uz nekustamā īpašuma darījumiem, kas pastāvēja pirms Zemesgrāmatas izveidošanas.

Skotijas Reģistri ir atzinuši nepieciešamību pārskatīt pastāvošo sistēmu, ņemot vērā likumā noteikto pienākumu aizsargāt un uzturēt Zemesgrāmatas neaizskaramību, un nesen iesniedza prasību veikt 1979. gada likuma oficiālu vērtējumu.  Tā rezultātā tika pieņemts 2012. gada Skotijas Zemesgrāmatas likums, tādējādi saskaņojot reģistrācijas tiesisko regulējumu ar īpašumtiesību regulējumu; tas pilnībā stāsies spēkā 2014. gadā.

Saites

Saite atveras jaunā logāSkotijas Reģistri

Lapa atjaunināta: 10/11/2014

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.