Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Italija

Настоящият раздел съдържа преглед на кадастъра и имотния регистър на Италия.

Sadržaj omogućio
Italija

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Италия?

Италианските поземлени регистри се поддържат от Agenzia del Territorio, публичен орган с нестопанска цел, който работи под контрола на Министерството на икономиката и финансите, и изпълнява също кадастрални (свързани с имущества) функции.

Регистрите предоставят информация относно нотариални актове за прехвърляне на собственост и други поземлени права, както и за учредяването и отмяната на ипотеки.

Освен това автономните провинции Trento и Bolzano поддържат свой собствен регистър. Той предоставя основно кадастрална (имуществена) информация.

Безплатен ли е достъпът до кадастъра и имотния регистър на Италия?

За достъпа до регистрите се заплаща такса. Поради това процедурата за онлайн достъп изисква предварителна регистрация в онлайн финансовите услуги на Poste Italiane (италианската пощенска служба).

Регистърът на провинциите Trento и Bolzano е достъпен само за регистрирани потребители.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Италия?

Информацията, съдържаща се в поземлените регистри, е организирана по субект (физическо или юридическо лице). Можете да търсите за информация по лице, по имущество или по нотариален акт.

История на кадастъра и имотния регистър на Италия

Компютъризацията на регистрираната информация започна през 1986 г. След като Министерството на финансите беше значително преустроено,, италианският кадастър и имотните регистри бяха интегрирани в единна администрация, като през 1995г. започна електронно прехвърляне. Последната обширна реформа на финансовата администрация създаде четири автономни данъчни агенции (включително Agenzia del Territorio, която функционира от 1 януари 2001 г.). Компютъризацията на услугите нарастна, като доведе до текущата електронна информационна система, която е в експлоатация от началото на 2007 г.

Последна актуализация: 02/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici