Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Reġistri tal-artijiet fil-pajjiżi tal-UE

Din it-taqsima tagħtik deskrizzjoni ġenerali tar-reġistru tal-artijiet tal-Ungerija.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

X'għandu x'joffri r-reġistru tal-artijiet Ungeriż?

Ir-Reġistru tal-Artijiet Ungeriż huwa ġestit mill-Ministeru tal-Agrikoltura u tal-Iżvilupp Rurali (Vidékfejlesztési Minisztérium) u mill-Uffiċċji tal-Artijiet tal-Ungerija .

Is-sit elettroniku uffiċjali tal-Uffiċċji tal-Artijiet tal-Ungerija (magyarországi földhivatalok) joffri informazzjoni dwar in-netwerk mifrux mal-pajjiż kollu tal-uffiċċji tal-artijiet Ungeriżi, minbarra li jipprovdi aċċess għan-netwerk istituzzjonali kollu tal-amministrazzjoni tal-artijiet, b’dettalji dwar:

  • Il-kompiti tagħhom
  • Dmirijiet u servizzi pprovduti
  • Proġetti ġodda u importanti

Tista’ tniżżel mis-sit formoli amministrattivi u taqra dwar is-servizz elettroniċi tagħna u dwar il-kundizzjonjiet biex tidħol fis-sistema. Hawnhekk, tista’ ssib anki l-leġiżlazzjoni rilevanti.

L-aċċess għar-reġistru tal-artijiet Ungeriż huwa mingħajr ħlas?

Mill-2003, l-utenti rreġistrati (il-korpi amministrattivi pubbliċi, il-banek, l-avukati, in-nutara pubbliċi, l-awtoritajiet muniċipali, aġenti tal-proprjetà immobbli, eċċ.) setgħu jaċċessaw is-servizzi onlajn (TAKARNET) tal-Uffiċċji tal-Artijiet.Id-dejta hija disponibbli soġġetta għal ħlas, f’konformità ma’ leġiżlazzjoni rilevanti.

F’Ġunju 2011 tnieda s-servizz tal-Uffiċċju Onlajn tal-Artijiet (Földhivatal Online), li ċ-ċittadini jistgħu jaċċessawh direttament mill-portal tal-Gvern permezz tal-ID ċentrali tal-"gateway tal-klijenti" (ügyfélkapu), u fejn jistgħu jużaw servizzi onlajn soġġetti għal ħlas, l-istess bħall-utenti rreġistrati.

Il-klijenti tal-Uffiċċju Onlajn tal-Artijiet jistgħu jaċċessaw firxa limitata ta’ dejta bla ħlas. Madankollu, is-servizz bla ħlas ikopri biss id-dejta deskrittiva dwar il-proprjetaijiet (l-ewwel taqsima tal-karta tal-proprjetà (tulajdoni lap)). Tista’ tfittex fil-bażi tad-dejta bin-numru tal-porzjon tal-art (helyrajzi szám) jew l-indirizz tal-proprjetà. L-utenti rreġistrati u ċ-ċittadini jistgħu jaċċessaw dawn is-servizzi onlajn 24 siegħa kuljum permezz tal-internet.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru tal-artijiet Ungeriżi

B’mod ġenerali, tista' tfittex fuq il-bażi ta':

  • In-numru tal-porzjon tal-art;
  • L-intervall tal-porzjon tal-art;
  • L-indirizz tal-proprjetà.

L-utenti bi drittijiet speċjali (il-pulizija, l-awtoritajiet investigattivi, l-eżekuturi tal-qrati, in-nutara pubbliċi f’każijiet ta’ wirt) jistgħu jfittxu skont l-isem u d-dejta personali tal-proprjetarju u/jew tal-persuna intitolata.

L-istorja tar-reġistru tal-artijiet Ungeriż

L-isem uffiċjali tas-sistema legali u amministrattiva li timmaniġġja r-reġistru tal-proprjeta immobbli fl-Ungerija huwa s-“sistema unifikata tar-reġistri tal-artijiet” (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer). Din is-sistema hija meqjusa "unifikata" għaliex id-dejta katastali tal-pjanti u d-dejta legali (telekkönyv, ‘Grundbuch’) ġew immaniġjati f’forma integrata, kemm legalment kif ukoll istituzzjonalment, sa mill-1971. Netwerk istituzzjonali wieħed li jikkonsisti fl-uffiċċji tal-artijiet kollha huwa responsabbli mir-reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet legali u mill-bidliet fil-mapep tar-reġistrazzjoni tal-artijiet, u jipprovdi dejta u jwettaq kompiti oħra mal-artijiet u mal-proprjeta mibnija. Is-sistema unifikata tar-reġistru bbażat fuq it-titoli tal-Ungerija kienet l-ewwel tax-xorta tagħha fl-Ewropa.

Is-sistema Ungeriża għandha diversi skopijiet, minħabba li apparti l-attivitajiet tagħha li jkopru l-firxa sħiħa tar-reġistrazzjoni tal-artijiet hija twettaq numru ta’ kompiti oħra, bħat-twaqqif u l-manutenzjoni ta’ netwerk ta’ punti ta’ kontroll ġeodetiku, l-immappjar topografiku, il-konservazzjoni tal-artijiet, ir-reġistrazzjoni tal-kiri tal-artijiet u l-manutenzjoni tal-konfini amministrattivi.

Din il-bażi tad-dejta pubblika u kumplessa li fiha informazzjoni dwar l-artijiet agrikoli u l-proprjetà immobbli, jiġifieri dwar uħud mill-aktar komponenti importanti tal-ħajja ekonomika, tal-agrikoltura u taċ-ċirkulazzjoni tal-kreditu, hija mmaniġġjata mill-amministrazzjoni tal-artijiet b’mod integrat u tkopri t-territorju amministrattiv kollu tal-Ungerija. L-għan tas-sistema huwa li tgħin biex issaħħaħ id-dritt għall-proprjetà, ambjent b'saħħtu, libertà ta' impriża u kompetizzjoni, u li tirreġistra uffiċjalment sinjali naturali u artifiċjali billi tipprovdi sistema ta’ reġistrazzjoni tal-artijiet awtentikata pubblikament u infrastruttura ta’ dejta spazjali.

L-għan ġenerali huwa r-reġistrazzjoni u l-immaniġġjar uffiċjali tad-dejta dwar il-proprjetà kollha tal-artijiet u proprjetà oħra, filwaqt li tiżgura s-sigurtà tad-drittijiet tas-sjieda u intitolamenti oħra relatati mal-proprjetà billi jipprovdu sistema u infrastruttura tar-reġistrazzjoni tal-artijiet uniformi u awtentikata pubblikament.

Barra minn hekk, is-sistema tar-reġistrazzjoni tal-artijiet unifikata għandha żewġ għanijiet speċifiċi. L-objettiv legali tar-reġistrazzjoni tal-artijiet huwa li tipproteġi d-drittijiet relatati mal-proprjetà immobbli u d-dokumenti uffiċjali, filwaqt li fl-istess ħin tipprovdi ċertezza għas-sidien u d-detenturi bona fide u tippromwovi l-użu profitabbli tal-proprjeta immobbli. Min-naħa l-oħra, il-mira ekonomika tas-sistema hija li sservi ta’ bażi uniformi għall-ippjanar u għat-twaqqif tal-obbligi finanzjarji, biex tiffaċilita l-governanza u l-investiment tal-proprjetà permezz tad-dispożizzjoni tad-dejta statistika, u biex tipprovdi servizzi lis-soċjetà kollha.

Links relatati

Portal tal-gvern (Kormányzati portál)

Sit elettroniku uffiċjali tal-Uffiċċji tal-Artijiet tal-Ungerija (A magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja)

L-aħħar aġġornament: 06/04/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici