Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Austrija

Настоящият раздел на портала представя общ преглед на кадастъра и имотния регистър на Австрия.

Sadržaj omogućio
Austrija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Каква информация може да бъде намерена в имотния регистър на Австрия?

Имотният регистър предоставя информация както по правни, така и по фактически въпроси. Той съдържа документи относно всички правнообвързващи сделки с недвижими имоти в Австрия.

Имотният регистър на Австрия и неговият електронен документален архив са достъпни на уебсайта за правосъдие на Австрия.

Достъпът до имотния регистър безплатен ли е?

Заплаща се малка такса за достъп. Тя се плаща в точките за достъп (Verrechnungsstellen), които са посочени в раздел „Имотен регистър“ на уебсайта за правосъдие на Австрия.

Как да направя справка в имотния регистър на Австрия?

Чрез въвеждане на наименованието на общината и номера на парцела („Einlagezahlen“ или „EZ“) или на недвижимия имот от базата данни може да бъде получена следната информация:

  • извлечения от имотния регистър
  • извлечения от кадастралните карти
  • копия на карти

Тази информация включва всички вписани актуални данни. По заявка могат да бъдат получени и данни, които вече са заличени (само за данни, вписани след прехвърлянето на регистъра на електронни носители). По-старите данни са налични само на хартиен носител.

Не е възможно да бъде получена информация за лица. За тази цел заинтересованите лица трябва да се обърнат към който и да е районен съд (Bezirksgericht)(отдел за имотния регисър — Grundbuchsabteilung) и да докажат правен интерес от получаването на информацията.

История на имотния регистър на Австрия

В стария имотен регистър данните са били записвани на хартия. Между 1980 и 1992 г. данните са били прехвърлени в базата данни на имотния регистър.

Последна актуализация: 15/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici