Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Sellel lehel tutvustatakse lühidalt Luksemburgi kinnistusregistrit. Kinnistusregistri elektroonilist versiooni ei ole veel olemas.

Millist teavet Luksemburgi kinnistusregister pakub?

Luksemburgi kinnistusregistrit omab ja haldab Luksemburgi riigi Kinnistusregistri ja Topograafia Amet.

Register pakub järgmist teavet:

  1. katastrikaart;
  2. andmebaas, mis sisaldab järgmisi tähtnumbrilisi andmeid:
  • kõlvikud,
  • omanikud,
  • maakasutus,
  • pindala.

Teave on saadaval luksemburgi, prantsuse ja saksa keeles.

Kas juurdepääs Luksemburgi kinnistusregistrile on tasuta?

Kinnistusregistri elektroonilist versiooni ei ole veel olemas. Juurdepääs registri paberversioonile on tasuline.

Luksemburgi kinnistusregistri ajalugu

Kinnistusregister loodi 1820. aastal.

Viimati uuendatud: 10/01/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta