Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Belgia

Sellel lehel tutvustatakse lühidalt Belgia kinnistusregistrit

Sisu koostaja:
Belgia

Millist teavet Belgia kinnistusregister pakub?

Teavet Belgia kinnisasjade kohta leiab kolmest allikast: kinnistusregistrist (kadaster/cadastre), registrikeskustest (registratiekantoren / bureaux de l’enregistrement) ja hüpoteegiregistrist (hypotheekbewaringen / conservations d’hypothèques). Nimetatud allikad on koondatud rahandusministeeriumi (Federale Overheidsdienst Financien / Service Public Fédéral Finances) riikliku omandi dokumendikeskuse alluvusse (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie / Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Kinnistusregister ja registrikeskus on seotud eelkõige (kuid mitte ainult) maksundusalaste ülesannete täitmisega. Hüpoteegiregister sisaldab teavet kinnisasjadega seotud asjaõiguste kohta: asjaõiguse teke ja üleminek tuleb registreerida hüpoteegiregistris, et kõnealune õigus oleks heausksete kolmandate isikute vastu kohtulikult kaitstav.

Kas juurdepääs Belgia kinnistusregistrile on tasuta?

Ei ole, kinnistusregistrist, registrikeskusest ja hüpoteegiregistrist teabe saamine on tasuline. Tasu suurus sõltub teabe allikast ja liigist.

Kuidas teha päringuid Belgia kinnistusregistris?

Üldiselt on võimalik teavet kinnisasjade ja/või kinnisasjadega seotud asjaõiguste omanike kohta leida kas kinnisasja andmete (nt aadress ja/või katastrinumber) ja kinnisasjadega seotud asjaõiguste omaniku andmete (nt nimi ja/või isikukood) alusel.

Mõningate elukutsete esindajatega (notarid, maamõõtjad, kinnisvaramaaklerid) sõlmib riikliku omandi dokumendikeskus lepingu kinnistusregistri teatavate andmete kohta päringute tegemiseks internetis.

Belgia kinnistusregistri ajalugu

Kinnistusregister, registrikeskus ja hüpoteegiregister on tegutsenud Belgia riigi loomisest saadik.

Ajalugu ühendab mineviku tulevikuga. Lõppetapis on projekt kolme eelnimetatud allika ühendamiseks ning see on kavas peagi rakendada.

Viimati uuendatud: 07/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.