Land registers in EU countries

Land registries in the Member States offer a wide range of services, which may vary from one country to another.

However, the core services provided by all registries are to register, examine and store land and property information, such as location and ownership, and to make this information available to the public and professional customers.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Belgien

Dette afsnit giver et overblik over Belgiens matrikelregister.

Hvad indeholder det belgiske matrikelregister?

Information om fast ejendom i Belgien registreres i tre forskellige instanser: det egentlige matrikelregister (kadaster/cadastre), registreringskontorer (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) og realkreditregistre (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Disse tre informationskilder er nu samlet i et nationalt dokumentationscenter for fast ejendom under Finansministeriet (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Matrikelregistret og registreringskontorernes primære (men ikke eneste) opgaver vedrører skatter og afgifter. Realkreditregistrene er ansvarlige for at registrere ejendomsrettigheder. Oprettelse og overførsel inter vivos af rettigheder til fast ejendom skal således registreres i realkreditregistret for at kunne gøres gældende over for tredjemand, der handler i god tro.

Er der gratis adgang til det belgiske matrikelregister?

Nej, der skal betales et gebyr for at få adgang til oplysningerne i matrikelregistret, registreringskontoret og realkreditregistret. Beløbet varierer efter den dokumentation, der søges i, og de oplysninger, der ønskes.

Hvordan søger jeg i det belgiske matrikelregister?

Normalt kan information om rettigheder til fast ejendom og/eller rettighedsindehaverne enten findes ved at identificere ejendommen (adresse og/eller identifikationsnummer i matrikelregistret) eller ved at identificere rettighedsindehaveren (navn og/eller id-nummer).

Det nationale dokumentationscenter over fast ejendom har indgået aftale med bestemte faggrupper (notarer, landinspektører og ejendomsmæglere) om at give adgang til onlinesøgninger i matrikelregistrets dokumentation.

Det belgiske matrikelregisters historie

Matrikelregistre, registreringskontorerne og realkreditregistrene har eksisteret siden grundlæggelsen af den belgiske stat.

Men historien står ikke stille, og en plan om at integrere de tre datakilder til et enkelt register ligger nu næsten klar og forventes gennemført i nær fremtid.

Sidste opdatering: 07/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Bulgarien

Dette afsnit giver et overblik over Bulgariens ejendomsregister.

Hvad kan det bulgarske ejendomsregister tilbyde?

Det Link åbner i nyt vinduebulgarske ejendomsregister ejes og administreres af Link åbner i nyt vindueregisterkontoret inden for rammerne af det, der kaldes "det personlige registreringssystem". Oplysningerne er baseret på de handlendes personlige filer, det vil sige privatpersoner og juridiske personer. Kun transaktioner og juridiske dokumenter føres ind i registret.

Siden det integrerede informationssystem for matrikel- og ejendomsregistrering (IKAR) blev udviklet og indført, har alle indføringer været offentligt tilgængelige på Link åbner i nyt vinduematrikelregisterkontorets websted.

IKAR-systemet består af to moduler:

 1. Et administrativt modul, der kun er til servicebrug
 2. Et kundemodul, der kun er til kundebrug.

Via IKAR-systemet tilbydes både semantisk og grafisk information, især når der foreligger digitaliserede matrikelkort.

Link åbner i nyt vinduedet bulgarske ejendomsregisters websted fås:

 • Oplysninger om registrerede transaktioner
 • Adgang til data om fast ejendom og ejendomsrettigheder
 • Disse rettigheder i ordnet rækkefølge.

Der tilbydes også følgende tjenesteydelser:

 • Bekræftelser (referencer)
 • Attester
 • Kopier af lovgivningen.

Via ovennævnte tjenesteydelser kan man få:

 • Dato for indføringen
 • Indsigt i retshandlen
 • Oplysninger om de berørte parter
 • Beskrivelse af den faste ejendom.

Hvordan indføres dokumenterne i registret?

Kopier af de juridiske transaktioner og dokumenter fremlægges for registreringskontoret.

Alle dokumenter registreres i IKAR-systemets indføringsregister, hvor de bliver tildelt et nummer med en nøjagtig angivelse af dato og tidspunkt for indføringen.

Dokumenterne fremlægges dernæst for indføringsdommerne med henblik på bekræftelse og resolution.

Når en indføringsdommer har godkendt et dokument, indfører registreringspersonalet oplysningerne manuelt i systemet.

Efterfølgende scannes alle dokumenter og gemmes i systemet.

Proceduren for registrering, bekræftelse og indføring af oplysninger tager i gennemsnit én arbejdsdag.

Er der gratis adgang til det bulgarske ejendomsregister?

Der er gratis adgang til det bulgarske ejendomsregister, som er åbent for alle. Dog kan kun registrerede brugere indhente oplysninger på webstedet.

I overensstemmelse med juridiske kriterier betales der et gebyr for onlinebekræftelser.

Søgning i det bulgarske ejendomsregister

Der kan søges i ejendomsregistret ud fra: juridiske eller fysiske personers personlige identifikationsnummer (PIN),  ejerens navn, en detaljeret beskrivelse af ejendommen, matrikelnummer og registreringsnummer.

Det bulgarske ejendomsregisters historie

Det første elektroniske system blev oprettet i 1990. Siden da er flere elektroniske systemer kommet til.

Den vigtigste fornyelse af ejendomsregistret fandt sted, da det blev overført til at høre under registerkontoret, som blev oprettet i juli 2004. Registerkontoret administrerede og forbedrede de eksisterende informationsdatasystemer, indtil IKAR-systemet blev oprettet den 8. september 2008.

Gennemførelsen af IKAR fandt sted i etaper. De gamle data blev flyttet over i det nye IKAR-system. Systemet blev fuldt ud funktionelt (således at det kom til at dække hele Bulgariens område) den 26. januar 2009 og er fuldstændig integreret i registeret under kontoret for geodæsi, kartografi og matrikler.

Principperne om åbenhed, gennemsigtighed og sikre procedurer garanteres.

Sidste opdatering: 25/08/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Tjekkiet

Dette afsnit giver et overblik over Tjekkiets matrikelregister.

Hvad indeholder det tjekkiske matrikelregister?

Link åbner i nyt vindueTjekkiets matrikelregister indeholder både faktiske og juridiske oplysninger om ejendomme. Det er muligt at finde matrikelkort og oplysninger om ejeren af ejendommen i registret.

Registret ejes og vedligeholdes af den tjekkiske kort- og matrikelstyrelse, som er en uafhængig national institution.

Det er gratis at søge efter matrikelkortene og ejeren af ejendommen på internettet, herunder ejerens navn og adresse.

Der opkræves et gebyr for en officiel liste, enten i papirform eller elektronisk, som indeholder alle oplysninger om retsforhold vedrørende en ejendom. Gebyret afhænger af listens omfang, men det er normalt CZK 100.

Søgning i det tjekkiske matrikelregister

Det tjekkiske matrikelregister indeholder en avanceret søgemaskine til onlinesøgninger.

Det tjekkiske matrikelregisters historie

Det elektroniske informationssystem har eksisteret siden 2001.

Sidste opdatering: 09/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Danmark

Dette afsnit giver et overblik over Danmarks matrikelregister.

Hvad indeholder det danske matrikelregister?

Link åbner i nyt vindueDet danske matrikelregister (tingbogen) er tilgængeligt online (kun på dansk). Dette websted indeholder oplysninger om adgang, betaling og søgning.

Det danske matrikelregister kan kontaktes via e-mail på: Link åbner i nyt vinduetinglysning@domstol.dk

Er der gratis adgang til det danske matrikelregister?

Se webstedet for registret.

Hvordan søger jeg i det danske matrikelregister?

Se webstedet for registret.

Det danske matrikelregisters historie

Se webstedet for registret.

Sidste opdatering: 19/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Tyskland

Dette afsnit giver et overblik over Tysklands matrikelregister.

Hvad indeholder matrikelregistret?

I det tyske matrikelregister findes der oplysninger om private retsforhold vedrørende fast ejendom, f.eks. hvem der er ejer af en ejendom, og om andre personer har en tingslig rettighed over den pågældende faste ejendom. Matrikelregistret administreres hovedsagelig som elektronisk register.

Kun personer, der kan bevise, at de har en berettiget interesse (især af juridiske eller økonomiske grunde), kan få tilladelse til at konsultere matrikelregistret. De skal i så fald kontakte matrikelkontoret i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. Det er også muligt at anmode om en udskrift af matrikelregistret, hvis man har tilladelse til at konsultere registret.

En begrænset brugergruppe kan også hente oplysninger fra matrikelregistret via elektroniske portaler i de enkelte delstater. Denne gruppe omfatter især indenlandske domstole, myndigheder og notarer samt kreditinstitutter og forsyningsselskaber. Det er forvaltningsmyndighederne i de enkelte delstater, der træffer afgørelse om tilladelse til at hente oplysninger.

Er der gratis adgang til matrikelregistret?

Det er gratis at konsultere matrikelregistret i matrikelkontorets lokaler. En almindelig udskrift fra registret koster 10 EUR, en bekræftet kopi 20 EUR. Der skal ligeledes betales et gebyr for elektronisk adgang og for at hente oplysninger fra matrikelregistret ad elektronisk vej.

Hvordan søger jeg i matrikelregistret?

Man kan lave en søgning i det tyske matrikelregister efter følgende søgekriterier:

 • matrikelregistrets kolonnenummer
 • matrikelnummer
 • adresse
 • ejerens navn.

Matrikelregistrets historie

I matrikelregistret kan man spore forhold vedrørende ejendomsret til fast ejendom regelmæssigt tilbage til begyndelsen af det 20. århundrede.

Siden midten af 1990'erne er det fysiske matrikelregister lidt efter lidt blevet erstattet af det elektroniske matrikelregister. Omstillingen er stort set tilendebragt.

Sidste opdatering: 29/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Estland

Dette afsnit giver et kort overblik over Estlands matrikelregister.

Hvilke informationer indeholder det estiske matrikelregister?

DetLink åbner i nyt vindue estiske matrikelregister er en fortegnelse over ejendomsrettigheder og servitutter, som indeholder oplysninger om tinglyst fast ejendom til brug for tredjemand.

I matrikelregistret fokuseres der både på de retlige og de faktiske omstændigheder. Al fast ejendom skal registreres i matrikelregistret, medmindre andet er fastlagt i lovgivningen. Hver eneste ejendom har sin egen post i registret og tildeles et entydigt nummer (tinglysningsnummer).

Registret består af fire dele.

Den første del indeholder følgende oplysninger om hver tinglyst ejendom:

 • matrikelnummer
 • specifikt formål
 • placering
 • servitutter på den tinglyste ejendom
 • areal (størrelse)
 • sammenlægning og udstykning
 • sammatrikulering med andre tinglyste ejendomme eller udmatrikulering af en del af ejendommen.

Den anden del indeholder følgende oplysninger om hver tinglyst ejendom:

 • ejer
 • oplysninger om eventuelt delt ejerskab; om der er tale om delt ejerskab eller fælles ejerskab; ejernes navne
 • størrelsen på ejerandelene, hvis der er flere ejere.

Den tredje del indeholder følgende oplysninger om hver tinglyst ejendom:

 • servitutter, der påhviler ejendommen (bortset fra pantehæftelser)
 • begrænsninger i ejerskabet
 • notater vedrørende sådanne begrænsninger
 • indskrænkninger i ejerens brugsret
 • andre notater vedrørende ejerskab (herunder indskrænkninger i de involverede personers brugsret) samt ændring og sletning af ovennævnte poster.

Den fjerde del indeholder følgende oplysninger om hver tinglyst ejendom:

 • panthaver
 • beløbsstørrelse på pantehæftelser (udestående beløb)
 • notater vedrørende pantehæftelser
 • ændringer af poster
 • sletning af poster.

Matrikelregistret er offentligt tilgængeligt og kan tilgås af alle. Hvis der foreligger en legitim interesse heri, kan der gives adgang til dokumenter med oplysninger om en bestemt tinglyst ejendom. Ejere af fast ejendom, notarer, fogeder, domstolene og tilsynsmyndighederne har ikke pligt til at bevise, at der foreligger en legitim interesse.

Er der gratis adgang til det estiske matrikelregister?

Matrikelregistret føres elektronisk.

Man kan få adgang til de forskellige dele af matrikelregistret og dokumenter med oplysninger om tinglyste ejendomme hos Link åbner i nyt vinduematrikelkontoret, en Link åbner i nyt vinduenotar eller via Link åbner i nyt vinduesøgemaskinen. Der er gratis adgang til matrikelregistret på matrikelkontoret. Ejere har også gratis adgang til de dele af registret, der vedrører dem, samt til deres ejendomsoplysninger via den Link åbner i nyt vinduestatslige portal. Der skal betales et gebyr for adgang til matrikelregistret hos en notar eller via søgemaskinen.

Oplysningerne i matrikelregistret kan tilgås via den onlinesøgemaskine, som det estiske center for registre og informationssystemer stiller til rådighed. Det er gratis at bruge søgemaskinen. Søgeresultatet viser alle de oplysninger, der er indført i matrikelregistrets første del (matrikelnummer, specifikt formål, areal og adresse). Der opkræves et gebyr for adgang til mere specifikke oplysninger i matrikelregistret.

Gebyret er på 1 EUR for hver søgning pr. søgeobjekt.

Et søgeobjekt er en af følgende oplysninger om en tinglyst ejendom i en af matrikelregistrets dele:
digitale data i den første del (ejendommens sammensætning)
digitale data i den anden del (ejer)
digitale data i den tredje del (behæftelser og begrænsninger) og den fjerde del (pantehæftelser).

Søgegebyret dækker adgang til åbnede dokumenter med oplysninger om ejendomme samt offentliggørelse af disse oplysninger.

Adgang til detaljerede oplysninger i registrets dele kan opnås mod betaling af et servicegebyr angivet Link åbner i nyt vindueher. Disse gebyrer pålægges ingen moms.

Hvordan søger jeg i det estiske matrikelregister?

Der kan søges ud fra følgende søgekriterier:

 • adresse
 • matrikelnummer
 • ejerens navn
 • personlig identifikationskode/registerkode
 • ejendommens navn
 • ejendomsnummer
 • matrikelregisterdistrikt.

Det er ligeledes muligt at søge efter oplysninger om ikke-gyldige ejere og autoriserede personer.

Det estiske matrikelregisters historie

Den elektroniske udgave af matrikelregistret indeholder oplysninger fra 1994 og frem. Overgangen til den elektroniske udgave begyndte i sommeren 2010.

Sidste opdatering: 14/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Irland

Dette afsnit giver et overblik over Irlands matrikelregister.

Hvad indeholder det irske matrikelregister?

Link åbner i nyt vindueDet irske matrikelregister drives og forvaltes af Link åbner i nyt vindueProperty Registration Authority of Ireland – det ved lov nedsatte organ med ansvar for tinglysning i Irland.

Man kan finde både retlige og faktuelle oplysninger i det irske matrikelregister

Hver registrering er opdelt i tre dele.

 1. I del 1 beskrives ejendommens geografiske beliggenhed med henvisning til et digitalt kort og besiddelsesform (ejendom eller forpagtning).
 2. I del 2 findes navne og adresser på de registrerede ejere og typen af ejerskabet.
 3. I del 3 fastsættes de tinglyste behæftelser (pantehæftelser, vejret osv.), der påhviler ejendommen.

Er der gratis adgang til det irske matrikelregister?

Det irske matrikelregister er et "åbent" register. Der er således ingen begrænsning på brugen af tjenesten, og tinglysningsmyndigheden kræver ikke, at man skal betale for at være abonnent for at få adgang.

Der opkræves dog gebyrer for den faktiske brug af tjenesten – satserne er fastsat i den gældende bekendtgørelse om lovbestemte gebyrer og afgifter. Gebyrerne kan betales elektronisk eller manuelt.

Det irske matrikelregisters abonnementsservice kræver følgende:

 • en forudbetalt konto
 • et tildelt brugernavn og password
 • konfiguration af passende sikkerhedsadgang.

I øjeblikket kan man tegne abonnement på Link åbner i nyt vinduedet irske matrikelregister direkte hos tinglysningsmyndigheden eller via en række formidlingstjenester inden for den private sektor.

Der er i øjeblikket over 14 000 abonnenter på Link åbner i nyt vinduedet irske matrikelregister, og over 3 mio. transaktioner gennemføres årligt via onlinetjenesten.

Hvordan søger jeg i det irske matrikelregister?

Der kan søges i det irske matrikelregister på forskellige måder, herunder pp:

 • officielt matrikelnummer
 • ejendommens postadresse
 • navigation på et onlinekort
 • udvælgelse af et kortområde
 • indtastning af kortkoordinater.

Det irske matrikelregisters historie

Det aktuelle tinglysningssystem i Irland blev oprettet i 1892. Systemet, der er baseret på et "åbent" register understøttet af en statsgaranti, blev udformet med det formål, at det gradvist skulle erstatte systemet med registrering af skøder, som havde fungeret siden 1707.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueEuropean Land Information Service, Link åbner i nyt vindueportal for den irske regerings websteder, Link åbner i nyt vindueIrlands tinglysningsmyndighed, Link åbner i nyt vinduedet irske matrikelregisters onlinetjenester

Sidste opdatering: 12/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Grækenland

Grækenland har et elektronisk matrikelregister (κτηματολόγιο) i områder, hvor matrikelregistreringen er afsluttet. Desuden fungerer lokale hypoteksregistre (υποθηκοφυλακεία) midlertidigt som matrikelregistre (κτηματολογικά γραφεία).

I henhold til lov nr. 2664/1998 om det græske matrikelregister må matrikeldata kun lagres og ajourføres elektronisk i områder, hvor matrikelregistret i 2003 afløste det hidtidige system vedrørende tinglysning og pant. Matrikelregisterdatabasen er lagret centralt af virksomheden Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) og ajourføres af de lokale matrikelregistre på grundlag af transaktionerne der.

Hvad tilbyder det græske ejendomsdata- og dokumentlagringssystem?

Der findes et eller flere registre inden for hver af de civile distriktsretters (ειρηνοδικείο) retsområde. De skal i henhold til lovgivningen tilbyde følgende tjenester:

 1. registrering, fuldbyrdelse og udlæg i fast ejendom i deres retsområde
 2. tinglysning i henhold til gældende ret
 3. registrering af sagsanlæg, andre retlige skridt og relevante detaljer om fast ejendom.

Der er 17 matrikelregistre med brugerbetaling og 378 hypoteksregistre uden brugerbetaling.

Hypoteksregistre med brugerbetaling (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) hører under det græske ministerium for retsvæsen, åbenhed og menneskerettigheder. Matrikelregistrene på Rhodos og Kos fungerer som tjenester under justitsministeriet. Tinglysningssystemet på Kos-Leros er ejendomsbaseret.

Hypoteksregistrene uden brugerbetaling (άμισθα υποθηκοφυλακεία) er enten:

 1. specialiserede (ειδικά) og ledes da af en registrator (υποθηκοφύλακας) udnævnt af justitsministeriet på grundlag af en udvælgelsesprøve eller
 2. ikkespecialiserede ((μη ειδικά) og ledes da af en notar, som registret udnævner.

Kontaktoplysninger for ovennævnte hypoteksregistre findes på Link åbner i nyt vinduedet græske justitsministeriums websted.

Endvidere findes der i Grækenland institutionelle rammer for studier, udvikling og anvendelse af det græske matrikelregister (Εθνικό Κτηματολόγιο) for så vidt angår ejendom. Denne opgave er blevet overdraget til den private virksomhed Ktimatologio S.A.

Det græske matrikelregister er et samlet system til registrering af juridiske, tekniske og andre oplysninger om ejendom og hermed forbundne rettigheder. Staten borger for systemet.

Det græske matrikelregister har især til opgave at:

 • registrere alle dokumenter vedrørende oprettelse, tinglysning, ændring og fratagelse af ejendomsret. Hvert dokument registreres først efter at være blevet grundigt kontrolleret, således at der ikke registreres dokumenter, hvor den person, der overfører en ejendomsret, ikke er den person, der optræder i matrikelregisteret som ejer af ejendommen
 • registrere en geografisk beskrivelse (form, sted, størrelse) af ejendomme
 • systematisk registrere offentlig ejendom og
 • registrere brugsrettigheder.

Matrikelregistreringen er nu afsluttet i 333 områder i landet. 96 lokale hypoteksregistre (med og uden brugerbetaling) fungerer midlertidigt som matrikelregistre.

Retlig database

Generelle oplysninger om Link åbner i nyt vinduedet græske matrikelregister findes på dets websted.

Er det gratis at benytte det græske ejendomsdatasystem?

I de områder, hvor matrikelregistrene fungerer midlertidigt, er der i de pågældende kontorer adgang til gratis at anvende computere til elektronisk datasøgning.

I henhold til den nationale strategiske referenceramme har virksomheden Ktimatologio til opgave at udvikle et projekt vedrørende digital overførsel af dokumenter til hypoteksregistre med henblik på at afslutte matrikelregistreringen i den resterende del af landet. Projektet omfatter opbygning af infrastruktur til: a) onlineindgivelse af dokumenter til registrering i matrikelregistret og b) onlineindgivelse og -behandling af anmodninger om attester på grundlag af registrene.

Det forslag til retsakt, som det græske miljø-, energi- og klimaministerium er i færd med at udarbejde, indeholder de relevante bestemmelser.

Det græske ejendomsdata- og dokumentlagringssystems historie

Det første matrikelregistreringssystem blev oprettet ved lov nr. 41/1836. Ovennævnte myndigheder har ført matrikelregistrene, lige siden matrikelregistreringen begyndte.

I områder, hvor matrikelregistreringen endnu ikke er afsluttet, har lokale hypoteksregistre fungeret som midlertidige matrikelregistre, siden den græske kortlægnings- og matrikuleringsorganisation (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) besluttede at oprette matrikelregistret. Siden da er transaktioner i matrikelregistret udelukkende blevet registreret elektronisk.

Hvordan foregår datasøgningen?

I det elektroniske landregistreringssystem er det muligt at søge ud fra: a) personoplysninger b) lovgivningen vedrørende det græske matrikelregister og c) ejendommens adresse

Links

Link åbner i nyt vindueDet græske matrikelregister

Sidste opdatering: 25/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Spanien

Matrikelregistret [Registro de la Propiedad] er et register under justitsministeriet, hvis anliggender hører under ansvarsområdet for generaldirektoratet for registre og notarer [Dirección General de los Registros y del Notariado]. Registret anvendes til at registrere og offentliggøre ejendomsret og rettigheder til jord samt domstols- eller administrative afgørelser, der kan influere herpå.

¿Hvad tilbyder ejendomsregisteret i Spanien?

Juridisk og økonomisk sikkerhed. Og i de fleste tilfælde kan denne sikkerhed ikke anfægtes.

I det følgende beskrives nogle af de meste karakteristiske træk ved det spanske registersystem.

1 - Ejendomsregisterets aktiviteter

Ejendomsregisteret registrerer ejendomsret og andre tinglige rettigheder i forbindelse med fast ejendom.

1.1 - Tinglige rettigheder, der kan registreres.- Tinglige rettigheder, der kan registreres, er: ejendomsret, nydelsesret, brugsret, beboelsesret, servitutter, realbyrder, pant i fast ejendom, forkøbsret og andre

tinglige rettigheder. Det spanske ejendomsregister opererer ikke med en lukket liste over tinglige rettigheder, men anvender derimod et system med et såkaldt åbent nummer (número abierto). I praksis kan det imidlertid være vanskeligt at oprette nye typer tinglige rettigheder, idet de skal opfylde de strukturelle krav til tinglige rettigheder som f. eks. at være umiddelbare og absolutte.

1.2 Andre tinglige rettigheder, der kan registreres.- Der er andre rettigheder, som kan registreres i ejendomsregisteret, selv om deres egentlige art ikke altid forekommer klar. Det er således bl.a. muligt at registrere statutter for ejerlejligheder, lejemål, fremleje, overdragelse og subrogation af disse lejemål vedrørende fast ejendom, ret til generhvervelse af lejet ejendom, administrative koncessioner og pant i ejendom, akter, der er resultatet af tvangsekspropriering eller administrativ tvangsfyldestgørelse, forbud mod at råde over ejendom, der er fastsat i loven, eller årsager til ophævelse af registrerede rettigheder.

Inden for byplanlægning: bl.a. endelige planlægningsforanstaltninger, som berører konkrete ejendomme, salg til myndigheder, overdragelse af rettigheder til arealbrug, betingelser for planlægningstilladelser, sagsanlæg vedrørende byplanlægning, appeller, der er indgivet, og domstolenes afgørelser.

1.3 Andre foranstaltninger.- Det er også muligt at registrere domstolsafgørelser, der berører fysiske eller juridiske personers retsevne, og afgørelser truffet i forbindelse med konkurs, når de vedrører ejendomsretten til fast ejendom eller tinglige rettigheder i tilknytning hertil.

Ved de såkaldte præventivindførelser (anotaciones preventivas) er det desuden muligt at registrere midlertidige situationer, som berører tinglige rettigheder over fast ejendom. Det gælder f.eks. stævninger vedrørende registrerbare rettigheder, udlæg, ikke-retskraftige domme, domstolsforbud mod at råde over ejendom, arveadkomst og lignende foranstaltninger.

2 - Sikkerhed i forbindelse med det spanske ejendomsregister

Det spanske registersystem er uden tvivl blandt de mest sikre i verden.

Det er et register over rettigheder. De registrerede rettigheder beskyttes af domstolene, således at ingen kan fratages sine rettigheder, medmindre det sker ved en kontradiktorisk domstolsprocedure, hvor den registrerede rettighedshaver er part.

I henhold til retsordenen er de registrerede rettigheder desuden omfattet af en række lovsformodninger, som er baseret på den autoritet, der omgiver registeret.

Hvis der er konflikt mellem de faktiske forhold og registeret, anses erklæringerne i registeret for at være troværdige i medfør af offentlighedsprincippet.

Dette offentlighedsprincip bygger på to grundlæggende elementer:

Proceselementet, i henhold til hvilket den registrerede rettighedshaver over for domstolene kan gøre sin registrerede rettighed gældende over for en part, der anfægter den, ved en attest, der udstedes af registratoren, og hvori den pågældende indførsels gyldighed bekræftes uden nogen form for kontradiktion. Bevisbyrden påhviler således den, som anfægter den registrerede rettighed.

Det materielle element, hvor der skal skelnes mellem to dimensioner:

 1. En negativ - Det, der ikke er registreret, berører ikke den, der indgår en aftale i tillid til registerets indhold.
 2. En positiv - Som afføder en dobbelt antagelse angående registerets indhold:
 • Legitimationsprincippet - Afkræftelig formodning om, at det, som registeret offentliggør, er korrekt.
 • Princippet vedrørende offentlig troværdighed - Uafkræftelig formodning om, at det, som registeret offentliggør, er korrekt og fuldstændigt, dvs. hvis følgende krav er opfyldt :
  1. Registrering af den ejer, som overdrager rettigheden.
  2. Vederlagsbetinget erhvervelse.
  3. Køberen er uvidende om en omstændighed, som afkræfter de oplysninger, der offentliggøres af registeret (god tro som princip).
 • 4. Registrering foretaget af den erhvervende part har den retlige virkning, at den nye ejer er fuldt ud beskyttet af det spanske ejendomsregistersystem, også selv om den registrerede rettighedshaver, som overdragede retten, ikke var den egentlige rettighedshaver.

3 - Registreringsprocedure

Det er et generelt princip, at der er behov for offentlig attestering ved registrering i ejendomsregisteret. De offentlige dokumenter kan være attesteret af notar, domstolene eller administrative myndigheder. Undtagelsesvist godtages private dokumenter, f.eks. begæringer om registrering af enearving for at afhjælpe visse mangler eller ved præventivregistrering af lån til bygning eller reparation af fast ejendom (crédito refaccionario).

Der skal anmodes om proceduren. Bortset fra undtagelsestilfælde er det den part, der ønsker registrering, som indleder den.

Dokumentet skal indgives til registeret, hvor der foretages en anmeldelsesnotering i dagbogen, som har en gyldighed på 60 retsdage.

Indgivelsen kan foretages på fem forskellige måder: elektronisk, personligt, med post, fax eller via et andet ejendomsregister. I de sidste to tilfælde skal dokumentet indgives personligt inden for en frist på 10 retsdage.

Registratoren foretager en klassificering af dokumentet på sit ansvar inden for en frist på 15 retsdage.

Hvis registratoren accepterer at foretage registrering, skrides der til registrering. Når det er sket, gives dokumentet tilbage til den pågældende med en fodnote undertegnet af registratoren, og hvori det anføres, at dokumentet er registreret.

Hvis registratoren finder fejl i dokumentet, kan det ikke registreres. Registratoren skal i sin afgørelse angive de faktiske og retlige årsager til, at der ikke kan foretages registrering. Afslaget skal meddeles den begærende part og den notar, der har udstedt dokumentet, eller den domstol eller administrative myndighed, som har udstedt dokumentet. Anmeldelsesnoteringen forlænges automatisk af registratoren til 60 dage at regne fra tidspunktet for den seneste af de nævnte meddelelser.

Hvis der gives afslag på registrering af dokumentet, kan den pågældende person vælge enten at afhjælpe manglen - hvis det er muligt - eller klage over registratorens afgørelse. Der findes tre forskellige klagemuligheder:

 • Man kan anmode om, at klassificeringen foretages af en anden registrator
 • Der kan indgives en klage til generaldirektoratet for registre og notarer. Det skal træffe afgørelse inden for en frist på tre måneder. Hvis det ikke sker, er det fordi klagen ikke er taget til følge. Der kan indgives klage ved domstolene over den afgørelse, der træffes eller forventes truffet.
 • Der kan indgives begæring om mundtlig forhandling ved førsteinstansretten i den provinskapital, hvor ejendomsregisteret er hjemmehørende.

Er det gratis at anvende ejendomsregisteret?

Det er ikke gratis at anvende ejendomsregisteret. Det fremgår bl.a. af følgende retsakter: den tredje tillægsbestemmelse til lov om gebyrer nr. 8/1989 (Ley de Tasas 8/1989, Disposición Adicional Tercera); artikel 294 i lov om realkredit (ley Hipotecaria) og i artikel 589-619 i anordning om realkredit (Reglamento Hipotecario).

Gebyrerne for ejendomsregistre godkendes ved kongeligt dekret (Real Decreto) nr. 1427/1989. Disse gebyrer er offentligt tilgængelige, i og med at de offentliggøres i den spanske statstidende (Boletín Oficial del Estado). Oplysninger om gebyrerne er desuden tilgængelig for offentligheden i alle ejendomsregistre. Link åbner i nyt vindueArancel de los Registradores de la Propiedad.

Hvordan konsulterer man ejendomsregistrene i Spanien?

1.- Legitim interesse

Registrene er offentligt tilgængelige for personer, der har en kendt interesse i at undersøge registreringsstatus for fast ejendom eller tinglige rettigheder

Enhver myndighed eller offentligt ansat, der i embeds medfør anses for at have legitim interesse.

2 - Udskrift

En udskrift (nota simple) tjener alene til oplysning og bekræfter ikke indførslernes indhold - uden at det berører registratorens ansvar.

Der er to måder, hvorpå man kan få en udskrift:

 • Skriftligt. Ved personlig henvendelse i det pågældende ejendomsregister. Pris: 3,01 EUR + moms for hver ejendom.
 • Via internet. Via det første af de link, der er angivet nederst på denne side. Pris: 9,02 EUR + moms for hver ejendom.

3 - Attest

Attesten (certificación) er en kopi, en afskrift eller udskrift (fuldstændige eller resuméer), som inden registerets behandling heraf udgør et middel til at fastslå den reelle belåningssituation for ejendomme og rettigheder.

Attesterne fås ved skriftlig anmodning, som udfærdiges af den pågældende person i ejendomsregisteret. Pris: 30,01 EUR + moms pr. ejendom.

Man er i øjeblikket ved at indføre muligheden for at anmode om og få udleveret elektroniske attester. Dette er dog endnu ikke muligt i alle ejendomsregistre.

4 - Konsultering af ejendomsregisteret via internet

Fremgangsmåden er meget enkel, og det er nok at følge vejledningen på denne webside:

Link åbner i nyt vinduehttps://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

 • Websiden giver mulighed for betaling med kreditkort i tilfælde, hvis man ikke har et abonnement eller ikke råder over en godkendt attest udstedt af sammenslutningen af registratorer (Colegio de Registradores):
  - "betaling med kreditkort". Kreditkortoplysningerne angives, hvorefter der klikkes på "enter".
 • Denne side giver mulighed for at vælge mellem: ejendomsregisteret, virksomhedsregisteret (El Registro Mercantil), registeret over løsøregenstande (El Registro de Bienes Muebles) og registeret over almindelige aftalebetingelser (El Registro de Condiciones Generales de Contratación). Her vælger man: "offentlige ejendomsoplysninger" (Publicidad Propiedad).
 • Dernæst søges der ud fra personlig interesse.

Ejendomsregistrenes historie i Spanien

1 - Forløbere

Forløbere for den nuværende spanske lovgivning om pant i fast ejendom er:

 • Juana den førstes og Carlos den førstes dekret fra 1539, som uden stor succes indførte skatter på grundbyrde og pant i fast ejendom.
 • Carlos den tredjes dekret fra 1768, som var liberalt inspireret, indførte panteregistre (Oficios de Contadurías de Hipotecas). De fik generel udbredelse, men der var navnlig to ulemper ved dem: der var kun tale om registre over behæftelser og ikke over ejendom, og de var i kronologisk orden.

2 - Den nuværende lovgivning om pant i fast ejendom

Den økonomiske udvikling i det 19. århundrede gjorde det nødvendigt at indføre et system, der kunne sikre ejendomsretten og overdragelser af fast ejendom, fremme kreditgivningen i hele landet og forebygge åger og tvister.

Lov om pant i fast ejendom af 1861.- På grund af den manglende succes med at samle lovgivningsbestemmelserne var det nødvendigt at indføre hastende særlovgivning i form af loven om pant i fast ejendom af 1861, som efter planen skulle indføjes i den fremtidige civillovbog. Med civillovbogen af 1888 respekterede man imidlertid de særlige træk ved lovgivningen om fast ejendom, som man stadig i store træk genfinder i loven om pant i fast ejendom.

Globale reformer.- Loven om pant i fast ejendom har været genstand for globale reformer i 1869, 1909 og 1944-46 samt for forskellige delreformer.

Gennemførelsesbestemmelser.-

 • Anordning om pant i fast ejendom. Dekret af 14. februar 1947, som i vid udstrækning er blevet ændret.
 • Kongeligt dekret nr. 1093/1997 af 4. juli om registrering af byplanlægningsafgørelser.

3 - Organisation

De spanske ejendomsregistre henhører under justitsministeriet. Alle spørgsmål, der vedrører disse, behandles i generaldirektoratet for registre og notarer.

Spanien er inddelt i realkreditdistrikter (Distritos Hipotecarios). Til hvert realkreditdistrikt hører et ejendomsregister, som ledes af en ejendomsregistrator.

Samtlige registratorer i Spanien tilhører en sammenslutning af ejendomsregistratorer, virksomhedsregistratorer og løsøreregistratorer.

Registratorerne har ansvaret for at føre følgende registre:

 • Registre over fast ejendom, som kaldes ejendomsregistre. Denne side omhandler udelukkende disse registre
 • Registre over løsøregenstande
 • Virksomhedsregistre
 • Registrene over almindelige aftalebetingelser.

Nyttige link:

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Frankrig

Frankrigs 354 tingbøger er uafhængige af hinanden, og der er ingen interaktion mellem dem.

Derudover findes der ikke en internetportal i Frankrig, hvor der er adgang til disse tingbøger.

Der findes ingen tinglysningsmyndigheder i Alsace-Moselle. Tinglysning foregår i disse tre departementer ved hjælp af tingbogen.

Hele proceduren for adgang til tingbogen er ved at blive ændret, idet informatiseringsprocessen, der blev indledt for 20 år siden, er afsluttet.

Sidste opdatering: 13/02/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Italien

Dette afsnit giver et overblik over Italiens matrikelregister.

Hvad indeholder det italienske matrikelregister?

Det Link åbner i nyt vindueitalienske matrikelregister vedligeholdes af Agenzia del Territorio – et offentligt nonprofitorgan under økonomi- og finansministeriet, som ligeledes udfører matrikeltekniske opgaver.

Registret indeholder oplysninger om skøder og andre dokumenter vedrørende overdragelse af ejendomsrettigheder samt tinglysning og aflysning af pantebreve.

Derudover fører de selvstændige provinser Link åbner i nyt vindueTrento og Bolzano deres eget register. Dette register indeholder primært matrikeloplysninger (ejendomsoplysninger).

Er der gratis adgang til det italienske matrikelregister?

Der skal betales en afgift for at få adgang til registret. Derfor kræver onlineadgang forudgående onlineregistrering hos Poste Italiane (det italienske postvæsen).

Kun registrerede brugere kan få adgang til matrikelregistret for Trento og Bolzano.

Hvordan søger jeg i det italienske matrikelregister?

Oplysningerne i matrikelregistret er opdelt efter emne (fysisk eller juridisk person). Man kan finde oplysninger ved at søge på person, ejendom eller skøde.

Det italienske matrikelregisters historie

Omlægning til edb af de registrerede oplysninger begyndte i 1986. Efter en omfattende omstrukturering af finansministeriet blev ejendomsregistret og matrikelregistret samlet i en enkelt administration, og den elektroniske overførsel blev påbegyndt i 1995. Den sidste store reform af økonomiforvaltningen resulterede i fire selvstændige skattemyndigheder (herunder Agenzia del Territorio, der har fungeret siden 1. januar 2001). Omlægningen til computerbaserede tjenesteydelser blev udvidet og mundede ud i det nuværende elektroniske informationssystem, der blev lanceret i begyndelsen af 2007.

Sidste opdatering: 02/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Cypern

Hvad indeholder det cypriotiske matrikelregister?

Administrationen af matrikelregistret varetages af Link åbner i nyt vinduematrikelstyrelsen (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) i Link åbner i nyt vindueindenrigsministeriet (Υπουργείο Εσωτερικών). Store dele af matrikelregistret blev overført til edb i forbindelse med udviklingen af matrikelinformationssystemet (LIS) (Σύστημα Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ), som blev taget i brug i september 1995. LIS består af fire databaser: den juridiske database (κτηματολογική βάση), databasen over skatter og afgifter (εκτιμητική βάση), den digitale matrikeldatabase (γεωγραφική/κτηματική βάση) og databasen over undersøgelser (χωρομετρική βάση).

Cyperns matrikelregister indeholder oplysninger om alle registrerede jordstykker eller fast ejendom. Ikke mindst indeholder det undersøgelseshenvisning til jordstykket eller enheden, placering, beskrivelse, areal, skattemæssig værdi og grundskyld, behæftelser, skøder, servitutter, forpagtning, begrænsende klausuler eller andre tilsvarende oplysninger. Det indeholder ligeledes oplysninger om ejer eller ejere, den enkelte ejers andel, og hvordan og hvornår ejendommen blev erhvervet.

Den 14. juli 2009 var der i alt 1 082 660 000 ejendomme i det frie og besatte Cypern (dvs. 85,5 %) opført i den juridiske database.

Er der gratis adgang til det cypriotiske matrikelregister?

Der er ikke offentlig adgang til matrikelregistret og matrikelinformationssystemet. Kun interessenter kan anmode om oplysninger om ejendom, som de har en legitim interesse i.

De afgifter, der betales for at få et søgeskema fra matrikelstyrelsen, afhænger af de ønskede oplysninger.

Søgeskema

(a) for ejendom registreret i en persons navn, for hver landsby eller hvert sogn

1,71 EUR

(a) for ejendom anført i en persons navn, for hver landsby eller hvert sogn

0,85 EUR

(c) for navn på den registrerede ejer af en specifik, registreret ejendom, for hver ejendom

0,85 EUR

(d) for historien om eller grundskyld for en bestemt ejendom eller for enhver anden oplysning, for hvilken der ikke er noget fast gebyr, for hver times søgning

8,54 EUR


Hvordan søger jeg i matrikelregistret?

I henhold til nugældende lovgivning i Cypern har kun interessenter adgang til matrikelregistret. Oplysninger gives i form af et certifikat, kaldet et søgecertifikat (πιστοποιητικό έρευνας). Et søgecertifikat udstedes først, når ansøgningen er registreret, og de påkrævede gebyrer betalt til matrikelstyrelsen. Ansøgninger indgives på skema Ν.50 og kan indgives til alle matrikelstyrelsens kontorer (Κτηματολογικό Γραφείο) af interessenten eller dennes bemyndigede eller advokat. I henhold til art. 51A i kapitel 224 i lov om fast ejendom (forpagtning, registrering og værdiansættelse) (O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος) betyder "interessent" ejeren, dennes universalarvinger eller specifikke retssuccessorer, ejeren af træer, bygninger eller andre genstande på jordstykket, der tilhører en anden og omvendt, en person med en rettighed til eller interesse i den faste ejendom, en person, som godtgør over for styrelsens direktør, at han er kommende køber eller pantsætter, sagsøger i sager mod ejendommens ejer, en professionel skønsmand, der kræver bestemte oplysninger med henblik på værdiansættelse af en bestemt fast ejendom i forbindelse med et tvangssalg, samt enhver ikke allerede specificeret person, som direktøren beordrer disse oplysninger overgivet til.

Et søgecertifikat udstedes på skema Ν.51 af det matrikelkontor, der er ansvarligt for det register eller den bog, som oplysningen er registreret i, underskrevet og stemplet med afdelingens segl og overdraget eller sendt til ansøgeren.

Matrikelregistrets historie

Den database, som var forløber for det nuværende matrikelregister, blev med vedtagelsen af den osmanniske jordlov oprettet i slutningen af det osmanniske styre, den 21. april 1858 (Οθωμανικός Κώδικας περί Γαιών). Hovedformålet med det daværende matrikelregister var at registrere jord, især statsejet jord, som var givet i forpagtning, og at registrere salg og overførsel af og pant i fast ejendom.

Dette var starten på de første registre, hvor alle daglige handlinger blev registreret.

I 1860 blev der vedtaget en ny lov, hvormed der blev indført obligatorisk, systematisk værdiansættelse og registrering af alle former for ejendom og tilvejebringelse af de relevante skøder (‘Γιοκλάμα’). Jordstykker til alle landsbyer blev groft anslået og indført i særskilte registre, og interessenter skulle betale registreringsafgifter for at få et skøde. Personer, som ikke betalte afgiften, fik ikke et skøde, og de tilsvarende opførelser i registrene blev ikke dateret og udløb fra og med 1943.

Den 4. juni 1878, da tyrkerne overdrog deres rettigheder over Cypern til Storbritannien, beholdt briterne det daværende system uændret, og deres opfattelse af et "matrikelregister" var, at det skulle bruges til at opkræve skatter og afgifter.

Men på grund af problemerne med at have så mange forskellige registre besluttede man i 1890, at de hurtigst muligt skulle oversættes til engelsk og konsolideres i et enkelt, nyt register. Alle optegnelser i de gamle registre blev overført uændret i den form, de var opført på datoen for overførsel til dette register, som blev indført for hver enkelt landsby.

I 1904 iværksatte man en undersøgelse af Cypern på grundlag af bestemmelserne i skattelovsundersøgelse (Ο περί Χωρομετρήσεως για σκοπούς προσόδων Νόμος) nr. 5 af 1890 for at gøre registreringssystemet mere pålideligt og effektivt.

I forbindelse med undersøgelsen og kortlægningen af Cypern (påbegyndt i 1904) vedtog man i 1907 lov om registrering og værdiansættelse af fast ejendom (Ο περί Εγγραφής και Εκτιμήσεως Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος) nr. 12. Formålet var at registrere og gennemgå al fast ejendom indtil 1929.

Efter gennemgangen og kortlægningen blev al fast ejendom indført i matrikelregistret værdiansat og registreret. Registret indeholdt alle oplysninger, der definerede hver enkelt fast ejendom, samt hver ejers navn og interesse i ejendommen. Efter registreringen udstedte staten et officielt skøde til ejeren.

Registreringen af fast ejendom i Cypern blev afsluttet i 1929. Resultatet af denne procedure er tre registre, som stadig er i brug:

 1. et forbedret matrikelregister (Μητρώο Εγγραφής) med oplysninger om al fast ejendom
 2. et afgiftsregister (Φορολογικό Μητρώο), hvor hver enkelt persons faste ejendom af skattehensyn blev registreret efter geografisk område sammen med en opgørelse af ejendommens samlede værdi.
 3. et værdiskema (Δελτίο Εκτιμητών), kendt som skema Ν115, med en beskrivelse af ejendommen efter geografisk område og side/tegning (areal, placering, modtager og ejendommens værdi).

Da lov om fast ejendom (forpagtning, registrering og værdiansættelse) kap. 224 blev vedtaget og indført i lovbogen den 1. september 1946 blev de osmanniske love og mange af de senere kolonilove ophævet, herunder lov nr. 12 af 1907 (der stadig var opført i lovbogen), og der blev indført et nyt, mere moderne grundlag for registrering, forpagtning og værdiansættelse af fast ejendom.

Indførelsen af den elektroniske udgave af matrikelregistret blev påbegyndt i 1995, og arbejdet skrider hurtigt frem.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueMatrikelstyrelsen

Link åbner i nyt vindueIndenrigsministeriet

Sidste opdatering: 23/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Letland

Dette afsnit giver et overblik over Letlands centrale digitaliserede matrikelregister og Letlands matrikelinformationssystem.

Der findes to registre i Letland:

 • matrikelinformationssystemet (kadastrs) – som bruges til at registrere de enkelte dele af en ejendom og til at konsolidere disse dele med henblik på registrering af ejendommen i matrikelregistret, og
 • matrikelregistret (zemesgrāmata) – som bruges til at registrere ejendomsrettigheder i forbindelse med registrering af ejendom i Letlands matrikelinformationssystem.

Matrikelregistret

Hvad indeholder Letlands centrale digitaliserede matrikelregister?

Link åbner i nyt vindueLetlands centrale digitaliserede matrikelregister hører under Link åbner i nyt vinduejustitsministeriet (Tiesu administrācija).

Fast ejendom og dertil knyttede ejendomsrettigheder registreres i matrikelregistre. Matrikelregistrene er åbne for offentligheden, og registreringerne er officielle. Matrikelregistrene forvaltes af matrikelkontoret ved distriktsdomstolen eller byretten (rajona tiesa eller pilsētas tiesa).

Det centrale digitaliserede matrikelregister er en database, der løbende og uden ændringer lagrer matrikelregistre, journaler og alfabetiske indeks, så disse data kan vises på og udskrives fra en computer.

Det centrale digitaliserede matrikelregister indeholder juridiske og faktiske oplysninger vedrørende fast ejendom og generel information om f.eks.:

 • servitutter og behæftelser på fast ejendom
 • fritliggende jorder
 • ejere
 • retsgrundlaget for en ejendomsret
 • meddelelser om insolvens
 • udlæg
 • begrænsninger
 • udpegelse af sekundære arvinger og arveaftaler
 • tinglige rettigheder til ejendomme og panterettigheder.

Matrikelregistrene består af porteføljer, der er inddelt i fire dele.

I første del registreres oplysninger om:

 • den pågældende ejendom
 • servitutter og behæftelser vedrørende den faste ejendom
 • jordtilliggender til den faste ejendom
 • det areal, som den faste ejendom og dertil knyttede jordtilliggender dækker
 • fritliggende jorder og deres areal
 • ændringer og eventuelle sletninger af servitutter og behæftelser, der er indført i første del.

I anden del registreres oplysninger om:

 • ejeren af den faste ejendom
 • grundlaget for ejendomsrettighederne og prisen på den faste ejendom, hvis denne er opgivet
 • meddelelser om sikring af krav på ejendomsrettigheder og registreringer af disse rettigheder
 • begrænsninger for afhændelse af fast ejendom og behæftelse deraf med tinglige rettigheder
 • udpegelse af sekundære arvinger
 • arveaftaler.

I tredje del registreres oplysninger om:

 • tinglige rettigheder i den faste ejendom
 • meddelelser til bekræftelse af førnævnte tinglige rettigheder.

I fjerde del registreres oplysninger om:

 • panterettigheder i den faste ejendom og pantebeløbet
 • meddelelser vedrørende ovennævnte panterettigheder
 • ændringer og sletninger.

Er der gratis adgang til Letlands centrale digitaliserede matrikelregister?

Søgefunktionen for registreret fast ejendom er gratis. Det koster dog 4,27 EUR at få adgang til en portefølje.

Et månedligt abonnement koster 49,80 EUR, og adgang til en portefølje koster 2,85 EUR.

Hvordan søger jeg i Letlands centrale digitaliserede matrikelregister?

Du kan søge efter oplysninger om Link åbner i nyt vindueregistreret fast ejendom i matrikelregistret efter:

 • porteføljenummer
 • ejendommens navn
 • matrikelnummer
 • ejendommens adresse.

Oplysninger om fast ejendom kan fås fra domstolsforvaltningen, der vedligeholder det centrale digitaliserede matrikelregister, fra matrikelkontorerne ved distriktsdomstolen eller byretten og på internettet.

De nationale myndigheder og tjenestemænd, som fra domstolsforvaltningen kan modtage oplysninger fra de digitaliserede journaler, sager om fast ejendom og personindeks, er fastlagt ved en Link åbner i nyt vindueforskrift fra ministerkabinettet.

Det lettiske centrale digitaliserede matrikelregisters historie

Perioden efter den fælles overgang til digitaliserede matrikelregistre og oprettelsen af Letlands centrale digitaliserede matrikelregister har været afgørende for matrikelregistrets udvikling. Den gradvise, målrettede overgang til et moderne elektronisk matrikelregister blev igangsat med erhvervelsen af de første computere, der blev brugt som skrivemaskiner, oprettelsen af et system til registering af fast ejendom, konverteringen af alle oplysninger i matrikelregistrene fra papirformat til elektronisk format og sammenlægningen af databaserne på alle 27 distriktsdomstoles og byretters matrikelkontorer i en enkelt national matrikeldatabase, den eneste database med retligt bindende oplysninger.

1998 var et vigtigt år i digitaliseringsprocessen med vedtagelsen af ændringer til Link åbner i nyt vindueloven om matrikelregistre, som blev suppleret med et nyt kapitel om det digitaliserede matrikelregister. Disse ændringer betød, at der skulle gøres en stor indsats, før alle afdelinger i første halvdel af 2001 gradvist var blevet indarbejdet i det centrale digitaliserede matrikelregister. Parallelt med indførelsen af matrikelregistreringssystemet blev formidlingen udviklet og webstedet forbedret.

I det digitaliserede register lagres alle matrikelregisterdata i en enkelt central database. Kun data i denne database er retsgyldige, og kun medarbejdere ved matrikelkontorerne har adgang til dem. De styrende principper for matrikelregistrene er ikke blevet ændret i digitaliseringsprocessen – den stedlige kompetence er den samme, og matrikelkontorerne modtager som før anmodninger om registreringer og træffer beslutning om registrering af fast ejendom og dertil knyttede rettigheder i matrikelregistret.

Den 5. juli 2001 betragtes som den dag, hvor det digitaliserede matrikelregister blev taget i brug første gang. Det var denne dag, at det centrale digitaliserede register gennem webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.zemesgramata.lv/ blev gjort tilgængeligt for den brede offentlighed. Webstedet giver adgang til f.eks. statistik fra matrikelkontorerne, nyheder og publikationer vedrørende matrikelregistret, adresser på og åbningstider for matrikelkontorerne, gebyrer, dokumenter, man skal have med ved besøg på matrikelkontoret og – vigtigst af alt – oplysninger om enhver ejendom, der er registreret i matrikelregistret, om dens ejer, servitutter og panterettigheder.

Domstolsforvaltningen har haft det fulde ansvar for den organisatoriske og tekniske vedligeholdelse af det centrale digitaliserede matrikelregister siden den 1. april 2004.

Den 1. december 2012 var porteføljerne over fast ejendom blevet konsulteret 1,2 millioner gange. Hver måned konsulteres gennemsnitligt 145 000 porteføljer i det centrale digitaliserede matrikelregister.

Matrikelinformationssystemet

Hvad indeholder det lettiske matrikelinformationssystem?

Link åbner i nyt vindueLetlands matrikelinformationssystem er et fælles system, der indeholder, vedligeholder og anvender officielle, ajourførte tekst- og geodata om fast ejendom i Letland, om jordlodder, bygninger, grupper af jordlodder og dele af jordlodder, som en ejendom består af, samt om ejere, lovlige ejere og brugere.

Systemet vedligeholdes af Link åbner i nyt vindueden statslige matrikeltjeneste (Valsts zemes dienests).

Fast ejendom i Letland kan antage følgende fire former:

 • jordlodder
 • jordlodder og bygninger
 • bygninger
 • lejligheder.

Som en kategori af fast ejendom dækker jordlodder fast ejendom i ordets bredeste betydning, dvs. selve jordloddet og de bygninger, der tilhører ejeren, samt fast ejendom bestående udelukkende af uopdyrket jord. Fast ejendom i form af en bygning omfatter udelukkende en bygning, der ligger på et jordlod, som tilhører en anden. Fast ejendom i form af en lejlighed i en bygning bestående af et antal boliger, som tilhører forskellige ejere, er fast ejendom tilhørende den enkelte ejer, som også ejer en vis andel af den fælles ejendom.

Matrikeloplysninger består af:

 • tekstdata – matrikeldata, arealangivelse, den faste ejendoms værdi, servitutter og begrænsninger på den pågældende faste ejendom og tilhørende genstande, der udgør denne, samt data om ejer, lovlige ejere og brugere.
 • geodata – kartografiske billeder, der viser jordlodders og bygningers omrids, dele af jordlodder og bygninger, matrikelbeskrivelser og andre kendetegn for den faste ejendom.

Matrikeldata bruges til følgende formål:

 • registrering af rettigheder over fast ejendom
 • registrering af transaktioner med fast ejendom
 • anvendelse af og planer for udvikling af fast ejendom
 • værdiansættelse
 • administration af ejendomsskatter
 • national, regional og kommunal økonomisk udvikling og fysisk planlægning
 • arealanvendelse og miljøbeskyttelsesplaner
 • udarbejdelse af nationale statistikker
 • beregning af jordens bogførte værdi
 • oprettelse og vedligeholdelse af geografiske informationssystemer
 • varetagelse af interesser for ejere af andre registre og informationssystemer
 • andre formål.

Er der gratis adgang til Letlands matrikelinformationssystem?

Via Link åbner i nyt vindueportalen for den statslige matrikeltjeneste er der gratis adgang til f.eks. oplysninger om en ejendoms matrikelnummer, matrikelbeskrivelse for et jordlod, en bygning eller en gruppe af jordlodder, adressen på et jordlod, en bygning eller gruppe af jordlodder, ejendommens navn, porteføljenummer i matrikelregistret (hvis ejendomsrettigheder er registreret i matrikelregistret) eller en visuel gengivelse af et jordlods eller en bygnings placering ved hjælp af et symbol på et satellitkort (M 1:50 000).

Gebyret for at få adgang til mere detaljerede matrikeloplysninger (uden abonnement) er 2,85 EUR pr. ejendom, inkl. adgang til matrikeloplysninger.

Oplysningerne på portalen er også tilgængelige for autoriserede brugere, der har tegnet et abonnement. Oplysninger om, hvordan man tegner et abonnement hos den statslige matrikeltjeneste, kan findes Link åbner i nyt vindueher.

Hvordan søger jeg i Letlands matrikelinformationssystem?

Matrikelinformationssystemet kan bruges til at finde oplysninger om fast ejendom, jordlodder, bygninger og grupper af jordlodder. Yderligere oplysninger om, hvordan man bruger søgefunktionen, findes Link åbner i nyt vindueher.

Letlands matrikelinformationssystems historie

Det moderne matrikelinformationssystem stammer fra 1992. Det blev indført sammen med gennemførelsen af jordreformen, som var en vigtig del af Letlands tilbagevenden til uafhængighed og overgang til markedsøkonomi. Den enkelte borgers ret til at eje jord blev officielt genindført i 1993.

Letlands matrikelinformationssystem er gradvist blevet udvidet. I de første fire år efter genindførelsen i begyndelsen af 1990'erne registrerede man kun jordlodder, landbrugsbedrifter og arealanvendelse. I 1996 begyndte man også at registrere data om bygninger, og fra og med 2000 er alle lejligheder blevet registreret.

I de første otte år efter matrikelinformationssystemets indførelse indsamlede man først og fremmest data og foretog den første registrering af dem. Siden 2001 har den vigtigste opgave været at ajourføre oplysningerne og sikre deres kvalitet.

100 % af det nationale område er registreret i matrikelinformationssystemet, og registreringerne er blevet digitaliseret.

Sidste opdatering: 04/01/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Litauen

Dette afsnit giver et overblik over Litauens matrikelregister.

Hvad indeholder det litauiske matrikelregister?

Man kan finde oplysninger om fast ejendom, herunder jord, bygninger og lokaler, i Link åbner i nyt vindueregistret over fast ejendom (Lietuvos nekilnojamojo turto registras) i Litauen. Der er adgang til både faktiske og juridiske oplysninger.

Faktiske data om fast ejendom består af følgende typer oplysninger:

 • areal
 • højde
 • rumfang
 • byggeår
 • ejerens navn.

Juridiske data om fast ejendom omfatter:

 • aftaler om fælles ejerskab
 • domstolsafgørelser
 • servitutter
 • pantehæftelser.

Registret vedligeholdes af statens registercentral (Registrų centras) under tilsyn af Justitsministeriet.

Man kan finde yderligere oplysninger på webstederne for Link åbner i nyt vindueforvalteren af registret over fast ejendom (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) og Link åbner i nyt vindueregistret over fast ejendom (Nekilnojamojo turto registras).

Er der gratis adgang til matrikelregistret for Litauen?

Nej. Kun mod betaling kan man få adgang til dataene i registret over fast ejendom.

Hvordan søger jeg i matrikelregistret for Litauen?

Man kan søge i registret på følgende felter:

 • ejendommens postadresse
 • ejendommens tinglysningsnummer
 • koden for en juridisk person (ejeren)
 • den personlige kode for en fysisk person (ejeren). Der er indført begrænsninger for søgningen efter fysiske personers (ejeres) personlige kode.

Det litauiske matrikelregisters historie

Selve registret blev oprettet i 1998, men der er indsamlet data til registret siden 1958.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDen statslige virksomhed registercentralen (valstybės įmonė Registrų centras)

Link åbner i nyt vindueEuropean Land Information (Europos žemės informacijos tarnyba)

Sidste opdatering: 18/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Luxembourg

Dette afsnit af portalen giver en kort introduktion til det luxembourgske matrikelregister. Matrikelregistret foreligger endnu ikke elektronisk.

Hvad indeholder det luxembourgske matrikelregister?

Luxembourgs matrikelregister ejes og vedligeholdes af staten Luxembourgs Link åbner i nyt vinduematrikel- og topografimyndighed.

Registret indeholder følgende typer oplysninger:

 1. et matrikelkort
 2. en database med alfanumerisk indhold om:
  • jordlodder
 • ejere
 • arealudnyttelse og
 • areal.

Oplysningerne fås på luxembourgsk, fransk og tysk.

Er der gratis adgang til det luxembourgske matrikelregister?

For det første foreligger matrikelregistret endnu ikke elektronisk. For det andet skal der betales for at få adgang til papirversionen.

Det luxembourgske matrikelregisters historie

Matrikelregistret blev oprettet i 1820.

Sidste opdatering: 10/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side ungarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Ungarn

Dette afsnit giver et overblik over Ungarns matrikelregister.

Hvad indeholder det ungarske matrikelregister?

Det ungarske matrikelregister ejes og vedligeholdes af det ungarske ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter (Vidékfejlesztési Minisztérium) og tinglysningskontorerne (Földhivatal).

Det officielle websted for Link åbner i nyt vinduetinglysningskontorerne i Ungarn (magyarországi földhivatalok) indeholder oplysninger om det landsdækkende netværk af tinglysningskontorer og giver adgang til hele det institutionelle netværk for matrikeladministration med oplysninger om:

 • opgaver
 • forpligtelser og tjenesteydelser
 • nye og vigtige projekter.

Der er mulighed for at downloade administrative blanketter og læse om de elektroniske tjenester og betingelserne for adgang til systemet via webstedet. Webstedet indeholder også relevant lovgivning.

Er der gratis adgang til det ungarske matrikelregister?

Registrerede brugere (offentlige forvaltningsorganer, banker, advokater, offentlige notarer, kommunale myndigheder ejendomsmæglere osv.) har haft adgang til de ungarske Link åbner i nyt vinduetinglysningskontorers onlinetjenester (TAKARNET) siden 2003. Data kan erhverves mod et gebyr i henhold til den relevante lovgivning.

Onlinetinglysningskontoret (Földhivatal Online) blev taget i brug i juni 2011. Her kan borgerne få direkte adgang gennem den ungarske stats portal ved at bruge deres centrale kunde-id (ügyfélkapu) og benytte onlinetjenester mod et gebyr i lighed med registrerede brugere.

Kunder på onlinetinglysningskontoret har gratis adgang til en begrænset mængde data. Den gratis tjeneste gælder dog kun beskrivende data om ejendom (først afsnit på ejendomsdokumentet (tulajdoni lap)). I databasen kan man søge på matrikelnummer (helyrajzi szám) eller ejendommens adresse. Registrerede brugere og borgerne har adgang til disse onlinetjenester døgnet rundt.

Hvordan søger jeg i det ungarske matrikelregister?

Generelt kan du søge på grundlag af:

 • matrikelnummer
 • matrikelnummerinterval
 • adresse på ejendommen.

Brugere med særlige rettigheder (politiet, skattevæsenet, eksekutorer, offentlige notarer i arvesager osv.) kan foretage søgninger på baggrund af ejerens og/eller den berettigedes navn eller personlige oplysninger.

Det ungarske matrikelregisters historie

Det officielle navn på det retlige, administrative system, der administrerer det ungarske matrikelsystem, er "det samlede tinglysningssystem" (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer). Det beskrives som "samlet", fordi matrikelsystemet (telekkönyv, "Grundbuch") både retligt og institutionelt har fungeret som en samlet enhed siden 1971. Der findes ét institutionelt netværk, som består af de tinglysningskontorer, der er ansvarlige for tinglysning af retlige transaktioner og ændringer i matrikelkort, hvor man kan få data og løse andre matrikel- og ejendomsrelaterede opgaver. Det samlede ungarske tinglysningssystem var det første af sin art i Europa.

Det ungarske system har flere formål, hvilket betyder, at det ud over matrikel- og tinglysningsopgaver håndterer en række andre opgaver såsom iværksættelse og vedligeholdelse af et netværk af fikspunkter, topografisk kortlægning, jordbeskyttelse, tinglysning af leje af jord og opretholdelse af geografiske grænser.

Denne komplekse offentlige database med information om landbrugsjord og fast ejendom, dvs. om nogle af de vigtigste komponenter i erhvervsliv, landbrug og kreditvirksomhed, forvaltes samlet af matrikeladministrationen og dækker hele Ungarns administrative område. Formålet med systemet er at yde hjælp til at beskytte ejendomsretten, skabe et sundt miljø, beskytte det frie initiativ og den frie konkurrence samt sikre officiel registrering af naturlige og menneskeskabte skel ved hjælp af et ensartet og officielt tinglysningssystem og geodatainfrastruktur.

Det overordnede mål er at sikre officiel registrering og forvaltning af data om al fast og anden ejendom, sikre ejendomsretten og andre rettigheder vedrørende ejendom ved hjælp af et ensartet officielt matrikelregistreringssystem med tilhørende infrastruktur.

Derudover har det samlede tinglysningssystem to specifikke formål: Det juridiske formål med matrikelregistrene er at beskytte ejendomsrettigheder og officielle dokumenter og samtidig skabe sikkerhed for ejere i god tro og fremme rentabel anvendelse af fast ejendom. På den anden side er systemets økonomiske formål at tjene som ensartet grundlag for planlægning og etablering af økonomiske forpligtelser, at lette administration og investering i fast ejendom gennem levering af statistiske data og at levere tjenester til samfundet som helhed.

Relevante links

Forvaltningsportal (Link åbner i nyt vindueKormányzati portál)

De ungarske tinglysningskontorers officielle websted (Link åbner i nyt vindueA magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja)

Sidste opdatering: 06/04/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Malta

Dette afsnit giver et overblik over Maltas matrikelregister.

Hvad indeholder det maltesiske matrikelregister?

Det maltesiske matrikelkontors elektroniske register er kun tilgængeligt for kontorets medarbejdere og medarbejderne i to bestemte ministerier (sidstnævnte har kun læserettigheder).

Registret dækker endnu ikke alle de maltesiske øer, men der indsamles stadig oplysninger, hvortil der muligvis vil blive givet onlineadgang i fremtiden. Det er dog muligt at anmode om søgninger i registret ved at udfylde den relevante formular. Generelle forespørgsler kan stiles til direktøren for matrikelkontoret på adressen Malta Land Registry, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535, Malta.

Der er også mulighed for at ringe på tlf. +35621239777 eller sende en e-mail til Link åbner i nyt vindueland.registry@gov.mt

Er der gratis adgang til det maltesiske matrikelregister?

Der er ikke direkte adgang til det maltesiske matrikelregister, men man kan anmode om at få foretaget en søgning. Hver søgning koster 4,66 EUR.

Hvordan søger jeg i det maltesiske matrikelregister?

Det er muligt at anmode om søgninger i databasen ved at udfylde den relevante formular.

Det maltesiske matrikelregisters historie

Registret blev oprettet i medfør af tinglysningsloven fra 1982, kapitel 296, i Maltas love.

Sidste opdatering: 21/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Nederlandene

Dette afsnit giver et overblik over Nederlandenes matrikelregister.

Hvad indeholder det nederlandske matrikelregister?

Link åbner i nyt vindueDet nederlandske matrikelregister ejes og vedligeholdes af det nederlandske matrikelkontor, Kadaster, en offentlig myndighed med ansvar for registrering af rettigheder vedrørende fast ejendom (inklusive jord og bygninger) og specifikationerne herfor (f.eks. størrelse).

Er der gratis adgang til det nederlandske matrikelregister?

Nej, der opkræves et gebyr. Se webstedet Link åbner i nyt vindueKadaster for at få yderligere oplysninger.

Hvordan søger jeg i det nederlandske matrikelregister?

Fagfolk i Nederlandene, der abonnerer på det nederlandske matrikelregister, kan foretage søgninger i det ved hjælp af nedenstående søgeparametre:

 • navn på ejeren af eller en person med tilknytning til ejendommen
 • adresse
 • postnummer
 • matrikelnummer
 • kort
 • områdekort
 • skødenummer
 • navn på ejendommen.

Alle oplysninger er på nederlandsk, og fakturering sker månedligt.

Abonnenter fra andre lande, der deltager i Link åbner i nyt vindueEULIS (European Land Information Service) kan foretage søgninger i det nederlandske matrikelregister ved hjælp af nedenstående parametre:

 • adresse
 • postnummer
 • matrikelnummer
 • kort
 • områdekort.

Alle oplysninger er på engelsk, og fakturering foregår via det relevante nationale matrikelregister.

Enkeltpersoner kan foretage søgninger i det nederlandske matrikelregister ved hjælp af nedenstående parametre:

 • adresse
 • postnummer.

Alle oplysninger (men færre end dem, der er tilgængelige for fagfolk) er på nederlandsk, og betaling kan foregå via Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club, iDEAL eller internetcheck.

Det nederlandske matrikelregisters historie

Der findes oplysninger om alle ejendomme fra helt tilbage til etableringen af det nederlandske matrikelkontor (1832).

Fra 1981-1985 overførte det nederlandske matrikelkontor alle daværende oplysninger til computersystemer. Alle oplysninger fra 1985 og frem er tilgængelige online. Historiske oplysninger (1832-1985) er tilgængelige i digitale arkiver via matrikelkontorets medarbejdere.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueEuropean Land Information Service, Link åbner i nyt vindueMatrikelkontor

Sidste opdatering: 06/02/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Østrig

Dette afsnit af portalen giver et overblik over Østrigs matrikelregister.

Hvad indeholder det østrigske matrikelregister?

Matrikelregisteret (Grundbuch) indeholder både juridiske og faktiske oplysninger. Alle juridisk bindende ejendomshandler i Østrig er registreret i matrikelregistret.

Man kan få adgang til matrikelregisteret og det tilhørende elektroniske dokumentarkiv via hjemmesiden Link åbner i nyt vindueJustitz.

Er der gratis adgang til matrikelregisteret?

Du skal betale et mindre gebyr for at få adgang til matrikelregistret. For at få adgang skal du kontakte en adgangsformidler (Verrechnungsstelle) på listen under Grundbuch (matrikelregisteret) på hjemmesiden Link åbner i nyt vindueJustitz.

Hvordan søger jeg i matrikelregisteret?

Ved at indtaste navnet på kommunen (Gemeinde) og matrikelnummeret (Einlagezahl eller EZ) eller vejnummeret på ejendommen (Grundstücksnummer) kan du få adgang til følgende oplysninger i databasen:

 • udskrifter fra matrikelregistret
 • udskrifter af matrikelkort
 • kopier af kort.

Oplysningerne omfatter alle aktuelt registrerede data. Hvis du anmoder om det, kan du også få adgang til slettede data. De skal dog være registreret efter overgangen til det elektroniske register. Ældre data foreligger kun på papir.

Det er ikke muligt at få adgang til personoplysninger. For at få personoplysninger skal du henvende dig til matrikelafdelingen (Grundbuchsabteilung) ved en distriktsdomstol (Bezirksgericht) og dokumentere, at du har en retlig interesse i oplysningerne.

Matrikelregisterets historie

Det gamle matrikelregister registrerede og lagrede oplysninger på papir. Mellem 1980 og 1992 blev alle data overført til matrikelregisterdatabasen.

Sidste opdatering: 15/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Polen

Dette afsnit giver et overblik over Polens matrikelregister.

Hvad indeholder det polske matrikelregister?

Det polske matrikelregister (rejestr ksiąg wieczystych) føres i overensstemmelse med retsforskrifterne om tinglysning.

Ifølge denne lov skal rettigheder over fast ejendom registreres i tingbøgerne. Tingbøgerne indeholder følgende oplysninger:

 • Identifikation af den faste ejendom (herunder de enkelte parceller)
 • Ejeren eller den byggeberettigedes identitet
 • Andre personers tinglige rettigheder
 • Arten og karakteren af de panterettigheder, der hviler på ejendommen.

Tingbøgerne er offentlige, og alle borger har adgang hertil. Fra juni 2010 har det også været muligt at få elektronisk adgang til Link åbner i nyt vinduetingbøgerne ved hjælp af tingbogsnummeret.

Desuden kan enhver anmode om en udskrift fra en tingbog, eller en bekræftelse af, at en indførsel i en tingbog er blevet slettet.

Er der gratis adgang til det polske matrikelregister?

Der opkræves ikke gebyr for at konsultere tingbøgerne.

Der skal derimod betales gebyr for udskrifter fra grundbøgerne eller for bekræftelser af, at en indførsel i en tingbog er blevet slettet.

Sidste opdatering: 18/09/2014

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Portugal

Denne side giver et overblik over Portugals matrikelregister.

Matrikelregister (Registo Predial)

Matrikelregistret føres af matrikelkontorerne under ledelse af justitssekretærer ved matrikelregistret, som er en del af instituttet for justitssekretærer og notarer (Instituto dos Registos e do Notariado). Disse kontorer er beliggende i hver kommune i Portugal, men deres kompetence er ikke begrænset til deres geografiske område, og de kan udføre opgaver vedrørende fast ejendom overalt i Portugal.

Matrikelregistrets hovedformål er at give oplysninger om en ejendoms retlige status og garantere sikkerheden ved ejendomstransaktioner. Det har generelt været obligatorisk for alle dispositioner vedrørende rettigheder over fast ejendom siden den 21. juli 2008.

En indførsel i det endelige register skaber en formodning for, at der findes en ret til ejendommen, som tilhører den registrerede indehaver under de præcise betingelser, der er fastsat i registret.

Situationer, der kræver registrering i matrikelregistret:

a) retlige dispositioner, der giver anledning til fastlæggelse, anerkendelse, erhvervelse eller ændring af ejendomsrettigheder, brugsret, anvendelse og beboelse, superficiærfæste eller servitutter

b) retlige dispositioner, der giver anledning til fastlæggelse eller ændring af ejerskab til lejlighed (propriedade horizontal) og retten til lejlighedsvis beboelse

c) retlige dispositioner, der medfører annullation (convenções anuláveis) eller ophævelse (convenções resolúveis) af de rettigheder, der er omhandlet i litra a)

d) ændring af det tinglyste areal som følge af udstykning, etablering af medejerskab og genudstykning, samt tilknyttede ændringer

e) ren besiddelse

d) løfte om afhændelse (alienação) eller pantsætning (oneração), præferenceaftaler (pactos de preferência) og testamentariske dispositioner, såfremt disse har fået retsvirkning, samt tildeling af kontraktlig status, der følger af disse situationer

g) overdragelse (cessão) af fast ejendom til kreditorer

h) pantsætning, overdragelse eller ændring heraf, overførelse af den pågældende registrerings prioritetsstilling og overdragelse af leje (consignação de rendimentos)

i) overdragelse af lån sikret ved pantsætning eller overdragelse af leje, såfremt dette er nødvendigt for at overdrage sikkerheden

j) anvendelse af fast ejendom som sikkerhed for forsikringsselskabers forsikringstekniske reserver og sikkerhed for arbejdsgiveransvar

l) finansiel leasing og overdragelse heraf

m) leasing for en periode på mere end seks år og overdragelse heraf eller fremleje, dog ikke landbrugsleasing

n) udlæg og erklæring af insolvens

o) underpant, udlæg, indeholdelse og opgørelse af aktiver sikret ved pantsætning eller overdragelse af leje samt andre handlinger eller foranstaltninger, der påvirker disse aktiver

p) stiftelse af "appanage" (apanágio) og ændring heraf

q) tinglysning (ónus) af nedsættelser af donationer, der er underlagt krav om tilbagebetaling

r) tinglysning af regulerede lejemål (casa de renda limitada) eller afkast af bygninger af denne art

s) sikkerhed for betaling af annuiteter i forbindelse med landbrugsstøtte

t) afkald på erstatning i tilfælde af ekspropriation for den værdistigning, der følger af det arbejde, der udføres på fast ejendom beliggende i områder tæt på offentlig vej, eller som er omfattet af kommuneplaner

u) andre begrænsninger af ejendomsretten, andre byrder og andre situationer, der kræver formel registrering i registret

v) afståelse af ejendom til det offentlige og overdragelse heraf, hvis pantsætning af den overdragne ejendom skal registreres

x) retlige dispositioner, der påvirker ophøret af registrerede rettigheder, sikkerheder eller byrder

z) ret til etablering af turistvirksomhed og ændring heraf.

Følgende dispositioner kræver også registrering i matrikelregistret såvel som endelige afgørelser eller afsigelse af endelig dom, hvis primære eller alternative formål er:

a) anerkendelse, fastlæggelse, ændring eller ophør af rettigheder, der er omhandlet i foregående afsnit, samt omstødelse

b) omprioritering, erklæring om nullitet eller ugyldighed af en registrering eller aflysning heraf

c) procedurer, der har til formål at bekendtgøre indeholdelse og opgørelse, samt andre foranstaltninger, der påvirker den frie rådighed over fast ejendom, og de bekendtgjorte foranstaltninger.

Principper for matrikelregistret

Princippet om håndhævelse over for tredjemand

Dispositioner, der kræver registrering i registret, kan, selv om de ikke registreres, påberåbes af parterne eller deres arvinger, bortset fra pantsætning, der kræver en registrering i registret for at få retsvirkning mellem parterne.

Faktiske omstændigheder, der kræver registrering, får dog først retsvirkning over for tredjemand fra datoen for den pågældende registrering.

Princippet om prioritetsvirkning

Den første registrerede rettighed har forrang frem for efterfølgende registreringer vedrørende den samme ejendom regnet efter datoerne for registreringerne eller tidspunktet for de tilsvarende indgivelser i tilfælde af flere registreringer på samme dag.

Legalitetsprincippet

Gyldigheden af en anmodning om registrering vurderes ud fra de gældende bestemmelser, de fremlagte dokumenter og tidligere registreringer. Der lægges særlig vægt på at kontrollere bygningens identitet, de involverede parters adkomst, den formelle rigtighed af rettigheder og gyldigheden af dokumenter, der er omfattet heraf.

Princippet om adkomstrække

Den endelige registrering af byrder, der følger af retsakter, afhænger af den tidligere registrering af ejendommen i den persons navn, som byrden er pålagt.

Hvis der findes en registrering for ejendommen vedrørende erhvervelse eller anerkendelse af en ret, der kan overdrages, eller med henblik på ren besiddelse, skal den pågældende rettighedsindehaver deltage, inden den nye endelige registrering kan udformes, medmindre forholdet er resultatet af en anden tidligere registrering.

Generel registreringsfrist

Generelt skal der anmodes om registrering senest 30 dage efter den dato, hvor dispositionerne er blevet registreret, eller efter datoen for betaling af afgift, hvis en sådan betaling skal finde sted inden etablering af rettigheden (titulação) (i tilfælde af uddeling eller donation).

Andre forhold ved registreringsproceduren

Princippet om retlig interesse (princípio da instância) gælder for matrikelregistret, dvs. registrering kan kun ske på anmodning fra en part med retlig interesse heri. Følgende har en retlig interesse i at anmode om registrering i matrikelregistret: aktive og passive parter i den tilknyttede retlige disposition og generelt alle, der har en interesse heri, eller som har pligt til at fremme en sådan interesse.

Anmodninger kan indgives personligt, elektronisk eller pr. fax eller post.

Registreringer foretages kun, hvis de er ledsaget af fornøden dokumentation. Faktiske omstændigheder vedrørende bygninger er generelt registreret i et officielt attesteret skøde (escritura pública) eller i et særligt bekræftet dokument (dokument, der er bekræftet af en notar, advokat eller justitssekretær og overført til webstedet Predial Online).

Der er indført en obligatorisk ordning for indgivelse af manglende oplysninger. Hvis registrering ikke kan gennemføres som krævet, kontakter justitssekretæren den person, der har anmodet om registreringen, med henblik på at indhente alle de nødvendige dokumenter med det formål at undgå afvisning af registrering eller foreløbig registrering.

Justitssekretæren foretager registreringen senest 10 dage fra indgivelsesdatoen.

Hvis registrering afvises eller foretages foreløbigt som følge af tvivlsspørgsmål, skal den person, der har anmodet om registreringen, gives en begrundet meddelelse, og vedkommende kan indgive en klage til justitssekretærens overordnede eller anlægge sag ved domstolene.

Gebyrer

Bestemmelserne om gebyrer til justitssekretærer og notarer (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado – lovdekret nr. 322-A/2001 af 14. december 2001) omhandler gebyrer i forbindelse med matrikelregistret.

Adgang til registrets oplysninger

Ud over papircertifikater kan der anvendes elektroniske certifikater til at få adgang til oplysningerne på internettet på http://www.predialonline.pt/. Der findes ajourførte oplysninger om bygningers retlige status og anmodninger om registrering, der er under behandling. Der gives adgang på grundlag af et årligt abonnement, der koster 15 EUR. Ansøgning sker på grundlag af bygningens identifikationsnummer eller skattenummer. Efter betaling vises oplysningerne, når en certificeringskode er indtastet.

Andre tjenester

I Portugal findes der to tjenester vedrørende matrikelregistret: Predial Online og Casa Pronta.

Predial Online

Privatejede bekræftede dokumenter, der bevidner retsakter, og dokumenter om sletning af hæftelser for realkredit kan uploades til dette websted. Meddelelser om overdragelse af bygninger til enheder med en retlig fortrinsstilling (så de kan meddele, hvorvidt de har til hensigt at gøre deres rettigheder gældende) accepteres også. Det er også muligt at få vist meddelelser offentliggjort om bygninger under de særlige procedurer for begrundelse og korrektion.

Endelige kan der søges i registreringer, hvor det dog kræves, at de pågældende personer identificerer sig ved hjælp af et digitalt certifikat.

Er der gratis adgang til Predial Online?

Der er gratis adgang til en stor del af Predial Online-webstedet. I henhold til Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado (lovdekret nr. 322-A/2001 af 14. december 2001) skal der dog betales gebyr for at få adgang til visse dele af webstedet, der er forbeholdt godkendte brugere. Godkendelse sker ved hjælp af et digitalt certifikat og vedrører navnlig onlineregistre (ansøgning og visning af status for ansøgning) og dokumentdeponering (deponering og visning).

Oplysninger i Predial Online-registret

Webstedet giver adgang til oplysninger og dokumenter vedrørende fast ejendom registreret i det portugisiske matrikelregister.

Casa Pronta

Casa Pronta-tjenesten er en portaltjeneste, der gør det muligt at udføre alle formaliteter i forbindelse med køb og salg, donation, udveksling, levering i betalings sted (dação pagamento) af bygninger i byområder, blandede områder eller landområder med eller uden banklån, i forbindelse med overdragelse af boliglån fra én bank til en anden eller i forbindelse med optagelse af lån mod pant i en ejendom. Casa Pronta-portalen kan også bruges til at etablere ejerskab til lejligheder (propriedade horizontal).

Det første trin i proceduren gennemføres i matrikelregistret (conservatória) eller i en bank, som kan få adgang til webstedet med et brugernavn og en adgangskode. Proceduren kan følges hele vejen igennem.

Webstedet giver alle personer mulighed for at indberette overdragelse af en bygning, så enheder med en retlig fortrinsstilling kan give meddelelse, hvis de agter at gøre deres rettigheder gældende.

Er der gratis adgang til Casa Pronta?

I henhold til Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado (lovdekret nr. 322-A/2001 af 14. december 2001) skal der betales gebyr for at få adgang til webstedet.

For et gebyr på 15 EUR giver Casa Pronta-webstedet alle personer mulighed for at indberette overdragelse af en bygning.

Dette giver enheder med en retlig fortrinsstilling mulighed for at give meddelelse, hvis de agter at gøre deres rettigheder gældende. I sidstnævnte tilfælde er adgangen til webstedet dog begrænset.

Herudover er det kun følgende enheder, der har adgang til Casa Pronta-webstedet:

 • banker
 • matrikelregistret
 • enheder med retlig fortrinsstilling.

Adgang opnås ved at indtaste et brugernavn og en adgangskode.

Der er ingen adgangsbegrænsninger med hensyn til meddelelser om udøvelse af rettigheder i henhold til en retlig fortrinsstilling, idet disse kan indgives gratis.

Nyttige links:

Link åbner i nyt vinduePredial Online

Link åbner i nyt vindueCasa Pronta

Sidste opdatering: 29/12/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Rumænien

Der er i øjeblikket ikke noget nationalt elektronisk matrikelregister i Rumænien. 

Der kan dog fås information om tinglysning på det Link åbner i nyt vinduenationale matrikel- og tinglysningskontors websted.

Sidste opdatering: 10/06/2013

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Slovenien

Dette afsnit giver et overblik over Sloveniens matrikelregister.

Hvad indeholder det slovenske matrikelregister?

Det Link åbner i nyt vindueslovenske matrikelregister indeholder de juridiske oplysninger vedrørende fast ejendom, såsom oplysninger om ejere, pantehæftelser og servitutter.

Der findes ligeledes et Link åbner i nyt vinduematrikelkort indeholdende de faktuelle oplysninger vedrørende ejendommen.

Matrikelregistret henhører under og forvaltes af Republikken Sloveniens Højesteret.

Er der gratis adgang til det slovenske matrikelregister?

Der er offentlig elektronisk adgang til matrikelregistret via e-Sodstvo-portalenLink åbner i nyt vinduehttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html . Adgangen til oplysningerne er gratis, men det kræver, at man opretter sig som bruger.

Der er ligeledes offentlig adgang til matrikelregistret ved alle byretter i Slovenien, på notarkontorer og hos lokale myndigheder, hvor enkeltpersoner kan få en bekræftet kopi af en udskrift af matrikelregistret. Der skal betales et gebyr for disse udskrifter.

Hvordan søger jeg i det slovenske matrikelregister?

Man kan få adgang til data ved at indtaste følgende søgekriterier:

 • matrikelkommune og matrikelnummer
 • matrikelkommune, bygningsnummer og individuelt enhedsnummer
 • ejendommens identifikationsnummer (ejendoms-id)
 • identifikationsnummer på den pågældende rettighed (rettigheds-id).

Det slovenske matrikelregisters historie

Den nye elektroniske portal har været tilgængelig siden 2011. Inden da kunne man få adgang til oplysninger i den gamle "matrikelbog".

Relevante links

Link åbner i nyt vinduehttp://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Sidste opdatering: 27/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Slovakiet

Dette afsnit giver et overblik over Slovakiets matrikelregister.

Hvad indeholder det slovakiske matrikelregister?

Link åbner i nyt vinduePortalen for det slovakiske matrikelregister (Slovenský katastrálny portál) henhører under Link åbner i nyt vindueDen Slovakiske Republiks myndighed for geodætiske, kartografiske anliggender og matrikelanliggender (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) og en statslig myndighed for matrikelregistre. Portalen stilles til rådighed og opdateres af det geodætiske og kartografiske institut i Bratislava (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Portalen indeholder juridiske og faktuelle oplysninger om ejerforhold i forbindelse med fast ejendom. Den opdateres en gang om ugen ved hjælp af data fra de respektive matrikelkontorer. Der kan søges på slovakisk og engelsk. Portalen indeholder:

 • udvalgte data fra den beskrivende informationsfil - oplysninger om parceller, strukturer, lejligheder, erhvervslokaler og ejerskabsdokumenter
 • register over kommuner, register over matrikeldistrikter
 • statistiske rapporter
 • samlet værdi efter grundtype
 • oplysninger om status for retssager vedrørende matrikelregistret
 • meddelelser om påtænkte ansøgninger om registrering.

Et ejerskabsdokument (list vlastníctva) indeholder oplysninger om ejendommen, ejerne og om disses rettigheder i forbindelse med ejendommen samt yderligere oplysninger om ejendomsrelaterede rettigheder. Dokumentet indeholder nærmere bestemt:

 • et entydigt nummer
 • navnet på distriktet, hvor den pågældende ejendom ligger
 • navnet på den pågældende kommune
 • navnet på matrikeldistriktet.

Det består af tre dele:

Del A – Fysiske aktiver, som indeholder alle de ejendomme, der er genstand for ejendomsrettigheder såsom:

 • arealangivelse
 • parceltyper
 • en kode, der angiver den tilladte anvendelse af grunden
 • relevans i forhold til det bebyggede område i kommunen
 • andre forklarende oplysninger om forhold vedrørende del A.

Del B – Ejere eller andre rettighedshavere med nærmere oplysninger om:

 • fornavn
 • efternavn
 • ungpigenavn eller navnet på ejeren af ejendommen og andre rettighedshavere
 • fødselsdato
 • personnummer eller organisationens registreringsnummer
 • medejerskabsandele
 • skøde: adkomst i henhold til et offentligt dokument eller andre dokumenter
 • adresse på fast bopæl eller hjemsted
 • andre forklarende oplysninger om forhold vedrørende del B.

Del C – Begrænsninger med nærmere oplysninger om:

 • servitutter (servituttens indhold, angivelse af den person, der har fordel af servitutten, herunder registrering af servitutten i denne persons ejerskabsdokumenter)
 • tilbageholdelsesret (angivelse af indehaveren af tilbageholdelsesretten) og forkøbsret, hvis denne skal have virkning som en egentlig ret (identifikation af begunstigede til forkøbsret)
 • andre rettigheder, hvis disse er aftalt som egentlige rettigheder
 • andre forklarende oplysninger om forhold vedrørende del C
 • tilføjelser/ændringer.

Del C indeholder ikke oplysninger om størrelsen på restgælden.

Er der gratis adgang til det slovakiske matrikelregister?

Der er gratis adgang for alle til oplysningerne i matrikelportalen.

Det slovakiske matrikelregisters historie

Matrikelportalen blev oprettet i 2004. Siden september 2007 har der været gratis adgang til oplysningerne i portalen.

Tilknyttede links

Link åbner i nyt vinduewebsted for matrikelportalen, Link åbner i nyt vinduewebsted for den slovakiske geodætiske og kartografiske myndighed samt matrikelmyndighed

Sidste opdatering: 21/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Finland

Dette afsnit giver et overblik over Finlands matrikelregister.

Hvad indeholder det finske matrikelregister?

Det Link åbner i nyt vinduefinske matrikelregister ejes og vedligeholdes af Finlands nationale matrikelstyrelse.

Registret fokuserer både på de retlige omstændigheder ved en ejendom, f.eks. de retlige forskrifter, og på de faktiske omstændigheder, f.eks. ejendomsbesidderens navn. Det nationale matrikelinformationssystem indeholder alle de oplysninger, der er registreret i det finske matrikelregister, hvilket omfatter oplysninger om skøder, pantehæftelser og andre former for behæftelse.

Finlands nationale matrikelstyrelse er ansvarlig for at udarbejde matrikelkort, og 86 kommuner vedligeholder matrikelkortregistrene for de områder, der hører til deres byplaner. Indtil den 31. december 2009 har distriktsdomstolene ansvaret for at vedligeholde matrikelregistret, og fra den 1. januar 2010 er det Finlands nationale matrikelstyrelses ansvar. Systemet anvendes af alle, der regelmæssigt har brug for aktuelle matrikeloplysninger, som f.eks. banker, forskellige myndigheder, ejendomsmæglere og notarer.

Er der gratis adgang til det finske matrikelregister?

Nej, der er ikke gratis adgang.

Hvordan søger jeg i det finske matrikelregister?

Søgemuligheder

Søg efter kort, efter matrikelnummer eller navn, adresse, administrativt nummer (kommune, forstad/landsby) og virksomhedsnummer.

Tilgængelige oplysninger

Det er muligt at finde oplysninger om:

 • ejendomsret
 • skøde
 • pantehæftelser og andre former for behæftelse
 • forpagtning
 • servitutter
 • landmåling.

Supplerende oplysninger om matriklen, den registrerede ejer og ejerens adresse, mulige begrænsninger i ejendomsretten, ejerne af registrerede delvise overdragelser, pantehæftelser, servitutter og behæftelser på matriklen samt registreret forpagtning.

Tilgængelige produkter

 • uddrag fra matrikelregistret
 • skøde
 • pantebrev
 • dokumentation for forpagtning
 • uddrag af delvise overdragelser og forskellige udskrifter af kort.

Der findes oplysninger om, hvordan brugere kan søge i registret (f.eks. efter ejendommens adresse).

Det finske matrikelregisters historie

Registret er blevet vedligeholdt siden år 1700.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueFinlands nationale matrikelstyrelse, Link åbner i nyt vindueEULIS-webstedet

Sidste opdatering: 30/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Sverige

Dette afsnit giver et overblik over Sveriges ejendomsregister, hvor matrikelfortegnelsen er én af fem integrerede afsnit.

Hvilke oplysninger indeholder det svenske matrikelregister?

Det svenske matrikelregister består af flere forskellige dele og er et nationalt register med flere formål. Her kan man finde oplysninger om:

 • Ejendomme og ejendomme, der ejes af flere i fællesskab
 • Administrative inddelinger
 • Lokaliseringsadresser
 • Landmåling og matrikelkort
 • Ejerforhold
 • Hæftelser og ejerpantebreve
 • Servitut og brugsret
 • Planer og forskrifter
 • Arkæologisk arv
 • Jordudstykningsforanstaltninger eller lignende
 • Historik
 • Bygninger
 • Ejendomsskatteoplysninger

Matrikelregisteret forvaltes af den svenske myndighed for kort-, matrikel- og ejendomsregistrering Link åbner i nyt vindueLantmäteriet.

Er adgang til det svenske matrikelregister gratis?

Oplysninger fra registret ved besøg eller telefonkontakt er gratis. Der kan også anmodes om oplysninger ud fra offentlighedsprincippet. Elektronisk adgang til matrikelregistret sker mod betaling undtaget for tjenesten Link åbner i nyt vindueMin ejendom (Min fastighet), som er gratis.

Hvordan søger man i det svenske matrikelregister?

Forskellige elektroniske søgetjenester er tilgængelige direkte via Lantmäteriets websted eller via Link åbner i nyt vindueLantmäteriets forhandlere (som er opført på en fortegnelse på Lantmäteriets websted). Adgang til de fleste tjenester forudsætter, at brugeren er registreret. Adgangen sker via onlinetjenester eller ved søgning og behandling. På Lantmäteriets websted findes tjenesten:

 • Link åbner i nyt vindueMin ejendom: Indeholder detaljerede oplysninger udelukkende for ejeren af den faste ejendom.

Det er også muligt at få adgang til oplysninger fra andre lande gennem Link åbner i nyt vindueEULIS (European Land Information Service).

Det svenske matrikelregisters historie

Oprettelsen af det elektroniske register blev påbegyndt i 1970. Den fuldstændige lagring af oplysninger blev afsluttet i 1995. Teknologien bag matrikelregistret udvikles hele tiden, ligesom der hele tiden skabes nye måder at få adgang til oplysningerne på. Der er planer om at indføre en helt ny teknologisk platform for matrikelregisteret. Dette arbejde er påbegyndt og vil fortsætte i de kommende år.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueEuropean Land Information Service (Eulis)

Sidste opdatering: 19/03/2013

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - England og Wales

Dette afsnit indeholder en præsentation af tingbogen for England og Wales.

Hvad tilbyder tingbogen for England og Wales?

Vi registrerer rettigheder over fast ejendom i England og Wales. Vores vision er "Vi garanterer og beskytter dine rettigheder over fast ejendom."

Vores værdier er:

 • Vi giver sikkerhed
 • Vi er retskafne
 • Vi sætter gang i innovation
 • Vi er professionelle

Registrering i tingbogen har den afgørende funktion at skabe skaber sikkerhed og tillid på ejendomsmarkedet, idet der er registreret rettigheder over fast ejendom for over 4 mia. GBP i England og Wales, herunder 1 mia. GBP i boliglån. Tinglysningsmyndighederne har over 150 års erfaring med at ajourføre tingbogen, og opgaven udføres mere og mere effektivt, idet 99 % af oplysningerne og 73 % af registreringerne foretages online. Vi er ved at oprette et fuldt digitaliseret register, der udgør en moderne digital platform for fast ejendom til understøttelse af tingbogen, og vi tilbyder kunderne en moderne og effektiv service.

Er der gratis adgang til tingbogen for England og Wales?

Der betales et lovbestemt gebyr for hver enkelt tjeneste. Man skal ikke betale for at få onlineadgang, og de fleste internettjenester er billigere end postvæsenets tjenester.

Hvordan søger man i matrikelregistret for England og Wales

Online adgang:

Erhvervslivets e-tjenester giver virksomhederne mulighed for at indgive anmodninger om registrering af rettigheder over fast ejendom, eller at anmode om en søgning i matrikelkort online. Brugere af erhvervslivet e-tjenester kan også bruge vores gratis søgemaskine (MapSearch) til straks at:

 • undersøge, om rettigheder over fast ejendom er registreret i England eller Wales
 • få kendskab til numre på skøder (title numbers)
 • få kendskab til eventuelle lejekontrakter (freehold or leasehold)

Brugere af erhvervslivets e-tjenester skal opfylde brugerbetingelserne, registrere sig som brugere og disponere over en konto med adgang til direkte debitering i en britisk bank eller building society.Link åbner i nyt vindue Login til erhvervslivets e-tjenester.

Find en ejendom er en tjeneste, der er beregnet til borgerne, men som også anvendes af mindre virksomheder. Man kan søge på adressen og se, hvem der ejer den faste ejendom, hvor stor grunden er, og om der er en risiko for oversvømmelse. De skal lade sig registrere som brugere og betale ved hjælp af kredit- eller betalingskort. Login til Link åbner i nyt vindueFind en ejendom.

Kopier af registreringer og skødefortegnelser (title plans), der er opnået via erhvervslivets e-tjenester, har status af "officielle kopier" og kan lægges til grund som bevismateriale i en retssag. MapSearch indeholder ingen bestemmelser om ansvar for de afgivne oplysninger.

Kopier af registreringer og skødefortegnelser, der er opnået via "Find en ejendom", er ikke officielle kopier.

Postadresse:

Du kan anmode om officielle kopier af registreringer og skødefortegnelser fra registret pr. post ved hjælp af Link åbner i nyt vindueformular OC1 (for så vidt angår registreringer) og OC2 (for så vidt angår dokumenter). Disse formularer kan rekvireres gratis pr. post eller online fra tinglysningsmyndighederne (Land Registry). Officielle kopier kan lægges til grund som bevismateriale i en retssag.

Hvis du ikke kan finde ejendomsoplysningerne på nettet, kan du også sende en "søgning i matrikelkort" (SIM-formularen) pr. post for at finde ud af, om en bestemt grund ejes af nogen, og i givet fald få nummeret på skødet. Der skal betales et gebyr herfor, der er fastsat i den gældende bekendtgørelse (Land Registry Fee Order).

Der kan foretages en søgning i The Land Charge registers pr. post eller online via erhvervslivets e-tjeneste under anvendelse af Link åbner i nyt vindueformular K15 eller (for udelukkende at søge efter konkursdekreter) Link åbner i nyt vindueformular K16

Sidste opdatering: 25/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Nordirland

Dette afsnit giver et overblik over matrikelregistret i Nordirland.

Hvad indeholder matrikelregistret for Nordirland?

Link åbner i nyt vindueLand & Property Services Northern Ireland tilbyder statisk indhold (som ikke ændres) om regler, forskrifter og retningslinjer for, hvordan de forskellige registre føres.

Link åbner i nyt vindueLandWeb Direct (tjeneste med direkte kundeadgang)

Tjenesten omfatter:

 • søgefaciliteter
 • ejerens navn og pantehæftelser på ejendommen
 • mulighed for download og udskrift af oplysninger fra registret.

Er der gratis adgang til matrikelregistret for Nordirland?

Ja, det er gratis at benytte det statiske indhold. Brugere, der ønsker adgang til søgefaciliteterne, skal tilmelde sig tjenesten og i de fleste tilfælde betale et gebyr.

Hvordan søger jeg i matrikelregistret for Nordirland?

Søgefaciliteterne omfatter adgang til matrikelkort, rettighedernes omfang samt adkomstdokumenter. Databasen indeholder ejerens navn og pantehæftelser på ejendommen.

E-registreringsfaciliteter gør det muligt for tilmeldte brugere at udfylde forskellige registreringsblanketter, beregne gebyrer og indsende oplysninger elektronisk.

Det nordirske matrikelregisters historie

Land Registry – matrikelregistret – blev oprettet i 1891. Indtil det tidspunkt blev ejendomsretten til fast ejendom registreret i Registry of Deeds – skøderegistret – der blev oprettet i 1706. Land and Property Services forvalter tre registre: matrikelregistret, skøderegistret og registret over lovbestemte pantehæftelser.

Relaterede links

Link åbner i nyt vindueLand & Property Services – matrikelregistre

Link åbner i nyt vindueEuropean Land Information Service

Sidste opdatering: 25/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Skotland

Dette afsnit giver et overblik over matrikelregistret i Skotland.

Hvad indeholder matrikelregistret for Skotland?

Matrikelregistret for Skotland udarbejdes og ajourføres af Link åbner i nyt vindueRegisters of Scotland (RoS – de skotske registre) og udgør en del af en portefølje af registre, der forvaltes af denne organisation. RoS's vigtigste mål er at sikre integriteten af registrene under dens kontrol og give offentligheden adgang til dem.

Matrikelregistret indeholder en endelig gennemgang af skøder, på baggrund af hvilken der udarbejdes et "title sheet" – ét enkelt statsgaranteret dokument, hvori de forskellige oplysninger fra skøderne er samlet. Ægtheden af et "title sheet" bekræftes ved matrikelregistrets segl, og det indeholder følgende:

i) en oversigt over ejendomsretten til den faste ejendom baseret på kort fra Ordnance Surveys (det britiske geodætiske institut)

ii) en verbal beskrivelse af rettigheden

iii) rettighedsindehaverens navn og stilling

iv) behæftelser på den faste ejendom

v) servitutter eller andre betingelser, der påvirker rettigheden.

Når ejendomsretten oprettes eller overgår til en anden mod betaling, overføres den til matrikelregistret fra et andet ejendomsregister, som også forvaltes af RoS, nemlig General Register of Sasines (GRS). GRS blev oprettet i starten af det 17. århundrede og er et offentligt, kronologisk register over skøder. Matrikelregistret erstatter gradvist GRS. I øjeblikket står over 56 % af alle ejendomme i Skotland opført i matrikelregistret, hvilket svarer til omkring 23 % af den skotske jord.

RoS forvalter også to mindre registre, der vedrører to særlige typer af ejendomsret: Crofting Register (register over husmandsbrug) og Register of Community Interests in Land (register over forkøbsrettigheder til jord). "Crofting" dækker over en særlig lovfæstet ejendomsret til landbrugsjord, der er enestående for Skotland. Siden november 2012 har det været muligt at indføre denne rettighed i Crofting Register. Register of Community Interests in Land blev oprettet i 2003 og indeholder lovbestemte forkøbsrettigheder til jord gældende for lokalsamfundsorganer og landbrugsforpagtere.

Er der gratis adgang til matrikelregistret for Skotland?

Der opkræves et mindre gebyr for at hente oplysninger i matrikelregistret samt i GRS. "Title sheets" og kopier af skøder kan også hentes i ovennævnte registre mod et gebyr.

Hvordan søger jeg i matrikelregistret for Skotland?

Uanset hvad der anmodes om i matrikelregistret, kan man søge på:

 • navne
 • adresser
 • matrikelnumre
 • indekskort.

Der kan også hentes oplysninger i GRS ved at søge på navne og adresser.

De skotske registres historie

I omkring 700 år har Skotland ført offentlige registre for at sikre beskyttelse af ejendomsretten for landets borgere, og fra det 13. århundrede har man opbevaret ejendomsregistre på Edinburgh Castle. General Register of Sasines blev oprettet ved en lov, som det (gamle) Link åbner i nyt vindueskotske parlament vedtog i 1617, og har siden da indeholdt et offentligt ejendomsregister.

Debatten om overgangen fra et register over skøder til et register over ejendomsret startede omkring firs år før, matrikelregistret i 1979 blev oprettet ved lov. Registret blev gradvist udvidet til at omfatte hele Skotland i 2003 og vil på sigt i stor udstækning erstatte GRS. Indførelsen af matrikelregistret og et system til registrering af statsgaranteret ejendomsret til fast ejendom mindskede væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, der var forbundet med ejendomshandel, inden registret blev oprettet.

ROS anerkender betydningen af en undersøgelse med hensyn til den lovfæstede pligt til at beskytte og bevare matrikelregistrets integritet og har derfor for nylig anmodet om en formel vurdering af loven fra 1979. Dette medførte vedtagelsen af Land Registration (Scotland) Act 2012 (lov om registrering af fast ejendom i Skotland), som tilpasser loven om registrering af ejendomsret og træder endegyldigt i kraft i 2014.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueRegisters of Scotland

Sidste opdatering: 10/11/2014

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.