Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Rakousko

Tento oddíl portálu nabízí přehled úpravy katastru nemovitostí v Rakousku.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Jaké informace nabízí rakouský katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí nabízí jak právní, tak faktické informace. Obsahuje záznamy o všech právně závazných transakcích s nemovitostmi v Rakousku.

Rakouský katastr nemovitostí a jeho elektronický archiv dokumentů jsou k dispozici na internetových stránkách rakouské justice.

Je přístup do rakouského katastru nemovitostí zdarma?

Za přístup se platí drobný poplatek. K získání přístupu je třeba kontaktovat poskytovatele přístupu (zúčtovací centra), jejichž seznam je uveden v oddíle „Grundbuch“ na internetových stránkách rakouské justice.

Jak vyhledávat v rakouském katastru nemovitostí

Z databáze lze získat následující informace zadáním názvu katastrálního území a čísla pozemku (tzv. vstupní čísla nebo „EZ“) nebo čísla nemovitosti:

  • výpisy z katastru nemovitostí,
  • výpisy z katastrálních map,
  • kopie map.

Tyto informace obsahují veškeré v současné době evidované údaje. Na požádání lze získat také údaje, které již byly vymazány (u záznamů zadaných po převedení katastru do elektronické podoby. U starších záznamů je třeba nahlédnout do listinné verze).

Nelze získat žádné údaje o osobách. Osoby, které mají zájem o tento typ informací, se musí obrátit na (jakýkoliv) katastrální soud a prokázat právní zájem na získání takových informací.

Historie rakouského katastru nemovitostí

Historická pozemková kniha zaznamenávala a uchovávala katastrální informace v listinné podobě. V letech 1980 až 1992 byly její záznamy převedeny do databáze katastru nemovitostí.

Poslední aktualizace: 15/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.